Thời Hạn Giáo Dục Đặc biệt

Publications
#7172.05

Thời Hạn Giáo Dục Đặc biệt

Giáo dục Đặc biệt có rất nhiều mốc thời gian và có thể khó theo dõi! Sử dụng tài liệu này để tra cứu khi bạn có thể mong đợi các cuộc họp, phản hồi, đánh giá và hơn thế nữa!

Đánh Giá Ban Đầu và Phát Triển IEP

Kế Hoạch Đánh Giá

Học khu phải gửi cho cha mẹ kế hoạch đánh giá trong vòng 15 ngày theo lịch kể từ khi giới thiệu. EC 56043(a). Cha mẹ có thể đồng ý gia hạn bằng văn bản. Thời hạn 15 ngày không bao gồm những ngày theo lịch rơi vào giữa các đợt học hay kỳ học thông thường của học sinh, hoặc các ngày theo lịch của kỳ nghỉ của trường vượt quá năm ngày.

Cha mẹ có thể quyết định xem có ký vào kế hoạch đánh giá không. Họ có ít nhất 15 ngày theo lịch kể từ khi nhận được kế hoạch đề xuất để quyết định. EC 56043(b).

Xem Xét Đánh Giá

Nhóm IEP sau đó sẽ họp để xem xét các đánh giá ban đầu và quyết định tính đủ điều kiện của học sinh. Sau khi nhóm nhận được sự chấp thuận của cha mẹ, họ có 60 ngày theo lịch để xem xét. EC 56043(c). Nếu học sinh ghi danh vào một Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương khác hoặc không được cung cấp giáo dục đặc biệt, thời hạn này sẽ không được áp dụng. Nếu học sinh đủ điều kiện, nhóm có 60 ngày theo lịch sau khi nhận được sự chấp thuận cho việc đánh giá. EC 56043(f)(1). Nhóm cũng phải quyết định tính đủ điều kiện trong vòng 30 ngày. EC 56043(f)(2). Cha mẹ có thể đồng ý gia hạn bằng văn bản. Khi thư giới thiệu được gửi trong vòng 30 ngày trở xuống trước khi kết thúc năm học thông thường, IEP phải được phát triển trong vòng 30 ngày sau khi bắt đầu năm học tiếp theo. EC 56344(a).

Áp Dụng Cho Tất Cả IEP

Cha mẹ phải được thông báo về cuộc họp nhóm IEP đủ sớm để đảm bảo họ có cơ hội tham dự. EC 56302.1(e); EC 56341.5(b).

Nhóm IEP phải cung cấp thông báo về các biện pháp bảo vệ theo thủ tục tại mỗi cuộc họp IEP. Họ chỉ cần cung cấp bản sao thông báo cho cha mẹ một lần trong mỗi năm học. EC 56500.1.

IEP phải được thực hiện sớm nhất có thể sau cuộc họp. EC 56043(i).

Đánh Giá

Tính Đủ Điều Kiện Ba Năm Một Lần

Việc đánh giá tính đủ điều kiện ba năm một lần phải diễn ra mỗi ba năm, dựa trên ngày đánh giá ba năm một lần gần nhất. Cha mẹ và học khu có thể đồng ý bằng văn bản rằng việc đánh giá lại là không cần thiết. Việc đánh giá này có thể diễn ra thường xuyên hơn nếu cần.

Yêu Cầu IEE

Học khu phải trả lời yêu cầu về IEE mà không có sự trì hoãn không cần thiết nào. 34 CFR 300.502(b). Luật cung cấp một khoảng thời gian ngắn nhưng hợp lý để cho phép cha mẹ/người giám hộ và học khu thảo luận và thương lượng về yêu cầu IEE.

Cuộc Họp IEP Bổ Sung

Đánh Giá Nhóm IEP Hằng Năm

IEP phải được đánh giá hằng năm. EC 56043(d); EC 56343(d). Việc đánh giá này có thể diễn ra thường xuyên hơn. EC 56043(j). Nếu học sinh đang được sắp xếp ở nội trú, IEP phải được đánh giá mỗi sáu tháng. EC 56043(x).

Cuộc Họp IEP Do Cha Mẹ Yêu Cầu

Cha mẹ có thể yêu cầu cuộc họp nhóm IEP. Cuộc họp phải được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản. EC 56043(l). Nếu cha mẹ đưa ra yêu cầu bằng lời nói, học khu phải chỉ dẫn cha mẹ đưa ra yêu cầu bằng văn bản. EC 56343.5.

Lập Kế Hoạch Chuyển Tiếp

Kế Hoạch Chuyển Tiếp Cá Nhân

Kế Hoạch Chuyển Tiếp Cá Nhân phải có trong IEP vào thời điểm học sinh tròn 16 tuổi. ITP phải được đánh giá hằng năm. EC 56043(g)(1).

Chuyển Giao Quyền

Quyền được chuyển giao từ cha mẹ cho học sinh khi học sinh tròn 18 tuổi. Học sinh phải được thông báo trước khi tròn 17 tuổi. EC 56043(g)(3).

Yêu Cầu Hồ Sơ

Cha mẹ phải được cung cấp bản sao hồ sơ của học sinh trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi họ yêu cầu và trước mọi cuộc họp IEP hoặc phiên họp giải quyết. Yêu cầu này có thể bằng lời nói hoặc văn bản. EC 56043(n).

LEA mới phải được cung cấp hồ sơ của học sinh trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi yêu cầu. EC 56043(o).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.