Հատուկ կրթության ժամանակացույց

Publications
#7172.10

Հատուկ կրթության ժամանակացույց

Հատուկ կրթությունն ունի շատ ժամանակացույցեր, և դժվար է հետևել դրան: Օգտագործեք այս փաստաթուղթը՝ փնտրելու համար, երբ կարող եք ակնկալել հանդիպումներ, պատասխաններ, գնահատականներ և ավելին:

Առաջին գնահատում և IEP-ի մշակում

Գնահատման պլան

Շրջանային բաժինը ուղեգրմանը հաջորդող 15 օրվա ընթացքում ծնողներին պետք է ուղարկի գնահատման պլան: EC 56043(a): Ծնողները երկարաձգմանը կարող են համաձայնություն տալ գրավոր: 15-օրյա ժամանակացույցը չի ներառում աշակերտի կանոնավոր դասերի կամ կիսամյակների միջև օրացուցային օրերը կամ հինգ օրից երկար տևող դպրոցական արձակուրդի օրացուցային օրերը:

Ծնողները կարող են որոշել՝ արդյոք ցանկանում են ստորագրել գնահատման պլանը, թե ոչ: Առաջարկվող պլանն ստանալուց հետո որոշելու համար նրանք ունեն առնվազն 15 օրացուցային օր: EC 56043(b):

Գնահատման ուսումնասիրում

Այնուհետև, IEP թիմը կհանդիպի, որպեսզի ուսումնասիրի առաջին գնահատումը և որոշի ուսանողի իրավունակությունը: Ծնողի համաձայնությունն ստանալուց հետո ուսումնասիրման համար թիմն ունի 60 օրացուցային օր: EC 56043(c): Եթե աշակերտն ընդունվում է մեկ այլ Տեղական կրթական գործակալություն կամ չի ներկայանում, այս ժամանակացույցը չի կիրառվում: Եթե աշակերտն իրավունակ է, գնահատման համաձայնությունն ստանալուց հետո թիմն ունի 60 օրացուցային օր: EC 56043(f)(1): Դա պետք է լինի նաև իրավունակությունը որոշելուց հետո 30 օրվա ընթացքում: EC 56043(f)(2): Ծնողները երկարաձգմանը կարող են համաձայնություն տալ գրավոր: Երբ ուղեգրումն արվում է կանոնավոր ուսումնական տարվա ավարտից առաջ 30 օրվա կամ ավելի կարճ ժամկետի ընթացքում, IEP-ը պետք է մշակվի հաջորդ ուսումնական տարին սկսելուց հետո 30 օրվա ընթացքում: EC 56344(a):

Կիրառելի է բոլոր IEP-ների համար

Ծնողները IEP թիմի հանդիպման մասին պետք է ծանուցվեն բավական ժամանակ առաջ, որպեսզի հանդիպմանը ներկա գտնվելու հնարավորություն ունենան: EC 56302.1(e), EC 56341.5(b):

IEP թիմը յուրաքանչյուր IEP հանդիպմանը պետք է ծանուցի ընթացակարգային երաշխիքների մասին: Նրանք ընդամենը պետք է ծնողին հանձնեն ծանուցման մեկ օրինակ՝ յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար: EC 56500.1:

IEP-ը պետք է իրականացվի հանդիպումից հետո՝ հնարավորինս շուտ: EC 56043(i):

Գնահատումներ

Եռամյա իրավունակություն

Եռամյա իրավունակության վերանայումը պետք է կատարվի երեք տարին մեկ՝ ըստ վերջին եռամյա իրավունակության վերանայման ամսաթվի: Ծնողը և շրջանային բաժինը կարող են գրավոր համաձայնել, որ վերագնահատման անհրաժեշտություն չկա: Ըստ անհրաժեշտության այն կարող է ավելի հաճախ տեղի ունենալ:

IEE-ի անցկացման պահանջ

Դպրոցական կրթության շրջանային բաժինն առանց անհարկի ուշացման պետք է արձագանքի IEE-ի անցկացման պահանջին: 34 CFR 300.502(b): Օրենքը թույլ է տալիս, որ ծնողը / խնամակալը և դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը ողջամիտ, սակայն կարճ ժամանակահատվածում խոսեն և բանակցեն IEE-ի անցկացման պահանջի շուրջ:

Լրացուցիչ IEP հանդիպումներ

IEP թիմի տարեկան վերանայում

IEP-ները պետք է վերանայվեն ամեն տարի: EC 56043(d), EC 56343(d): Դա կարող է ավելի հաճախ լինել: EC 56043(j): Եթե աշակերտը ստացիոնար կացարանում է, IEP-ը պետք է վերանայվի վեց ամիսը մեկ: EC 56043(x):

IEP հանդիպման անցկացում ծնողի պահանջով

Ծնողները կարող են պահանջել՝ անցկացնել IEP թիմի հանդիպում: Հանդիպումը պետք է անցկացվի գրավոր պահանջն ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: EC 56043(l): Եթե ծնողը բանավոր պահանջ է ներկայացնում, դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը պետք է ծնողին ուղղորդի՝ գրավոր դիմում գրելու: EC 56343.5:

Անցումային շրջանի պլանավորում

Անհատականացված անցումային պլան

Անհատականացված անցումային պլանը (ITP) պետք է ներառված լինի IEP-ում այն ժամանակ, երբ լրանա աշակերտի 16 տարեկանը: ITP-ն պետք է վերանայվի տարեկան մեկ անգամ: EC 56043(g)(1):

Իրավունքների փոխանցում

Իրավունքները փոխանցվում են ծնողներից աշակերտին, երբ աշակերտի 18 տարեկանը լրանում է: Աշակերտները պետք է տեղեկացվեն նախքան 17 տարեկան դառնալը: EC 56043(g)(3):

Ուսման առաջադիմության տվյալների դիմումներ

Դիմում ներկայացնելուց հետո և ցանկացած IEP-ի հանդիպումից կամ վճռի կայացման նիստից առաջ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ծնողներին պետք է տրամադրվեն աշակերտի ուսման առաջադիմության տվյալների պատճենները: Դիմումը կարող է լինել բանավոր կամ գրավոր: EC 56043(n):

Դիմումը ներկայացնելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում նոր LEA-ին պետք է տրամադրվեն աշակերտի ուսման առաջադիմության տվյալները: EC 56043(o):

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ: