Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Kev Ntiav Haujlwm

Publications
#F109.09

Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Kev Ntiav Haujlwm

Nqe I ntawm Tsab Cai Neeg Meskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) txwv kev sib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov chaw ua haujlwm ntiag tug. Kev sib cais xam muaj kev kho mob uas tsis muaj vaj huam sib luag, kev ua pauj thiab kev tsi txom siab ntsws rau cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg tso npe thov nkag ua haujlwm uas muaj kev xiam oob qhab. Nws kuj tseem xam muaj kev tsis muab tej kev hloov kho uas muaj laj thawj rau qhov chaw ua haujlwm tej kev nqis tes ua, tej cai tswj lossis tej chaw ua haujlwm txhawm rau pab ua kom yooj yim rau tus neeg ua haujlwm lossis tus neeg tso npe qhov kev xiam oob qhab. Qhov uas tau muab nyob rau phab ntawv thib peb yog tsab ntawv piv txwv txhawm rau thov kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj, thiab nyob rau phab ntawv thib plaub yog tsab ntawv txhawb nqa piv txwv los ntawm tus kws txawj kho mob.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Nqe I ntawm Tsab Cai Neeg Meskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) txwv kev sib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov chaw ua haujlwm ntiag tug. Kev sib cais xam muaj kev kho mob uas tsis muaj vaj huam sib luag, kev ua pauj thiab kev tsi txom siab ntsws rau cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg tso npe thov nkag ua haujlwm uas muaj kev xiam oob qhab. Nws kuj tseem xam muaj kev tsis muab tej kev hloov kho uas muaj laj thawj rau qhov chaw ua haujlwm tej kev nqis tes ua, tej cai tswj lossis tej chaw ua haujlwm txhawm rau pab ua kom yooj yim rau tus neeg ua haujlwm lossis tus neeg tso npe qhov kev xiam oob qhab. Qhov uas tau muab nyob rau phab ntawv thib peb yog tsab ntawv piv txwv txhawm rau thov kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj, thiab nyob rau phab ntawv thib plaub yog tsab ntawv txhawb nqa piv txwv los ntawm tus kws txawj kho mob.

Tsab Cai Kev Ua Haujlwm thiab Vaj Tse Ncaj Ncees hauv California (FEHA, California Fair Employment and Housing Act) los kuj muab cov kev pov thaiv uas zoo sib thooj thiab. Ib qho kev ua txhaum twg txog ntawm ADA ces yeej yog ib qho kev ua txhaum txoj cai lijchoj hauv xeev lawm thiab. Li cas los xij, nyob rau qee zaum, txoj cai lijchoj hauv xeev kuj yuav muab tau kev pov thaiv nyob rau theem siab dua txoj cai lijchoj ntawm tsoom fwv. Piv txwv tias, tsab cai ADA saib xyuas cov chaw ua haujlwm uas muaj neeg ua haujlwm txog 15 leej lossis tshaj ntawd, thiab FEHA saib xyuas cov chaw ua haujlwm uas muaj neeg ua haujlwm txog tsib leeg lossis tshaj ntawd.

Cov uas tau muab hauv qab no yog cov peev txheej online txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog ntawm kev sib cais raws kev xiam oob qhab thiab cov kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj nyob rau hauv kev ua haujlwm:

  • Tsoom Fwv Saib Xyuas Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag Rau Ntawm Kev Ntiav Ua Haujlwm Ntawm Teb Chaws Meskas lub vev xaib: http://www.eeoc.gov/laws/types/disability.cfm
  • Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm thiab Vaj Tse Ncaj Ncees hauv California (California Department of Fair Employment and Housing) lub website: http://www.dfeh.ca.gov/Employment
  • Tus vev xaib ntawm Job Accommodations Network, txhawm rau xav paub ntau ntxiv txog cov chaw nyob uas tsim nyog rau kev ntiav ua haujlwm: http://askjan.org
  • Kev Pab Raws Cai ntawm Chaw Ua Haujlwm (Legal Aid at Work) lub website, txhawm kom tau tej peev txheej thiab kev sawv cev raws cai: https://legalaidatwork.org/

