Papel ng Katotohanan: Paano Tumugon sa isang Pagpapaalis Demanda

Publications
7159.08

Papel ng Katotohanan: Paano Tumugon sa isang Pagpapaalis Demanda

Ang papel ng katotohanan na ito ay nagbibigay ng impormasyon sa kung paano protektahan ng nangungupahan ang kanilang mga karapatan kung nagsampa ang kanilang landlord ng demanda sa pagpapaalis. Ang demanda sa pagpapaalis ay tinatawag na “Labag sa Batas na Pananatili.” Kapag nagsampa ang landlord ng demanda na “Labag sa Batas na Pananatili”, maaaring pigilan ng nangungupahan ang pagpapaalis sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng pormal na pagtugon sa demanda at pagsampa ng mga dokumento sa korte. Isang paraan upang tumugon sa demanda ay ang pagkumpleto at pagsampa ng “Tugon.”