សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ ការតទល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលថែជនមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត

Publications
#5110.06

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ ការតទល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលថែជនមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពីការការពារសុខភាពផ្លូវចិត្តរយៈពេលមួយឆ្នាំ។ វាប្រាប់អ្នកពីរបៀបប្រឈមមុខនឹងអ្នកអភិរក្សនៅក្នុងតុលាការ។ វាមានសំណួរសួរញឹកញាប់។ វាមានឯកសារតុលាការគំរូ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

សេចក្តីសង្ខេបអំពីសំណុំរឿងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ដែលអ្នក​អាច​លើកមក​ប្តឹងតវ៉ា

សៀវភៅណែនាំនេះ គឺសម្រាប់​ជួយអ្នកដែលត្រូវរស់នៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវមើលថែពីនរណាម្នាក់ ជាអចិន្ត្រៃយ៍ (រយៈពេល​រហូត​ដល់មួយឆ្នាំ) ។  ការប្រឆាំងតទល់ផ្សេងៗចំពោះតុលាការ ដែល​យើង​លើកមកពិនិត្យនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ គឺ ៖

សវនាការឡើងវិញអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់

ដើម្បីប្រឆាំងតទល់ចំពោះភាពចាំបាច់នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ។

*អ្នក​ត្រូវព្យាយាម​ប្រឆាំងតទល់​នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ តាមរយៈ​សវនាការឡើងវិញ​ មុនពេលអ្នក​ដាក់ពាក្យបណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន ។

(សូមអានឯកសារ​ភ្ជាប់ A.)

បណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន

ដើម្បី​ប្រឆាំង​តទល់​ចំពោះ ៖

 1. ការរស់នៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់
 2. លក្ខ័ណ្ឌនៃការ​ឃុំខ្លួនក្នុងពេលអ្នករស់នៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យអ្នកដែលមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ បូករួមទាំង​ការ​រងការបដិសេធចំពោះសិទ្ធិអ្នក​ជំងឺ ។  (សូមអាន ឯកសារ​ភ្ជាប់ B ។)

សវនាការ​ពិនិត្យឡើងវិញចំពោះ​សេចក្តីសម្រេច​ឲ្យអ្នកទៅរស់នៅកន្លែងណាមួយ

ដើម្បី​ប្រឆាំងតទល់​ចំពោះសេចក្តី​សម្រេច​ឲ្យអ្នក​ទៅរស់នៅកន្លែងណាមួយ បើអ្នកគិតថា គេគួរសម្រេចឲ្យអ្នក​ទៅ​រស់នៅកន្លែងដែល​មិន​សូវមានភាពតឹងរ៉ឹង ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ C ។)

សិទ្ធិ​ជាក់​លាក់

ដើម្បី​ប្រឆាំង​តទល់​ចំពោះ​ការ​បាត់បង់ ដែលជាលក្ខ័ណ្ឌនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមានមនុស្សទទួលមើលការខុសត្រូវលើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តចំពោះជនដែលមានពិការភាពផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ LPS ដូចជាបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោត ឬសិទ្ធិមាន​ប័ណ្ណបើកបរ ។

សំណួរ​ដែល​តែង​ចោទសួរ​ញឹកញាប់ អំពីការប្រឆាំងតទល់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ និងការដាក់ពាក្យប្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន

តើអ្វី​ជាបទដ្ឋាន​ផ្នែក​ច្បាប់ ដែល​ត្រូវ​យកមកប្រើ ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវមើលថែពីនរណាម្នាក់ ?

បទដ្ឋាន​ផ្នែក​ច្បាប់គឺជា “ពិការភាព​ធ្ងន់​ធ្ងរ” ។  មាននិយមន័យពីរ ចំពោះពាក្យថា ពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ ។  ពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ អាច​មានន័យថា គឺអ្នក​មិនអាចផ្តល់​អាហារ​សម្លៀក​បំពាក់ និងទីជម្រក​ សម្រាប់​ខ្លួនឯងបាន ដោយសារ​តែ​បញ្ហាជំងឺ​ផ្លូវចិត្ត ។  ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័រនីញ៉ា § 5008(h)(1(A) ។

ពិការភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ ក៏អាច​មានន័យដែរថា បុគ្គលនោះស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​អសមត្ថភាពផ្លូវចិត្ត ក្រោមផ្នែកទី 1370 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Penal Code) ហើយ​មានទាំងអស់នូវការពិតខាងក្រោម ៖

 1. ដីការ​ចោទប្រកាន់បណ្តោះអាសន្ន ឬព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនោះ ដែលនៅមិនទាន់​យកមកពិចារណា ក្នុងពេលដែលខ្លួនរងការ​ចោទប្រកាន់​អំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម ពាក់ព័ន្ធនឹងការ​ស្លាប់ ការបង្កគ្រោះថ្នាក់​រាងកាយ​ធ្ងន់ធ្ងរ ឬក៏ការគំរាមគំហែងធ្ងន់​ធ្ងរចំពោះសុខុមាលភាពរាងកាយអ្នក​ដទៃ ។
 2. ដីការ​ចោទប្រកាន់​បណ្តោះអាសន្ន ឬព័ត៌មាន នៅមិនទាន់​បានទម្លាក់ចោល ។
 3. ដោយសារតែ​ជំងឺពិការភាពផ្លូវចិត្ត នាំឲ្យបុគ្គលនោះមិនអាច​យល់បាននូវលក្ខណៈ និងគោលបំណង​នូវដំណើរការ​ដែលគេរៀបចំធ្វើចំពោះរូបគេ ហើយ​ក៏​មិនអាច​ជួយ​ស្មាក្តីក្នុង​ការរៀបចំកិច្ចការ​ពារក្តី ក្នុង​ស្ថានភាពសមហេតុផល ។
 4. បុគ្គលនោះ​បង្ហាញឲ្យឃើញនូវ​ការបង្កគ្រោះថ្នាក់រាងកាយធ្ងន់ធ្ងរដល់​អ្នក​ដទៃ ដោយសារ​ជំងឺផ្លូវចិត្ត ភាពអន់ថយ ឬភាពខុសប្រក្រតីនៃផ្លូវចិត្ត ។ 

ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័រនីញ៉ា § 5008(h)(1)(B) ។  សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ក្រោមផ្នែកនេះ ជួនកាលគេហៅថា “អាណាព្យាបាល” ដែលតុលាការតែងតាំង ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះជនមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត ។

ខ្ញុំ​រស់​នៅក្នុង​មន្ទីរ​ដែល​មានការ​ចាក់​សោរ​ជាប់​ជាប្រចាំ ។  តុលាការបានសម្រេចឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលថែខ្ញុំជាអចិន្រ្តៃយ៍ ​កាលពីពីរសប្តាហ៍មុន ។  តើខ្ញុំអាច​ចាកចេញពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលថែខ្ញុំ បាន​ដោយរបៀបណា ?

អ្នកអាច​ដាក់ញត្តិ (ស្នើសុំ) តុលាការឲ្យរៀបចំសវនាការ​ឡើងវិញ  ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអ្នកគួររស់នៅក្រោមការមើលខុសត្រូវ ពីមនុស្ស មនុស្សដែលតុលាការ​តែងតាំង​ដែរឬទេ ។  បើអ្នក​ស្នើសុំឲ្យមាន​សវនាការ​ឡើងវិញ គឺអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសវនាការ ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអ្នកគួរត្រូវរស់នៅក្រោមការមើល​ខុសត្រូវ ពីមនុស្សដែលតុលាការ​តែងតាំងដែរឬទេ ។  ក្រោយពេល​បានដាក់ញត្តិ​ស្នើសុំ​សវនាការ​ដំបូងរួចហើយ គឺមិនអាច​ដាក់ញត្តិដទៃទៀត ដើម្បី​ស្នើសុំ​សវនាការ​ឡើងវិញឡើយ ក្នុងអំឡុងពេលប្រាំមួយខែ ។  ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័រនីញ៉ា § 5364 ។

អ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានការវិនិច្ឆ័យក្តីដោយគណៈវិនិច្ឆ័យឡើយ ចំពោះសវនាការ​ឡើងវិញនេះ ។  Baber v. Superior Court, 113 Cal.App.3rd 955, 960 (4th Dist. Ct. App. 1980).  នៅក្នុងសវនាការ​ឡើងវិញ គឺអ្នក​មាន​បន្ទុក​ក្នុងការ​បញ្ជាក់ភស្តុតាងថា អ្នកមិនមាន “ពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ” ឡើយ ។  Id. និង 965 ។

នៅក្នុងសវនាការឡើងវិញនេះ អ្នកត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួនដើម្បី​ប្រាប់​អង្គចៅក្រមពីមូលហេតុដែលថាអ្នកមិនមាន “ពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ”  ។  ដើម្បី​បង្ហាញ​អង្គចៅក្រមថាអ្នកមិនមាន “ពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ” គឺអ្នក​ត្រូវមាន​ផែនការ​លំអិត ដើម្បី​បង្ហាញថាតើអ្នក​អាចផ្តល់អាហារសម្លៀកបំពាក់ និងទីជម្រកសម្រាប់ខ្លួនអ្នក​បាន​ដោយវិធីណា  ឬក៏បង្ហាញថាហេតុអ្វីបានជាអ្នក​មានសមត្ថភាពអាច​ធ្វើ​កិច្ចការ​នេះបាន ។  ការផ្តល់​ព័ត៌មានកាន់តែ​លំអិត​ គឺកាន់តែប្រសើរ ។  ក្នុង​ការ​រៀបចំផែនការនេះ គឺត្រូវ​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះពាក្យថា “នរណា” “អ្វី” “ទីណា” “នៅពេលណា” និង “ដោយវិធីណា” ។  សូមមើលក្រដាសសនៃ “ផែនការ​សម្រាប់​សកម្មភាព ដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំមិនមាន “ពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ”   (សូមអានឯកសារភ្ជាប់ F)

បើមាន​នរណាម្នាក់​អាច​ជួយផ្តល់អាហារ, សម្លៀក​បំពាក់ ឬ ទីជម្រក​សម្រាប់​អ្នក សូម​ឲ្យ​អ្នក​នោះ​សរសេរ​មកកាន់អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវមើលថែអ្នក អង្គចៅក្រម និងមេធាវីអំពី​ឆន្ទៈ​របស់គេក្នុង​កិច្ចការ​នេះ ។  ត្រង់នេះហៅថា “ជំនួយពីភាគីទីបី” ហើយអាច​យកមកប្រើ សម្រាប់​ការ​ប្រឆាំង​តទល់​ចំពោះ​ ការរស់នៅក្រោមការ​ទទួល​ខុសត្រូវពីមនុស្សដែល​តុលាការតែងតាំង ។  អ្នក​ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ដើម្បី​ប្រាប់​អង្គចៅក្រម ថាតើអ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអ្វី និង/ឬការព្យាបាលដែលអ្នកនឹងទទួលបាន ព្រមទាំងទីកន្លែងដែលអ្នក​នឹង​ទៅ​ទទួល​ការ​ព្យាបាលនេះ ។

បើអ្នក​មានផែនការ​​ទទួល​យកអត្ថប្រយោជន៍​របបសន្តិសុខសង្គម ឬអត្ថប្រយោជន៍​ដទៃទៀត អ្នក​ត្រូវ​ពន្យល់​ប្រាប់​អង្គចៅក្រមថា អ្នក​ដឹង​ពីរបៀប​ចុះឈ្មោះស្នើសុំ និងទទួល​យក​អត្ថប្រយោជន៍​ទាំងអស់​នោះ ។

វិធីងាយស្រួលបំផុត ដើម្បី​ស្នើសុំ​សវនាការ​ឡើងវិញ គឺត្រូវ​ទាក់​ទង​មេធាវី ដែលបានធ្វើជាតំណាងអ្នក នៅពេល តុលាការសម្រេចឲ្យអ្នក ស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ។  សូមប្រាប់មេធាវីឲ្យបានដឹងថា អ្នកចង់ដាក់ញត្តិទៅតុលាការស្នើសុំឲ្យមាន​សវនាការឡើងវិញ ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ A)

ស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលដែល​តុលាការតែងតាំងឲ្យមើលខុសត្រូវ ចំពោះខ្ញុំ ។  តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខុសពីមុនមែនទេ ដើម្បីបានចាកចេញពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលថែខ្ញុំ ?

