Papel ng Katotohanan sa Diskriminasyon laban sa Kapansanan: Trabaho

Publications
#F109.08

Ipinagbabawal ng Titulo I ng Batas sa Mga Amerikanong May Kapansanan (ADA, Americans with Disabilities Act) ang diskriminasyon ng mga pribadong employer batay sa kapansanan. Kasama sa diskriminasyon ang hindi pantay na pagturing, paghihiganti at panliligalig laban sa mga empleyado at aplikante ng trabaho na may mga kapansanan. Kasama rin dito ang kabiguan sa pagbigay ng mga makatwirang kaluwagan sa mga kasanayan, patakaran o mga kondisyon sa lugar ng trabaho ng employer upang tulungan ang kapansanan ng empleyado o aplikante. Isang halimbawang sulat ang ibinigay sa ikatlong pahina sa paghiling ng makatwirang kaluwagan, at sa ika-apat na pahina ay isang halimbawang sulat ng suporta mula sa isang gumagamot na propesyunal.

Isinasaad din sa Batas sa Makatarungang Trabaho at Pabahay ng California (FEHA, Fair Employment and Housing Act) ang katulad na mga proteksyon. Anumang paglabag sa ADA ay paglabag din sa batas ng estado. Gayunpaman, sa ilang pagkakataon, ang batas ng estado ay maaaring magbigay ng mas mataas na lebel ng proteksyon kaysa sa pederal na batas. Halimbawa, saklaw ng ADA ang mga employer na may 15 o higit pang mga empleyado, at saklaw ng FEHA ang mga employer na may lima o higit pang mga empleyado.

>>...