Papel ng Katotohanan sa mga Opsyon & Proseso sa Pag-apela ng Kagawaran ng Rehabilitasyon ng California

Publications
#5530.08

Papel ng Katotohanan sa mga Opsyon & Proseso sa Pag-apela ng Kagawaran ng Rehabilitasyon ng California

1.  Ano ang maaari kong gawin kung may mga problema ako sa aking tagapayo sa (DOR, Department of Rehabilitation)?

Ang iyong unang hakbang ay dapat subukang lutasin ang isyu kasama ng iyong tagapayo sa DOR. Kung hindi mo malutas ang isyu kasama ng iyong tagapayo, humiling ng pagpupulong kasama ng superbisor ng tagapayo.  Ang Superbisor ng Rehabilitasyon ay maaaring makatulong na lutasin ang anumang mga problema.  Kung hindi ka masaya sa mga aksyon ng DOR, mayroon kang karapatan na umapela.

 

 

Click links below for a downloadable version.