បើអ្នក​កំពុង​រស់នៅក្រោម អាណាព្យាបាល​តុលាការតែងតាំងឲ្យមើលខុសត្រូវចំពោះរូបអ្នក គឺជា​ប្រការ​សំខាន់​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​បង្ហាញថា អ្នក​មិនមែន​ជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ឡើយ បើអ្នក​អាចចាកចេញពី ការរស់នៅក្រោម ការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ។  បើសិនជាធ្លាប់មាន​ ​ហេតុការណ៍បង្កអំពើហិង្សាកាលពីពេលកន្លងទៅ ត្រូវត្រៀម​ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញថា តើស្ថានភាពនេះ វាបានប្រែប្រួល​យ៉ាង​ដូចម្តេចខ្លះ ។

អ្នកក៏អាច​ស្នើសុំឲ្យអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈ ឬអ្នក​ឯកទេស​​សុខភាពផ្លូវចិត្ត ជួយ​បញ្ចេញមតិយោបល់ អំពីរឿងនេះផងដែរ ។  បុគ្គលនេះ អាច​និយាយថា​ តើគាត់គិតថាអ្នក​អាចរស់នៅក្នុង​សហគមន៍ប្រកប​ដោយសុវត្ថិភាព​ដែរឬទេ ។  ក្នុងនេះផងដែរ ពួកគេក៏អាច​ពិភាក្សាថាតើ អ្នក​ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអសមត្ថភាពដដែល ឬទេ ។

ខ្ញុំចាំមិនបានទេថា នរណាជាអ្នក​តំណាងឲ្យរូបខ្ញុំ ក្នុងសវនាការ​អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ។  តើខ្ញុំអាច​រកមេធាវីបានយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីធ្វើជាតំណាងរូបខ្ញុំក្នុងសវនាការឡើងវិញ ?

បើ​អ្នក​មិន​បាន​បង់​ថ្លៃ​មេធាវី ដើម្បី​ធ្វើជាតំណាងរូបអ្នក នៅក្នុងសវនាការ អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ គឺមានន័យថា អាចមានមេធាវីដែលតុលាការតែងតាំង ធ្វើជាអ្នក​តំណាង​រូបអ្នក ។  មេធាវី​ភាគច្រើន​ដែល​តុលាការ​តែងតាំង គឺមកពីការិយាល័យមេធាវីការពារក្តីសាធារណៈ ។  អ្នក​អាច​រកមើល​លេខ​ទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ នៅក្នុង​សៀវភៅលេខ​ទូរស័ព្ទក្នុងមូលដ្ឋាន ក្រោមពាក្យថា “រដ្ឋបាលខោនធី” ។  អ្នកអាច​ស្នើសុំ​អ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិអ្នកជំងឺ ឲ្យជួយអ្នកទាក់ទងមេធាវី​សាធារណៈ ។

មានគេប្រាប់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដល់មេធាវីការពារក្តីសាធារណៈ តែខ្ញុំពិបាកទាក់ទងគាត់ខ្លាំងណាស់ ។  តើខ្ញុំត្រូវធ្វើ​ដូចម្តេច?

ពេលអ្នក​ហៅទូរស័ព្ទ​ទៅកាន់ការិយាល័យ​មេធាវីការពារក្តីសាធារណៈ អ្នក​ត្រូវ​សួរ​អ្នកដែល​និយាយ​ទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកថាតើ ពេលណាជាពេលល្អដែលអ្នក​អាច​ជួបមេធាវីរបស់អ្នក​តាមទូរស័ព្ទ ។  មេធាវីសាធារណៈ ភាគច្រើន ក្នុងមួយថ្ងៃៗ ត្រូវចំណាយពេលភាគច្រើន​នៅតុលាការ ជាជាងការ​ចំណាយពេលនៅការិយាល័យ​របស់ពួកគេ ។  អ្នកក៏អាចស្នើសុំផ្ញើសារជាសម្លេងសម្រាប់មេធាវីរបស់អ្នក​ផងដែរ ។  នៅពេលអ្នក​ផ្ញើសារទុក សូមកុំភ្លេចប្រាប់ឈ្មោះ កាលបរិច្ឆេទកំណើត លេខទូរស័ព្ទ ពេលវេលាល្អដែលមេធាវីអាច​ហៅទូរស័ព្ទជួបអ្នក ព្រមទាំងមូលហេតុដែលអ្នក​ចង់ជួបមេធាវី ។  ពេល​អ្នក​ផ្ញើសារ​សម្លេង​ទុកឲ្យមេធាវី សូមកុំភ្លេច​សរសេរសារនេះដាក់ក្នុងក្រដាស សម្រាប់ជាកំណត់ត្រាព័ត៌មាន​របស់អ្នក ។  សរសេរ​លិខិត​ទៅកាន់​មេធាវីរបស់អ្នក បើអ្នក​មានភាពពិបាកក្នុងការ​ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ហើយ​ត្រូវ​ថតលិខិតនេះ ទុកមួយច្បាប់ សម្រាប់តាមដានតាមទូរស័ព្ទ ឬតាមសារ ។  អ្នកក៏អាចស្នើសុំនិយាយជាមួយប្រធានមេធាវីរបស់អ្នក​ផងដែរ ។

ខ្ញុំបានចាញ់ក្តីក្នុងសវនាការឡើងវិញអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ។  តើខ្ញុំអាច​សុំសវនាការអំពីបញ្ហានេះម្តងទៀត បាននៅពេលណា ?

ក្រោយពេល​ដាក់​ញត្តិដំបូងស្នើសុំសវនាការ​ឡើងវិញ គឺអ្នក​ត្រូវ​រង់ចាំរហូតដល់ប្រាំមួយខែ មុនពេល​ដាក់ញត្តិមួយទៀត ដើម្បី​ស្នើសុំ​សវនាការ​ឡើងវិញ ។  ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័រនីញ៉ា § 5364 ។  អ្នកក៏អាច​​រង់ចាំដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ផងដែរ ។  សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ជាអចិន្ត្រៃយ៍ គឺមានរយៈពេលតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ មុនពេលដែលអ្នកដែលតុលាការតែងតាំងឲ្យមើលខុសត្រូវចំពោះរូបអ្នក ត្រូវឡើងតុលាការ ។

ខ្ញុំបានចាញ់ក្តីក្នុង​សវនាការឡើងវិញ តែខ្ញុំនៅតែមានការ​ជឿជាក់ថា តុលាការមិនត្រូវសម្រេចឲ្យខ្ញុំរស់នៅក្រោមការ​ចាត់ចែងរបស់បុគ្គលដែល​តុលាការតែងតាំងឲ្យជួយសម្រេចកិច្ចការជំនួសអ្នកមានពិការភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត​ ឡើយ ដោយសារតែខ្ញុំជឿថា ខ្ញុំមិនមាន "ពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ " ឡើយ ។ តើខ្ញុំ​អាច​ធ្វើអ្វីខ្លះ?

អ្នក​អាច​ដាក់ញត្តិសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន ។ ញត្តិបណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន គឺជាវិធីមួយដើម្បីស្នើសុំតុលាការ ធ្វើការសម្រេចថាតើការឃុំខ្លួនរបស់អ្នក គឺជា​រឿង​ស្របច្បាប់ឬទេ ។  បណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន ត្រូវដាក់ប្តឹងទៅកាន់​តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់ប្រចាំខោនធីដែល អ្នកអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅស្នាក់នៅ ឬនៅក្នុងខោនធីដែលជាទីកន្លែងនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ។ អ្នកគួរ​ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកន្លែងដែលសំណុំរឿងរបស់អ្នក​នៅទីនោះ ពីព្រោះថា​អង្គចៅក្រមដែលជាអ្នកបញ្ជា ឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ អាច​ចងចាំសំណុំរឿង​របស់អ្នក​បានល្អ ។ នៅផ្នែក​ខាងខ្នងនៃឯកសារនេះ គឺជាបញ្ជីឈ្មោះតុលាការ​ជាន់ខ្ពស់ ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ G)

*អ្នកគួរព្យាយាមតតាំងជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ តាមរយៈដំណើរការសុំសវនាការឡើងវិញ មុនពេលអ្នក​ដាក់ពាក្យសុំប្តឹងឲ្យតុលាការ​ដោះលែងខ្លួន ។

ខ្ញុំបានផ្ញើញត្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីប្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន កាលពីពីរសប្តាហ៍មុន តែរហូតមកដល់​ពេលនេះ ខ្ញុំនៅតែមិន​ទាន់​ទទួល​បាន​ដំណឹងអ្វីឡើយ ។  តើមានកាលកំណត់ដែលតុលាការ ត្រូវតែឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះទេ ?

