Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Việc làm

Publications
#F109.05

Tiêu đề I của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA, Americans with Disabilities Act) cấm chủ lao động tư nhân phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật. Phân biệt đối xử bao gồm đối xử không công bằng, trả đũa và quấy rối người lao động và người xin việc bị khuyết tật. Điều này cũng bao gồm không cung cấp sửa đổi hợp lý về thực hành, chính sách hoặc điều kiện nơi làm việc của chủ lao động cho thích hợp với tình trạng khuyết tật của người lao động hoặc người xin việc. Ở trang ba là thư mẫu để yêu cầu điều chỉnh hợp lý, và ở trang bốn là thư hỗ trợ mẫu từ một chuyên gia điều trị.

Đạo luật Việc làm và Gia cư Công bằng (FEHA, Fair Employment and Housing Act) California cũng quy định các biện pháp bảo vệ tương tự. Bất kỳ hành vi nào vi phạm ADA cũng vi phạm luật tiểu bang. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, luật tiểu bang có thể quy định mức độ bảo vệ cao hơn luật liên bang. Ví dụ, ADA áp dụng cho chủ lao động có từ 15 người lao động trở lên, và FEHA áp dụng cho chủ lao động có từ năm người lao động trở lên...

>>...