Phau Ntawv Qhia Txog Kev Tawm Tsam Rau Kev Raug Ceev Chaw Nyob Vim Muaj Mob Puas Siab Puas Ntsws

Publications
#5110.09

Phau Ntawv Qhia Txog Kev Tawm Tsam Rau Kev Raug Ceev Chaw Nyob Vim Muaj Mob Puas Siab Puas Ntsws

Pub dawb no qhia koj txog kev saib xyuas kev noj qab haus huv puas siab puas ntsws ntev xyoo. Nws qhia koj yuav ua li cas tawm tsam cov neeg saib xyuas hauv tsev hais plaub. Nws tau nquag nug cov lus nug. Nws muaj cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

LUS PIAV ME NTSIS TXOG COV CASE KEV RAUG CEEV CHAW NYOB VIM MUAJ MOB PUAS SIAB PUAS NTSWS UAS KOJ TUAJ YEEM HAIS TAWM

Phau ntawv no yuav pa b ib tug neeg tus uas nyob hauv kev raug ceev chaw nyob mus ib txhis (ntau xyoo) Ntau hom kev tawm tsam hauv tsev txiav txim plaub ntug uas peb tau rov xyuas dua hauv phau ntawv no yog:

Rooj lus kho ob tog dua tshiab txog kev raug ceev chaw nyob

Txhawm rau tawm tsam txog qhov kev tsim nyog yuav nyob hauv kev raug ceev chaw nyob.

*Koj yuav tsum ua tiag tawm tsam txog kev raug ceev chaw nyob raws rooj lus kho ob tog dua tshiab ua ntej koj sau ntawv thov hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug.

(Saib Attachment A.)

Kev hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug

Txhawm rau tawm tsam:

 1. Kev nyob hauv kev raug ceev chaw nyob;
 2. Vij ceeb kev kaw neeg thaum nyob hauv ib kev raug ceev chaw nyob, xam muaj kev tsis lees paub txog kev muaj cai ntawm tus neeg mob.  (Saib Attachment B.)

Rooj lus kho ob tog fab kev rov xyuas chaw nyob dua

Txhawm rau tawm tsam txog koj li chaw nyob thaum koj xav tias koj yuav tsum nyob rau qhov chaw uas muaj kev tswj ciam tsawg dua qub.  (Saib Attachment C.)

Cov kev muaj cai tsi ntsees

Txhawm rau tawm tsam txog kev hais tsis yeej vim ib qho vij ceeb ntawm kev raug ceev chaw nyob xws li kev muaj cai xaiv tsa lossis muaj ntawv tso cai tsav tsheb.

COV LUS NUG UAS NQUAG NUG KEV TAWM TSAM RAU IB QHO KEV RAUG CEEV CHAW NYOB VIM MUAJ MOB PUAS SIAB PUAS NTSWS THIAB KEV SAU NTAWV THOV KOM MUAJ KEV HU HAIS HAUV TSEV TXIAV TXIM PLAUB NTUG

Yam twg thiaj yog tej qauv cai ua raws raug cai kom raug tso nyob hauv ib qho kev raug ceev chaw nyob?

Tus qauv cai ua raws raug cai ces hais raws “kev xiam oob qhab fab hlwb loj heev.”  Muaj li ob qho ntsiab lus txhais txog kev xiam oob qhab fab hlwb loj heev.  Kev xiam oob qhab fab hlwb loj heev tuaj yeem txhais hais tias koj tsis muaj peev xwm muab khoom noj, hnav khaub ncaws thiab nyob tsev vim ib qho kev ua haujlwm tsis zoo fab hlwb lawm.   Tsab Cai Fab Kev Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Ntawm California § 5008(h)(1(A) (Cal. Welf. Inst. Code § 5008(h)(1(A)).

Kev xiam oob qhab fab hlwb loj heev kuj tseem tuaj yeem txhais hais tias tug neeg ntawd siv tsis tau nws lub hlwb raws li Tshooj 1370 hauv Tsab Cai Fab Txim Kaw Hauv California (California Penal Code) thiab tag nrho txhua yam ntawm cov pov thawj uas tseem muaj nram qab no:

 1. Tej plaub ntug lossis ntaub ntawv uas tseem tsis tau pom zoo rau tus neeg ntawd thaum lub sij hawm saib xyuas hauv tsev kho mob neeg mob puas siab puas ntsws ntawd raug liam txim tias yog neeg phem uas tua neeg, ntau neeg raug mob nyhav, lossis ua phem rau ib twg neeg twg.
 2. Tej plaub ntug lossis ntaub ntawv tsis tau raug thim lus foob plaub ntug.
 3. Vim kev tsis ua haujlwm zoo fab hlwb, es tus neeg ntawd tsis muaj peev xwm nkag siab txog cwj pwm thiab lub hom phiaj ntawm kev sam sim ua rau nws thiab tsis muaj peev xwm los pab kws hais plaub hauv kev nqis tes pov hwm nws hauv ib qho laij thawj.
 4. Tus neeg ntawd ua rau pom meej tseeb txog kev phom sij fab nrog-cev rau lwm tus neeg vim ib qho kev mob nkeeg, tsis zoo, lossis ib qho kev tsis ua haujlwm zoo fab hlwb.  