ប្រសិនបើញត្តិប្តឹង​សុំឲ្យ​តុលាការ​ដោះលែងខ្លួន គឺនិយាយអំពីថាតើអ្នក​មានពិការ​ភាពធ្ងន់ធ្ងរឬទេ ក្នុងរវាង 30 ថ្ងៃនៃការ​ដាក់ញត្តិប្តឹង ឬក្រោយពេលបានទទួលការផ្ទេរពីខោនធីផ្សេងទៀត តុលាការអាច​ធ្វើរឿងបីអំពីញត្តិនេះ ៖

 1. "ចេញដីការបង្គាប់" ដែលមានន័យថា អ្នកទទួល​បានជោគជ័យអំពីអ្វីដែលអ្នក​ប្តឹងតវ៉ា***
 2. ចេញ "បញ្ជាឲ្យបង្ហាញមូលហេតុ" ដែលមានន័យថា តុលាការ​ចង់​ស្តាប់​ភាគីម្ខាងទៀត ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធចំពោះ​ដំណោះស្រាយ​ដែល​អ្នក​បានស្នើសុំ ។ ភាគីម្ខាងទៀត (ជាទូទៅគឺជាស្មាក្តីរបស់ខោនធី) ពេលនោះ គឺត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹង "បញ្ជូនត្រឡប់" ចំពោះ "បញ្ជាឲ្យបង្ហាញមូលហេតុ" ។ ក្រោយមកអ្នក​មានសិទ្ធិ​ដាក់ពាក្យប្តឹងដើម្បី "បដិសេធចំពោះការ​បញ្ជូនត្រឡប់" នេះ ។ ក្នុងរវាង 30 ថ្ងៃក្រោយការដាក់ពាក្យប្តឹងការបដិសេធណាមួយ (ឬក្រោយការ​ផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យប្តឹង​ចំពោះការ​បដិសេធ) តុលាការត្រូវ​ផ្តល់​ឲ្យ ឬបដិសេធ​ចំពោះដំណោះស្រាយដែលអ្នក​ស្នើសុំ ឬបញ្ជាឲ្យមានសវនាការបង្ហាញភស្តុតាង
 3. បដិសេធ​ចំពោះ​ដីការ​បង្គាប់ ។

បើ​តុលាការ ចេញសេចក្តីបង្គាប់បដិសេធបណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការ​ដោះលែងខ្លួន តុលាការត្រូវ​ពន្យល់​ជាលាយ​ល័ក្ខណ៍អក្សរ ពីមូលហេតុ​ដែល​ខ្លួនបដិសេធចំពោះបណ្តឹងនេះ ។

ខ្ញុំបានរស់នៅក្រោម ការទទួលខុសត្រូវមើលថែពីនរណាម្នាក់ ជិតមួយឆ្នាំហើយ ។  ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំមិនចាំបាច់​រស់នៅក្រោមការ​ទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ទៀតឡើយ ។  តើខ្ញុំត្រូវធ្វើ​ដូចម្តេច?

បើអ្នកមិនទាន់បាន​ធ្វើបែបនេះនៅឡើយ អ្នក​អាច​ស្នើសុំ​សវនាការ​ឡើងវិញ ឬក៏ដាក់ពាក្យប្តឹងសុំឲ្យតុលាការ​ដោះលែងខ្លួន ។  ត្រូវចងចាំ​ទុកថា អ្នក​គួរ​ព្យាយាម​ដាក់ពាក្យប្តឹង​សុំសវនាការ​ឡើងវិញសិនមុនការ​ដាក់ពាក្យប្តឹង​សុំឲ្យតុលាការ​ដោះលែងខ្លួន ។  បើសិនជាអ្នកបានរស់នៅក្រោមការ​ចាត់ចែងរបស់មនុស្សដែល​តុលាការតែងតាំងឲ្យជួយសម្រេចកិច្ចការជំនួសអ្នកដោយសារពិការភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត ជិតមួយឆ្នាំហើយ អ្នក​អាច​រង់ចាំមើលថាតើបុគ្គលដែលតុលាការតែងតាំងឲ្យមើលការខុសត្រូវ និងជួយសម្រេចកិច្ចការជំនួសអ្នក នឹងស្នើសុំបន្ត ឲ្យអ្នករស់នៅក្រោមការ​ចាត់ចែងរបស់បុគ្គលដែល​តុលាការតែងតាំងឲ្យជួយសម្រេចកិច្ចការជំនួសអ្នកដោយសារពិការភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត របស់អ្នកទៅមុខទៀតដែរឬទេ ។  បុគ្គលដែល​តុលាការ​តែង​តាំង​ឲ្យ​មើលការខុសត្រូវ និងជួយ​សម្រេច​កិច្ចការឲ្យអ្នក ត្រូវតែប្រាប់​ឲ្យអ្នក​បានដឹងថាតើ រូបគេ​មាន​ផែនការ ដើម្បី​បន្ត ការសម្រេចឲ្យអ្នករស់នៅក្រោមការ​ចាត់ចែងរបស់គេ​ដែរឬទេ ។  ការសម្រេចឲ្យនរណាម្នាក់រស់នៅក្រោមការ​ចាត់ចែងរបស់បុគ្គលដែល​តុលាការតែងតាំងឲ្យជួយសម្រេចកិច្ចការជំនួសអ្នកដែលមានពិការភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត គឺមាន​រយៈពេលមួយឆ្នាំ ។  រៀងរាល់​ឆ្នាំ បុគ្គលដែល​តុលាការ​តែងតាំងឲ្យមើលការខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសអ្នកមាន​ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ត្រូវ​ស្វែងរកការបន្ត សេចក្តីសម្រេចនោះ ។  ត្រង់នេះគេហៅថា "សវនាការ​សុំបន្តឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តរស់នៅក្រោមការមើលការខុសត្រូវ និងជួយសម្រេចកិច្ចការ​ពីបុគ្គលដែលតុលាការ​តែងតាំង" ។  ប្រសិនបើ បុគ្គលដែល​តុលាការ​តែងតាំងឲ្យជួយមើលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសអ្នក នឹងស្នើសុំឲ្យអ្នកបន្តស្ថិតនៅក្រោមការមើលខុសត្រូវ និងជួយសម្រេចកិច្ចការ​ពីរូបគេ អ្នក​អាច​សម្រេច​ចិត្ត​ប្រឆាំង (ប្រយុទ្ធ) ចំពោះការស្នើសុំបន្តនេះ ។  ជាគំនិតល្អដែលត្រូវទទូចថា អ្នកចង់ឡើងតុលាការ ។  ហើយ​ជាថ្មីម្តងទៀត សូមត្រៀមខ្លួនដើម្បី​ប្រាប់​អង្គចៅក្រមពីរបៀបដែលអ្នកអាច​ផ្តល់ អាហារ, សម្លៀកបំពាក់  និងទីជម្រករបស់អ្នក បានដោយខ្លួនឯង ។  អ្នកអាច​សរសេរជាលិខិតផ្ញើទៅតុលាការ ។  សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ E ។

ខ្ញុំមិនចង់​ធ្វើការ​តស៊ូប្រឆាំងចំពោះ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យខ្ញុំស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ឡើយ តែខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលដែលមានការ​ចាក់​សោរគ្រប់ពេលវេលាទេ ។  ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការ​រស់នៅក្នុងមណ្ឌលស្នាក់នៅ និងផ្តល់ការ​ថែទាំ ឬក៏កន្លែងផ្សេងទៀតដែលមិន​មាន​ការ​ចាក់សោរគ្រប់ពេលវេលា ។  តើខ្ញុំ​អាច​ធ្វើអ្វីខ្លះ?

​ប្រាប់​ បុគ្គលដែល​តុលាការតែងតាំងឲ្យជួយសម្រេចកិច្ចការជំនួសអ្នក ​ឲ្យបានដឹងថា អ្នកចង់ប្តូរទៅនៅក្នុងកន្លែងផ្សេង ហើយ​សូមបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុ ។ ប្រាប់ បុគ្គលដែល​តុលាការតែងតាំងឲ្យជួយសម្រេចកិច្ចការជំនួសអ្នក  ពីស្ថានភាពល្អរបស់អ្នកក្នុងពេលរស់នៅក្នុងមន្ទីរជនមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត ។ បើសិនជាបុគ្គលិករបស់មន្ទីរបានរាយការណ៍ជាលក្ខណៈវិជ្ជមាន សូមយករឿងនេះទៅប្រាប់ បុគ្គលដែល​តុលាការតែងតាំងឲ្យជួយសម្រេចកិច្ចការជំនួសអ្នក ​ឲ្យបានដឹង ។  បុគ្គលដែល​តុលាការតែងតាំងឲ្យជួយសម្រេចកិច្ចការជំនួសអ្នក អាច​ពិភាក្សា ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច និងក្រុមព្យាបាលអ្នក ដើម្បីបង្កើតផែនការ ដើម្បី​យកអ្នក​ត្រឡប់​ទៅកាន់​សហគមន៍វិញ ។

បុគ្គលដែល​តុលាការតែងតាំងឲ្យជួយសម្រេចកិច្ចការជំនួសអ្នក អាច​យកអ្នក​ទៅរស់នៅកន្លែងដែលមិនសូវមានវិន័យតឹងតែង ដោយមិន​បាច់​មាន​ការអនុញ្ញាតពីតុលាការឡើយ ប្រសិនបើអ្នកមិន​បានស្ថិតក្នុង សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ដោយសារគេរកឃើញថាអ្នក​មិន​មានសមត្ថភាពដើម្បីឡើងតុលាការ ។

បុគ្គលដែលតុលាការតែងតាំងឲ្យមើលខុសត្រូវ និងជួយសម្រេចកិច្ចការឲ្យខ្ញុំ គឺជាអាណាព្យាបាលសាធារណៈ ដែលខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះគាត់ ឬមិនដឹងថា​ត្រូវ​ទាក់ទងគាត់​ដោយរបៀបណា ។

ចាប់ផ្តើម​ដោយការ​រកមើលក្នុងសៀវភៅលេខ​ទូរស័ព្ទក្រោមពាក្យ "អាណាព្យាបាល​សាធារណៈ" ។ ជាធម្មតា ឈ្មោះនេះត្រូវចុះក្នុងទំព័ររដ្ឋាភិបាល ។ អ្នក​អាចសួរ​បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់អ្នកអំពីឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទនៃអាណាព្យាបាល​សាធារណៈ​របស់អ្នក ។  អ្នកក៏សាកមើលផងដែរថាតើ​មេធាវីរបស់អ្នក អាច​ជួយទាក់ទងអាណាព្យាបាល​សាធារណៈ​របស់អ្នក​បានដែរឬទេ ។ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់​អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិអ្នកជំងឺប្រចាំខោនធីរបស់អ្នក ដើម្បីសួររកឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលនោះផងដែរ ។

ខ្ញុំបានត្រៀម​ខ្លួនរួចរាល់ ដើម្បីទៅរស់នៅទីណាមួយ ក្រៅពីមន្ទីរដែលមានការ​ចាក់​សោរគ្រប់ពេលវេលា តែអាណាព្យាបាលសាធារណៈរបស់ខ្ញុំ មិនដែល​ហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់​មកខ្ញុំវិញឡើយ ហើយ​គាត់ជាបុគ្គលដែល​ខ្ញុំមិនអាច​ទាក់ទងបាន ។  តើមានអ្វី​ផ្សេងទៀត​ដែល​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើបានទេ ?

អ្នក​អាច​ដាក់ញត្តិ (សុំ) តុលាការឲ្យបើក "សវនាការ​ពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការ​បញ្ជូនអ្នកឲ្យ​ទៅនៅមន្ទីរសម្រាប់ជនដែលមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត" ។ ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័រនីញ៉ា § 5358.3 ។ ជាថ្មីម្តងទៀត វិធីប្រសើរ​បំផុត ដើម្បីឲ្យតុលាការ​បើក​សវនាការ​ពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការបញ្ជូនអ្នក​ឲ្យទៅនៅក្នុង​មន្ទីរ​សម្រាប់ជនដែលមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត គឺឲ្យមេធាវីរបស់អ្នកស្នើសុំឲ្យតុលាការរៀបចំពេលវេលា ដោះស្រាយ​សំណុំ​រឿងរបស់អ្នក ។

មិនអាច​ទទួល​បាន​លិខិតបង្គាប់របស់អង្គចៅក្រម បញ្ជាឲ្យគេយកខ្ញុំទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលដែលមិនសូវមានភាពតឹងរ៉ឹង ។  តើខ្ញុំអាច​ដាក់ញត្តិប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ម្តងទៀតបានទេ?