Kev Txhawb Nqa Tus Kheej

Yog koj ntseeg hais tias koj tau raug muab cais, koj tuaj yeem foob kev tsis txaus siab fab kev tswj tuav dej num (lossis “foob”) rau lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag ntawm Kev Ua Haujlwm (EEOC, Equal Employment Opportunity Commission) hauv tsoom fwv, lossis foob rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm thiab Vaj Tse Ncaj Ncees hauv California (DFEH, Department of Fair Employment and Housing). Koj yuav tsum tau foob kev tsis txaus siab fab kev tswj tuav dej num, thiab tau txais “txoj cai rau tsab ntawv foob” los ntawm EEOC lossis DFEH, ua ntej koj yuav tuaj yeem foob txog kev sib cais raws kev xiam oob qhab rau hauv tsev tu plaub hauv tsoom fwv thiab hauv xeev. Kev tsis txaus siab tuaj yeem xa mus rau EEOC tsis pub dhau 300 hnub txij li hnub muaj kev faib cais, thiab nrog DFEH hauv peb xyoos txij li hnub muaj kev faib cais.

Cov txheej txheem rau kev foob nrog EEOC lossis DFEH tau piav qhia hauv cov vev xaib rau EEOC thiab DFEH ntawm https://www.eeoc.gov/employees/charge.cfm thiab https://www.dfeh.ca.gov/complaintprocess/

EEOC thiab DFEH sib koom kev feem xyuam rau kev ntsuam xyuas cov kev tsis txaus siab los ntawm kev sib cais hais txog kev ua haujlwm. Yog hais tias DFEH lees txais koj qhov kev tsis txaus siab rau kev ntsuam xyuas thiab koj qhov kev tsis txaus siab muaj raws li cov kev tseev kom muaj ntawm kev xa ntawv foob rau EEOC, tom qab ntawd DFEH yuav xa koj qhov kev tsis txaus siab mus ntxiv rau EEOC. Yog hais tias koj foob rau EEOC, ces nws yeej xa nws ib qhov luam qauv ntawm qhov kev tsis txaus siab mus rau DFEH lawm.

Kev Sib Foob

Cov kev ua txhaum cov kev cai lijchoj uas sib tham saum toj no kuj tseem yuav raug siv raws cov kev sib foob ntawm haujlwm ntiag tug thiab. Thov kom paub txog hais tias cov cai lijchoj ntawm cov tswj ciam tuav nruj rau lub ncua sij hawm ntawm kev xa ntawv foob. Lub sijhawm kawg ntawm kev foob yuav luv li 90 hnub txij li hnub ntawm "tsab cai siv tsab ntawv" uas tshwm sim los ntawm EEOC cov txheej txheem tswj hwm kev tsis txaus siab. Yog tias koj txiav txim siab mus nrhiav kev foob, koj yuav tsum tham txog cov sijhawm kawg no nrog tus kws lij choj ntiag tug.

Yog hais tias koj tab tom nrhiav qhov kev puas tsuaj fab nyiaj txiag qis dua $10,000, lwm txoj kev xaiv yog foob teeb meem kev ntxub ntxaug nyob rau Tsev Tu Plaub Hais Cai Me (Small Claims Court). Cov cai lijchoj txog ntawm cov tswj ciam uas sib tham saum toj no yuav siv tau. Koj yuav tsis tuaj yeem siv tau ib tug kws lijchoj yog hais tias koj mus rau lub tsev tu plaub hais cai me. Ntawm no yog qhov chaw txuas mus rau kev tshaj tawm ntawm Disability Rights California uas piav qhia txog tus txheej txheem ntawm kev siv Kev Hais Cai Me (Small Claims) rau cov teeb meem kev sib cais Tshawb pom tau ntawm https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claimscourt-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates. Koj tseem tuaj yeem nrhiav xov xwm hais txog cov teeb meem hais cai me ntawm lub website Tsev Tu Plaub hauv California (California Courts) ntawm http://www.courts.ca.gov/1062.htm.