Tsab Cai Fab Kev Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Ntawm California Code § 5008(h)(1)(B) (Cal. Welf. & Inst. Code § 5008(h)(1)(B)).  Kev raug ceev chaw nyob raws li hauv tshooj no ces qee zaum kuj hu tias yog kev raug ceev chaw nyob ntawm “Murphy”.

Kuv nyob rau hauv ib qho chaw uas raug xauv tseg.  Kuv raug tso rau hauv ib qho kev raug ceev chaw nyob mus ib txis tau ob lim tiam dhau los no lawm.  Kuv yuav tawm ntawm qhov kev raug ceev chaw nyob tau li cas?

Koj tuaj yeem thov (hais) kom lub tsev tu plaub muab ib lub rooj rov kho ob tog dua tshiab txhawm rau saib seb koj puas tsim nyog rau ib qho kev raug saib xyuas.  Yog hais tias koj thov, ces koj muaj cai tag nrho rau ib lub rooj  kho ob tog dua tshiab xws li seb koj puas yuav nyob rau ib qho kev raug saib xyuas twg li.  Tom qab sau thawj daim ntawv thov rooj lus kho ob tog lawm, ces yuav tsis tuaj yeem xa daim ntawv thov rooj lus kho ob tog dua tshiab hauv ntu sij hawm rau lub hli.  Tsab Cai Fab Kev Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Ntawm California § 5364 (Cal. Welf. & Inst. Code § 5364).

Koj tsis muaj txoj cai rau ib pawg kev ntsuam xyuas plaub nyob rau ntawm lub rooj kho ob tog dua.  Baber v. Superior Court, 113 Cal.App.3rd 955, 960 (4th Dist. Ct. App. 1980).  Thaum nyob ntawm rooj lus kho ob tog dua tshiab, koj muaj lub luag haujlwm qhia tias koj tsis yog “neeg xiam oob qhab fab hlwb loj heev”  Id. at 965.

Thaum nyob ntawm rooj lus kho ob tog dua tshiab, ces koj yuav npaj los qhia cov laij thawj tias vim li cas koj thiaj tsis yog “neeg xiam oob qhab fab hlwb loj heev” rau tus kws tu plaub.   Txhawm rau nthuav qhia rau kws tu plaub tias koj tsis yog “neeg xiam oob qhab fab hlwb loj heev,” ces tsim ua ib qho phiajxwm npaj uas ntxaws ntxaws los qhia rau pom tias koj yuav muaj koj tejkhoom noj, khaub ncaws thiab chaw nyob tau li cas, lossis vim li cas koj thiaj muaj peev xwm ua.  Qhia tau ntxaws heev npaum cas ces zoo npaum ntawd.  Tham txog tias “leej twg,” “yam twg,” “qhov twg,” “thaum twg,” thiab “ua mus li cas.”  Saib daim “Phiajxwm Kev Npaj Ua uas tseem tsis tau sau txhawm rau Qhia Rau Pom tias kuv tsis yog “Neeg Xiam Oob Qhab Fab Hlwb Loj Heev.”  (Saib Attachment F.)

Yog hais tias muaj ib tug neeg twg tus uas tuaj yeem muab khoom noj, khaub ncaws, lossis chaw nyob, ces kom tus neeg ntawd sau ntawv qhia txog nws li kev npaj txhij mus rau tus neeg ua haujlwm ceev chaw nyob, kws tu plaub thiab kws hais lawv tej plaub.  Qhov no raug hu tias yog “kev pab ntawm tus neeg sab nrauv” thiab tuaj yeem raug siv los tawm tsam kev raug ceev chaw nyob.  Koj yuav tsum tau npaj los qhia tias hom kev kho mob hlwb twg thiab/lossis hom kev kho mob twg uas koj yuav tau siv thiab qhov chaw uas koj yuav mus kho mob.

Yog hais tias koj npaj kom tau txais tej nyiaj pab hauv Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom lossis lwm yam nyiaj pab, ces koj yuav tsum piav qhia rau tus kws tu plaub tias koj paub txoj hau kev rau npe thov thiab paub txais cov nyiaj pab ntawd lawm.