បើអ្នក​ចាញ់​ក្នុង​សវនាការស្នើសុំ​ឲ្យគេបញ្ជូនអ្នកទៅកាន់មណ្ឌលដែលមិនសូវមានវិន័យតឹងរ៉ឹង​ គឺអ្នក​ត្រូវ​រង់ចាំពេលប្រាំមួយខែទៀត មុននឹងអ្នក​អាច​ដាក់ស្នើញត្តិម្តងទៀត (ស្នើសុំសវនាការ​មួយផ្សេងទៀត) ។  ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័រនីញ៉ា § 5358.3 ។ 

អ្នកក៏អាច​ដាក់ពាក្យបណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន  នៅកន្លែងដែលតម្កល់សំណុំរឿងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ឬនៅក្នុងខោនធីដែលអ្នក​ជាប់ឃុំ (មានន័យថា ខោនធីដែលមន្ទីរសម្រាប់ជនដែលមានពិការភាពខួរក្បាល តាំងទី) ។ ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័រនីញ៉ា § 5358.7 ។ 

ខ្ញុំរស់នៅក្នុងមន្ទីរដែលមានការ​ចាក់សោរគ្រប់ពេលវេលា ដែលសិទ្ធិ​របស់ខ្ញុំត្រូវបាន​គេរំលោភបំពាន ៖ គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ ឬឲ្យមាន​នរណាមកលេង ហើយបុគ្គលិកទីនេះ មិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតបឡើយ ។  តើខ្ញុំ​អាច​ធ្វើអ្វីខ្លះ?

អ្នក​ត្រូវ​ផ្តល់​ដំណឹង​ដល់​មេធាវីរបស់អ្នក ឲ្យយករឿងនេះទៅជម្រាបអង្គចៅក្រមឲ្យបានដឹង ។ អ្នក​ក៏​គួរតែ​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង​ការិយាល័យ​ផ្នែកគាំពារ​សិទ្ធិអ្នក​ជំងឺផងដែរ ហើយប្រាប់​ពួកគេថាអ្នក​ចង់​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង ។ សម្រាប់​សកម្មភាពដែល​បង្កភាពគ្រោះថ្នាក់​មួយចំនួន បណ្តឹងរបស់អ្នក អាចដាក់មកកាន់​ផ្នែកគាំពារសិទ្ធិអ្នកជំងឺដែលមានអា​ជ្ញាប័ណ្ណ ។ ផ្នែកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ មានព័ត៌មានទំនាក់​ទំនងអ្នក​គាំពារ​សិទ្ធិអ្នក​ជំងឺដែលមាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ ។ ក្នុងនេះផងដែរ បើអ្នក​ចង់​​បាន​លេខ​ទូរស័ព្ទសម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​អ្នក​គាំពា​រ​សិទ្ធិ​អ្នកជំងឺដែលមាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ គឺអ្នក​ហៅទូរស័ព្ទ​មកកាន់ការិយាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាផ្នែក​គាំពារ​សិទ្ធិ​អ្នក​ជំងឺ (California Office of Patients' Rights) តាមលេខ 916-575-1610 ។ អ្នកក៏អាច​ដាក់ពាក្យបណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការ​ដោះលែងខ្លួន មកកាន់​ខោនធីណាមួយក៏បាន ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ B) ។

ញត្តិគំរូ និងឧទាហរណ៍ពីរបៀបរៀបចំ និងដាក់ញត្តិ បណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន

បណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន

គឺប្រើ​សម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតក្រោមការសម្រេច​របស់​តុលាការឲ្យ ស្ថិតក្រោមការ​ទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេច​កិច្ចការជំនួសដោយនរណាម្នាក់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ៖

បណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន គឺជាញត្តិមួយ ដែល​អ្នក​អាច​ដាក់​ប្តឹង បើអ្នក​ត្រូវរស់នៅក្រោម ការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់តាមការសម្រេចរបស់តុលាការ ហើយ ៖

 1. អ្នកមានការ​ជឿជាក់ថា រូបអ្នក​ត្រូវគេឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ ឬ
 2. អ្នក​មាន​ការ​ជឿជាក់ថា សិទ្ធិរបស់អ្នក​ត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តរំលោភ​នៅក្នុង​មន្ទីរសម្រាប់ជនដែលមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត ។

តើយើងអាចដាក់បណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួន ​បាននៅពេលណា ?

 1. គឺនៅពេលណាដែល​អ្នក​មានការជឿជាក់ថា សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ត្រូវបានគេរំលោភ ដោយមិនមាន​ហេតុផលសមរម្យ
 2. នៅពេលណាដែល​អ្នក​មាន​ការ​ជឿជាក់ថា គេ​ឃុំខ្លួនអ្នកដោយខុសច្បាប់ និងសវនាការឡើងវិញផ្សេងទៀត ដូចជា សវនាការឡើងវិញអំពី សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យអ្នក ស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ និងសវនាការអំពីការ​បញ្ជូនអ្នក​ឲ្យ​ទៅរស់នៅក្នុងមន្ទីរ ត្រូវបានបញ្ចប់ ។

តើអ្នក​អាច​បង្ហាញបាន​ដោយរបៀបណាថា គេ ឃុំខ្លួនអ្នកដោយខុសច្បាប់ ?

 1. អ្នក​ត្រូវ​បង្ហាញ​ឲ្យគេឃើញថា អ្នកមិន​មានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុង​ខ្លួន ដោយសារជំងឺផ្លូវចិត្តឡើយ ។
 2. ពិការភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ មានន័យថា អ្នក​មិនអាច​ផ្តល់អាហារ សម្លៀកបំពាក់ និងទីជម្រករបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងបាន ។
 3. អ្នក​ត្រូវ​បង្ហាញប្រាប់គេ ជាពិសេសពីរបៀបដែលអ្នកអា​ចរស់នៅ​បានក្រៅមន្ទីរ ។

តើអ្នក​អាច​បង្ហាញ​គេយ៉ាងណាថា សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេរំលោភ ?

 1. អ្នកត្រូវសរសេរ​រាយមុខ​ ជាពិសេស នៅពេលដែល​សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ត្រូវ​បានគេរំលោភ
 2. សរសេរ​រាយមុខ​ការប្រព្រឹត្តរំលោភសិទ្ធិ​នីមួយៗ​ដាច់​ដោយឡែក​ពីគ្នា ។

តើអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់​ដែរ​ឬទេ?

 1. នៅពេល​ដែល​តុលាការ ចេញដីការ​បង្គាប់ គឺគេ​នឹង​ចាត់តាំង​មេធាវី​សាធារណៈ ដើម្បី​ជួយអ្នក​ការ​ពារ​ខ្លួន​ក្នុង​សវនាការ ។

ការរៀប​ចំ​សំណុំ​បែបបទ​ដាក់​ញត្តិ

សេចក្តី​ណែនាំ​ទូទៅ

 1. សូម​អាន​សំណុំ​បែបបទ​ទាំងមូល ក៏ដូចជា​សេចក្តី​ណែនាំ​ទាំងអស់​នេះ មុនពេល​ឆ្លើយ​សំណួរ​ណាមួយ ។
 2. សូមបំពេញ​ព័ត៌មាន​ចូលក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ឲ្យបាន​ច្បាស់​ជាទីបំផុត ដោយប្រើប៊ិច ឬដោយការ​វាយបញ្ចូល ។ សូមធ្វើតាមសម្រួល នៅពេលបំពេញបែបបទនេះ ។  វាអាច​ជារឿងល្អ ក្នុង​ការ​សាកល្បងបំពេញព័ត៌មាន​ដោយប្រើក្រដាស​ផ្សេងជាមុនសិន ។
 3. បើ​អ្នក​មិន​មាន​ប្រឡោះទំនេរ​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​ឆ្លើយ​សំណួរទេ សូម​សរសេរ​ចម្លើយ​របស់អ្នក​ឲ្យ​ចប់ដាក់​ក្នុង​ក្រដាស​បន្ថែម ហើយ​ដាក់វាភ្ជាប់​មកខាង​ខ្នងនៃទំព័រនេះ ។ សូមសរសេរ​នៅលើញត្តិថា ចម្លើយ​របស់អ្នកមាន "បន្តនៅក្នុង​ទំព័រ​បន្ថែម" ។
 4. សូម​ភ្ជាប់សំណៅឯកសារ​ណា ដែលគាំទ្រ​ការ​បញ្ជាក់​របស់អ្នក ឬដែល​មានភាព​ចាំបាច់​ដើម្បី​យល់បាន​ពីសេចក្តី​បញ្ជាក់​របស់អ្នក ។  ឧទាហរណ៍ បើគេឃាំងអ្នក​ទុក គឺអ្នក​អាច​ដាក់បញ្ចូលនូវ​សំណៅអំពី​បណ្តឹងណា ដែល​អ្នក​បាន​ដាក់​ប្តឹង ឬក៏សំណៅព័ត៌មានពី​តារាង​វេជ្ជសាស្រ្ត​របស់អ្នក ។
 5. ត្រូវ​ធានាថា គ្រប់​សេចក្តី​ថ្លែង​របស់អ្នក គឺសុទ្ធ​តែជា​ការ​ពិត​ទាំងអស់ តាមអ្វីដែល​អ្នក​បានដឹង ។

សេចក្តីណែនាំ​អំពី​ការ​បំពេញញត្តិ​ដើម្បី​ប្តឹង​សុំ​ឲ្យ​តុលាការ​ដោះលែថង​ខ្លួន

ដើម្បី​ជួយអ្នក ញត្តិដែលមាន​ក្រដាសស មានបង្ហោះអនឡាញនៅឯតំណភ្ជាប់​ខាងក្រោម ៖

[ចុចទីនេះ​ដើម្បី​មើល​ឈ្មោះ​វ៉ិបសៃត៍ ]

សំណៅ​នៃញត្តិគំរូ​ក៏បាន​ដាក់​ភ្ជាប់​មកជាមួយដែរ ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ B) ។

