Ntaub Ntawv: Kev Yuav Teb Li Cas Rau ib Qhov Kev Foob Ntiab Tawm Lawsuit

Publications
7159.09

Ntaub Ntawv: Kev Yuav Teb Li Cas Rau ib Qhov Kev Foob Ntiab Tawm Lawsuit

Tsab ntaub ntawv no muab cov xov xwm hais txog kev yuav ua li cas cov neeg xauj tsev nyob thiaj li pov thaiv tau lawv cov cai thaum lawv cov tswv tsev xa ntawv foob ntiab tawm. Kev foob ntiab tawm raug muab hu ua ib qhov “Kev Raug Iab Liam Tsis Raws Cai.” Thaum tus tswv tsev foob “Kev Raug Iab Liam Tsis Raws Cai”, tus neeg xauj tsev nyob tuaj yeem pov thaiv tau kev raug ntiab tawm ntawm lawv lub tsev los ntawm kev teb raws cai rau qhov kev foob thiab kev xa ntaub ntawv mus rau tom tsev hais plaub. Ib txoj hau kev los mus teb rau qhov kev foob ntawd yog sau kom tiav thiab xa tsab “Lus Teb.”