Txoj hau kev uas yooj yim tshaj plaws rau thov kom muaj rooj lus kho ob tog dua tshiab ces yog tiv tauj rau kws kev cai lij choj tus uas tau sawv cev rau koj thaum koj raug tso nyob hauv kev raug ceev chaw nyob.  Hais rau tus kws hais plaub tias koj xav thov kom lub tsev tu plaub muab ib lub rooj kho ob tog dua tshiab.  (See Attachment A.)

Kuv nyob hauv kev raug ceev chaw nyob ntawm Murphy.  Puas yog kuv yuav tsum tau ua ib qho dab tsi kom txawv thiaj tau tawm ntawm kev raug ceev chaw nyob?

Yog hais tias koj nyob hauv Kev Raug Ceev Chaw Nyob Ntawm Murphy, ces qhov tseem ceeb kom qhia tau rau pom tias koj ntxim li yuav tsis txaus ntshai yog hais tias koj tawm ntawm kev raug ceev chaw nyob.   Yog hais tias tau muaj ib qho teeb meem kub ntxhov twg dhau los, ces npaj tseg los qhia rau pom tias tej ntawd tau hloov mus lawm.

Tej zaum koj kuj tseem xav tau kws paub tshaj lij lossis kws txawj ntse fab kev mob nkeeg puas siab puas ntsws los pab muab ib qho lus xam pom.  Tus neeg no tuaj yeem hais tias lawv xav tias koj tuaj yeem ua neej nyob hauv zej zog tau yam nyab xeeb lug lawm los tsis tau.  Lawv kuj tseem tuaj yeem sib t koj puas tseem tsis tau muaj peev xwm ua.

Kuv twb tsis nco qab tias leej twg sawv cev rau kuv ntawm rooj lus kho ob tog fab kev raug ceev chaw nyob ntawd.  Kuv yuav muaj ib tug kws hais plaub los sawv cev rau kuv ntawm rooj lus kho ob tog dua tshiab tau li cas?

Yog hais tias koj tsis them nqi rau kws kev cai lij choj los sawv cev rau koj ntawm rooj lus kho ob tog fab kev raug ceev chaw nyob ntawd ces tej zaum koj kuj yuav tau ib tug kws kev cai lij choj uas tsev hais plaub teeb tsa sawv cev rau koj.  Cov kws kev cai lij choj uas tsev hais plaub teeb tsa feem ntau yog nyob hauv Tsev Ua Haujlwm Pov Hwm Zej Tsoom Sawv Daws tuaj.  Koj tuaj yeem tshawb saib tus naj npawb xov tooj hauv phau ntawv qhia xov tooj cheeb tsam ze hauv “tsoom nom tswv cheeb nroog.”  Koj tuaj yeem thov kom muaj kev txhawb pab koj li neeg mob tej kev muaj cai los pab koj tiv tauj koj tus neeg pov hwm zej tsoom sawv daws.

Kuv tau ib tug naj npawb xov tooj hu rau kuv tus neeg tuav pov fwm zej tsoom uas kuv muaj kev nyuaj thaum hu rau nws.  Kuv yuav tsum tau ua li cas?

Thaum koj hu rau lub tsev ua haujlwm pov hwm zej tsoom sawv daws ntawd, koj yuav tsum tau nug tus neeg uas teb xov tooj ntawd tias thaum twg thiaj yog lub sij hawm zoo rau koj hu rau koj tus kws hais plaub.  Feem ntau thaum nruab hnub cov neeg ua haujlwm pov hwm zej tsoom sawv daws coob leej tuaj hauv tsev hais plaub lawm tsis nyob tom chaw ua haujlwm.  Koj kuj tseem tuaj yeem kaw suab lus tseg rau koj tus kws hais plaub.  Thaum koj kaw lus tseg cia, yuav tsum qhia koj lub npe, hnub yug, tus naj npawb xov tooj, sij hawm hu tau rau koj, thiab vim li cas koj thiaj hu rau.  Qhov zoo tshaj ces koj yuav tau sau cia thaum koj tau faj lus tseg rau koj tus kws hais plaub txhawm rau teev tseg ua koj ntiag tug li.  Sau ntawv mus rau koj tus kws hais plaub yog hais tias koj muaj teeb meem kev sib txuas lus, thiab luam qauv ib daim tseg tau raws nug thaum hu xov tooj rau lossis xa xov.   Koj kuj tseem tuaj yeem thov tham nrog tus kws hais plaub ntawd tus thawj coj.

