Sổ tay Cáo tị Quyền bảo hộ Sức khỏe Tâm thần

Publications
#5110.05

Sổ tay Cáo tị Quyền bảo hộ Sức khỏe Tâm thần

Quán rượu này cho bạn biết về chế độ bảo quản sức khỏe tâm thần kéo dài cả năm. Nó cho bạn biết cách thách thức quyền bảo quản trước tòa. Nó có các câu hỏi thường gặp. Nó có các giấy tờ tòa án mẫu.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

TỔNG QUAN VỀ CÁC KHIẾU NẠI QUYỀN BẢO HỘ SỨC KHỎE TÂM THẦN MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ VẬN DỤNG

Sổ tay này sẽ giúp những người bị áp dụng quyền bảo hộ thường trực (quanh năm).  Các khiếu nại lên tòa khác nhau mà chúng tôi xem xét trong sổ tay này là:

Tái điều trần về quyền bảo hộ

Để cáo tị việc cần thiết phải bị áp dụng quyền bảo hộ.

*Quý vị nên thử cáo tị quyền bảo hộ thông qua phiên tái điều trần trước khi quý vị xin lệnh đình quyền giam giữ. (Xem Tài liệu đính kèm A.)

Lệnh đình quyền giam giữ

Để cáo tị một trong hai điều sau đây:

 1. Việc bị áp dụng quyền bảo hộ;
 2. Các điều kiện giam giữ trong quyền bảo hộ, bao gồm việc khước từ các quyền của bệnh nhân.  (Xem Tài liệu đính kèm B.)

Phiên điều trần xem xét sắp xếp chỗ ở

Để khiếu nại sắp xếp chỗ ở của quý vị nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể được sắp xếp chỗ ở ít hạn chế hơn.  (Xem Tài liệu đính kèm C.)

Các quyền cụ thể

Để cáo tị việc bị mất các quyền cụ thể như một điều kiện của quyền bảo hộ LPS như quyền bầu cử hoặc quyền có giấy phép lái xe.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CÁO TỊ QUYỀN BẢO HỘ SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ XIN LỆNH ĐÌNH QUYỀN GIAM GIỮ

Tiêu chuẩn pháp lý là như thế nào cho việc áp dụng quyền bảo hộ?

Tiêu chuẩn pháp lý là “mất năng lực trầm trọng.”  Có hai định nghĩa về mất năng lực trầm trọng.  Mất năng lực trầm trọng có thể nghĩa là quý vị không có năng lực tự lo liệu thực phẩm, quần áo và nơi tránh trú do rối loạn tâm thần.  Bộ luật Phúc lợi và Định chế California (Cal. Welf. Inst. Code) § 5008(h)(1(A).

Mất năng lực trầm trọng cũng có thể nghĩa là một người không đủ năng lực tâm thần theo Mục 1370 của Bộ luật Hình sự California và tất cả các dữ kiện sau đây tồn tại:

 1. Cáo trạng hoặc buộc tội đang chờ xử lý chống lại người đó tại thời điểm phạm trọng tội liên quan đến việc tử vong, tổn hại cơ thể nặng, hoặc đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất của người khác.
 2. Cáo trạng hoặc buộc tội chưa được bác bỏ.
 3. Do rối loạn tâm thần, người này không có năng lực hiểu được tính chất và mục đích của thủ tục tố tụng chống lại mình và hỗ trợ luật sư trong việc biện hộ cho mình một cách hợp lý.
 4. Người này là mối nguy hiểm đáng kể gây tổn hại thể chất cho người khác do bệnh, khiếm khuyết, hoặc rối loạn tâm thần. 

Bộ luật Phúc lợi và Định chế California (Cal. Welf. & Inst. Code) § 5008(h)(1)(B).  Quyền bảo hộ theo mục này đôi khi được gọi là quyền bảo hộ “Murphy”.

Tôi ở trong một cơ sở không được ra vào tự do.  Tôi bị áp dụng quyền bảo hộ thường trực hai tuần trước.  Làm thế nào tôi ra khỏi quyền bảo hộ này?

Quý vị có thể thỉnh cầu (yêu cầu) tòa tái điều trần để xem có nên áp dụng quyền bảo hộ cho quý vị không.  Nếu quý vị yêu cầu, quý vị có quyền được tái điều trần xem có nên áp dụng quyền bảo hộ cho quý vị không.  Sau khi nộp thỉnh cầu thứ nhất xin điều trần, không thể nộp thêm thỉnh cầu xin tái điều trần trong thời gian sáu tháng.  Bộ luật Phúc lợi và Định chế California § 5364.

Quý vị không có quyền có phiên xử trước bồi thẩm đoàn tại phiên tái điều trần.  Baber v. Tòa Cấp cao, 113 Cal.App.3rd 955, 960 (Địa hạt 4 Tòa Thượng thẩm 1980).  Tại phiên điều trần, quý vị có trách nhiệm chứng minh rằng mình không bị “mất năng lực trầm trọng.”  Như trên ở trang 965.

Tại phiên điều trần, quý vị nên có chuẩn bị để trình bày với thẩm phán vì sao quý vị không bị “mất năng lực trầm trọng.”  Để chứng minh cho thẩm phán rằng quý vị không bị “mất năng lực trầm trọng,” xây dựng một kế hoạch chi tiết để trình bày cách quý vị sẽ tự lo liệu thực phẩm, quần áo và nơi tránh trú, hoặc lý do quý vị không bị mất năng lực.  Quý vị càng đi sâu vào chi tiết thì càng tốt.  Nêu rõ “người nào,” “cái gì,” “ở đâu,” “khi nào,” và “như thế nào.”  Xem “Kế hoạch Hành động để Chứng minh rằng tôi không bị “Mất năng lực Trầm trọng” để trống.   (Xem Tài liệu đính kèm F.)

