ការព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលបានជំនួយ (Assisted Outpatient Treatment, AOT)៖ សិទ្ធិរបស់អ្នក ប្រសិនបើខោនធីកំពុងស្នើសុំ AOT និងសវនាការ AOT

Publications
#7176.06

ការព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលបានជំនួយ (Assisted Outpatient Treatment, AOT)៖ សិទ្ធិរបស់អ្នក ប្រសិនបើខោនធីកំពុងស្នើសុំ AOT និងសវនាការ AOT

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​គឺជា​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ដែល​និយាយ​អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ប្រសិ​ន​បើ​ខោនធី​​កំពុងស្នើសុំ​ឱ្យចៅក្រោម​ចេញបង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួលយក​ AOT។ ឯកសារ​បោះពុ​ម្ពផ្សាយ​នេះ​ក៏​ផ្តល់ព័ត៌មាន​ផងដែរអំពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុក​នៅ​សវនាការ​ AOT និង​របៀ​ប​រៀបចំ​សម្រាប់​សវនាការ ​AOT។

ការព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​ក្រៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ដែល​ទទួលបានជំនួយ​ ហៅផងដែរថា AOT គឺ​ជា​ការព្យាបាល​អ្នក​ជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យ​ដែល​បាន​បង្គាប់​ដោយ​តុលាការ​ សម្រាប់​អ្នកដែល​មាន​ពិការភាព​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​។  

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​គឺជា​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ដែល​និយាយ​អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ប្រសិ​ន​បើ​ខោនធី​​កំពុងស្នើសុំ​ឱ្យចៅក្រោម​ចេញបង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួលយក​ AOT។ ឯកសារ​បោះពុ​ម្ពផ្សាយ​នេះ​ក៏​ផ្តល់ព័ត៌មាន​ផងដែរអំពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុក​នៅ​សវនាការ​ AOT និង​របៀ​ប​រៀបចំ​សម្រាប់​សវនាការ ​AOT។

អ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប្រសិនបើ​ខោនធី​នោះ​បាន​សុំ​ឱ្យតុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យ​អ្នក​ទទួល​បាន​​ AOT ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ សូម​សុំឱ្យ​ចៅក្រម​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​

ប្រសិនបើខោនធីបាន​ស្នើសុំ​ឱ្យចៅក្រម​បង្គាប់ឱ្យអ្នក​ទទួលបាន AOT (ហៅផងដែរ​ថា សំណើរសុំ​), នោះតុលាការ​សម្រេចនៅ​ក្នុងសវនាការ​ថា​តើអ្នក​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន​ AOT ក្រោមច្បាប់​នេះ​។

អ្នក​មាន​សិទ្ធិដូចខាងក្រោម​នៅឯ​សវនាការ ​AOT៖

1.  អ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការជូនដំណឹង​គ្រប់គ្រាន់​អំពីសវនាការ​ ក៏ដូចជា​ការ​ជូនដំណឹង​ដល់​បុគ្គលនានា​ដែលអ្នក​ផ្តល់​ដំណឹង​ជូន​។1

 • អ្នក​ត្រូវតែ​​ទទួលបាន​ការ​ជូនដំណឹង​អំពីការ​ធ្វើសវនាការ​។​
 • ម្យ៉ាង​ទៀត​៖ 2
  • តុលាការ​នឹង​កំណត់កាល​បរិច្ឆេទ​សម្រាប់​សវនាការរបស់អ្នក​ ដែល​មាន​រយៈពេលមិនលើស​ពី​​​ប្រាំ​ (5)ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពី​ខោនធី​បានផ្តល់​ឱ្យតុលាការ​នូវ​​សំណើសុំ​របស់អ្នក​។
  • ការជូនដំណឹងមួយច្បាប់​​នឹង​ត្រូវបានផ្ញើ​ទៅកាន់ការិយាល័យសិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ​នៅក្នុង​ខោនធី​របស់អ្នក​។
  • ការជូនដំណឹង​មួយច្បាប់​ក៏នឹង​ត្រូវបាន​ផ្ញើជូនទៅកាន់​អ្នកផ្តល់សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​របស់អ្នក​ ប្រសិនបើ​ខោនធីរបស់អ្នកដឹង​ថា​អ្នក​ផ្តល់សេវា​របស់អ្នកជានរណា​។​​
  • កាលបរិច្ឆេទ​សវនាការអាចត្រូវ​បាន​​ផ្លាស់ប្តូរបាន​ ​ក្នុងករណី​ដែល​មាន​ហេតុ​ផល​សមស្រប​ (មូលហេតុ​​សមស្រប​) តែប៉ុណ្ណោះ​។

