Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Kev Ntiav Haujlwm

Publications
#F109.09

Nqe I ntawm Tsab Cai Neeg Meskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) txwv kev sib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov chaw ua haujlwm ntiag tug. Kev sib cais xam muaj kev kho mob uas tsis muaj vaj huam sib luag, kev ua pauj thiab kev tsim txom siab ntsws rau cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg tso npe thov nkag ua haujlwm uas muaj kev xiam oob qhab. Nws kuj tseem xam muaj kev tsis muab tej kev hloov kho uas muaj laj thawj rau qhov chaw ua haujlwm tej kev nqis tes ua, tej cai tswj lossis tej chaw ua haujlwm txhawm rau pab ua kom yooj yim rau tus neeg ua haujlwm lossis tus neeg tso npe qhov kev xiam oob qhab. Qhov uas tau muab nyob rau phab ntawv thib plaub yog tsab ntawv piv txwv txhawm rau thov kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj, thiab nyob rau phab ntawv thib tsib yog tsab ntawv txhawb nqa piv txwv los ntawm tus kws txawj kho mob.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.