Nếu có người có thể lo liệu thực phẩm, quần áo, hoặc nơi tránh trú cho quý vị, yêu cầu người đó viết thư cho người bảo hộ, thẩm phán và luật sư về việc họ sẵn lòng.  Đây được gọi là “trợ giúp của bên thứ ba” và có thể được sử dụng để cáo tị quyền bảo hộ.  Quý vị nên có chuẩn bị để trình bày với thẩm phán loại điều trị sức khỏe tâm thần và/hoặc y tế mà quý vị sẽ nhận và quý vị sẽ đến đâu để nhận.

Nếu quý vị có kế hoạch nhận phúc lợi An sinh Xã hội hoặc các phúc lợi khác, quý vị nên giải thích với thẩm phán rằng quý vị biết cách đăng ký và nhận các phúc lợi đó.

Cách dễ nhất để yêu cầu tái điều trần là liên hệ với luật sư đại diện cho quý vị khi quý vị bị áp dụng quyền bảo hộ.  Nói với luật sư rằng quý vị muốn thỉnh cầu với tòa để tái điều trần.  (Xem Tài liệu đính kèm A.)

Tôi bị áp dụng quyền bảo hộ Murphy.  Tôi có phải làm bất cứ điều gì khác đi để ra khỏi quyền bảo hộ không?

Nếu quý vị bị áp dụng Quyền bảo hộ Murphy, quan trọng là phải cho thấy rằng quý vị không có khả năng gây nguy hiểm nếu quý vị ra khỏi quyền bảo hộ.  Nếu đã có bất kỳ vụ việc bạo lực nào trong quá khứ, hãy chuẩn bị để cho thấy mọi thứ đã thay đổi như thế nào.

Quý vị cũng có thể muốn xin ý kiến người có chuyên môn hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần.  Người này có thể trình bày liệu họ có nghĩ rằng quý vị có thể sống an toàn trong cộng đồng không.  Họ cũng có thể thảo luận về việc quý vị có vẫn bị mất năng lực không.

Tôi không nhớ người đại diện cho tôi tại phiên điều trần quyền bảo hộ.  Làm thế nào tôi có thể có luật sư đại diện cho mình tại phiên tái điều trần?

Nếu quý vị không trả tiền cho luật sư đại diện cho mình tại phiên điều trần quyền bảo hộ, quý vị có thể được một luật sư do tòa chỉ định đại diện.  Hầu hết các luật sư do tòa chỉ định là từ Văn phòng Luật sư Công.  Quý vị có thể tra cứu số điện thoại trong danh bạ điện thoại địa phương dưới phần “chính quyền quận.”  Quý vị có thể yêu cầu người vận động quyền bệnh nhân để giúp quý vị liên hệ với luật sư công của mình.

Tôi đã được cung cấp số điện thoại của luật sư công nhưng tôi đang gặp khó khăn khi liên hệ người đó.  Tôi phải làm gì?

Khi quý vị gọi cho văn phòng luật sư công, quý vị nên hỏi người trả lời điện thoại khi nào là thời điểm tốt nhất để liên hệ với luật sư của mình.  Nhiều luật sư công phải ra tòa trong phần lớn thời gian trong ngày thay vì ở văn phòng.  Quý vị cũng có thể yêu cầu để lại tin nhắn trong hộp thư thoại của luật sư.  Khi quý vị để lại tin nhắn, xin đừng quên để lại tên, ngày sinh, số điện thoại, thời gian tốt nhất để liên hệ với quý vị, và lý do quý vị gọi điện.  Xin đừng quên viết lại để lưu hồ sơ khi quý vị để lại tin nhắn cho luật sư.  Viết thư cho luật sư của quý vị nếu quý vị gặp vấn đề trong giao tiếp, và giữ bản sao của (các) thư để theo dõi sau cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn.  Quý vị cũng có thể yêu cầu nói chuyện với giám sát viên của luật sư đó.

Tôi bị xử thua trong phiên tái điều trần quyền bảo hộ.  Khi nào thì tôi có thể có một phiên điều trần khác về vấn đề này?

Sau khi nộp thỉnh cầu tái điều trần lần đầu, quý vị phải chờ sáu tháng trước khi nộp thỉnh cầu khác xin tái điều trần.  Bộ luật Phúc lợi và Định chế California § 5364.  Quý vị cũng có thể chờ cho đến khi quyền bảo hộ này hết hạn.  Quyền bảo hộ thường trực chỉ có hiệu lực trong vòng một năm, sau đó thì người bảo hộ của quý vị sẽ phải ra tòa.

Tôi bị xử thua trong phiên tái điều trần và vẫn tin rằng tôi không cần được bảo hộ vì tôi không cho rằng tôi bị "mất năng lực trầm trọng." Tôi có thể làm gì?

Quý vị có thể nộp thỉnh cầu xin lệnh đình quyền giam giữ. Lệnh đình quyền giam giữ là một cách để yêu cầu tòa phán định việc giam giữ quý vị có hợp pháp không.  Phải xin lệnh đình quyền giam giữ ở Tòa Cấp cao của quận nơi quý vị được sắp xếp chỗ ở, hoặc quận nơi đặt trường hợp quyền bảo hộ. Quý vị có thể muốn xin lệnh này ở nơi đặt hồ sơ trường hợp vì thẩm phán ra lệnh áp dụng quyền bảo hộ có thể nhớ trường hợp của quý vị tốt hơn. Ở mặt sau của tài liệu này là một danh sách các Tòa Cấp cao.  (Xem Tài liệu đính kèm G.)

*Quý vị nên thử cáo tị quyền bảo hộ thông qua quy trình tái điều trần trước khi quý vị xin lệnh đình quyền giam giữ.

