Papel ng Impormasyon sa Pagsasara ng Kaso ng Mga Serbisyong Bokasyunal na Rehabilitasyon