Tờ Thông tin các Lựa chọn và Quy trình Kháng cáo của Sở Phục hồi California

Publications
#5530.05

Tờ Thông tin các Lựa chọn và Quy trình Kháng cáo của Sở Phục hồi California

1.  Tôi có thể làm gì nếu tôi có vấn đề với tư vấn viên Sở Phục hồi (DOR, Department of Rehabilitation) của tôi?

Bước đầu tiên của quý vị là cố gắng giải quyết vấn đề với tư vấn viên DOR của mình. Nếu quý vị không thể giải quyết vấn đề với tư vấn viên của mình, hãy yêu cầu được gặp giám sát viên của tư vấn viên.  Giám sát viên Phục hồi có thể giúp quý vị giải quyết mọi vấn đề.  Nếu quý vị không hài lòng với các hành động của DOR, quý vị có quyền kháng cáo.

 

 

Click links below for a downloadable version.