گذار از سن جوانی و تأمین اجتماعی - تعیین مجدد صلاحیت سن 18 سال

Publications
#5598.16

گذار از سن جوانی و تأمین اجتماعی - تعیین مجدد صلاحیت سن 18 سال

سؤال:  من شنیده ام که افراد بسیاری با رسیدن به سن 18 سالگی SSI و Medicaid خود را از دست می دهند.  آیا درست است؟

خب در رابطه با افرادی که به عنوان کودک واجد شرایط دریافت SSI هستند درست است چرا که کودکان مثل بزرگسالان واجد شرایط دریافت SSI نیستند.  علت این است که برنامه SSI دو تعریف متفاوت از معلولیت دارد - یک تعریف برای کودکان و دیگری برای بزرگسالان (سن 18 و بالاتر).

 

 

Click links below for a downloadable version.