 1. ប្រអប់​នៅខាង​លើនៃបែបបទ​សម្រាប់​សរសេរ​ញត្តិ
  • នៅក្នុង​ប្រអប់​ដែល​សរសេរថា "មេធាវី ឬការ​ដាក់ញត្តិដោយមិន​មាន​មេធាវី" សូមបំពេញឈ្មោះរបស់អ្នក ជាមួយពាក្យ "តំណាងដោយខ្លួនឯង (In Pro Per)" បន្ទាប់​ពីពាក្យនេះ សូម​សរសេរ​ឈ្មោះមន្ទីរ និងអាសយដ្ឋាន ព្រមទាំង​ លេខ​ទូរស័ព្ទ ជាមួយនឹង​លេខ​កូដតំបន់ ដែល​អ្នក​អាច​ទទួល​ទូរស័ព្ទបាន ។  ឧទាហរណ៍ បើអ្នក​ជាអ្នក​ជំងឺ របស់មន្ទីរពេទ្យធំរដ្ឋ (Metropolitan State Hospital) អ្នក​ត្រូវ​បំពេញព័ត៌មានក្នុង​ប្រអប់​ទីមួយ ដូច​ខាងក្រោម ៖
   (ឈ្មោះរបស់អ្នក), In Pro Per
   c/o  Metropolitan State Hospital
   11401 S. Bloomfield Ave.
   Norwalk, CA  90650
  • សូមកុំភ្លេច​​សរសេរ​លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ជាមួយ​នឹង​លេខកូដ​តំបន់ និងកាលបរិច្ឆេទកំណើត តាមកន្លែងដែលត្រូវបំពេញ ។
 2. នៅក្នុងប្រអប់ដែ​ល​សរសេរថា "តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់កាលីហ្វ័រនីញ៉ា នៃខោនធី ៖" សូមសរសេរឈ្មោះខោនធី ដែលបច្ចុប្បន្នអ្នក​កំពុងជាប់ឃុំ  ។  ឧទាហរណ៍ មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋណាប៉ា (Napa State Hospital) ស្ថិតនៅក្នុង​ខោនធីណាប៉ា ។
 3. នៅខាងក្រោមឃ្លា "ចំពោះបញ្ហា (ឈ្មោះ) ៖" សូម​សរសេរ​ឈ្មោះពេញ​របស់អ្នក រួច​សរសេរពាក្យ In Pro Per.
 4. ចំពោះប្រអប់ដែល​ត្រូវ​បំពេញ លេខ​សំណុំ​រឿង​របស់អ្នក ត្រូវ​ទុក​ឲ្យ​នៅទំនេរ ។  តុលាការ នឹង​ចាត់លេខ​សំណុំរឿងរបស់អ្នក ក្រោយពេល​ញត្តិរបស់អ្នក ត្រូវ​បាន​ដាក់​ប្តឹង ។

សំណួរ/សេចក្តីថ្លែងដែលបានបង់លេខ

 1. សូមសរសេរ​ឈ្មោះ​មន្ទីរពេទ្យ ដែលឃុំខ្លួនអ្នក ហើយ​បើអ្នក​ដឹង សូមសរសេរឈ្មោះគ្រូពេទ្យវិកលចរិកដែល​ព្យាបាល​រូបអ្នក ។
 2. សូម​សរសេរ​កាលបរិច្ឆេទ​នៃការ​ចូលពេទ្យ​របស់អ្នក នៅជាប់ឃ្លា "(កាលបរិច្ឆេទ)" នៅត្រង់​ជួរទីមួយនៃ​ផ្នែកនេះ ។  រួច​សូមគ្រីស​ប្រអប់​ ដែល​និយាយអំពី​ស្ថានភាព​ផ្នែក​ច្បាប់​របស់អ្នក ។  
 3. បើអ្នកកំពុងប្រឆាំងទល់នឹងការជាប់​ឃុំ​របស់អ្នក ៖
  • គ្រីសប្រអប់ "a" រួច​សរសេរ​រាយ​ពីមូលហេតុ​ដែល​អ្នក​ជឿថា ការ​ឃុំខ្លួនអ្នក គឺជារឿង​ខុសច្បាប់ ។  សូមប្រើ​ក្រដាស​បន្ថែម បើអ្នក​សរសេរ​មិនគ្រាន់ ។
  • ឧទាហរណ៍ បើអ្នក​ត្រូវបានគេ​ឃុំខ្លួន ដោយសារមូលហេតុ "ពិការភាព​ធ្ងន់​ធ្ងរ" ហើយ​អ្នក​ជឿថា ឥឡូវអ្នក​មាន​លទ្ធភាពក្នុង​ការ​ផ្តល់អាហារ, សម្លៀក​បំពាក់ និងទីជម្រក​ ដែលត្រូវការ​បានដោយ​ខ្លួនឯង សូមសរសេរថា ឥឡូវនេះ អ្នកអាច​ផ្តល់​នូវតម្រូវការ​ទាំងអស់​នេះបាន​ដោយខ្លួនឯង ។  ក្នុងនេះផងដែរ សូម​ផ្តល់​ព័ត៌មានណា ដែលអ្នក​ត្រូវ​បង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នក​អាច​ធ្វើបាន ក្នុង​ការ​ផ្តល់​នូវតម្រូវការ​របស់ខ្លួន បូករួមទាំង​ជំនួយពីអ្នកដទៃ ឬទីភ្នាក់ងារដទៃ ។  សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ F.
 4. បើអ្នក​កំពុង​ប្រឆាំងតទល់ចំពោះលក្ខ័ណ្ឌនៃការ​ឃុំខ្លួន ឬកម្រិតនៃការ​ដាក់​ឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងមន្ទីរ ៖
  • សូមគ្រីស​ប្រអប់​ "b" រួច​រៀបរាប់​ឲ្យ​បានច្បាស់នូវ​សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ដែល​គេ​បដិសេធ ក្នុងពេលអ្នកជាប់​ឃុំ រួមទាំង កាលបរិច្ឆេទដែល​ហេតុការណ៍នេះ​បានកើតឡើង ។  អ្នក​អាច​តតាំងលើ​ការបដិសេធចំពោះសិទ្ធិណាមួយដែលអ្នកមានក្រោមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ ឬច្បាប់រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ (បូករួមទាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញា សំណុំរឿង​តុលាការ អាជ្ញាយុកាល និងបទបញ្ញត្តិ​រដ្ឋបាល) ឬ ក្រោមគោលនយោបាយរបស់មន្ទីរដែលអ្នកត្រូវបានឃុំខ្លួន ។  ទាំងអស់​នេះ អាច​រួមបញ្ចូលនូវសិទ្ធិ ដូចជា​សិទ្ធិដើម្បីរក្សាទុក និងប្រើ​របស់របរដែលអ្នកមាន សិទ្ធិមាន​អ្នក​មកលេង សិទ្ធិប្រើ​ទូរស័ព្ទ និងសិទ្ធិផ្ញើ និងទទួល​សំបុត្រ សិទ្ធិមិនត្រូវ​បានគេដាក់​ឲ្យ​នៅដាច់ចេញពីគេ ឬរារាំងដោយមិនសមរម្យ ឬច្រើនលើសលុប សិទ្ធិឲ្យប្រើថ្នាំដោយអ្នក​មិនយល់ព្រម លើមូលដ្ឋាន​មិនមែនជាគ្រាអាសន្ន ។ល។ ក្រម សុខុមាលភាព & Inst. Code § 5325.  ដូច​អ្វីដែល​បាន​បង្ហាញខាងលើ វាអាច​មានប្រយោជន៍ (តែក៏មិន​ចាំបាច់) សម្រាប់អ្នកធ្វើការសំអាងនៅក្នុងញត្តិរបស់អ្នក ចំពោះលេខអាជ្ញាយុកាល លេខគោលនយោបាយ សេចក្តីស្រង់សំណុំរឿង ។ល។ ការធានា​រ៉ាប់​រងសិទ្ធិ ។
  • ជាធម្មតាអ្នកអាច តវ៉ាបានតែនៅពេលដែល​សិទ្ធិទាំងអស់នោះ ត្រូវបានគេ​បដិសេធក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ឬនៅពេលដែល​អ្នកមាន​ភស្តុតាងថា សិទ្ធិ​របស់អ្នក​នឹងត្រូវ​គេ​បដិសេធ  នៅពេលអនាគតដែល​អ្នក​អាច​រំពឹងឃើញ (ដូចជាគេប្រាប់ថា គេនឹងផ្ទេរអ្នកទៅកាន់​មន្ទីរ/មណ្ឌលដែលមានការ​តឹងតែងខ្លាំងជាងនេះ) ។
  • បើគេបានបដិសេធសិទ្ធិ​របស់អ្នក​កាលពីពេលកន្លងទៅ ហើយអ្នក​មានអារម្មណ៍ថា អ្នកកំពុងស្ថិតក្នុង​ហានិភ័យពីការបដិសេធសិទ្ធិបែបនេះជាថ្មីម្តងទៀត សម្រាប់​មូលហេតុដែល​ស្រដៀងគ្នា អ្នកអាច​ប្តឹងតវ៉ាថា នេះគឺជា​សិទ្ធិ ដែលបាន​រងការ​ប្រព្រឹត្តិរំលោភ ។  ឧទាហរណ៍ បើគេឃុំអ្នក ដោយការ​បដិសេធមិន​លេបថ្នាំ ហើយ​បុគ្គលិកបម្រើការ នៅតែអះអាងថា ពួកគេមានសិទ្ធិ​ធ្វើបែបនេះ  អ្នកអាច​ប្តឹងតវ៉ាថានេះគឺជា​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​របស់អ្នក ពីព្រោះថា គេអាចនឹងឃុំអ្នកជាថ្មីម្តងទៀត ដោយប្រើមូលហេតុដដែល នាពេលអនាគត ។
 5. គ្រីសក្នុងប្រអប់ a, b, c និង d ។  បើអ្នក​មិន​មានប្រាក់​​ជួល​មេធាវី​មកធ្វើ​ជាតំណាង ចំពោះស្នើសុំឲ្យតុលាការ​ដោះលែងខ្លួន  នៅជាប់ ឬនៅខាងក្រោមប្រអប់ "d" អ្នកត្រូវ​សរសេរ "including appointment of council to represent me in this action, as I cannot afford an attoryney.” (បូករួមទាំង​ការ​ចាត់​តាំង​ស្មាក្តី សម្រាប់​ជាតំណាង​រូបខ្ញុំ នៅក្នុង​សកម្មភាពនេះ ដោយសារថាខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាព​ជួល​មេធាវីឡើយ).

ការផ្ទៀង​ផ្ទាត់ និងហត្ថលេខា

សរសេរចូលនូវ​កាល​បរិច្ឆេទបច្ចុប្បន្ន ទៅតាម​កន្លែង​ដែល​បានបង្ហាញ ។  បោះពុម្ព ឬវាយបញ្ចូលឈ្មោះ​របស់អ្នក លើបន្ទាត់ក្រោមគេ ត្រង់ជ្រុង​ខាងឆ្វេង ។  ចុះហត្ថលេខា ដោយសរសេរឈ្មោះរបស់អ្នកលើបន្ទាត់ក្រោមគេ ត្រង់ជ្រុង​ខាងស្តាំ ។

ការ​ដាក់​ញត្តិ

ផ្ញើតាមប្រៃសនីយនូវ សំណៅដើម និង សំណៅថតចម្លងពីរ (2) ច្បាប់ និងឯកសារ​គាំទ្រទាំងឡាយ (បូករួមទាំងសំណើសុំណាមួយដើម្បីណាត់​ជួបស្មាក្តី) ទៅកាន់​តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់ប្រចាំខោនធីដែលគេឃុំរូបអ្នក ។  ឧទាហរណ៍ បើគេឃុំខ្លួនអ្នកនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋណាប៉ា អាសយដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យនោះគឺ ៖

Napa County Superior Court
825 Brown St.
P.O. Box 880
Napa, CA  94559-0880

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅក្នុង​កញ្ចប់ឯកសារនេះ

បញ្ជីឈ្មោះតុលាការកំពូលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា គឺបានដាក់បញ្ចូលដែរ ដើម្បីជួយអ្នករកមើលតុលាការណាដែលសមរម្យដើម្បីប្តឹងស្នើសុំការដោះលែងខ្លួន ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ G.)