Kuv hais tsis yeej kuv rooj lus kho ob tog dua tshiab fab kev raug ceev chaw nyob.  Thaum twg kuv thiaj mam yuav tuaj yeem muaj lwm lub rooj lus kho ob tog hais txog qhov teeb meem no dua ntxiv?

Tom qab sau ntawv thov kom muaj rooj lus kho ob tog dua tshiab thawj zaug, ces koj yuav tsum tos ntev li rau lub hli mam li sau dua lwm daim ntawv thov kom muaj rooj lus kho ob tog dua tshiab.  Tsab Cai Fab Kev Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Ntawm California § 5364 (Cal. Welf. & Inst. Code § 5364).  Koj kuj tseem tuaj yeem tos txog ntua thaum qhov kev raug ceev chaw nyob no tag sij hawm.  Kev raug ceev chaw nyob mus ib txhis tsuas yog zoo rau sij hawm li ib xyoos ua ntej koj tus neeg ceev chaw nyob yuav tsum tau mus cuag tsev hais plaub.

Kuv hais tsis yeej hauv rooj lus kho ob tog dua tshiab lawm thiab kuv kuj tseem ntseeg tias kuv tseem tsis tau tsim nyog raug ceev chaw nyob vim hais tias kuv tsis ntseeg tias kuv "xiam oob qhab fab hlwb loj heev." Yam uas kuv tuaj yeem ua tau yog dab tsi?

Koj tuaj yeem sau ib daim ntawv thov kom muaj kev hu hais hauv tsev tu plaub ntug. Daim ntawv thov kom muaj kev hu hais hauv tsev tu plaub ntug yog ib txoj kev los nug tsev tu plaub ntug kom txiav txim seb koj li kev raug kaw puas raug raws txoj cai.  Kev hu hais hauv tsev tu plaub ntug yuav tsum raug sau ua ntaub ntawv tawm hauv Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Theem Kawg hauv lub cheeb nroog qhov uas koj raug tso nyob, lossis hauv lub cheeb nroog qhov uas muab kev raug ceev chaw nyob. Tej zaum koj yuav xav sau ntawv foob txog qhov uas tej ntaub ntawv case ntawd txum nyob vim hais tias tus kws hais plaub uas tawm lus txib kom muaj kev ceev chaw tej zaum yuav nco tau koj li case zoo dua. Nyob sam nraum cov ntaub ntawv no yog ib co npe Tsev Tu Plaub Ntug Theem Kawg.  (Saib Attachment G.)

*Koj yuav tsum ua tiav tawm tsam txog kev raug ceev chaw nyob raws rooj lus kho ob tog dua tshiab ua ntej koj sau ntawv thov hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug.

Kuv tau xa kuv tsab ntawv thov kom muaj kev hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug ob lim tiam dhau los lawm tab sis tseem tsis hnov hais li.  Puas muaj ciam sij hawm tias tsev hais plaub yuav tsum teb rov rau thaum twg?

Yog hais tias koj daim ntawv thov hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug yog ntsig txog koj tias seb puas yog neeg xiam oob qhab fab hlwv loj heev, ces tsis dhau li 30 hnub tom qab sau daim ntawv thov lossis thaum tau txais ib qho kev hloov rhais los ntawm lwm lub cheeb nroog, ces lub tsev txiav txim plaub ntuj tuaj yeem ua peb yam txog kev hu hais:

 1. "Tawm tsab ntawv hu hais" qhov uas txhais hais tias koj hais yeej yam uas koj tsis txaus siab nrog lawm;***
 2. Tawm ib "qho lus txib kom qhia txog lub paus ntsis," qhov uas txhais hais tias lub tsev txiav txim plaub ntug xav hnov lwm tus hais seb vim li cas thiaj tsis tsim nyog raug tso tawm li qhov tau thov tseg. Tom qab ntawd lwm tus (feem ntau ces yog Tsoom Kws Hais Plaub Hauv Lub Cheeb Nroog) yuav tsum tau sau ib tsab ntawv "kev xa rov qab" raws li ib qho "lus txib kom qhia txog lub paus ntsis." Tom qab ntawd koj muaj txoj cai los sau ib tsab lawv "tsis lees txais kev xa rov qab." Tsis dhau 30 hnub tom qab sau daim ntawv tsis lees txais (lossis tom qab tag sij hawm rau sau daim ntawv tsis lees txais), lub tsev hais plaub yuav tau txais lossis yuav tsis lees txais kev tso tawm uas tau nug txog lossis tej lus txib kom muaj rooj lus kho ob tog raws li tej pov thawj muaj ntawd;
 3. Tsis lees txais tej lus hu hais.

