Tờ Thông tin: Cách Biện bác chống lại Trục xuất ra khỏi nhà Đơn kiện

Publications
7159.05

Tờ Thông tin: Cách Biện bác chống lại Trục xuất ra khỏi nhà Đơn kiện

Tờ thông tin này cung cấp thông tin về cách người thuê nhà có thể bảo vệ các quyền của họ khi chủ nhà nộp đơn kiện trục xuất ra khỏi nhà. Một đơn kiện trục xuất ra khỏi nhà được gọi là “Người cầm giữ Bất hợp pháp.” Sau khi chủ nhà nộp đơn kiện “Người cầm giữ Bất hợp pháp”, người thuê nhà có thể ngăn chặn việc bị đuổi ra khỏi nhà bằng cách phản hồi đơn kiện một cách chính thức và nộp tài liệu lên tòa án. Một cách để phản hồi đơn kiện là hoàn thành và nộp “Lời biện bác.”