សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ ការតទល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលថែជនមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត

Publications
#5110.06

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ ការតទល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលថែជនមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពីការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរយៈពេលមួយឆ្នាំ។ វាប្រាប់អ្នកពីវិធីដើម្បីប្រកួតប្រជែងអភិរក្សនៅតុលាការ។ វាបានសួរសំណួរជាញឹកញាប់។ វាមានឯកសារតុលាការគំរូ។

 

 

Click links below for a downloadable version.