Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Việc làm

Publications
#F109.05

Tiêu đề I của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA, Americans with Disabilities Act) cấm chủ lao động tư nhân phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật. Phân biệt đối xử bao gồm đối xử không công bằng, trả đũa và quấy rối người lao động và người xin việc bị khuyết tật. Điều này cũng bao gồm không cung cấp sửa đổi hợp lý về thực hành, chính sách hoặc điều kiện nơi làm việc của chủ lao động cho thích hợp với tình trạng khuyết tật của người lao động hoặc người xin việc. Ở trang ba là thư mẫu để yêu cầu điều chỉnh hợp lý, và ở trang bốn là thư hỗ trợ mẫu từ một chuyên gia điều trị.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.