របៀបទទួល​បានសវនាការឡើងវិញ ចំពោះ​ការសម្រេច​របស់​តុលាការ​ឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្រោម ការទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសដោយនរណាម្នាក់

បើអ្នកចង់​ចាកចេញពី ការសម្រេច​របស់តុលាការ ​ឲ្យរូបអ្នក ស្ថិតនៅក្រោម ការទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសដោយនរណាម្នាក់ អ្នកមានសិទ្ធិ​ស្នើសុំសវនាការ​ឡើងវិញ ។  អ្នកអាច​ស្នើសុំ​សវនាការ​ឡើងវិញបានភ្លាមៗ តែពេលដែលអ្នក​ទទួល​បានសវនាការនេះហើយ អ្នក​ត្រូវ​រង់ចាំប្រាំមួយខែទៀត មុនពេលស្នើសុំសវនាការ​ឡើងវិញម្តងទៀត ។ ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័រនីញ៉ា § 5364 ។

វិធីដែលល្អបំផុតដើម្បី​ទទួលបាន​សវនាការ​ឡើងវិញ គឺត្រូវ​ទាក់ទង​មេធាវី​របស់អ្នក ។ បើអ្នក​ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យស្ថិតក្រោម ការទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសដោយនរណាម្នាក់ ដោយសារ​អ្នកមាន​ពិការភាព​ផ្លូវចិត្ត គឺមាន​មេធាវី​​ធ្វើ​ជាតំណាង​រូបអ្នក ។  បើអ្នក​មិនមាន​ប្រាក់​ជួលមេធាវី គឺប្រហែលជា តុលាការ​បានតែងតាំងមេធាវី ឲ្យធ្វើ​ជា​តំណាង​រូបអ្នក ។  មេធាវីមួយចំនួនធំដែលតុលាការ​តែងតាំង គឺជាមេធាវី​សាធារណៈ ។

បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់អ្នក គួរស្គាល់ឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់មេធាវីដែលតុលាការបានតែងតាំង​សម្រាប់រូបអ្នក ។  អ្នកក៏អាច​ទូរស័ព្ទទៅកាន់ផ្នែកតស៊ូមតិដើម្បី​សិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ ដើម្បី​សួរនាំពីវិធី​ទាក់ទងមេធាវីរបស់អ្នក ។  នៅពេលអ្នកហៅទូរស័ព្ទទៅជួបមេធាវីរបស់អ្នក សូមប្រាប់គេពីឈ្មោះពេញ និងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នក ។  បើមេធាវីរបស់អ្នក មិននៅក្នុងការិយាល័យទេ សូមសួរអ្នកទទួល​ទូរស័ព្ទថា តើអ្នកអាចផ្ញើសារទុកជូនមេធាវីរូបនោះបានដែរឬទេ ។  សូមកុំភ្លេច​កឈ្មោះ កាលបរិច្ឆេទកំណើត មន្ទីរដែលអ្នកស្នាក់នៅ លេខ​ទូរស័ព្ទដែលគេអាច​ជួបអ្នកបាន ពេលវេលា​ដែលគេអាច​ជួបអ្នក ព្រមទាំងសារដែលអ្នក "ស្នើសុំសវនាការ​ឡើងវិញចំពោះ ​ការសម្រេចរបស់តុលាការឲ្យមានមនុស្សទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសរូបអ្នក ដោយសារអ្នកមាន​ពិការភាពផ្លូវចិត្ត" ។  អ្នក​ក៏អាច​សរសេរ​លិខិត​ទៅកាន់​មេធាវី​របស់អ្នក ដោយប្រើ​ព័ត៌មាន​នេះដែរ ។

បើ​មេធាវី​របស់អ្នក មិន​ឆ្លើយតបអ្នកទេ អ្នក​អាច​ដាក់ញត្តិប្តឹង​តុលាការ​ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីស្នើសុំសវនាការ​ឡើងវិញអំពី ការសម្រេចរបស់តុលាការឲ្យមានមនុស្សទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសរូបអ្នក ដោយសារអ្នកមាន​ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ។  អ្នកត្រូវទុកពេលឲ្យមេធាវីរបស់អ្នក​យ៉ាងហោចណាស់ពីរសប្តាហ៍ សម្រាប់​ទាក់ទងមកអ្នក មុនពេលសម្រេចចិត្ត​ដាក់​ញត្តិប្តឹងតុលាការ​ ដោយខ្លួនឯង ។

សេចក្តីណែនាំអំពី​ការ​ដាក់​ញត្តិប្តឹងស្នើសុំសវនាការ​ឡើងវិញ ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យមនុស្សមានពិការភាពផ្លូវចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់

 1. ត្រូវបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានក្នុងសំណុំបែបបទ ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ A)
 2. បើអាច​ទៅបាន អ្នកត្រូវផ្ញើឲ្យតុលាការចំនួនពីរច្បាប់នូវញត្តិរបស់អ្នក ដោយប្រើស្រោមសំបុត្រដែលមានបិទតែមអាសយដ្ឋាន​ផ្ញើត្រឡប់ និងសេចក្តីចំណាំឲ្យតុលាការ​ផ្ញើមកឲ្យអ្នកវិញមួយច្បាប់នូវសំណៅស្របគ្នា ។ សំណៅស្របគ្នា គឺជាសំណៅឯកសារដែល​មានបោះត្រា​តុលាការ ដែល​ជាការ​បង្ហាញថា ឯកសារនេះ តុលាការបានទទួល​រួចហើយ ហើយ​ត្រូវមាន​រួមបញ្ចូល​ថ្ងៃខែដែល​តុលាការ​បានទទួល​ផងដែរ
 3. ត្រូវ​ផ្ញើ​ញត្តិនេះ ទៅកាន់​តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់របស់ខោនធី ដែលបាន​សម្រេច​ឲ្យមានមនុស្ស​ទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសរូបអ្នក ដោយសារ​អ្នក​មានពិការភាពផ្លូវចិត្ត ។  ឯកសារភ្ជាប់គឺជា​បញ្ជីអាសយដ្ឋាន​តុលាការ​ជាន់​ខ្ពស់ ។  សូមអាន ឯកសារ​ភ្ជាប់ G ។

របៀបប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ប្រឆាំងការសម្រេចឲ្យអ្នករស់នៅក្រោមការ​ចាត់ចែងរបស់មនុស្សដែល​តុលាការតែងតាំងឲ្យជួយសម្រេចកិច្ចការជំនួសអ្នកមានពិការភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត​ LPS

បើសំណុំ​រឿង​របស់អ្នក​ត្រូវ​កាត់​ក្តីដោយគណវិនិច្ឆ័យ ឬដោយតុលាការ (ដែលគេហៅផងដែរថាការកាត់ក្តីដោយចៅក្រម) ហើយជាលទ្ធផលគឺថាអ្នកមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដូច្នេះតុលាការ​ត្រូវ​សម្រេចឲ្យមានមនុស្សមើលការ​ខុសត្រូវ និងសម្រេច​កិច្ចការ​ជំនួស ដោយសារ​អ្នកមាន​ពិការ​ភាព​ផ្លូវចិត្ត LPS  អ្នក​នៅមាន​សិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ។

អ្នក​ត្រូវ​ដាក់ពាក្យជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ឲ្យបានក្នុងរវាង ហុកសិប (60) ថ្ងៃ នៃការសម្រេច​របស់តុលាការឲ្យអ្នកស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួយដោយសារអ្នកមាន​ពិការភាពផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ ។   អ្នក​អាច​ទាក់​ទង​មេធាវី ដើម្បីសុំឲ្យគាត់ដាក់ប្តឹងការជូនដំណឹងអំពីឧទ្ធរណ៍​ឲ្យអ្នក ។  អ្នក​ក៏អាច​ដាក់​ប្តឹង​នូវ​សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឧទ្ធរណ៍ ដែល​មានភ្ជាប់​មកជាមួយ ទៅកាន់តុលាការ​ជាន់​ខ្ពស់​របស់ខោនធី ដែលជាអ្នកសម្រេចឲ្យអ្នកត្រូវស្ថិតក្រោម​កិច្ចទទួល​ខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសដោយសារ​អ្នកមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ D) ។

បើអ្នក​មិនមានលទ្ធភាព​ជួល​មេធាវីទេ គឺអ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បានមេធាវីដោយមិនអស់ប្រាក់ ដែល​តែងតាំង​ដោយ​តុលាការ ។  បើអ្នក​មិនមាន​ប្រាក់ទេ អ្នកក៏មានសិទ្ធិទទួល​បានការលើកលែងចំពោះការបង់​ថ្លៃចំណាយ​ទាំងអស់ចំពោះ​ដំណើរការ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ដែរ ។

របៀបតស៊ូប្រឆាំងនឹងការ​សម្រេចឲ្យអ្នករស់នៅទីណាមួយ នៅពេលអ្នក និងអ្នកដែល​តុលាការ​តែងតាំងឲ្យមើលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសអ្នក មិនយល់ស្របជាមួយ

សវនាការត្រួតពិនិត្យការសម្រេចឲ្យ​ជនមានពិការភាពផ្លូវចិត្តទៅរស់នៅទីណាមួយ

នៅពេលស្ថិត​នៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសពីនរណាម្នាក់ ដោយសារអ្នកមាន​ពិការភាពផ្លូចិត្ត បុគ្គលដែល​តុលាការ​តែងតាំងឲ្យមើលការខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសអ្នក មានអំណាច​សម្រេច​ឲ្យអ្នក​ទៅរស់នៅទីណា​ក៏បាន ។  ត្រង់នេះ មិនមែនមានន័យថា អ្វីៗគឺស្ថិតក្នុង "ការប្រោសប្រណី" នៃបុគ្គលដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យមើលការខុសត្រូវលើរូបអ្នក​ទាំងស្រុងឡើយ ។  បើអ្នក​មានការ​ជឿជាក់ថា អ្នក​អាច​រស់នៅបានសមរម្យក្នុង​កន្លែងដែលមាន​ការ​តឹងរ៉ឹងតិចជាងកន្លែងដែលត្រូវបានចាត់ឲ្យអ្នកទៅ ដោយបុគ្គលដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យមើលការខុសត្រូវលើរូប អ្នក​អាច​ឡើងតុលាការ​ម្តងទៀត ដើម្បី​ធ្វើការ​តទល់​ជាមួយនឹង​ភាពសមរម្យចំពោះការ​ឲ្យអ្នក​ទៅនៅទីណាមួយ ។  ត្រង់នេះគេហៅថាការធ្វើ “សវនាការ​ពិនិត្យមើលឡើងវិញពី​ការសម្រេច​ឲ្យអ្នក​ទៅនៅកន្លែងណាមួយ” ។  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលអ្នក​ឡើងតុលាការ​ម្តងទៀត សម្រាប់​សវនាការ​ពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការ​សម្រេចឲ្យអ្នក​ទៅនៅកន្លែងណាមួយ រួចហើយ គឺអ្នក​ត្រូវ​រង់ចាំរហូតដល់​ទៅប្រាំមួយខែ មុនពេល​ស្នើសុំសវនាការ​ម្តងទៀតបាន ។ ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័រនីញ៉ា § 5358.3 ។