Tsab Ntawv Piv Txwv txhawm rau Thov Kev Pab Ua Kom Yooj Yim Raws Qhov Tsim Nyog

[Hnub Tim]

Hawm txog [Qhov Chaw Ua Haujlwm]:

Kuv sau ntawv tuaj thov txog ib tug tsiaj muab kev pab ua kev pab ua kom yooj yim raws qhov tsim nyog rau kuv li kev xiam oob qhab/tej kev xiam oob qhab. Kuv [yog ib tug neeg ua haujlwm ntawm/tab tom tso npe thov nkag rau ib txoj haujlwm ntawm] [Npe Chaw Haujlwm ntawm Tsoom Fwv]. Vim kuv qhov kev xiam oob qhab, kuv xav tau cov kev pab ua kom yooj yim raws li txuas ntxiv mus no: [teev cov npe kev pab ua kom yooj yim]. Kuv tus
[kws kho mob/kws kho mob puas hlwb/kws npliag neeg lub siab/kws txawj kho mob/neeg tuav ntaub ntawv zej tsoom/kws txawj kho mob rau neeg ua haujlwm /lwm tus (piav qhia)] tau pom tau hais tias cov kev pab ua kom yooj yim/cov kev hloov kho no tseem ceeb heev rau kuv qhov kev xiam oob qhab. Thov caw saib tsab ntawv uas xa tuaj nrog ua ke no los ntawm [tus kws kho mob lossis tus kws txawj lub npe].

Txoj cai lijchoj hauv tsoom fwv thiab hauv xeev tseev kom cov chaw ua haujlwm yuav tsum pab ua kom yooj yim rau cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg tso npe thov nkag ua haujlwm uas muaj kev xiam oob qhab. Thov caw teb rov qab rau qhov kev thov no tsis dhau [hnub tim]. Yeej meem tiv tauj tau rau kuv ntawm [koj tus najnpawb xov tooj thiab/lossis chaw nyob e-mail] yog hais tias koj muaj lus nug dab tsi. Ua tsaug.

Nrog kev saib siab,

[Koj lub npe]

[Koj qhov chaw nyob]

Tsab Ntawv Txhawb Nqa Piv Txwv los ntawm ib tug Kws Kho Mob

[Hnub Tim]

Hawm txog [Npe Chaw Haujlwm ntawm Tsoom Fwv]:

Kuv yog tus [kws kho mob/kws kho mob puas hlwb/kws npliag neeg lub siab/kws phais mob/neeg tuav ntaub ntawv zej tsoom/kwv kho mob haujlwm] rau [Koj lub npe], thiab kuv swm nrog nws tus mob. Nws muaj kev xiam oob qhab uas vim los ntawm cov tswj ciam kev siv tau haujlwm muaj meej. Cov tswj ciam no xam muaj [teev cov tswj ciam kev ua tau haujlwm uas yuav tseev kom muaj qhov kev pab ua kom yooj yim uas tau thov ntawd].

[Qhov kev pab ua kom yooj yim uas tau thov] tseem ceeb heev rau [Npe] txhawm rau [ua haujlwm ntawm/tso npe thov nkag ua haujlwm ntawm] [Qhov chaw ua haujlwm]. [Piav qhia hais tias qhov kev pab ua kom yooj yim ntawd yuav pab lossis pab txhawb rau tus neeg ntawd tau li cas].

Ua tsaug rau qhov uas muab qhov kev pab ua kom yooj yim no rau [Npe].

Nrog kev saib siab,

[Npe thiab Qib Haujlwm]