សន្លឹកព័ត៌មានការពិតស្តីអំពីការបិទសំណុំរឿងសេវាកម្មស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ

Publications
#F074.06

សន្លឹកព័ត៌មានការពិតស្តីអំពីការបិទសំណុំរឿងសេវាកម្មស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកនៅពេលដែលនាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទា (DOR) អាចបិទករណីរបស់អ្នក។ វាប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលអ្នកនឹងដឹងនៅពេលដែល DOR បិទករណីរបស់អ្នក។ វាប្រាប់អ្នកពីរបៀបដើម្បីទទួលបានជំនួយ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យករណីរបស់អ្នកបិទ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើវាមានន័យដូចម្តេចនៅពេលនាយកដ្ឋានស្តានីតិសម្បទា (DOR, Department of Rehabilitation) និយាយថាសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបិទ?

ការបិទសំណុំរឿង គឺនៅពេលដែល DOR សម្រេចថា គេឈប់ផ្តល់សេវាកម្មស្តានីតិសម្បទាឲ្យអ្នកទៀតហើយ ។ Title 9 នៃក្រមនិយត្តកម្មរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (C.C.R., California Code of Regulations) ចាប់ពីវគ្គ 7179 ដល់វគ្គ 7181.1 បានកំណត់អំពីការ​ទទួលខុសត្រូវរបស់ DOR និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជន ពាក់ព័ន្ធនឹងការ​បិទសំណុំរឿង ។

តើ DOR​ អាចបិទសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?

គិតតាមច្បាប់ DOR អាចបិទសំណុំរឿងរបស់អ្នកបាននៅពេល ៖

  • អ្នកបានសម្រេចគោលបំណងការងាររបស់ខ្លួន ហើយអ្នកលែងត្រូវការសេវាកម្មរបស់ DOR ដើម្បីអាចរក្សាការងាររបស់ខ្លួនទៀតហើយ ហើយ DOR បានផ្តល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នូវសេវាកម្ម ទៅតាមការព្រមព្រៀង ដូចមានចែងនៅក្នុងផែនការតម្រូវតាមលក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់ការងារ (IPE, Individualized Plan for Employment) របស់អ្នក
  • អ្នកត្រូវបានគេរកឃើញថា មានសិទ្ធិទទួលសេវាកម្មពី DOR អាស្រ័យលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ បូករួមទាំងថា ពិការភាពរបស់អ្នកមានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេក ដែលថាអ្នកមិនអាចទទួល​បាន​ផលប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មរបស់​ DOR ឡើយ
  • អ្នកជ្រើសរើសមិនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ DOR ឬមួយអ្នកមិនអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ DOR បានដោយមានមូលហេតុផ្សេងៗ ។ ឧទាហរណ៍ មានដូចជាអ្នក​មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបង្ការអ្នកមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ DOR បើទោះបីជាមានការ​សម្រួលសមរម្យក៏ដោយ បើអ្នកបដិសេធ ឬមិនអាចចូលរួមបានទៅតាមភាពតម្រូវនៃការវាយតម្លៃរបស់ DOR សម្រាប់គោលបំណងកំណត់ពីភាពមានសិទ្ធិទទួលជំនួយ ប្រសិនបើ DOR មិនមានព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ហើយពួកគេមិនអាចរកអ្នកឃើញ បើអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរណាមួយ ដូចជានៅមន្ទីរពេទ្យ ឬពន្ធនាគារ ក្នុងរយៈពេលវែង ឬថាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង​សកម្មភាព​ឧក្រិដ្ឋកម្ម ក្នុពេលអ្នក​កំពុងតែទទួលបាន​   សេវាកម្មរបស់ DOR ។

តើខ្ញុំអាចដឹងបាន​ដោយរបៀបណា​ថា DOR ​បិទសំណុំរឿង​របស់ខ្ញុំ?

DOR ​ត្រូវផ្ញើឲ្យអ្នក​នូវការ​ជូនដំណឹង​ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ដើម្បីប្រាប់អ្នកថា សំណុំរឿងរបស់អ្នកត្រូវបានបិទ ។ សេចក្តីជូនដំណឹងនោះ ត្រូវមានបង្ហាញព័ត៌មានពីមូលហេតុដែលសំណុំរឿងរបស់អ្នកត្រូវបិទ ព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក បូករួមទាំងសិទ្ធិទទួលបានការសម្រុះសម្រួល ការពិនិត្យសំណុំរឿងឡើងវិញតាមបែប     រដ្ឋបាល ដំណើរការសវនាការយុត្តិធម៌ និងព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីសម្រាប់​ផ្តល់ជំនួយដល់អតិថិជន (CAP, Client Assistance Program) ។

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាន បើខ្ញុំមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ DOR អំពីការបិទសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំ?