អ្នក​អាច​ស្នើសុំ​សវនាការ​ពិនិត្យ​មើល​ឡើងវិញចំពោះការ​សម្រេច​ឲ្យអ្នក​ទៅនៅកន្លែងណាមួយ ដោយបណ្តឹងសុំឲ្យតុលាការ​ដោះលែងខ្លួន នៅក្នុងខោនធីដែលតុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេច ឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ឬនៅខោនធីដែលអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ន ។ ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័រនីញ៉ា § 5358.7 ។

បើទោះបីជា​អ្នក​ទទួល​បាន​សវនាការ​ពិនិត្យឡើងវិញនូវ​ការ​សម្រេច​ឲ្យអ្នក​ទៅនៅទីណាមួយហើយក៏ដោយ ក៏អ្នកនៅតែអាច​ស្នើសុំអង្គចៅក្រមឲ្យធ្វើសវនាការឡើងវិញចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ដែរ ។  នៅក្នុងអង្គសវនាការពិនិត្យឡើងវិញការសម្រេចឲ្យអ្នក​រស់នៅកន្លែងណាមួយ គឺអ្នកស្នើសុំឲ្យចៅក្រមធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញចំពោះតែភាពសមរម្យក្នុងការ​ដាក់ឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយប៉ុណ្ណោះ គឺមិនមែនពិនិត្យមើលថាតើ អ្នកគួរស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសពីនរណាម្នាក់ដែរឬទេ ។  នៅក្នុងពេលសវនាការឡើងវិញ អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ គឺអ្នក​​ស្នើសុំ​តុលាការឲ្យពិចារណាថាតើអ្នកត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសពីនរណាម្នាក់ដែរឬទេ ។

វិធីដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុង​ការ​ទទួលបាន​សវនាការពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការ​សម្រេច​ឲ្យអ្នក​ទៅរស់នៅទីណាមួយ គឺត្រូវ​ទាក់​ទងមេធាវី​របស់អ្នក​ឲ្យជួយ ។  បើអ្នក​ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យស្ថិតក្រោម ការទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសដោយនរណាម្នាក់ ដោយសារ​អ្នកមាន​ពិការភាព​ផ្លូវចិត្ត គឺមាន​មេធាវី​​ធ្វើ​ជាតំណាង​រូបអ្នក ។  បើអ្នកមិនមាន​ប្រាក់ចេញថ្លៃមេធាវី តុលាការអាចនឹងនឹងតែងតាំងមេធាវីម្នាក់ឲ្យអ្នក ។  មេធាវីភាគច្រើនដែលតុលាការ​តែងតាំងគឺជាមេធាវីសាធារណៈ ។

បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់អ្នក គួរស្គាល់ឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់មេធាវីដែលតុលាការបានតែងតាំង​សម្រាប់រូបអ្នក ។  អ្នកក៏អាច​ទូរស័ព្ទទៅកាន់ផ្នែកតស៊ូមតិដើម្បី​សិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ ដើម្បី​សួរនាំពីវិធី​ទាក់ទងមេធាវីរបស់អ្នក ។  នៅពេលអ្នកហៅទូរស័ព្ទទៅជួបមេធាវីរបស់អ្នក សូមប្រាប់គេពីឈ្មោះពេញ និងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នក ។  បើមេធាវីរបស់អ្នក មិននៅក្នុងការិយាល័យទេ សូមសួរអ្នកទទួល​ទូរស័ព្ទថា តើអ្នកអាចផ្ញើសារទុកជូនមេធាវីរូបនោះបានដែរឬទេ ។  សូមកុំភ្លេច​ទុកឈ្មោះ កាលបរិច្ឆេទកំណើត មន្ទីរដែលអ្នកកំពុងស្នាក់នៅ លេខទូរស័ព្ទដែល​គេអាច​ទាក់​ទងអ្នកបាន ពេលវេលាដែល​គេអាច​ជួបអ្នកបាន និងសារដែលថាអ្នក "ស្នើសុំឲ្យមានសវនាការពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការ​សម្រេច​ឲ្យអ្នក​ទៅរស់​នៅទីណាមួយ" ។ អ្នក​ក៏អាច​សរសេរ​លិខិត​ទៅកាន់​មេធាវី​របស់អ្នក ដោយប្រើ​ព័ត៌មាន​នេះដែរ ។

បើ​មេធាវី​របស់អ្នក មិន​ឆ្លើយតបអ្នកទេ អ្នក​អាច​ដាក់ញត្តិប្តឹង​តុលាការ​ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីស្នើសុំសវនាការ ពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការ​សម្រេច​ឲ្យអ្នក​ទៅរស់​នៅទីណាមួយ ។ អ្នកត្រូវទុកពេលឲ្យមេធាវីរបស់អ្នក យ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរសប្តាហ៍ដែរ ដើម្បីទាក់ទងជាមួយអ្នក ។

សេចក្តីណែនាំ​សម្រាប់​បំពេញព័ត៌មានក្នុងញត្តិ ស្នើសុំសវនាការ​​ពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការ​សម្រេច​ឲ្យអ្នក​ទៅរស់​នៅទីណាមួយ ។

 1. ត្រូវបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានក្នុងសំណុំបែបបទ ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ C ។)
 2. បើអាច​ទៅបាន អ្នកត្រូវផ្ញើឲ្យតុលាការចំនួនពីរច្បាប់នូវញត្តិរបស់អ្នក ដោយប្រើស្រោមសំបុត្រដែលមានបិទតែមអាសយដ្ឋាន​ផ្ញើត្រឡប់ និងសេចក្តីចំណាំឲ្យតុលាការ​ផ្ញើមកឲ្យអ្នកវិញមួយច្បាប់នូវសំណៅស្របគ្នា ។
 3. ត្រូវ​ផ្ញើ​ញត្តិនេះ ទៅកាន់​តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់របស់ខោនធី ដែលបាន​សម្រេច​ឲ្យមានមនុស្ស​ទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសរូបអ្នក ដោយសារ​អ្នក​មានពិការភាពផ្លូវចិត្ត ។  ឯកសារភ្ជាប់គឺជា​បញ្ជីអាសយដ្ឋាន​តុលាការ​ជាន់​ខ្ពស់ ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ G)

របៀបសរសេរសេចក្តីប្រកាស

សេចក្តីប្រកាស គឺជា​សេចក្តីថ្លែងរបស់អ្នកក្រោមការ​ស្បថ ស្តីអំពីអ្វីដែលដឹង ដែលវាគឺជាអ្វីដែលអ្នកដឹង ដោយខ្លួនអ្នក ។  ឧទាហរណ៍ អ្នកមិន​អាច​ប្រកាសអំពីអ្វីមួយ ដែល​អ្នក​ដទៃ​បានប្រាប់អ្នកឡើយ ។ អ្នក​អាច​ប្រកាស​តែចំពោះអ្វី​ដែល​អ្នក​ដឹង បានឮ ឬ​បានឃើញដោយខ្លួនអ្នក ។

នៅពេលអ្នក​សរសេរ​សេចក្តីប្រកាស គឺមានន័យថា អ្នកកំពុងតែផ្តល់​ព័ត៌មាន​ដល់​អង្គចៅក្រម ឲ្យបាន​ច្រើន​ បានច្បាស់ និងងាយយល់ ជាទីបំផុត តាមដែល​អាច​ធ្វើបាន ។  សេចក្តី​ប្រកាស​របស់អ្នក ត្រូវ​ឆ្លើយតប​ចំពោះសំណួរ ៖  នរណ ?  អ្វី ?  ទីណា ?  នៅពេលណ ?  ហេតុអ្វី ?  ដោយ​របៀបណា ?

បើអ្នក​កំពុង​បំពេញញ​ត្តិ ស្នើសុំ​តុលាការ​ឲ្យ​ដោះលែងខ្លួន ដោយសារ​តែអ្នក​ត្រូវ​នៅក្នុង​មន្ទីរដែល​មាន​ចាក់​សោរជាប់​ជាប្រចាំ ហើយ​អ្នក​ជឿថាអ្នក​មិនចាំបាច់នៅក្នុង​មន្ទីរបែបនេះទេនោះ សេចក្តីប្រកាស​របស់អ្នក ត្រូវ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ ដល់អង្គចៅក្រម​នូវ ៖

 • កន្លែងដែលអ្នកនៅ
 • ហេតុអ្វី​បានជាអ្នក​មិនចាំបាច់​ត្រូវ​នៅទីនេះ
 • តើអ្នក​មាន​ផែនការជាក់លាក់អ្វី  បើគេ​ដោះលែងអ្នក​ចេញពីមន្ទីរ ។  

(សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ F)

បើនិយាយមួយបែបទៀត គឺអ្នក​ត្រូវ​ពន្យល់​ចំពោះ​អង្គចៅក្រម ពីអ្វី​ពិតប្រាកដ​ដែល​អ្នក​នឹង​ធ្វើ បើអ្នក​បាន​ចាកចេញពីមន្ទីរដែល​ចាក់​សោរជាប់​ជាប្រចាំនោះ .

 1. នៅផ្នែកខាងដើម​នៃ​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់អ្នក អ្នក​ត្រូវប្រើ​ប្រយោគនេះ សម្រាប់បើក ៖  "ខ្ញុំ (ឈ្មោះ​របស់អ្នក) សូមប្រកាស​ដូច​ខាងក្រោម ៖"
 2. បន្ទាប់មក ត្រូវ​រាយឈ្មោះចំណុចការ​ពិត និងព័ត៌មានទាំងអស់ ជាកថាខ័ណ្ឌសង្ខេប ។  ដាក់លេ​ខ​រៀង​កថាខ័ណ្ឌនីមួយៗ ។  ក្នុង​មួយកថាខ័ណ្ឌ មិនត្រូវ​លើសពីពីរ ឬបីប្រយោគឡើយ ។
 3. ជាទីបញ្ចប់ ប្រយោគពីរចុងក្រោយ ដែលអ្នក​ត្រូវ​សរសេរគឺ ៖  "ខ្ញុំសូម​ប្រកាស ក្រោមការរងពិន័យពីការភូតកុហក ថា ព័ត៌មាន​ទាំងអស់ ដែលមានក្នុងញត្តិនេះ គឺជាការពិត និងត្រឹមត្រូវ" ។
 4. បន្ទាប់មក ៖  "ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី (សរសេរ​កាលបរិច្ឆេទដែល​អ្នក​ចុះហត្ថលេខាលើ​សេចក្តីប្រកាស​នេះ) នៅឯ (សរសេរ​ឈ្មោះក្រុង និងរដ្ឋដែល​អ្នក​ចុះហត្ថលេខា​លើ​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់អ្នក)" ។  សូម​កុំភ្លេច​សរសេរឈ្មោះ និង​ចុះហត្ថលេខា នៅផ្នែកខាងក្រោម​នៃទំព័រ

