Cov Ncua Sij Hawm Kev Kawm Tshwj Xeeb (Special Education Timelines)

Publications
#7172.09

Cov Ncua Sij Hawm Kev Kawm Tshwj Xeeb (Special Education Timelines)

Kev Kawm Tshwj Xeeb muaj ntau lub sijhawm thiab nws tuaj yeem nyuaj rau kev taug qab! Siv cov ntaub ntawv no los saib thaum koj tuaj yeem tos txais cov rooj sib tham, cov lus teb, kev ntsuam xyuas, thiab ntau dua!

Kev Ntsuam Xyuas Thaum Xub Thawj thiab Kev Txhim Kho IEP

Txoj Phiaj Xwm Npaj Kev Ntsuam Xyuas

Lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum xa txoj phiaj xwm npaj kev ntsuam xyuas mus rau cov niam txiv tsis pub dhau 15 hnub txij li hnub xa mus. EC 56043(a). Cov niam txiv tuaj yeem pom zoo rau kev ncua lub sij hawm mus ntxiv hauv kev sau ua ntaub ntawv. Lub ncua sij hawm 15-hnub tsis suav raws li cov hnub hauv daim ntawv teev hnub thiab hli nyob nruab nrab ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv lub caij kawm ntawv li ib txwm muaj los yog cov ncua sij hawm kawm los yog hnub so ntawm tsev kawm ntawv ntau tshaj tsib hnub.

Cov niam txiv tuaj yeem txiav txim siab tias seb puas yuav kos npe rau daim phiaj xwm npaj kev ntsuam xyuas los tsis kos li. Lawv muaj lub sij hawm txiav txim siab yam tsawg kawg yog 15 hnub txij li hnub tau txais daim ntawv thov kev npaj los txiav txim siab. EC 56043(b).

Rov Kuaj Xyuas Dua Qhov Kev Ntsuam Xyuas

Tom qab ntawd pab pawg IEP mam li sib tham txhawm rau rov kuaj xyuas dua cov kev ntsuam xyuas thaum xub thawj thiab txiav txim siab tus tub ntxhais kawm qhov kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab. Thaum pab pawg tau txais kev tso cai pom zoo los ntawm niam txiv lawm, lawv tsuas muaj sij hawm li 60 hnub los rov kuaj xyuas dua. EC 56043(c). Yog hais tias tus tub ntxhais kawm sau npe rau hauv lwm Lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Kawm Hauv Zos (Local Education Agency) lawm los sis tsis khoom, ces lub ncua sij hawm no yuav siv tsis tau. Yog hais tias tus tub ntxhais kawm muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, pab pawg muaj sij hawm 60 hnub tom qab tau txais kev tso cai pom zoo rau qhov kev ntsuam xyuas lawm. EC 56043(f)(1). Nws yuav tsum nyob hauv 30 hnub txij li hnub tau txiav txim siab tias muaj cai tsim nyog. EC 56043(f)(2). Cov niam txiv tuaj yeem pom zoo rau kev ncua lub sij hawm mus ntxiv hauv kev sau ua ntaub ntawv. Thaum muaj kev xa mus li ntawm 30 hnub los sis tsawg dua ua ntej lub xyoo kawm ntawv li ib txwm yuav xaus, yuav tsum tau tsim kho qhov IEP tsis pub dhau 30 hnub tom qab pib xyoo kawm ntawv tom ntej. EC 56344(a).

Siv Tau Rau Cov IEP Tag Nrho

Cov niam txiv yuav tsum tau txais ntawv ceeb toom qhia tuaj ntawm pab pawg IEP lub rooj sib tham kom ntxov txaus thiaj yuav paub tseeb tias muaj lub cib fim rau lawv tuaj koom nrog. EC 56302.1(e); EC 56341.5(b).

Pab pawg IEP yuav tsum muab cov cai kev tiv thaiv ntawm txhua lub rooj sib tham IEP los tshaj tawm. Lawv tsuas yog yuav tsum tau muab daim ntawv theej ntawm daim ntawv ceeb toom no xa mus rau cov niam txiv ib xyoos ib zaug nkaus xwb. EC 56500.1.