Tôi gửi thỉnh cầu xin lệnh đình quyền giam giữ khoảng hai tuần trước nhưng vẫn chưa được hồi đáp.  Có thời hạn nào mà tòa phải hồi đáp không?

Nếu thỉnh cầu xin lệnh đình quyền giam giữ của quý vị là về việc quý vị có bị mất năng lực trầm trọng không, trong vòng 30 ngày sau khi thỉnh cầu được nộp hoặc nhận được khi chuyển từ một quận khác, tòa có thể làm ba điều với lệnh này:

 1. "Ban hành lệnh" nghĩa là quý vị thắng trong vấn đề quý vị khiếu nại;***
 2. Ban hành "lệnh trình bày nguyên nhân," nghĩa là tòa muốn nghe từ phía bên kia lý do không cho phép cứu trợ được yêu cầu. Sau đó thì phía bên kia (thường là Luật sư Quận) phải nộp "phản hồi" cho "lệnh trình bày nguyên nhân." Sau đó thì quý vị có quyền nộp "phủ nhận phản hồi." Trong vòng 30 ngày sau khi nộp phủ nhận (hoặc sau khi hết thời gian nộp phủ nhận), tòa sẽ cho phép hoặc khước từ cứu trợ được yêu cầu hoặc ra lệnh yêu cầu phiên điều trần chứng minh;
 3. Khước từ lệnh này.

Nếu tòa ra lệnh khước từ lệnh này của quý vị thì tòa phải giải thích bằng văn bản lý do họ khước từ.

Tôi đã bị áp dụng quyền bảo hộ trong gần một năm.  Tôi không nghĩ là tôi cần bảo hộ nữa.  Tôi phải làm gì?

Nếu quý vị chưa làm thì quý vị có thể yêu cầu tái điều trần hoặc xin lệnh đình quyền giam giữ.  Xin nhớ rằng quý vị nên thử yêu cầu tái điều trần trước khi xin lệnh đình quyền giam giữ.  Nếu quý vị đã bị áp dụng quyền bảo hộ được gần một năm thì quý vị có thể chờ xem liệu người bảo hộ có tìm cách gia hạn quyền bảo hộ của quý vị không.  Người bảo hộ phải cho quý vị biết nếu người đó có kế hoạch gia hạn quyền bảo hộ của quý vị.  Quyền bảo hộ là trong thời gian một năm.  Hàng năm, người bảo hộ phải tìm cách gia hạn quyền bảo hộ của quý vị.  Đây được gọi là "phiên điều trần tái lập."  Nếu người bảo hộ của quý vị sẽ tìm cách tái lập, quý vị có thể chọn chống lại (khiếu nại) việc tái lập.  Nên nhấn mạnh rằng quý vị muốn ra tòa.  Và xin nhắc lại rằng phải có chuẩn bị để trình bày với thẩm phán cách quý vị sẽ có thể tự lo liệu thực phẩm, quần áo, và nơi tránh trú.  Quý vị có thể gửi một lá thư cho tòa án.  Xem Tài liệu đính kèm E.

Tôi không muốn khiếu nại quyền bảo hộ nhưng tôi không cần ở trong cơ sở không được ra vào tự do.  Tôi nghĩ rằng tôi sẵn sàng để sống trong nhà Cư trú và Chăm sóc hoặc một số loại cơ sở được ra vào tự do khác.  Tôi có thể làm gì?

Nói với người bảo hộ của quý vị rằng quý vị muốn thay đổi sắp xếp chỗ ở và nêu lý do vì sao. Trình bày với người bảo hộ tình hình của quý vị tại cơ sở. Nói với người bảo hộ nếu có báo cáo tích cực của nhân viên.  Người bảo hộ của quý vị có thể làm việc với nhân viên xã hội và nhóm điều trị của quý vị để xây dựng kế hoạch đưa quý vị trở lại cộng đồng.

Người bảo hộ của quý vị có thể sắp xếp chỗ ở cho quý vị ít hạn chế hơn mà không cần tòa cho phép, trừ khi quý vị bị áp dụng quyền bảo hộ vì quý vị bị cho là là Không đủ năng lực Ra Tòa.

Người bảo hộ của tôi là người giám hộ công mà tôi không biết tên hoặc cách liên hệ.

Bắt đầu bằng cách tìm trong danh bạ điện thoại dưới phần "người giám hộ công." Thường thì nó được liệt kê trong các trang về chính quyền. Quý vị có thể hỏi nhân viên xã hội về tên và số của người giám hộ công của mình.  Quý vị cũng có thể xem liệu luật sư có thể giúp quý vị tìm người giám hộ công của mình không. Gọi điện cho người vận động quyền bệnh nhân của quận để hỏi tên và số điện thoại.

Tôi đã sẵn sàng để chuyển sang nơi khác ngoài cơ sở không được ra vào tự do, nhưng người giám hộ công không bao giờ nghe điện thoại của tôi và tôi không thể liên hệ được.  Tôi còn có thể làm gì nữa?

Quý vị có thể thỉnh cầu với (yêu cầu) tòa cho phép "phiên điều trần xem xét sắp xếp chỗ ở." Bộ luật Phúc lợi và Định chế California § 5358.3. Xin nhắc lại rằng cách tốt nhất để có phiên điều trần xem xét sắp xếp chỗ ở là nhờ luật sư của quý vị yêu cầu tòa lên lịch phiên điều trần này cho trường hợp của quý vị.

Tôi không thể yêu cầu thẩm phán ra lệnh chuyển tôi sang một cơ sở ít hạn chế hơn.  Tôi có thể thỉnh cầu lại với tòa không?

Nếu quý vị bị xử thua trong phiên điều trần yêu cầu sắp xếp chỗ ở ít hạn chế hơn, quý vị phải chờ sáu tháng nữa trước khi gửi thỉnh cầu khác (yêu cầu một phiên điều trần khác).  Bộ luật Phúc lợi và Định chế California § 5358.3. 