[គំរូ]
សេចក្តីប្រកាសរបស់ Ezra Pound

ខ្ញុំឈ្មោះ Ezra Pound សូមប្រកាស​ដូច​ខាងក្រោម ៖

 1. ខ្ញុំបាននិងកំពុងរស់នៅក្នុងមន្ទីរ Cherry Heights IMD តាំងពី ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2000 ។  ខ្ញុំស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសពីនរណាម្នាក់ ដោយសារមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត LPS ។
 2. ខ្ញុំបានចាញ់ក្តីចំពោះសវនាការឡើងវិញ ស្តីអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឲ្យខ្ញុំស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 30 ខែមីនា ឆ្នាំ 2000 ។
 3. ខ្ញុំមិនចំាបាច់ត្រូវរស់នៅក្នុងមន្ទីរ Cherry Heights IMD ឡើយ ដោយសារថា នៅទីនេះ គេមានភាពតឹងរ៉ឹងជាងភាពចាំបាច់ ហើយខ្ញុំមានផែនការល្អមួយ ក្នុងការ​ផ្តល់អាហារ សម្លៀកបំពាក់ និងទីជម្រក​របស់ខ្ញុំ ។
 4. ដោយសារតែពិការភាពរបស់ខ្ញុំ គឺខ្ញុំមាន​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខ​សង្គម ។  ខ្ញុំបាន​ទទួល​អត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គម កាលពីពេល​កន្លងទៅ ហើយខ្ញុំដឹងពីរបៀប និងទីកន្លែងសម្រាប់​ដាក់ពាក្យសុំ​អត្ថប្រយោជន៍នេះ ជាថ្មីម្តងទៀត ។  ខ្ញុំនឹង​ដាក់ពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គម នៅឯការិយាល័យ តាមអាសយដ្ឋាន លេខ 3030 រុក្ខវិថី Broadway នាទីក្រុង Los Angeles ។
 5. ខ្ញុំបានឃើញបន្ទប់មួយដែលខ្ញុំអាច​ជួលនៅបាន ។  នៅថ្ងៃទី 12 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2000 ខ្ញុំបាន​និយាយ​ជាមួយ Bill Jones ដែលជាអ្នក​គ្រប់គ្រង នៅឯអាគារលេខ 2375 ផ្លូវ Maplewood នាទីក្រុង Los Angeles ។  Bill បាននិយាយថា គាត់អាចជួលបន្ទប់មួយ ​ឲ្យខ្ញុំ ។  គាត់បាននិយាយថា គាត់អាចទុកពេលមួយខែ​សម្រាប់​រកអ្នក​ជួល ។
 6. ខ្ញុំមាន​មិត្តភក្តិដែល​អាច​ជួយខ្ញុំបាន ។  មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺ Alejandro និង Kathy Galeano ។  គ្រួសាររបស់ Galeano បាននិយាយថា ខ្ញុំអាច​ស្នាក់នៅជាមួយពួកគេបាន បើចំាបាច់ ។  ពួកគេមានបំណងឡើងតុលាការ ដើម្បីធ្វើកសិណសាក្សី ឲ្យរូបខ្ញុំ ។
 7. ខ្ញុំដឹងពីរបៀប​ទិញចំណីអាហារ និងចំអិនអាហារ​សម្រាប់​ខ្លួនឯង ។
 8. ខ្ញុំមាន​សម្លៀក​បំពាក់​សម្រាប់​ខ្លួនឯង ៖ ខោរជើងវែងពីរ ឈុតក្នុង និងអាវបី ។  ខ្ញុំស្គាល់កន្លែងទិញ​ខោអាវ​ជជុះ ។

ខ្ញុំសូម​ប្រកាស ក្រោមការរងពិន័យពីការភូតកុហក ថា ព័ត៌មាន​ទាំងអស់ ដែលមានក្នុងញត្តិនេះ គឺជាការពិត និងត្រឹមត្រូវ

ធ្វើនៅថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2000 នាទីក្រុង Los Angeles, California ។

______________________________
                        Ezra Pound

តើញត្តិស្នើសុំតុលាការ​ឲ្យដោះលែងខ្លួន អាច​ដាក់ប្តឹងបានញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា

អ្នក​អាច​ដាក់​ញត្តិ​ស្នើសុំ​តុលាការ​ឲ្យ​ដោះលែង​ខ្លួន​បានញឹកញាប់ដែរ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងពេលអ្នក​ដាក់ញត្តិម្តងៗ ត្រូវមាន​សេចក្តីថ្លែងគ្រប់គ្រាន់ ដែលមានព័ត៌មានខុសពីព័ត៌មាន​ក្នុង​ញត្តិ​ ដែល​បាន​បដិសេធ ។

របៀបប្រឆាំងតទល់ចំពោះ សិទ្ធិ​ណាមួយ​ដែល​បាន​បាត់​បង់

ការតទល់ចំពោះការបាត់បង់​សិទ្ធិណាមួយ ជាលក្ខ័ណ្ឌ
នៃការសម្រេចរបស់តុលាការឲ្យស្ថិតក្រោមការមើលខុសត្រូវ និងសម្រេច​កិច្ចការ​ជំនួសពីនរណាម្នាក់ ដោយសារ​ពិការភាពផ្លូវចិត្ត  

មិនមែន​ដោយសារតែអ្នក ស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវពីនរណាម្នាក់ដោយការសម្រេចរបស់តុលាការ គឺមានន័យថា អង្គចៅក្រមនឹង​ដកហូតសិទ្ធិ​ទាំងអស់​របស់អ្នក បានដោយស្វ័យប្រវត្តិឡើយ ។  អង្គចៅក្រម​ត្រូវ​ដាក់ដែនកំណត់​ចំពោះ​សិទ្ធិ​មួយចំនួន​របស់អ្នក គឺសិទ្ធិ​បោះឆ្នោត សិទ្ធិមានប័ណ្ណបើកបរ សិទ្ធិចុះកិច្ចសន្យា សិទ្ធិកាន់កាប់​អាវុធ សិទ្ធិ​បដិសេធ​ចំពោះ​ថ្នាំដែល​ត្រូវ​លេប​ប្រចាំថ្ងៃ និងសិទ្ធិបដិសេធមិនយល់ព្រមទទួលការ​ព្យាបាល ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ ។  ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័រនីញ៉ា § 5357 ។  បើអ្នក​ចង់ឲ្យអង្គចៅក្រមពិចារណាឡើងវិញនូវ ការពិតដែលរូបគាត់ ដកហូតសិទ្ធិមួយចំនួនពីអ្នក អ្នកអាច​ដាក់ញត្តិ (ស្នើសុំ) អង្គចៅក្រម ឲ្យពិនិត្យមើលម្តងទៀតថាតើ​សិទ្ធិទាំងអស់នោះរបស់អ្នក នៅតែត្រូវ​ដកហូតមែនទេ ។

វិធីប្រសើរ​បំផុត ដើម្បី​ទទួល​បានសវនាការ ដើម្បី តទល់​ជាមួយ​នឹង​ការ​បាត់​បង់​សិទ្ធិ​ជាក់​លាក់​មួយចំនួន គឺត្រូវ​ទាក់​ទង​ឲ្យ​មេធាវីអ្នក​ជួយ ។  បើអ្នក​ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យស្ថិតក្រោម ការទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសដោយនរណាម្នាក់ ដោយសារ​អ្នកមាន​ពិការភាព​ផ្លូវចិត្ត គឺមាន​មេធាវី​​ធ្វើ​ជាតំណាង​រូបអ្នក ។  បើអ្នក​មិនមាន​ប្រាក់​ជួលមេធាវី គឺប្រហែលជា តុលាការ​បានតែងតាំងមេធាវី ឲ្យធ្វើ​ជា​តំណាង​រូបអ្នក ។  មេធាវីមួយចំនួនធំដែលតុលាការ​តែងតាំង គឺជាមេធាវី​សាធារណៈ ។

បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់អ្នក គួរស្គាល់ឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់មេធាវីដែលតុលាការបានតែងតាំង​សម្រាប់រូបអ្នក ។  អ្នកក៏អាច​ទូរស័ព្ទទៅកាន់ផ្នែកតស៊ូមតិដើម្បី​សិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ ដើម្បី​សួរនាំពីវិធី​ទាក់ទងមេធាវីរបស់អ្នក ។  នៅពេលអ្នកហៅទូរស័ព្ទទៅជួបមេធាវីរបស់អ្នក សូមប្រាប់គេពីឈ្មោះពេញ និងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នក ។  បើមេធាវីរបស់អ្នក មិននៅក្នុងការិយាល័យទេ សូមសួរអ្នកទទួល​ទូរស័ព្ទថា តើអ្នកអាចផ្ញើសារទុកជូនមេធាវីរូបនោះបានដែរឬទេ ។  សូមកុំភ្លេច​ទុកឈ្មោះ កាលបរិច្ឆេទកំណើត មន្ទីរដែល អ្នកស្នាក់នៅ លេខ​ទូរស័ព្ទដែលគេអាច​ជួបអ្នកបាន ពេលវេលា​ដែលគេអាច​ជួបអ្នក ព្រមទាំងសារដែលថាអ្នក "ស្នើសុំ​សវនាការ​ដើម្បី តទល់​ចំពោះការ​ដកហូតសិទ្ធិ​របស់អ្នក" ។  អ្នក​ក៏អាច​សរសេរ​លិខិត​ទៅកាន់​មេធាវី​របស់អ្នក ដោយប្រើ​ព័ត៌មាន​នេះដែរ ។

បើមេធាវី​បដិសេធ មិនព្រមទាក់ទងអ្នក អ្នក​អាច​ដាក់ញត្តិប្តឹង​តុលាការ​ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីស្នើសុំសវនាការ​ តទល់​ចំពោះ​ការ​ដកហូត​សិទ្ធិ​របស់អ្នក ។  អ្នកត្រូវទុកពេលឲ្យមេធាវីរបស់អ្នក យ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរសប្តាហ៍ដែរ ដើម្បីទាក់ទងជាមួយអ្នក ។

សេចក្តីណែនាំអំពី​ការ​ដាក់​ញត្តិប្តឹងស្នើសុំតតាំង​ចំពោះសិទ្ធិដែលត្រូវដកហូតពីអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសពីនរណាម្នាក់ដោយសារពិការ​ភាពផ្លូវចិត្ត

 1. ត្រូវបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានក្នុងសំណុំបែបបទ ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ B) ។
 2. បើអាច​ទៅបាន អ្នកត្រូវផ្ញើឲ្យតុលាការចំនួនពីរច្បាប់នូវញត្តិរបស់អ្នក ដោយប្រើស្រោមសំបុត្រដែលមានបិទតែមអាសយដ្ឋាន​ផ្ញើត្រឡប់ និងសេចក្តីចំណាំឲ្យតុលាការ​ផ្ញើមកឲ្យអ្នកវិញមួយច្បាប់នូវសំណៅស្របគ្នា ។ ត្រូវ​ផ្ញើ​ញត្តិនេះ ទៅកាន់​តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់របស់ខោនធី ដែលបាន​សម្រេច​ឲ្យមានមនុស្ស​ទទួលខុសត្រូវ និងសម្រេចកិច្ចការ​ជំនួសរូបអ្នក ដោយសារ​អ្នក​មានពិការភាពផ្លូវចិត្ត ។  ឯកសារភ្ជាប់គឺជា​បញ្ជីអាសយដ្ឋាន​តុលាការ​ជាន់​ខ្ពស់ ។  (សូមអាន ឯកសារភ្ជាប់ G)