Yog hais tias lub tsev hais plaub tawm ib qho lus txib tias tsis lees txais koj li kev thov hu hais ces nws yuav sau ntawv piav qhia tias vim li cas nws thiaj tsis lees txais koj li kev thov hu hais.

Kuv raug ceev chaw nyob tau yuav luag ib xyoos no lawm.  Kuv tsis xav tias kuv yuav tsum tau nyob hauv  kev  ceev chaw nyob mus ntxiv lawm.  Kuv yuav tsum tau ua li cas?

Koj tuaj yeem hais kom muaj ib rooj lus kho ob tog dua tshiab lossis sau ntawv thov kom muaj kev hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug yog hais tias koj yeej tsis tau thov dua li.  Nco qab ntsoov tias koj yuav tsum sau ntawv hais kom muaj rooj lus kho ob tog dua tshiab ua ntej lawm mam sau ntawv thov kev hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug.  Yog hais tias twb ntev yuav luuag ib xyoos lawm suav txij thaum koj raug ceev chaw nyob, ces koj tuaj yeem tos thiab saib seb koj tus neeg ua haujlwm ceev chaw nyob ntawd puas yuav npaj ua thiab puas yuav rov txuas sij hawm koj li kev raug ceev chaw nyob.  Tus neeg ua haujlwm ceev chaw nyob ntawd yuav tsum qhia rau koj paub tias nws puas yuav npaj lossis puas yuav txuas sij hawm koj li kev raug ceev chaw nyob.  Cov kev raug ceev chaw nyob tsuas ntev li xyoo.  Txhua txhua xyoo, tus neeg ua haujlwm ceev chaw nyob yuav tsum nrhiav kev txuas sij hawm rau koj li kev raug ceev chaw nyob.  Qhov no hu hais tias ib qho "kev rov teeb tsa rooj lus kho ob tog."  Yog hais tias koj tus neeg ua haujlwm kev raug ceev chaw nyob yuav nrhiav ib qho kev rov teeb tsa dua, ces koj tuaj yeem tsis pom zoo nrog kev rov teeb tsam dua ntawd.  Yog ib lub tswv yim zoo los qhia tias koj xav mus sib hais tom tsev txiav txim plaub ntug.  Thiab ib zaug ntxiv, npaj los qhia rau tus kws txiav txim plaub tias koj muaj peev xwm muab khoom noj, hnav khaub ncaws, thiab chaw nyob tau li cas.  Koj tuaj yeem xa ces yog ib tsab ntawv mus rau tsev hais plaub.  See Attachment E.

Kuv tsis xav sib cav sib ceg txog kev raug ceev chaw nyob tab sis kuv kuj tsis ntsaw nyob hauv qhov chaw raug xauv tseg lawm.  Kuv xav tias kuv yeej npaj txhij los ua neej nyob uas muaj Kev Noj Kev Haus thiab Kev Saib Xyuas lossis qee hom chaw uas tsis raug xauv.  Yam uas kuv tuaj yeem ua tau yog dab tsi?

Qhia rau koj tus neeg ua haujlwm ceev chaw nyob tias vim li cas koj thiaj xav hloov qhov chaw nyob thiab lub xeev. Qhia rau tus neeg ua haujlwm ceev chaw nyob tias koj noj qab nyob zoo li cas ntawm qhov chaw ntawd. Yog hais tias cov neeg ua haujlwm sau ntawv tshaj qhia tias zoo, ces qhia rau tus neeg ua haujlwm ceev chaw nyob.  Koj tus neeg ua haujlwm ceev chaw nyob tuaj yeem ua haujlwm nrog koj tus neeg ua haujlwm kev pab cuam zej tsoom thiab pawg neeg ua haujlwm kho mob txhawm rau tsim ib qho kev npaj rau tshem koj rov mus nyob hauv lub zej zog.

Koj tus neeg ua haujlwm ceev chaw nyob tuaj yeem cia koj nyob hauv thaj chaw uas muaj kev tswj ciam tsawg dua qub yam tsis tas muaj kev tso cai los ntawm lub tsev txiav txim plaub ntug, tshwj yog hais tias koj muaj ib qho kev raug ceev chaw nyob vim hais tias koj raug tshawb pom tias Tsis Muaj Peev Xwm Ua Lub Luag Haujlwm Thaum Sim Ua.

Kuv tus neeg ceev chaw nyob yog ib tug neeg saib xyuas zej tsoom uas kuv tsis paub txog nws lub npe lossis hau kev tiv tauj nws.

