مهلت‌های زمانی آموزش استثنائی

Publications
#7172.12

مهلت‌های زمانی آموزش استثنائی

آموزش ویژه دارای جدول زمانی زیادی است و پیگیری آن دشوار است! از این سند برای جستجوی مواردی که می توانید انتظار جلسات، پاسخ ها، ارزیابی ها و موارد دیگر را داشته باشید، استفاده کنید!

ارزیابی اولیه و توسعه IEP

طرح ارزیابی

این ناحیه باید یک طرح ارزیابی را در عرض 15 روز تقویمی از زمان ارجاع، به والدین ارسال کند. EC 56043(a). والدین می‌توانند به‌طور کتبی برای تمدید این مهلت به توافق برسند. این مهلت زمانی 15 روزه، روزهای تقویمی بین جلسات معمول یا اوقات یا روزهای تقویمی تعطیلی مدرسه دانش‌آموز که فراتر از پنج روز است را شامل نمی‌شود.

والدین در مورد ثبت‌نام در طرح ارزیابی می‌توانند تصمیم‌گیری کنند. آنها حداقل 15 روز تقویمی از دریافت طرح پیشنهادی برای تصمیم‌گیری مهلت دارند. EC 56043(b).

مرور ارزیابی

سپس تیم IEP جلسه‌ای خواهد داشت تا ارزیابی‌های اولیه را مرور کند و واجد شرایط بودن دانش‌آموز را تعیین کند. وقتی این تیم رضایت والدین را دریافت کرد، 60 روز تقویمی فرصت مرور ارزیابی را خواهد داشت. EC 56043(c). اگر دانش‌آموز در نهاد آموزشی محلی دیگری ثبت‌نام می‌کند یا در صورتی که قابل دسترس نباشد، این مهلت زمانی صدق نمی‌کند. اگر دانش‌آموز واجد شرایط باشد، این تیم 60 روز تقویمی پس از دریافت رضایت برای ارزیابی فرصت دارد. EC 56043(f)(1)‎. همچنین باید در عرض 30 روز از تعیین واجد شرایط بودن باشد. EC 56043(f)(2)‎. والدین می‌توانند به‌طور کتبی برای تمدید این مهلت به توافق برسند. وقتی ارجاع در عرض 30 روز یا کمتر تا آخر سال تحصیلی معمول صورت گیرد، IEP باید در عرض 30 روز پس از شروع سال تحصیلی بعدی توسعه یابد. EC 56344(a).

برای تمام IEPها صدق می‌کند

والدین باید هر چه سریع‌تر از جلسه تیم IEP اطلاع یابند تا اطمینان حاصل شود که فرصت حضور یافتن دارند.
EC 56302.1(e)‎‏؛ EC 56341.5(b).

تیم IEP باید در هر جلسه IEP اطلاعیه اقدامات حفاظتی روتین را ارائه دهد. فقط لازم است آنها نسخه‌ای از این اطلاعیه را یک‌بار در سال تحصیلی به والدین ارائه دهند. EC 56500.1.

IEP باید در اسرع وقت پس از جلسه اجرا گردد. EC 56043(i).

ارزیابی‌ها

صلاحیت سه‌ساله

مرور صلاحیت سه‌ساله باید هر سه سال رخ دهد که به تاریخ آخرین مرور سه‌ساله بستگی دارد. والدین و منطقه باید بطور کتبی توافق کنند که ارزیابی ضروری نیست. در صورت لزوم می‌تواند با دفعات بیشتری انجام گیرد.

درخواست برای IEE

ناحیه مدرسه باید بدون تأخیر غیر ضروری به درخواست برای IEE پاسخ دهد. ‎34 CFR 300.502(b). قانون برای مدت زمانی معقول اما کوتاه به والدین/قیم و ناحیه مدرسه فرصت می‌دهد تا درباره درخواست برای IEE مذاکره کنند.

جلسات IEP اضافی

مرور سالانه تیم IEP

IEPها باید هر سال مرور شوند. EC 56043(d)‏؛ EC 56343(d). می‌تواند به دفعات بیشتری انجام گیرد.
EC 56043(j). اگر دانش‌آموزی در خوابگاه باشد، IEP باید هر شش ماه مرور گردد. EC 56043(x).

جلسه IEP با درخواست والدین

والدین می‌توانند درخواست جلسه تیم IEP داشته باشند. جلسه باید در عرض 30 روز از دریافت درخواست کتبی برگزار شود. EC 56043(l). اگر والدین درخواست شفاهی دهد، ناحیه مدرسه باید آنها را برای انجام درخواست کتبی هدایت کند. EC 56343.5.

طرح انتقال

طرح انتقال فردی

زمانی که دانش‌آموز 16 ساله می‌شود یک طرح انتقال باید در IEP باشد. ITP باید سالانه مرور گردد. EC 56043(g)(1).

انتقال حقوق

وقتی دانش‌آموزان 18 ساله می‌شوند، حقوق از والدین به دانش‌آموزان منتقل می‌شود. دانش‌آموزان باید قبل از 17 ساله شدن مطلع شوند. EC 56043(g)(3)‎.

درخواست‌ها برای سوابق

در عرض پنج روز کاری از درخواست والدین و قبل از جلسه IEP یا جلسه تصمیم‌گیری، نسخه‌های سوابق دانش‌آموز باید به آنها داده شود. این درخواست می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد. EC 56043(n).

در عرض پنج روز کاری از درخواست، سوابق دانش‌آموزی به LEA جدید داده شود. EC 56043(o).

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.