Lub sij hawm hloov cov hnub nyoog qib hluas thiab txoj cai saib xyuas lub neej txoj sia - Hnub nyoog 18 yuav tau rov saib xyuas dua

Publications
#5598.09

Lub sij hawm hloov cov hnub nyoog qib hluas thiab txoj cai saib xyuas lub neej txoj sia - Hnub nyoog 18 yuav tau rov saib xyuas dua

LUSNUG: Kuv tau hnov tias ntau tus neeg poob lawv cov SSI thiab thaum lawv muaj hnub nyoog 18. Qhov no puas muaj tseeb?

Zoo, nws muaj tseeb tias qee cov neeg uas tsim nyog rau SSI thaum cov me nyuam tsis muaj feem tsim nyog rau SSI raws li cov laus. Qhov no yog vim tias SSI qhov kev pab cuam muaj ob qho ntsiab lus ntawm kev xiam oob qhab - ib qho rau cov me nyuam thiab lwm tus neeg laus (hnub nyoog 18 thiab tshaj saud).

 

 

Click links below for a downloadable version.