Quý vị cũng có thể xin lệnh đình quyền giam giữ ở nơi xác lập quyền bảo hộ hoặc trong quận nơi quý vị bị giam giữ (tức là, quận nơi cơ sở tọa lạc). Bộ luật Phúc lợi và Định chế California § 5358.7. 

Tôi ở trong một cơ sở không được ra vào tự do mà các quyền của tôi bị vi phạm: Tôi không được phép gọi điện thoại hoặc có khách, và nhân viên đã trói tôi khi tôi cãi lại.  Tôi có thể làm gì?

Quý vị phải thông báo cho luật sư và yêu cầu luật sư đề đạt tình huống lên thẩm phán. Quý vị cũng nên liên hệ với văn phòng quyền bệnh nhân tại quận của mình và nói với họ rằng quý vị muốn khiếu nại. Với một số hành vi gây hại, khiếu nại có thể được nộp cho cơ quan cấp phép. Người vận động quyền bệnh nhân có thông tin liên hệ của cơ quan cấp phép. Để biết số điện thoại liên hệ của cơ quan cấp phép, có thể gọi cho Văn phòng Quyền Bệnh nhân California theo số 916-575-1610. Quý vị cũng có thể xin lệnh đình quyền giam giữ ở một trong hai quận.  (Xem Tài liệu đính kèm B.)

THỈNH CẦU MẪU VÀ VÍ DỤ VỀ CÁCH CHUẨN BỊ VÀ NỘP THỈNH CẦU XIN LỆNH ĐÌNH QUYỀN GIAM GIỮ

Lệnh Đình quyền Giam giữ

Sử dụng cho những người bị áp dụng quyền bảo hộ sức khỏe tâm thần thường trực:

Lệnh Đình quyền Giam giữ là một thỉnh cầu quý vị có thể xin nếu quý vị đang bị áp dụng quyền bảo hộ sức khỏe tâm thần và:

 1. Quý vị tin rằng mình đang bị giam giữ bất hợp pháp; hoặc
 2. Quý vị tin rằng các quyền của mình đã bị vi phạm trong cơ sở.

Khi nào thì có thể xin lệnh đình quyền giam giữ?

 1. Bất cứ khi nào quý vị tin rằng quyền của mình đã bị vi phạm mà không có lý do chính đáng;
 2. Bất cứ khi nào quý vị tin rằng mình đã bị giam giữ bất hợp pháp và các phiên tái điều trần khác, tức là, phiên tái điều trần quyền bảo hộ và phiên điều trần sắp xếp chỗ ở đã được vận dụng.

Làm thế nào quý vị chứng minh rằng mình đang bị giam giữ bất hợp pháp?

 1. Quý vị phải chứng minh rằng mình không bị mất năng lực trầm trọng do rối loạn tâm thần.
 2. Mất năng lực trầm trọng nghĩa là quý vị không thể tự lo liệu thực phẩm, quần áo, và nơi tránh trú.
 3. Quý vị phải trình bày cụ thể quý vị sẽ sống như thế nào ở bên ngoài cơ sở.

Làm thế nào quý vị chứng minh rằng quyền của mình đã bị vi phạm?

 1. Quý vị phải liệt kê cụ thể thời điểm mà một quyền đã bị vi phạm;
 2. Liệt kê riêng từng vi phạm.

Quý vị có được trợ giúp pháp lý không?

 1. Khi tòa ban hành lệnh này, một luật sư công có thể được chỉ định để giúp quý vị trước phiên điều trần.

CHUẨN BỊ BIỂU MẪU THỈNH CẦU

Hướng dẫn Chung

 1. Đọc toàn bộ biểu mẫu cũng như các hướng dẫn này trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
 2. Điền biểu mẫu càng rõ càng tốt bằng mực hoặc bằng cách gõ câu trả lời của quý vị. Không cần vội vàng khi điền biểu mẫu.  Quý vị nên thực hành trước trên một tờ giấy trắng.
 3. Nếu quý vị không có đủ chỗ trống để trả lời các câu hỏi, viết (các) câu trả lời trên (các) trang bổ sung và đính kèm vào mặt sau của trang này. Viết trên thỉnh cầu rằng câu trả lời của quý vị "tiếp tục trên (các) trang bổ sung."
 4. Đính kèm bản sao của bất kỳ tài liệu nào hỗ trợ cho yêu cầu của quý vị hoặc cần thiết để hiểu yêu cầu của quý vị.  Ví dụ, nếu quý vị bị trói, quý vị có thể muốn bao gồm bản sao của bất kỳ khiếu nại nào mà quý vị đã nộp hoặc bản sao từ hồ sơ y tế của quý vị.
 5. Đảm bảo rằng tất cả các lời khai của quý vị là đúng trong phạm vi hiểu biết tốt nhất của quý vị.

Hướng dẫn Điền Thỉnh cầu Lệnh

Để giúp bạn, một thỉnh cầu để trống có thể được tìm thấy trực tuyến tại liên kết sau:

[Nhấp vào đây để vào trang mạng]

Một bản sao thỉnh cầu mẫu cũng được đính kèm.  (Xem Tài liệu đính kèm B.)