Qhov IEP yuav tsum tau muab los kom sai li sai tau tom qab lub rooj sib tham. EC 56043(i).

Cov Nev Ntsuam Xyuas

Kev Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Peb Xyoos

Kev kuaj xyuas kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab peb xyoos yuav tsum tshwm sim txhua txhua peb lub xyoos, raws li hnub ntawm kev kuaj xyuas kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab peb xyoos zaum kawg nkaus. Cov niam txiv thiab lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum tau ua ntawv pom zoo tias tsis tas yuav rov qab ua kev ntsuam xyuas dua lawm. Nws tuaj yeem tshwm sim ntau zaus tau yog hais tias tsim nyog.

Kev Thov IEE

Lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum teb rau qhov kev thov IEE yam tsis pub qeeb li yog hais tias tsis muaj qhov tsim nyog. 34 CFR 300.502(b). Txoj cai lij choj muab lub sij hawm tsim nyog tab sis lub sij hawm luv luv los yog lub sij hawm tso cai rau niam txiv / tus neeg saib xyuas thiab lub cheeb tsam tsev kawm ntawv los sib tham thiab sib sab laj txog qhov kev thov IEE.

Cov Rooj Sib Tham IEP Ntxiv

Kev Rov Kuaj Xyuas Ntawm Pab Pawg IEP Txhua Xyoo

Cov IEP yuav tsum raug kuaj xyuas txhua xyoo. EC 56043(d); EC 56343(d). Nws tuaj yeem ua tau ntau zaus. EC 56043(j). Yog hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv nyob hauv qhov chaw nyob uas tau muab tso rau hauv, qhov IEP yuav tsum tau muab kuaj xyuas txhua txhua rau lub hlis twg. EC 56043(x).

Lub Rooj Sib Tham IEP Uas Niam Txiv Tau Thov

Cov niam txiv tuaj yeem thov kom muaj lub rooj sib tham pab pawg IEP. Lub rooj sib tham yuav tsum tsa tsis pub dhau 30 hnub txij li hnub tau txais daim ntawv thov lawm. EC 56043(l). Yog hais tias niam txiv thov ncauj dawb ncauj do xwb, lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum qhia kiag rau niam txiv kom sau ua ntawv thov xa tuaj. EC 56343.5.

Kev Npaj Rau Kev Hloov Pauv

Kev Npaj Kev Hloov Pauv Raws Leej Neeg (Individual Transition Plan).

Txoj Kev Npaj Hloov Pauv Raws Leej Neeg yuav tsum nyob rau hauv IEP thaum lub sij hawm tus tub ntxhais kawm ntawv nto hnub nyoo 16 xyoo lawm. Qhov ITP (Individual Transition Plan) yuav tsum raug kuaj xyuas txhua xyoo tas li. EC 56043(g)(1).

Kev Hloov Cov Cai

Cov cai yuav raug hloov los ntawm niam txiv mus rau cov tub ntxhais kawm ntawv thaum tus tub ntxhais kawm ntawv muaj hnub nyoog txog 18 xyoo lawm. Yuav tsum tau qhia rau cov tub ntxhais kawm ntawv paub ua ntej lawv hnub nyoog yuav nto 17 xyoo. EC 56043(g)(3).

Kev Thov Rau Cov Ntawb Ntawv Teev Tseg

Cov niam txiv yuav tsum tau txais cov ntawv theej ntawm tus tub ntxhais kawm cov ntaub ntawv teev tseg tsis pub dhau tsib hnub ua hauj lwm ntawm lawv qhov kev thov thiab ua ntej lub rooj sib tham IEP los sis kev nqis tes daws teeb meem. Qhov kev thov tuaj yeem thov ntawm ncauj los yog muab sau ua ntawv xa mus. EC 56043(n).

LEA tshiab yuav tsum tau muab tus tub ntxhais kawm cov ntaub ntawv teev tseg tsis pub dhau tsib hnub ua hauj lwm ntawm qhov kev thov. EC 56043(o).

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.