Pib los ntawm kev tshawb hauv phau ntawv qhia xov tooj raws li "kev saib xyuas zej tsoom sawv daws." Ib txwm nws raug teev tseg hauv cov phab ntawv nom tswv. Koj tuaj yeem hais kom koj tus neeg ua haujlwm kev pab cuam zej tsoom sau lub npe thiab tus najnpawb ntawm koj tus neeg saib xyuas zej tsoom sawv daws.  Yog hais tias koj tus kws kev caij lij choj pab qhia txog chaw nyob ntawm koj tus neeg saib xyuas zej tsoom rau koj ces koj kuj tseem tuaj yeem cuag. Hu rau tsoom ua haujlwm txhawb nqa kev muaj cai ntawm neeg mob hauv cheeb nroog ntsig txog lub npe thiab tus najnpawb.

Kuv npaj txhij tawm mus nyob ib qho chaw twg uas tsis yog qhov chaw raug xaus tseg, tab sis kuv tus neeg saib xyuas zej tsoom ib txwm yeej tsis hu xov tooj rov rau kuv thiab tus neeg uas kuv hu tsis tau rau.  Puas muaj lwm yam ntxiv uas kuv tuaj yeem ua tau?

Koj tuaj yeem thov (hais) kom lub tsev txiav txim plaub ntug muab ib "rooj lus kho ob tog txog kev rov ntsuam xyuas chaw dua." Tsab Cai Fab Kev Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Ntawm California § 5358.3 (Cal. Welf. & Inst. Code § 5358.3). Ib zaug dua ntxiv, txoj hau kev zoo tshaj plaws txhawm rau kom muaj rooj lus kho ob tog txog kev rov ntsuam xyuas chaw dua ces yog hais kom koj tus kws lij choj teem caij nrog tsev hais plaub ntsig txog koj li teeb meem.

Kuv tsis muaj peev xwm tau txais kev txiav txim txhawm rau hais kom kuv raug tswj ciam chaw nyob tsawg dua qub.  Kuv puas tuaj yeem sau ntawv thov mus rau tsev hais plaub dua ntxiv?

Yog hais tias koj hais tsis yeej rooj lus kho ob tog uas hais kom muaj kev tswj ciam chaw nyob tsawg dua qub ntawd, ces koj yuav tsum tos mus ntxiv li rau lub hli mam xa tau lwm daim ntawv thov (hais kom muaj lwm rooj lus kho ob tog dua)   Tsab Cai Fab Kev Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Ntawm California § 5358.3 (Cal. Welf. & Inst. Code § 5358.3). 

Koj kuj tseem tuaj yeem sau ntawv hais kom muaj kev hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug qhov chaw uas tau teeb tsa kev ceev chaw nyob lossis lub cheeb nroog qhov chaw uas koj raug kaw (piv txwv li lub cheeb nroog qhov uas lub tsev laj cuj txum nyob). Tsab Cai Fab Kev Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Ntawm California § 5358.7 (Cal. Welf. & Inst. Code § 5358.7). 

Kuv nyob rau hauv qhov chaw uas raug xauv tseg qhov chaw uas kuv tej kev muaj cai tab tom raug quab yuam: Kuv raug txwv tsis pub hu xov tooj lossis tsis pub muaj neeg tuaj xyuas, thiab cov neeg ua haujlwm ntawd txwv tsis pub kuv hais lus.  Yam uas kuv tuaj yeem ua tau yog dab tsi?

Koj yuav tsum ceeb toom rau koj tus kws hais plaub thiab hais kom tus kws hais plaub ntawd piav txog tej txheej xwm (situation) rau cov kws txiav txim plaub ntug mloog. Koj yuav tsum tiv tauj lub tsev ua haujlwm kev muaj cai ntawm neeg mob ntsig txog koj lub cheeb nroog thiab qhia rau lawv tias koj xav sau ib daim ntawv tsis txaus siab. Tuaj yeem sau ib daim ntawv tsis txaus siab mus rau tsoom ua haujlwm tawm ntawv tso cai ntsig txog qee qhov kev nqis tes ua uas txaus ntsai. Tsoom ua haujlwm txhawb nqa neeg mob tej kev muaj cai ntawd muaj tej ntaub ntawv qhia tiv tauj tsoom ua haujlwm tawm ntawv tso cai. Kuj tseem tuaj yeem hu rau Tsev Ua Haujlwm Kev Muaj Cai Ntawm Neeg Mob Hauv California ntawm 916-575-1610 nug txog tus naj npawb xoov tooj hu tiv tauj tsoom ua haujlwm tawm ntawv tso cai. Koj kuj tseem tuaj yeem sau ntawv thov ib qho kev hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug hauv lub cheeb nroog ntawd tau thiab.  (See Attachment B.)

