Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kaw Case Ntawm Tej Kev Pab Cuam Fab Haujlwm Kev Peem Tsheej Fab Kev Ua Haujlwm

Publications
#F074.09

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kaw Case Ntawm Tej Kev Pab Cuam Fab Haujlwm Kev Peem Tsheej Fab Kev Ua Haujlwm

Pub no qhia rau koj thaum Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Kho Mob (DOR) tuaj yeem kaw koj qhov teeb meem. Nws qhia koj tias koj yuav paub li cas thaum DOR kaw koj rooj plaub. Nws qhia koj yuav ua li cas kom tau txais kev pab yog tias koj tsis xav kom koj rooj plaub kaw.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

Nws txhais tau li cas thaum Lub Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Peem Tsheej  (DOR, Department of Rehabilitation) hais tias kuv li case raug muab kaw?

Kev kaw case yuav muaj rau thaum DOR txiav txim siab tias tsis muaj cov kev pab cuam kev peem tsheej fab kev ua haujlwm rau koj lawm. Title 9 ntawm California Cov Cai Tswj tshooj (C.C.R., California Code of Regulations) 7179 mus txog ntua 7181.1 teev rau DOR thiab tus neeg thov kev pab cov kev feem xyuam uas ntsig txog kev kaw case.

Thaum twg DOR thiaj tuaj yeem kaw kuv li case?

Ua raws li kev cai lij choj, DOR tuaj yeem kaw koj li case thaum:

  • Koj tau mus txog koj lub hom phiaj haujlwm lawm thiab tsis xav tau tej kev pab cuam DOR ntxiv lawm txhawm rau tuav koj li haujlwm thiab DOR twb tau muab tag nrho cov kev pab cuam uas muaj kev pom zoo rau hauv koj li Phiaj Xwm Kev Ntiav Huajlwm Ib Tug Zus (IPE, Individualized Plan for Employment);
  • Pom tau tias koj tsis muaj feem rau cov kev pab cuam DOR thaum tau xyuas raws li tus qauv tseeb, xam muaj qhov hais tias txawm koj li kev xiam oob qhab loj heev los puav leej ua rau koj tsis tuaj yeem tau txiaj ntsig los ntawm cov kev pab cuam DOR;
  • Koj xaiv tsis koom nrog DOR li phiaj xwm lossis koj tsis tuaj yeem koom nrog DOR li txheej txheem vim qee yam laj txheej. Cov piv txwv muaj xws li yog hais tias koj muaj teeb meem mob nkeeg loj uas yog qhov ua rau koj tsis tuaj yeem koom nrog DOR qhov phiajxwm tau tab txawm muaj tej kev txhawb nqa yam muaj laj txheej los xij; yog hais tias koj tsis lees lossis tsis tuaj yeem mus koom nrog DOR tseev kom tau kev ntsuam xyuas txhawm rau tej hom phiaj kev tsim nyog; Yog hais tias DOR tsis muaj cov xov xwm chaw tiv tauj tam sim no thiab tsis tuaj yeem muab koj tso rau qhov twg; Yog hais tias koj nyob hauv ib lub chaw ua haujlwm loj, xws li ib lub tsev kho mob lossis tsev rau txim, ua ncua sijhawm ntev; lossis yog hais tias koj tau ua tej dej num uas raug txim nyob rau lub sijhawm uas koj tab tom tau txais kev pab cuam DOR.

Kuv yuav paub tau li cas yog hais tias DOR kaw kuv li case?

DOR yuav tsum tau sau ua ib tsab ntawv ceeb toom qhia rau koj tias koj li DOR raug kaw lawm. Tsab ceeb toom ntawd yuav tsum muaj xov xwm hais txog qhov vim li cas koj li case ho raug kaw, xov xwm hais txog koj cov cai thov rov hais dua xws li kev thov kom rov txiav txim dua, kev rov xyuas dua, qhov txheej txheem kev kho ob tog ncaj ncees, thiab xov xwm hais txog qhov Phiaj Xwm Kev Pab Rau Tus Neeg Thov Kev Pab (CAP, Client Assistance Program).

Kuv tuaj yeem ua tau dab tsi yog hais tias kuv tsis pom zoo nrog DOR qhov kev txiav txim siab kaw kuv li case?

DOR muaj ntau qib sib txawv txog ntawm kev thov rov hais dua. Thawj qib ntawm kev thov rov hais dua yog hais nrog koj tus pab tswv yim kev peem tsheej thiab/lossis koj tus pab tswv yim tus thawj coj txog qhov kev kaw koj li case. Qhov txheej txheem no tej zaum kuj yuav siv tau, piv txwv li, thaum koj li case ntawm DOR raug kaw lawm vim yog nrhiav tsis pom koj tiam sis hov pom tom qab tuaj los ntawm kev tiv tauj rau DOR; lossis, nyob rau cov zwj ceeb uas koj tab tom muaj kev vam meej rau koj lub hom phiaj IPE tab sis DOR tsis paub txog koj li kev vam meej. Tej zaum DOR kuj yuav raug kom rov xyuas dua koj li case uas raug kaw lawm, yog hais tias thov los ntawm koj thiab koj li case raug kaw nyob rau 12 lub hlis ua ntej. Nyob rau qee zaum, DOR yuav pom zoo kom rov qhib koj li case yog koj tuaj yeem ua rau pom tau tias koj npaj tau lawm yuav ua kev vam meej rau koj phom phiaj IPE lossis tau raws li DOR tej kev thov.

Yog hais tias koj tsis pom zoo nrog DOR li kev txiav txim siab kaw koj li case, koj kuj yuav thov ib qho kev rov xyuas dua tib si los ntawm Tus Tuav Tswj Nroog ntawm DOR (District Administrator), kev thov kom rov txiav txim dua thiab/lossis ib lub rooj lus  kho ob tog ncaj ncess nyob rau lub sijhawm ib xyoo ntawm DOR li kev txiav txim siab. Xav paub xov xwm hais txog cov cai thov rov hais dua thiab cov sijhawm uas tej zaum yuav haum rau koj li xwm txheej ces mus saib ntawm DOR tus link: http://www.rehab.cahwnet.gov/Appeals/FairHearForms.html#DR107.

Kuv puas yuav tuaj yeem rov qab tso npe thov tej kev pab cuam DOR dua tom qab kuv li case raug kaw lawm?

Tuaj yeem, koj tuaj yeem rov tso npe thov kev pab cuam dua yog hais tias koj xav tau kev pab cuam los ntawm DOR dua ntxiv. DOR yuav tau ua ib qho kev txiav txim siab kev tsim nyog thiab pab koj tsim dua ib qho IPE tshiab.

DOR kuj tseem yuav tshawb xyuas koj tej xov xwm hauv koj li ntaub ntawv txog case DOR yav tag los rau hauv kev txiav txim siab koj li kev muaj feem rau tej kev pab cuam thaum rov tso npe thov tej kev pab cuam DOR. Xav paub xov xwm hais txog kev muaj feem rau DOR no caw mus saib CAP daim ntawv qhia txog uas muaj npe tias Eligibility for Vocational Rehabilitation Services nyob rau ntawm: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06601.pdf