2.  អ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការ​ពិនិត្យតាមដាន​ដែលចេញ​បង្គាប់​ដោយតុលាការ​ចំនួនមួយច្បាប់​។3

3.  អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួលបានមេធាវីម្នាក់។4

 • ប្រសិនបើ​អ្នកមិនអាច​មានលទ្ធភាព​ជួល​មេធាវីនោះទេ អ្នកអាចសុំ​ឱ្យតុលាការ​ផ្តល់​​ឱ្យអ្នក​នូវ​មេធាវី​ អ្នក​ការពារ​ក្តីសាធារណៈ​។​

4.  អ្នក​មានសិទ្ធិ​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​សវនាការ​ AOT របស់អ្នក​បាន លើកលែងតែ​អ្នក​លះ​បង់សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ចូលរួម​នៅសវនាការនោះ​។5

 • “លះបង់សិទ្ធិ​” ​មានន័យថាជាការ​បោះបង់សិទ្ធិ​ចូលរួម​នៅ​​​សវនាការ​។​ នេះ​អាច​កើត​ឡើងបាន​​ដោយ​សារអ្នក​និយាយ​ថាអ្នកមិនចង់ចូលរួមនៅសវនាការ​ ឬ​ដោយសារ​ការ​មិន​បង្ហាញ​ខ្លួន​​ក្រោយពេល​តុលាការ​ព្យាយាម​អនុញ្ញាតឱ្យអ្នក​ដឹង​អំពីការធ្វើសវនាការ​។
 • អ្នកក៏អាច​បោះបង់សិទ្ធិ​របស់អ្នកផងដែរ នៅ​​ក្នុងការទទួលបាន​សវនាការ​ AOT សម្រាប់​​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​​​សម្របសម្រួល​​ជាមួយនឹង​ខោនធី។6 សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែម​អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួល​ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ដែលមាន​ចំណង​ជើងថា​ “Settlement Agreements (កិច្ច​ព្រមពៀង​សម្របសម្រួល)​”។

5.  អ្នកមានសិទ្ធិ​ផ្តល់​ភស្តុតាង​ដែល​បង្ហាញ​តុលាការ​ថា ហេតុអ្វី​បាន​ជា​អ្ន​ក​មិនមាន​លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​​ទទួលបាន​ AOT។7

 • យកល្អ​ត្រូវ​ប្រើភស្តុតាង​ផ្សេងក្រៅពី​ពាក្យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក​​ ដើម្បី​បង្ហាញ​ដល់ចៅ​ក្រម​​ថា​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​អ្នក​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន​ AOT ក្រោម​ច្បាប់នេះ​។ អ្នកអាចស្នើសុំ​បុគ្គល​នានា​ឱ្យមក​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម ជំនួសអ្នកបាន​។ ដើម្បី​ពុំ​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបាន​ AOT អ្ន​ក​គ្រាន់តែ​ចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញ​​​ថា​​ លក្ខខណ្ឌ​ណាមួយ​ក្រោមច្បាប់នេះ​មិនត្រឹមត្រូវ​ពិតប្រាកដ​សម្រាប់​អ្នក​។8 ប៉ុន្តែ ក៏ជាការល្អ​ដែរ​ក្នុងការ​ព្យាយាមបង្ហាញ​ចៅក្រម​ឱ្យបានច្រើន​តាមដែលអាច​ធ្វើបាន​ថា​​ហេតុ​អ្វី​បាន​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវនោះ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ចំពោះអ្នក​។​​​
 • ដើម្បីស្វែងតើ​​អ្នក​​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT ក្រោម​ច្បាប់​នេះដោយរបៀបណា​​ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “Who Can Be Ordered to AOT (អ្នកដែល​អាច​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យទទួលបាន​ AOT)”។