QAUV PIV TXWV COV NTAWV THOV THIAB KEV PIV TXWV TXOG HAU KEV NPAJ THIAB SAU DAIM NTAWV THOV KOM MUAJ LUS HU HAIS HAUV TSEV TXIAV TXIM PLAUB NTUG

Kev Hu Hais Hauv Tsev Txiv Txim Plaub Ntug

Cov kev siv rau cov neeg nyob hauv cov kev raug ceev chaw nyob vim mob puas siab puas ntsws ib txhis:

Kev Hu Hais Hauv Tsev Txiav Txim Plaub Ntug yog ib qho kev thov uas koj tuaj yeem sau thaum koj muaj ib qho kev raug ceev chaw nyob vim mob hlwb thiab:

 1. Koj ho pom tau tias koj raug kaw yam tsis raug raws kev cai; lossis
 2. Koj pom tau tias muaj kev quab yuam koj li kev muaj cai thaum nyob hauv qhov chaw ceev.

Thaum twg thiaj mam sau ntawv thov kom muaj kev hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug?

 1. Thaum twg los xij uas koj pom tau tias muaj kev yuam cai rau koj tej kev muaj cai yam tsis muaj paus ntsis;
 2. Thaum twg los xij uas koj raug ntes yam tsis raug raws kev cai lij choj thiab kom muaj rooj lus kho ob tog dua tshiab piv txwv li rooj lus kho ob tog dua tshiab txog kev raug ceev chaw nyob thiab rooj lus kho ob tog txog chaw nyob uas raug siv tag lawm.

Koj yuav nthuav qhia rau pom tau li cas tias koj tab tom raug kaw tsis raug raws cai?

 1. Koj yuav tsum qhia rau pom tias koj tsis yog neeg xiam oob qhab fab hlwb loj heev vim kev tsis ua haujlwm zoo fab hlwb.
 2. Kev xiam oob qhab fab hlwb heev txhais hais tias koj tsis muaj peev xwm muab khoom noj, hnav khaub ncaws thiab nyob tsev.
 3. Koj yuav tsum qhia tsi ntsees rau ib qhov twg tias koj yuav ua neej nyob yam tsis raug ceev chaw tau li cas.

Koj yuav nthuav qhia rau pom tau li cas tias muaj kev quab yuam koj li kev muaj cai?

 1. Koj yuav tsum sau tseg thaum muaj ib qho kev quab yuam kev muaj cai;
 2. Sau txhua zaus kev quab yuam.

Koj puas yuav tau kev pab hauv kev cai lij choj?

 1. Thaum lub tsev hais plaub tawm tsab ntawv hu hais, ces tus neeg ua haujlwm pov hwm zej tsoom sawv daws yuav raug cob haujlwm kom los pab koj ua ntej rooj lus kho ob tog.

KEV NPAJ DAIM FOOS THOV

Cov Lus Qhia Dav Dav

 1. Nyeem kom tag nrho daim foos ib yam nkaus li cov lus qhia no ua ntej yuav teb ib qho lus nug.
 2. Siv tus cwj mem sau lossis koos pis tawj ntaus cov lus teb thaum sau daim foos kom meej npaum li meej tau Ua twb zoo sau lossis siv sij hawm kom txaus thaum sau koj daim foos.  Nws yuav yog ib qho zoo dua uas xyaum sau rau ib daim ntawv qhuav ua ntej tso mam mus sau rau daim foos.
 3. Yog hais tias koj tsis muaj chaw txaus sau lus teb cov lus nug, ces sau koj cov lus teb kom tag nrho rau lwm daim ntawv thiab tsuam nws nrog sab nraum nplooj ntawv. Sau daim ntawv thov tias koj tej lus teb "tseem muaj txuas ntxiv nyob rau lwm nplooj ntawv."
 4. Tsuam cov luam qauv ntawm ib co ntaub ntawv twg uas yam uas yuav txhawb nqa koj li kev xawb cai lossis yam uas tseem ceeb rau nkag siab txog koj li kev xawb cai.  Piv txwv li, yog hais tias koj raug ntes kaw, tej zaum koj yuav tau muab cov luam qauv txog ib qho kev tsis txaus siab twg uas koj tau sau ntawv hais lossis cov luam qauv los ntawm koj tej ntawv teev kho mob (medical chart).
 5. Yuav tsum paub meej tias tag nrho txhua lo lus hais uas koj sau ntawd muaj tseeb tiag raws li qhov koj paub zoo tshaj plaws lawm.