DOR មានកម្រិតផ្សេងៗ​ចំពោះការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ។ កម្រិតទីមួយនៃការប្តឹងឧទ្ធរណ៍គឺ​ការពិភាក្សាជាមួយនឹង​អ្នកប្រឹក្សា​យោបល់ផ្នែកស្តានីតិសម្បទារបស់អ្នក និង/ឬប្រធានរបស់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់អ្នក អំពីការបិទសំណុំរឿងរបស់អ្នក ។ ដំណើរការនេះ​អាចដោះស្រាយបាន ឧទាហរណ៍​ ពេលដែល​សំណុំរឿង DOR របស់អ្នកត្រូវបានបិទ ដោយសារគេរកអ្នកមិនឃើញ តែក្រោយមកអ្នកបានមកទាក់ទងជាមួយនឹង DOR ឡើងវិញ ឬ ក្នុងស្ថានភាពដែលថា ​ការពិតអ្នកកំពុងធ្វើតែមានការ​រីកចម្រើនទៅកាន់គោលបំណង IPE របស់អ្នក តែ DOR ​មិនបានដឹងពីស្ថានភាពនេះ ។ DOR ​ អាចត្រូវពិនិត្យឡើងវិញពីការ​បិទសំណុំរឿងរបស់អ្នក បើមានការស្នើសុំពីអ្នក ហើយសំណុំរឿងរបស់អ្នក​ត្រូវបានបិទ​ក្នុងពេល 12 ខែមុន ។ នៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះ DOR អាចយល់ព្រមបើកសំណុំរឿងរបស់អ្នកឡើងវិញ បើអ្នកអាចបង្ហាញថា អ្នកបានត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​ក្នុងការ​ធ្វើឲ្យមានការ​រីកចម្រើន​ទៅកាន់គោលបំណង IPE របស់អ្នក ឬអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់​ដើម្បីធ្វើតាមសំណើរបស់ DOR ។

បើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយនឹង​ការសម្រេចរបស់ DOR ចំពោះការ​បិទសំណុំរឿងរបស់អ្នក អ្នកក៏អាចស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញតាមបែបរដ្ឋបាល ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលស្រុក (District Administrator) នៃ DOR  ស្នើសុំការសម្រុះ សម្រួល និង/ឬស្នើសុំសវនាការយុត្តិធម៌ ក្នុងរវាងមួយឆ្នាំនៃការសម្រេចរបស់ DOR ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីសិទ្ធិសវនាការ​របស់អ្នក និងបន្ទាត់ពេលវេលាដែលអាចប្រើបានក្នុងស្ថានភាពរបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់អាសដ្ឋានភ្ជាប់ទៅកាន់ DOR ៖ http://www.rehab.cahwnet.gov/Appeals/FairHearForms.html#DR107

តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំសេវាកម្មពី DOR ឡើងវិញបានទេ ក្រោយពេលសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបិទ?

បាន ។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវាកម្មឡើងវិញបាន បើអ្នកត្រូវការ​សេវាកម្មពី DOR ម្តងទៀត ។ DOR នឹងត្រូវធ្វើការកំណត់សិទ្ធិទទួល​ជំនួយរបស់អ្នកឡើងវិញ និងជួយអ្នកក្នុងការបង្កើតថ្មីនូវ IPE ។

DOR ក៏អាចយកព័ត៌មានក្នុងសំណុំរឿងពីមុនមកពិចារណាផងដែរ ក្នុងការ​កំណត់ភាពមានសិទ្ធិ​ទទួល​សេវាកម្មរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំសេវាកម្មពី DOR ឡើងវិញ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីភាពមានសិទ្ធិទទួលជំនួយពី DOR សូមអានសន្លឹកការពិតរបស់ CAP ដែលមានចំណងជើងថា Eligibility for Vocational Rehabilitation Services តាមអាសយដ្ឋាន ៖ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/06601.pdf