សន្លឹកព័ត៌មានពិត របៀបឆ្លើយតប ចំពោះ ការបណ្តេញចេញពីផ្ទះជួល បណ្តឹងតាមច្បាប់

Publications
7159.06

សន្លឹកព័ត៌មានពិត របៀបឆ្លើយតប ចំពោះ ការបណ្តេញចេញពីផ្ទះជួល បណ្តឹងតាមច្បាប់

ខ្លឹមសារក្នុងឯកសារនេះ មានផ្តល់ជូនព័ត៌មានពីរបៀបដែលអ្នកជួលផ្ទះ អាចការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន នៅពេលត្រូវម្ចាស់ផ្ទះជួលប្តឹងតាមច្បាប់ដើម្បីបណ្តេញអ្នកចេញពីផ្ទះជួល ។ បណ្តឹងតាមច្បាប់ដើម្បីបណ្តេញអ្នកជួលចេញពីផ្ទះ ត្រូវបានគេហៅថា “ដំណើរការតុលាការពិសេសអំពីការបណ្តេញចេញ” ។ នៅពេលដែលអ្នកជួលត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះ ដាក់ពាក្យប្តឹង “ដំណើរការតុលាការពិសេសអំពីការបណ្តេញចេញ” ភាគីអ្នកជួល អាចបង្ការខ្លួនកុំឲ្យគេបណ្តេញចេញពីផ្ទះ ដោយការឆ្លើយតបជាផ្លូវការចំពោះបណ្តឹងនេះ ហើយដាក់ស្នើឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅកាន់តុលាការ ។ វិធីមួយក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបណ្តឹងផ្ឡូវច្បាប់គឺ ត្រូវបំពេញ និងដាក់ស្នើនូវ “ចម្លើយ” ។ ឯកសារសន្លឹកការពិតនេះ មានផ្តល់ជូនព័ត៌មានអំពី ៖