 1. Các Ô ở Đầu Biểu mẫu Thỉnh cầu
  • Trong ô "LUẬT SƯ HOẶC NGƯỜI THỈNH CẦU KHÔNG CÓ LUẬT SƯ," điền tên quý vị với các từ "In Pro Per" sau đó, tên và địa chỉ cơ sở, và số điện thoại có mã vùng để gọi cho quý vị.  Ví dụ, nếu quý vị là bệnh nhân tại Bệnh viện Metropolitan State Hospital, quý vị sẽ điền ô đầu tiên này như sau:
   (Tên quý vị), In Pro Per
   c/o  Metropolitan State Hospital
   11401 S. Bloomfield Ave.
   Norwalk, CA  90650
  • Xin đừng quên điền số điện thoại có mã vùng và ngày sinh của quý vị ở nơi chỉ định.
 2. Trong ô "TÒA CẤP CAO CALIFORNIA, QUẬN:" viết tên quận nơi quý vị hiện bị giam giữ.  Ví dụ, Bệnh viện Napa State Hospital ở Quận Napa.
 3. Trước cụm từ "VỀ VIỆC CỦA (TÊN):" viết tên đầy đủ của quý vị và viết In Pro Per.
 4. Để trống ô hỏi số trường hợp của quý vị.  Tòa sẽ chỉ định cho quý vị một số trường hợp sau khi nộp thỉnh cầu.

Câu hỏi/Lời khai Đánh số

 1. Viết tên của bệnh viện nơi quý vị đang bị giam giữ và, nếu quý vị biết, tên của bác sĩ tâm thần điều trị cho quý vị.
 2. Viết ngày quý vị nhập viện bên cạnh cụm từ "(ngày)" trên dòng đầu tiên của mục này.  Sau đó đánh dấu chọn ô cho biết tình trạng pháp lý của quý vị.  
 3. Nếu quý vị đang cáo tị việc quý vị bị giam giữ:
  • Đánh dấu chọn ô "a" và liệt kê các lý do quý vị cho rằng mình đang bị giam giữ bất hợp pháp.  Sử dụng thêm tờ giấy nếu quý vị cần.
  • Ví dụ, nếu quý vị đang bị giam giữ trên cơ sở "mất năng lực trầm trọng" và quý vị tin rằng hiện mình có khả năng tự lo liệu cho nhu cầu thực phẩm, , quần áo và nơi tránh trú, hãy viết rằng hiện quý vị có thể tự lo liệu những thứ này.  Đồng thời cung cấp bất kỳ thông tin nào quý vị có để cho biết cách quý vị sẽ đáp ứng nhu cầu của mình, bao gồm cả trợ giúp của các cá nhân hoặc cơ quan khác.  Xem Tài liệu đính kèm F.
 4. Nếu quý vị đang cáo tị các ĐIỀU KIỆN giam giữ hoặc mức độ sắp xếp chỗ ở của mình:
  • Đánh dấu chọn ô "b" và mô tả rõ ràng các quyền mà quý vị đang bị khước từ trong bị giam giữ, và (các) ngày mà (các) vi phạm xảy ra.  Quý vị có thể cáo tị việc khước từ bất kỳ quyền nào mà quý vị có quyền được hưởng theo luật tiểu bang hoặc liên bang (bao gồm hiến pháp, án lệ tòa án, quy chế và quy định hành chính) hoặc theo chính sách của cơ sở nơi quý vị đang bị giam giữ.  Những quyền này có thể bao gồm các quyền như quyền giữ và sử dụng tài sản của quý vị, quyền được có khách, quyền gọi điện thoại và gửi và nhận thư, quyền không bị cách ly hoặc trói không thích đáng hoặc quá mức, quyền không bị cho dùng thuốc không tự nguyện trong tình huống không khẩn cấp, v.v. Cal. Phúc lợi & Inst. Code § 5325.  Như đã lưu ý ở trên, sẽ rất hữu ích (nhưng không cần thiết) nếu trong thỉnh cầu của quý vị có trích dẫn số quy chế, số chính sách, trích dẫn án lệ, v.v, đảm bảo (các) quyền này.
  • Thông thường, quý vị chỉ có thể phản đối khi các quyền hiện đang bị khước từ hoặc khi quý vị có bằng chứng rằng quý vị sẽ bị khước từ các quyền của mình trong tương lai gần (chẳng hạn như nếu quý vị được thông báo rằng quý vị sẽ bị chuyển sang một đơn nguyên/cơ sở hạn chế hơn).
  • Nếu quý vị đã bị khước từ một quyền trong quá khứ và cảm thấy rằng quý vị có nguy cơ lại bị khước từ quyền đó vì những lý do tương tự, quý vị có thể thỉnh cầu rằng đây là một quyền đã bị vi phạm.  Ví dụ, nếu quý vị bị trói vì từ chối dùng thuốc và nhân viên vẫn nhận rằng họ có quyền làm như vậy, quý vị có thể thỉnh cầu rằng đây là vi phạm quyền của mình, vì quý vị có thể lại bị trói vì những lý do tương tự trong tương lai.
 5. Đánh dấu chọn các ô, a, b, c, và d.  Nếu quý vị không đủ khả năng thuê luật sư đại diện cho mình trong  thủ tục đình quyền giam giữ, bên cạnh hoặc bên dưới ô "d," quý vị phải viết "including appointment of council to represent me in this action, as I cannot afford an attorney.” (bao gồm cả việc chỉ định luật sư đại diện cho tôi trong quy trình này, vì tôi không đủ khả năng thuê luật sư).

Xác minh và Chữ ký

Viết ngày hiện tại ở nơi được chỉ định.  Viết bằng chữ in hoặc gõ tên của quý vị trên dòng ở dưới cùng, góc trái.  Ký tên của bạn trên dòng ở dưới cùng, góc phải.

Nộp Thỉnh cầu

Gửi qua bưu điện bản gốc và hai (2) bản sao của thỉnh cầu và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào (bao gồm mọi yêu cầu chỉ định luật sư) cho Tòa Cấp cao của quận nơi quý vị đang bị giam giữ.  Ví dụ, nếu quý vị đang bị giam giữ ở Bệnh viện Napa State Hospital thì địa chỉ là:

Napa County Superior Court
825 Brown St.
P.O. Box 880
Napa, CA  94559-0880

Thông tin Bổ sung trong Gói tài liệu này

Một danh sách Tòa Cấp cao California được bao gồm để giúp quý vị tìm tòa thích hợp để xin lệnh đình quyền giam giữ.  (Xem Tài liệu đính kèm G.)