6.  អ្នក​ ឬ​មេធាវីរបស់អ្នក​ (ប្រសិនបើអ្នក​មាន​មេធាវី) គឺ​មានសិទ្ធិសាកសួរ​បុគ្គល​ទាំង ឡាយ​​ដែល​ខោនធី​ជ្រើសរើស​ឱ្យ​មកនិយាយ​នៅក្នុង​សវនាការ​ (ហៅថា សាក្សី​)។9

 • ខោនធី​ចាំបាច់ត្រូវតែឱ្យ ​អ្នកផ្តល់សេវា​ដែល​បាន​ពិនិត្យតាមដាន​អ្នក មកនិយាយ​នៅក្នុង​សវនាការ​​អំពីមូលហេតុដែល​អ្នក​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបានការព្យាបាល​ AOT។ 10 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកផ្តល់សេវា​ និង​ការពិនិត្យ​តាមដាននេះ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះ​ពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “How You are Ordered Into AOT (របៀបដែល​អ្នក​ត្រូវ​បាន​​បង្គាប់​ឱ្យស្ថិតនៅក្នុង​​ AOT)​។”
 • ខោនធី​ក៏អាច​ឱ្យមនុស្ស​ច្រើនទៀត​មក​និយាយ​នៅក្នុង​សវនាការ​អំពីមូលហេតុ​ដែលអ្នកមាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT។
 • បន្ទាប់ពី​ខោនធី​សាកសួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​បុគ្គលទាំងនោះ​ អ្នកនឹង​ត្រូវដល់ពេល​សាកសួរសំណួរ​ទៅ​ពួកគេ​​​វិញ​ម្តង​។ សំណួរ​របស់អ្នក​គួរ​តែ​ព្យាយាម​បង្ហាញ​ថា អ្វីដែលពួកគេកំពុងនិយាយ​គឺ​ត្រឹមត្រូវ​ពិតប្រាកដ​ ឬមិន​មាន​​ន័យ​ថា​អ្នក​មានលក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ការព្យាបាល​ AOT ក្រោមច្បាប់​។​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវ​ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​​ AOT ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “Who Can Be Ordered to AOT (អ្នកដែល​អាច​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ ឱ្យទទួលបាន​ AOT)”។
 • ប្រសិនបើអ្នក​មានមេធាវី​ ពួកគេ​នឹង​សួរសំណួរ​ទៅបុគ្គលនោះ​ជំនួស​អ្នក​ ជាជាង​ឱ្យអ្នក​សាកសួរ​សំណួរ​នោះដោយខ្លួនឯង​ផ្ទាល់​។ អ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ ប្រសិនបើខោនធី​កំពុង​ដាក់សំណើឱ្យ​តុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួល​បាន​ AOT។ ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ សូម​សុំឱ្យ​ចៅ​ក្រម​​​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​

7.  អ្នកមានសិទ្ធិ​អនុញ្ញាតបុគ្គល​នានា​ (សាក្សី​) ដែល​គាំទ្រមូលហេតុដែល​អ្នកមិនត្រូវការ​ AOT ឬ​ មិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT ឱ្យមកនិយាយនៅ​ឯសវនាការ​។​11

 • មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ដែលអ្នកអាច​នឹង​ចង់​ស្នើសុំ​ឱ្យនិយាយ​ រួមមាន​៖ ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ អ្នកផ្តល់សេវា​ព្យាបាល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ឬពីមុនមក និង​មិត្ត​ភក្តិនិង​​គ្រួសារ​។
 • មនុស្សដែលអ្នក​ជ្រើសរើស​ឱ្យមកនិយាយ​ មិនគួរ​គ្រាន់​តែ​ពិភាក្សា​ជាទូទៅ​អំពី​អ្នក និង​ថាតើ​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ល្អ​បែបណានោះទេ​។​​ អ្នកចង់ឱ្យ​បុគ្គលទាំងនេះ​ព្យាយាម​​បង្ហាញ​ដល់​ចៅក្រម​ពីមូលហេតុ​ដែល​​លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​​មួយ​ឬ​ច្រើន​ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ​​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT ក្រោម​ច្បាប់នេះ​ គឺត្រឹមត្រូវ​ពិតប្រាកដ​សម្រាប់អ្នក​។12 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវ​ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​​ AOT ក្រោម​ច្បាប់​​នេះ​ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “Who Can Be Ordered to AOT (អ្នកដែល​អាច​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យទទួលបាន​ AOT)”។

8.  អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើឧទ្ធរណ៍​ (ឬ​ប្រឆាំង​តវ៉ា​) លើការសម្រេចចិត្ត​ និង​ដឹង​និង​ស្គាល់​អំពីសិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្នុងការ​ធ្វើឧទ្ធរណ៍​។13

 • បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​គឺជា​សិទ្ធិក្នុងការ​និយាយថា ចៅក្រម​ទីមួយ​បាន​ធ្វើការសម្រេចមិ​នត្រឹមត្រូវ​ ហើយ​អ្នក​ចង់​ឱ្យចៅក្រមផ្សេងទៀត​ពិនិត្យមើលថា​តើអ្នក​មានលក្ខណៈ​សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន AOT ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​។​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​ អ្នកអាច​អាន​ឯកសា​រ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “Who Can Be Ordered to AOT (អ្នកដែល​អាច​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យទទួលបាន​ AOT)”។
 • អ្នកគ្រាន់តែ​អាច​មានចំនួន​ពេលវេលា​​ជាក់លាក់​មួយចំនួនដើម្បី​ផ្តល់​ឱ្យតុលាការ​នូវ​បណ្តឹ​ងឧទ្ធរណ៍​របស់អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ​។​​ ដូច្នេះ អ្នកគួរតែ​ទាក់ទង​ទៅកាន់មេធាវី​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ស្វែងយល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀត​អំពី​ការធ្វើ​ឧទ្ធរណ៍​របស់អ្នក​ទៅលើ​សេចក្តីបង្គាប់​ AOT របស់ចៅក្រម​។

9.  អ្នកមានសិទ្ធិ​ដឹង​និង​យល់ថា​ អ្នកមាន​សិទ្ធិ​ផ្តល់ភស្តុតាង​បញ្ជាក់ដល់ចៅក្រម​ថា អ្នក​ត្រូវបាន​គេ​បង្ខំ​ដោយមិនត្រឹមត្រូវឲ្យសិ្ថតក្នុង​ AOT (ដីកាបង្គាប់នៃអង្គ​ច្បាប់​របស់​តុលា​ការ​រដ្ឋ​)។14

 • អ្នក​ការដាក់​ដីកាបង្គាប់នៃអង្គ​ច្បាប់​របស់​តុលា​ការ​រដ្ឋ នៅពេល​អ្នក​កំពុងត្រូវបាន​គេ​បង្ខំ​ឱ្យចូល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ AOT ដោយសារតែ​អ្នក​ មិន​ បំពេញតាម​លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​នៃ​ច្បាប់​​ទេ​។
 • សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី​ដាក់​ដីកាបង្គាប់នៃអង្គ​ច្បាប់​របស់​តុលា​ការ​រដ្ឋ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើង​ថា​ “How AOT End (តើ AOT បញ្ចប់​ដូចម្តេច)”។

ខាងលើនោះគឺជា​សិទ្ធិរបស់អ្នក​។​ ប្រសិនបើអ្នកមិនត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិរបស់អ្នកទេ អ្នកអាច​ទាក់ទង​ទៅកាន់ទីកន្លែង​ដែល​មាន​រៀបរាប់​​នៅក្រោមផ្នែក ​“Additional Information (ព័ត៌មានបន្ថែម​)” ដើម្បីដឹង​ថា​តើ​ពួកគេអាច​ជួយ​ ឱ្យ​ប្រាកដថា​អ្នកបានទទួលសិទ្ធិរបស់អ្នក​ដែរឬអត់​។​

សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រម​

ប្រសិនបើ​ចៅក្រម​រកឃើញថា​ រាល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​ទាំងអស់​គឺ​ត្រឹមត្រូវ​ពិតប្រាកដ​តាមរយៈ​ភស្តុតាង​ច្បាស់លាស់​និងល្មមអាច​ជឿបាន​ ពួកគេ​អាច​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួលបាន​ AOT សម្រាប់រយៈពេល​លើស​ពី​ 6ខែ។15 “ច្បាស់លាស់​និង​ល្មមអាចជឿ​បាន​” មានន័យថា​ ចៅក្រោម​ត្រូវតែ​រកឱ្យឃើញ​ថា វាអាច​ជាកាពិត​ច្រើន​ជាង​ការមិនពិត​ដែលថា អ្នកបាន​បំពេញ​គ្រប់លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ទាំងអស់​ដើម្បី​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​​​គ្រប់​គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT។

 • អ្នកមានសិទ្ធិ​ប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​លើ​សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រម​។ សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែ​ម​អំពី​របៀប​ដែលត្រូវ​ប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ អ្នកគួរតែ​ទាក់ទង​ទៅកាន់​មេធាវី​របស់​អ្នក​​។​
 • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​អំពី​តើ​សិទ្ធិ​ការ​ព្យាបាលរបស់អ្នក​មានអ្វីខ្លះនៅពេល​អ្នក​ស្ថិតនៅក្នុង​ AOT​​ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើង​ថា​ “Your Treatment Rights While in AOT (សិទ្ធិព្យាបាលរបស់អ្នក​​ ខណៈ​ពេល​​​ស្ថិតនៅក្នុង​ AOT)”។
 • សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែម​អំពី​របៀបដែល​ AOT ត្រូវបញ្ចប់​បន្ទាប់​ពីអ្នក​ត្រូវបាន​បង្គា​ប់​ឱ្យទទួលបាន​ AOT អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើង​ថា​ “How AOT Ends (តើ AOT បញ្ចប់​ដូចម្តេច​)”។

ព័ត៌មានបន្ថែម​

ប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវការ​ព័ត៌មានបន្ថែម​ ឬ​មានសំណួរ​ អ្នកអាច​៖

 • សាកសួរ​មេធាវីរបស់អ្នក​។ អ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ ប្រសិនបើខោនធី​បាន​ស្នើសុំ​​ (បានដាក់សំណើ) ឱ្យតុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួលបាន​ AOT។ ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ សូម​សុំឱ្យ​ចៅក្រម​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​ អ្នក​គ្រាន់តែ​ត្រូវ​បង់ប្រាក់​ដល់អ្នក​ការពារក្តី​សាធារណៈ​ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកមានលុយបង់។​
 • ទាកទងទៅកាន់​អ្នក​តស៊ូមតិ​ការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកជំងឺ​របស់ខោនធី​​។ ដើម្បីស្វែងរក​អ្នកតស៊ូ​មតិការពារសិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ​នៅកន្លែង​ដែលអ្នករស់នៅ​ (916) 504-5810 និង​ស្នើសុំ​អ្នកតស៊ូមតិការពារ​សិទ្ធិអ្នកជំងឺ​តាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នក​ ឬ​ចុចលើតំណភ្ជាប់នេះ​៖https://www.disabilityrightsca.org/post/patients-rights-advocacy-direct…
 • ទូរសព្ទ​ទៅកាន់​អង្គការសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (Disability Rights California) តាម​រយៈ​ទូរសព្ទ​លេខ 800-776-5746។
 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. Welf. & INST. Code § 5346(d)(4)(A)។ គ្រប់ផ្នែកនៃក្រមច្បាប់ទាំងអស់ដែលបានដកស្រង់ខាងក្រោម គឺបានមកពីក្រមច្បាប់ស្តីពីសុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន (Welfare and Institutions Code)។
 • 2. § 5346(d)(1).
 • 3. § 5346(d)(4)(B).
 • 4. § 5346(d)(4)(C).
 • 5. § 5346(d)(4)(E).
 • 6. § 5347(b)(1).
 • 7. § 5346(d)(4)(F).
 • 8. § 5346(d)(5)(B).
 • 9. § 5346(d)(4)(H).
 • 10. § 5346(d)(1)-(3).
 • 11. § 5346(d)(4)(G).
 • 12. § 5346(d)(5)(B).
 • 13. § 5346(d)(4)(I).
 • 14. § 5346(d)(4)(D).
 • 15. § 5346(d)(5)(B).

 

 

Click links below for a downloadable version.