Tờ Thông tin Kết thúc Trường hợp nhận các vụ Phục hồi Chức năng Nghề nghiệp

Publications
#F074.05

Tờ Thông tin Kết thúc Trường hợp nhận các vụ Phục hồi Chức năng Nghề nghiệp

Quán rượu này cho bạn biết khi nào Bộ Phục hồi chức năng (DOR) có thể đóng hồ sơ của bạn. Nó cho bạn biết làm thế nào bạn sẽ biết khi DOR đóng hồ sơ của bạn. Nó cho bạn biết cách nhận trợ giúp nếu bạn không muốn hồ sơ của mình bị đóng lại.

Khi Phòng Phục hồi (DOR, Department of Rehabilitation) nói trường hợp của quý vị kết thúc, điều đó có nghĩa là gì?

Kết thúc trường hợp là khi DOR quyết định sẽ không còn cung cấp cho quý vị bất kỳ dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp nào nữa. Tiêu đề 9 của Bộ Điều lệ California (C.C.R., California Code of Regulations) mục 7179 đến hết 7181.1 quy định trách nhiệm của khách hàng và DOR liên quan đến việc kết thúc trường hợp.

Khi nào DOR có thể kết thúc trường hợp của tôi?

Theo luật pháp, DOR có thể kết thúc trường hợp của quý vị khi:

  • Quý vị đã đạt được mục tiêu công việc của mình và không cần các dịnh vụ của DOR để duy trì công việc và DOR đã cung cấp tất cả các dịch vụ đã thỏa thuận trong Kế hoạch Nghề nghiệp cho Cá nhân của quý vị (IPE, Individualized Plan for Employment);
  • Quý vị được thấy là không đủ điều kiện nhận các dịch vụ của DOR dựa trên một số tiêu chí, bao gồm tiêu chí là tình trạng khuyết tật của quý vị nghiêm trọng đến mức quý vị không thể có lợi ích gì từ các dịch vụ của DOR;
  • Quý vị chọn không tham gia chương trình của DOR hoặc quý vị không thể tham gia chương trình của DOR vì một vài lý do khác. Các ví dụ bao gồm nếu quý vị có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khiến quý vị không thể tham gia vào chương trình của DOR ngay cả khi có những điều chỉnh hợp lý; nếu quý vị từ chối hoặc không sẵn sàng tham gia vào các đánh giá theo yêu cầu của DOR vì các mục đích xác định tính đủ điều kiện; nếu DOR không có thông tin liên lạc hiện tại và không thể xác định vị trí của quý vị; nếu quý vị đang ở một cơ sở, ví dụ như bệnh viện hoặc nhà tù, trong khoảng thời gian dài; hoặc nếu quý vị đã tham gia vào hoạt động phạm pháp trong khi đang dùng các dịch vụ của DOR.

Làm thế nào để tôi biết liệu DOR có kết thúc trường hợp của tôi hay không?

DOR phải gửi cho quý vị một thông báo bằng văn bản nói cho quý vị biết rằng trường hợp của quý vị đã kết thúc. Thông báo này phải có thông tin về lý do tại sao lại kết thúc trường hợp của quý vị, thông tin về quyền kháng cáo bao gồm cả việc hòa giải, xem xét hành chính, quy trình điều trần công bằng, và thông tin về Chương trình Hỗ trợ Khách hàng (CAP, Client Assistance Program).

Tôi có thể làm gì nếu tôi không đồng ý với quyết định kết thúc trường hợp của DOR?

DOR có các cấp kháng cáo khác nhau. Cấp kháng cáo đầu tiên là quý vị nói chuyện với nhân viên tư vấn phục hồi chức năng và/hoặc giám sát của nhân viên tư vấn của quý vị về việc kết thúc trường hợp của quý vị. Quy trình này có thể giúp ích được quý vị; ví dụ, khi trường hợp của quý vị trong DOR bị kết thúc do DOR không thể tìm được quý vị, nhưng sau đó quý vị đã liên lạc lại với DOR; hoặc, trong các tình huống mà trên thực tế quý vị có tiến bộ về mục tiêu IPE của mình nhưng DOR lại không biết về sự tiến bộ đó của quý vị. DOR có thể phải xem xét trường hợp đã bị kết thúc của quý vị, nếu quý vị yêu cầu và nếu trường hợp của quý vị đã kết thúc trước đó 12 tháng. Trong một số trường hợp, DOR sẽ đồng ý mở lại trường hợp của quý vị nếu quý vị có thể thể hiện rằng đã sẵn sàng tiến bộ trong mục tiêu IPE của quý vị hoặc tuân thủ theo các yêu cầu của DOR.

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của DOR về việc kết thúc trường hợp của mình, quý vị cũng có thể yêu cầu xem xét hành chính với Quản trị viên Học khu (District Administrator) của DOR, yêu cầu hòa giải và/hoặc điều trần công bằng trong một năm tính từ thời điểm DOR đưa ra quyết định. Để biết thêm thông tin về quyền kháng cáo và lịch trình nộp đơn trong trường hợp của quý vị, xin truy cập vào liên kết của DOR: http://www.rehab.cahwnet.gov/Appeals/FairHearForms.html#DR107.

Tôi có thể nộp đơn lại để nhận các dịch vụ DOR sau khi trường hợp của tôi bị kết thúc không?

Có, quý vị có thể nộp đơn lại để nhận các dịch vụ nếu quý vị lại cần các dịch vụ của DOR. DOR sẽ cần đưa ra quyết định về tính đủ điều kiện và giúp quý vị phát triển một IPE mới.

DOR cũng có thể xem xét thông tin trong hồ sơ trường hợp DOR trước của quý vị để quyết định tính đủ điều kiện nhận các dịch vụ DOR của quý vị. Để biết các thông tin về tính đủ điều kiện của DOR, vui lòng tham khảo tờ thông tin Eligibility for Vocational Rehabilitation Services tại: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06601.pdf

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

 

 

Click links below for a downloadable version.