CÁCH XIN TÁI ĐIỀU TRẦN VỀ QUYỀN BẢO HỘ CỦA QUÝ VỊ

Nếu quý vị muốn thoát khỏi quyền bảo hộ của mình, quý vị có quyền có một phiên tái điều trần.  Quý vị có thể yêu cầu tái điều trần ngay lập tức, nhưng một khi quý vị có một phiên tái điều trần, quý vị phải chờ thêm sáu tháng nữa trước khi có một phiên tái điều trần khác. Bộ luật Phúc lợi và Định chế California § 5364.

Cách tốt nhất để xin tái điều trần là liên hệ với luật sư của quý vị. Nếu quý vị bị áp dụng quyền bảo hộ sức khỏe tâm thần, quý vị được một luật sư đại diện.  Nếu quý vị không có tiền để trả cho luật sư, quý vị có thể được một luật sư do tòa chỉ định đại diện.  Hầu hết luật sư do tòa chỉ định đều là luật sư công.

Nhân viên xã hội của quý vị phải có tên và số điện thoại của luật sư do tòa chỉ định cho quý vị.  Quý vị cũng có thể gọi điện cho người vận động quyền bệnh nhân để hỏi cách liên hệ với luật sư của mình.  Khi quý vị gọi điện cho luật sư của mình, hãy cung cấp tên đầy đủ và ngày sinh của quý vị.  Nếu luật sư của quý vị không có ở văn phòng, hãy hỏi liệu quý vị có thể để lại tin nhắn không.  Xin đừng quên để lại tên, ngày sinh của quý vị, cơ sở nơi quý vị đang ở, số điện thoại có thể liên hệ với quý vị, thời gian tốt nhất để liên hệ với quý vị và thông báo rằng quý vị đang "yêu cầu tái điều trần về quyền bảo hộ."  Quý vị cũng có thể viết thư cho luật sư của mình với thông tin này.

Nếu luật sư của quý vị không hồi đáp, quý vị có thể tự nộp thỉnh cầu lên tòa yêu cầu tái điều trần về quyền bảo hộ.  Quý vị nên cho luật sư ít nhất hai tuần để liên hệ với quý vị trước khi tự nộp thỉnh cầu.

Hướng dẫn Điền Thỉnh cầu xin Tái điều trần về Quyền bảo hộ

 1. Điền tất cả các thông tin trên biểu mẫu.  (Xem Tài liệu đính kèm A.)
 2. Nếu có thể, hãy gửi cho tòa hai bản sao, với một phong bì có dán tem và ghi địa chỉ của quý vị và một ghi chú để gửi lại một trong các bản sao phù hợp cho quý vị. Một bản sao phù hợp là một tài liệu có dấu của tòa cho thấy tài liệu đã được nhận và sẽ có ngày nhận
 3. Gửi thỉnh cầu lên Tòa Cấp cao của quận đã áp dụng quyền bảo hộ cho quý vị.  Đính kèm đây là danh sách địa chỉ Tòa Cấp cao.  Xem Tài liệu đính kèm G.

CÁCH KHÁNG CÁO VIỆC BỊ ÁP DỤNG QUYỀN BẢO HỘ LPS

Nếu quý vị đã có một phiên xử trước bồi thẩm đoàn hoặc phiên xử trước tòa (còn được gọi là phiên xử bởi thẩm phán) và bị phán là mất năng lực trầm trọng, và do đó quý vị cần phải bị áp dụng quyền bảo hộ LPS, quý vị có quyền nộp đơn kháng cáo.

Quý vị phải nộp thông báo kháng cáo trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi xác lập quyền bảo hộ.  Quý vị có thể liên hệ với luật sư và yêu cầu nộp một thông báo kháng cáo cho quý vị.  Quý vị cũng có thể nộp thông báo kháng cáo đính kèm lên Tòa Cấp cao của quận xác lập quyền bảo hộ này.  (Xem Tài liệu đính kèm D.)

Nếu quý vị không đủ khả năng thuê luật sư, quý vị có quyền được có luật sư miễn phí, do tòa chỉ định.  Nếu quý vị không có tiền, quý vị cũng có quyền được miễn mọi chi phí kháng cáo.

CÁCH CÁO TỊ SẮP XẾP CHỖ Ở CỦA QUÝ VỊ KHI QUÝ VỊ VÀ NGƯỜI BẢO HỘ CỦA MÌNH BẤT ĐỒNG

Phiên điều trần Xem xét Sắp xếp chỗ ở

Khi quý vị bị áp dụng quyền bảo hộ sức khỏe tâm thần, người bảo hộ của quý vị có quyền quyết định nơi quý vị sẽ sống.  Điều này không có nghĩa là quý vị hoàn toàn phó mặc cho người bảo hộ của mình định đoạt.  Nếu quý vị tin rằng mình có thể sống thích đáng trong một môi trường ít hạn chế hơn chỗ ở người bảo hộ của quý vị sắp xếp, quý vị có thể quay lại tòa để cáo tị tính thích hợp của việc sắp xếp chỗ ở của mình.  Quy trình này được gọi là “phiên điều trần xem xét sắp xếp chỗ ở.”  Tuy nhiên, một khi quý vị quay lại tòa cho phiên điều trần xem xét sắp xếp chỗ ở, quý vị phải chờ sáu tháng nữa trước khi có một phiên điều trần khác. Bộ luật Phúc lợi và Định chế California § 5358.3.

Quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần xem xét sắp xếp chỗ ở, bằng lệnh đình quyền giam giữ, tại quận xác lập quyền bảo hộ hoặc quận nơi quý vị hiện đang sống. Bộ luật Phúc lợi và Định chế California § 5358.7.

Mặc dù quý vị có phiên điều trần xem xét sắp xếp chỗ ở, quý vị vẫn có thể yêu cầu thẩm phán tái điều trần quyền bảo hộ.  Tại phiên điều trần xem xét sắp xếp chỗ ở, quý vị chỉ yêu cầu thẩm phán xem xét tính thích hợp của việc sắp xếp chỗ ở của mình, chứ không xem xét liệu có nên áp dụng quyền bảo hộ cho quý vị không.   Tại phiên điều trần quyền bảo hộ, quý vị sẽ yêu cầu thẩm phán xem xét liệu quý vị có cần phải bị áp dụng quyền bảo hộ không.

Cách tốt nhất để yêu cầu phiên điều trần xem xét sắp xếp chỗ ở là liên hệ với luật sư của quý vị.  Nếu quý vị bị áp dụng quyền bảo hộ sức khỏe tâm thần, quý vị được một luật sư đại diện.  Nếu quý vị không có tiền để trả cho luật sư, quý vị có thể được luật sư do tòa chỉ định đại diện.  Hầu hết luật sư do tòa chỉ định đều là luật sư công.

Nhân viên xã hội của quý vị phải có tên và số điện thoại của luật sư do tòa chỉ định cho quý vị.  Quý vị cũng có thể gọi điện cho người vận động quyền bệnh nhân để hỏi cách liên hệ với luật sư của mình.  Khi quý vị gọi điện cho luật sư của mình, hãy cung cấp tên đầy đủ và ngày sinh của quý vị.  Nếu luật sư của quý vị không có ở văn phòng, hãy hỏi liệu quý vị có thể để lại tin nhắn không.  Xin đừng quên để lại tên, ngày sinh của quý vị, cơ sở nơi quý vị đang ở, số điện thoại có thể liên hệ với quý vị, thời gian tốt nhất để liên hệ với quý vị, và thông báo rằng quý vị đang "yêu cầu phiên điều trần xem xét sắp xếp chỗ ở." Quý vị cũng có thể viết thư cho luật sư của mình với thông tin này.

Nếu luật sư của quý vị không hồi đáp, quý vị có thể tự nộp thỉnh cầu lên tòa yêu cầu phiên điều trần xem xét sắp xếp chỗ ở. Quý vị nên cho luật sư ít nhất hai tuần để liên hệ với quý vị.

Hướng dẫn Điền Thỉnh cầu Xem xét Sắp xếp chỗ ở

 1. Điền tất cả các thông tin trên biểu mẫu.  (Xem Tài liệu đính kèm C.)
 2. Nếu có thể, hãy gửi cho tòa hai bản sao, với một phong bì có dán tem và ghi địa chỉ của quý vị và một ghi chú để gửi lại một trong các bản sao phù hợp cho quý vị.
 3. Gửi thỉnh cầu lên Tòa Cấp cao của quận đã áp dụng quyền bảo hộ cho quý vị.  Đính kèm đây là danh sách địa chỉ Tòa Cấp cao.  (Xem Tài liệu đính kèm G.)

CÁCH VIẾT BẢN KHAI

Bản khai là lời khai có tuyên thệ của quý vị về những điều mà cá nhân quý vị biết—những điều mà chính bản thân quý vị biết.  Ví dụ, quý vị không được khai báo điều mà người khác đã nói với quý vị. Quý vị chỉ có thể khai báo những điều mà cá nhân quý vị biết, nghe thấy, hoặc nhìn thấy.

Khi quý vị viết bản khai, quý vị đang cố gắng cung cấp cho thẩm phán càng nhiều thông tin cụ thể càng tốt, rõ ràng và đơn giản nhất có thể.  Bản khai của quý vị phải trả lời các câu hỏi này:  Ai?  Cái gì?  Ở đâu?  Khi nào?  Vì sao?  Như thế nào?

Nếu quý vị đang nộp thỉnh cầu xin lệnh đình quyền giam giữ vì quý vị đang ở trong một cơ sở không được ra vào tự do và không tin rằng quý vị cần phải ở trong cơ sở này, bản khai của quý vị sẽ cung cấp cho thẩm phán thông tin về:

 • Nơi quý vị đang ở;
 • Lý do quý vị không cần phải ở đó;
 • Các kế hoạch cụ thể của quý vị nếu quý vị được cho ra ngoài.  

(Xem Tài liệu đính kèm F.)

Nói cách khác, quý vị nên giải thích với thẩm phán chính xác quý vị sẽ làm gì nếu quý vị ra khỏi cơ sở không được ra vào tự do.

 1. Khi bắt đầu bản khai, quý vị nên sử dụng câu mở đầu này:  "Tôi, (tên quý vị), khai báo như sau:"
 2. Tiếp theo, liệt kê tất cả các dữ kiện và thông tin trong các đoạn ngắn.  Đánh số từng đoạn.  Một đoạn không nên có nhiều hơn hai hoặc ba câu.
 3. Cuối cùng, hai câu cuối phải là:  "Tôi khai báo dưới hình phạt cho tội khai man rằng những điều ở trên là đúng và chính xác."
 4. Và sau đó:  "Thực hiện vào (viết ngày mà quý vị sẽ ký vào bản khai của mình) tại (viết thành phố và tiểu bang nơi quý vị ký vào bản khai của mình)."  Xin đừng quên viết và ký tên của quý vị ở dưới cùng của trang

Bản khai của Ezra Pound

Tôi, Ezra Pound, khai báo như sau:

