بروشور: نحوه تنظیم جوابیه برای شکایت موجر جهت اخذ حکم تخلیه

Publications
7159.16

بروشور: نحوه تنظیم جوابیه برای شکایت موجر جهت اخذ حکم تخلیه

این بروشور حاوی اطلاعاتی است درباره نحوه دفاع مستأجران از حقوق خود زمانی که موجر شکایتی را جهت اخذ حکم تخلیه آنها به دادگاه تسلیم می‌کند. شکایت برای اخذ حکم تخلیه را اصطلاحاً شکایت «تصرف غاصبانه» می‌نامند. وقتی موجر شکایت «تصرف غاصبانه» را به دادگاه تسلیم می‌کند، مستأجر می‌تواند با ارائه پاسخ رسمی و اسناد پشتیبان به دادگاه، از صدور حکم تخلیه جلوگیری کند. یک شیوه برای پاسخ دادن به شکایت، تنظیم و تسلیم «جوابیه» است