کتابچه راهنمای ویژه اعتراض به احکام سرپرستی بهداشت روانی

Publications
#5110.16

کتابچه راهنمای ویژه اعتراض به احکام سرپرستی بهداشت روانی

این میخانه در مورد هنرستان های بهداشت روان سالانه به شما می گوید. این به شما می گوید که چگونه محافظه کاران را در دادگاه به چالش بکشید. این سؤال را بارها مطرح کرده است. دارای نمونه مدارک دادگاه است.

 

 

Click links below for a downloadable version.