 1. Tôi đã sống tại Cherry Heights IMD từ ngày 1 tháng 2 năm 2000.  Tôi bị áp dụng quyền bảo hộ LPS.
 2. Tôi bị xử thua trong phiên tái điều trần về quyền bảo hộ của tôi vào ngày 30 tháng 3 năm 2000.
 3. Tôi không cần phải ở Cherry Heights IMD vì nơi đây hạn chế hơn mức cần thiết, và tôi có một kế hoạch tốt để tự lo liệu thực phẩm, quần áo, và nơi tránh trú.
 4. Vì tình trạng khuyết tật của tôi, tôi hội đủ điều kiện cho phúc lợi An sinh Xã hội.  Tôi đã từng nhận phúc lợi An sinh Xã hội trong và tôi biết cách đăng ký lại ở đâu.  Tôi sẽ nộp đơn xin phúc lợi An sinh Xã hội tại văn phòng ở 3030 Broadway Avenue ở Los Angeles.
 5. Tôi đã tìm được một phòng mà tôi có thể thuê.  Vào ngày 12 tháng 7 năm 2000, tôi đã nói chuyện với Bill Jones, quản lý ở 2375 Maplewood Lane ở Los Angeles.  Bill nói rằng ông có thể cho tôi thuê một phòng.  Ông nói rằng ông sẽ giữ phòng trong một tháng.
 6. Tôi có những người bạn có thể giúp tôi.  Họ tên là Alejandro và Kathy Galeano.  Nhà Galeano đã nói rằng tôi có thể ở với họ nếu cần.  Họ sẵn sàng ra tòa để làm chứng cho tôi.
 7. Tôi biết cách mua thực phẩm và tự nấu các bữa ăn.
 8. Tôi có quần áo riêng: hai chiếc quần, đồ lót và ba chiếc áo sơ mi.  Tôi biết nơi để mua quần áo cũ.

Tôi khai báo dưới hình phạt cho tội khai man rằng những điều ở trên là đúng và chính xác.

Thực hiện vào ngày 20 tháng 7 năm 2000 tại Los Angeles, California.

______________________________
                        Ezra Pound

CÓ THỂ XIN LỆNH ĐÌNH QUYỀN GIAM GIỮ BAO LÂU MỘT LẦN

Quý vị có thể thường xuyên xin lệnh đình quyền giam giữ; tuy nhiên, mỗi lần xin phải có đủ lời khai khác với yêu cầu xin lệnh đã bị khước từ.

CÁCH CÁO TỊ VIỆC BỊ MẤT CÁC QUYỀN CỤ THỂ

Cáo tị việc Mất các Quyền Cụ thể là một Điều kiện của Quyền bảo hộ Sức khỏe Tâm thần

Chỉ vì quý vị đang bị áp dụng quyền bảo hộ không có nghĩa là thẩm phán sẽ tự động lấy đi tất cả các quyền của quý vị.  Thẩm phán phải giới hạn cụ thể quyền bầu cử, có bằng lái xe, ký hợp đồng, sở hữu súng, từ chối chấp thuận điều trị y tế thường quy, và từ chối chấp thuận điều trị liên quan đến việc bị mất năng lực trầm trọng của quý vị.  Bộ luật Phúc lợi và Định chế California § 5357.  Nếu quý vị muốn thẩm phán xem xét lại việc họ lấy đi một số quyền của quý vị, quý vị có thể thỉnh cầu (yêu cầu) thẩm phán xem lại liệu có nên vẫn lấy đi các quyền đó của quý vị hay không.

Cách tốt nhất để yêu cầu phiên điều trần để tranh luận việc bị mất các quyền cụ thể là liên hệ với luật sư của quý vị.  Nếu quý vị bị áp dụng quyền bảo hộ sức khỏe tâm thần, quý vị được một luật sư đại diện.  Nếu quý vị không có tiền để trả cho luật sư, quý vị có thể được một luật sư do tòa chỉ định đại diện.  Hầu hết luật sư do tòa chỉ định đều là luật sư công.

Nhân viên xã hội của quý vị phải có tên và số điện thoại của luật sư do tòa chỉ định cho quý vị.  Quý vị cũng có thể gọi điện cho người vận động quyền bệnh nhân để hỏi cách liên hệ với luật sư của mình.  Khi quý vị gọi điện cho luật sư của mình, hãy cung cấp tên đầy đủ và ngày sinh của quý vị.  Nếu luật sư của quý vị không có ở văn phòng, hãy hỏi liệu quý vị có thể để lại tin nhắn không.  Xin đừng quên để lại tên, ngày sinh của quý vị, cơ sở nơi quý vị đang ở, số điện thoại có thể liên hệ với quý vị, thời gian tốt nhất để liên hệ với quý vị, và thông báo rằng quý vị đang "yêu cầu phiên điều trần để tranh luận các quyền bị khước từ."  Quý vị cũng có thể viết thư cho luật sư của mình với thông tin này.

Nếu luật sư từ chối liên hệ với quý vị, quý vị có thể tự nộp thỉnh cầu lên tòa yêu cầu một phiên điều trần để tranh luận các quyền bị khước từ.  Quý vị nên cho luật sư ít nhất hai tuần để liên hệ với quý vị.

Hướng dẫn Điền Thỉnh cầu để Tranh luận các Quyền bị Khước từ của Người được bảo hộ

 1. Điền tất cả các thông tin trên biểu mẫu.  (Xem Tài liệu đính kèm B.)
 2. Nếu có thể, hãy gửi cho tòa hai bản sao, với một phong bì có dán tem và ghi địa chỉ của quý vị và một ghi chú để gửi lại một trong các bản sao phù hợp cho quý vị. Gửi thỉnh cầu lên Tòa Cấp cao của quận đã áp dụng quyền bảo hộ cho quý vị.  Đính kèm đây là danh sách địa chỉ Tòa Cấp cao.  (Xem Tài liệu đính kèm G.)