Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Kev Ntiav Haujlwm

Publications
#F109.09

Nqe I ntawm Tsab Cai Neeg Meskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) txwv kev sib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov chaw ua haujlwm ntiag tug. Kev sib cais xam muaj kev kho mob uas tsis muaj vaj huam sib luag, kev ua pauj thiab kev tsim txom siab ntsws rau cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg tso npe thov nkag ua haujlwm uas muaj kev xiam oob qhab. Nws kuj tseem xam muaj kev tsis muab tej kev hloov kho uas muaj laj thawj rau qhov chaw ua haujlwm tej kev nqis tes ua, tej cai tswj lossis tej chaw ua haujlwm txhawm rau pab ua kom yooj yim rau tus neeg ua haujlwm lossis tus neeg tso npe qhov kev xiam oob qhab. Qhov uas tau muab nyob rau phab ntawv thib plaub yog tsab ntawv piv txwv txhawm rau thov kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj, thiab nyob rau phab ntawv thib tsib yog tsab ntawv txhawb nqa piv txwv los ntawm tus kws txawj kho mob.

Tsab Cai Kev Ua Haujlwm thiab Vaj Tse Ncaj Ncees hauv California (FEHA, Fair Employment and Housing Act) los kuj muab cov kev pov thaiv uas zoo sib thooj thiab. Ib qho kev ua txhaum twg txog ntawm ADA ces yeej yog ib qho kev ua txhaum txoj cai lijchoj hauv xeev lawm thiab. Li cas los xij, nyob rau qee zaum, txoj cai lijchoj hauv xeev kuj yuav muab tau kev tiv thaiv nyob rau theem siab dua txoj cai lijchoj hauv tsoom fwv. Piv txwv tias, tsab cai ADA saib xyuas cov chaw ua haujlwm uas muaj neeg ua haujlwm txog 15 leej lossis tshaj ntawd, thiab FEHA saib xyuas cov chaw ua haujlwm uas muaj neeg ua haujlwm txog tsib leeg lossis tshaj ntawd...

>>...