Cov Lus Qhia txog Kev Sau Daim Ntawv Thov kom Hu Hais

Txhawm rau pab koj, ces tuaj yeem tshawb daim foos ntawv thov uas tseem tsis tau sau nyob hauv oos lais ntawm kab lus txuas nkag (link) nram qab no:

[Nias rau ntawm no txhawm rau nkag mus rau tus vevxaib]

Ib daim ntawv qauv piv txwv txog kev thov kuj tseem raug tsuam tuaj nrog thiab.  (See Attachment B.)

 1. Cov npov (boxes) nyob Puag Saum Toj ntawm Daim Foos Ntawv Thov
  • Hauv lub npov sau tias "KWS HAIS PLAUB LOSSIS TUS NEEG THOV TSIS MUAJ KWS HAIS PLAUB," sau koj lub npe nrog cov lus "In Pro Per" tom qab nws, lub npe thiab qhov chaw nyob tsev ceev, thiab tus najnpawb xov tooj uas muaj zauv cim thaj chaw hauv tsab xov toob uas koj tau txais.  Piv txwv li, yog hais tias koj yog ib tug neeg mob ntawm Tsev Kho Mob Metropolitan State Hospital, ces koj yuav tau sau lub npov no uas ntej raws li nram no:
   (Koj lub npe), In Pro Per
   c/o  Metropolitan State Hospital
   11401 S. Bloomfield Ave.
   Norwalk, CA  90650
  • Nco ntsoov sau koj tus naj npawb xov tooj nrog zaum cim chaw thiab hnub yug rau qhov chaw uas taw qhia.
 2. Hauv lub npov uas sau tias "SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF:" sau lub npe cheeb nroog qhov uas niaj hnub no koj raug kaw cia.  Piv txwv li, Tsev Kho Mob Napa State Hospital yog nyob hauv Lub Cheeb Nroog Napa.
 3. Hauv qab ntawm kab lus "IN THE MATTER OF (NAME):" sau koj lub npe tag nrho thiab sau In Pro Per.
 4. Tsis sau dab tsi nkag rau lub npov uas nug txog koj tus najnpawb case.  Lub tsev hais plaub mam li sau ib tug najnpawb case rau koj tom qab sau koj daim ntawv thov.

Cov Lus Nug/Lus Hais Uas Muaj Najnpawb Nrog

 1. Sau lub npe tsev kho mob uas koj tab tom nyob hauv thiab, yog hais tias koj paub cess au tus kws kho neeg xiam hlwb lub npe nrog.
 2. Sau hnub tim uas koj raug txais mus kho mob rau ntawm ib sab ntawm kab lus "(date)" nyob rau thawj thawj kab ntawv ntawm feem no.  Tom qab ntawd ces ntau cim rau lub npov uas sau qhia koj li txheej xwm raws kev cai lij choj  
 3. Yog hais tias koj tsis pom zoo nrog koj li kev raug kaw:
  • Ntaus cim rau lub npov "a" thiab sau cov laj thawj uas koj pom tau tias koj li kev raug kaw ntawd tsis raug cai.  Siv lwm daim ntawv ntxiv yog hais tias koj xav tau.
  • Piv txwv li yog hais tias koj raug suav tias nyob rau theem pib ntawm "neeg xiam oob qhab fab hlwb loj heev" lawm thiab koj ntseeg tias ziag no koj muaj peev los muab khoom noj, hnav khaub ncaws thiab chaw nyob li qhov xav tau lawm, cess au qhia tias ziag no koj muaj peev xwm muab tej no lawm.  Koj kuj tseem yuav tsum tau muab ib qho ntaub ntawv twg kiag txhawm rau qhia rau pom tau tias koj yuav ua tau raws li koj tej kev xav tau ntawd li cas, xam muaj tej kev pab los ntawm lwm tus neeg lossis koom haum.  Saib Attachment F.
 4. Yog hais tias koj tsis pom zoo nrog COV VIJ CEEB ntawm koj li kev raug kaw lossis koj li theem kev tso chaw nyob:
  • Ntaus cim rau lub npov "b" thiab piav qhia kom meej txog cov kev muaj cai uas raug tsis lees ua rau koj thaum koj raug kaw, thiab hnub tim thaum uas muaj kev quab yuam.  Koj tuaj yeem tawm tsam rau qhov kev tsis lees txais ntawm txhua txoj cai uas koj muaj nyob rau txoj cai lijchoj hauv xeev lossis ntawm tsoom fwv (xam muaj tsab cai lijchoj, tej teeb meem tsev tu plaub, cov kev cai lijchoj thiab cov cai qhuab fab kev tswj tuav dej num) lossis raws li cov cai tswj ntawm qhov chaw uas koj tab tom nyob rau hauv.  Tej zaum cov no yuav xam muaj cov kev muaj cai xws li cov kev muaj cai khaws thiab siv koj tej khoom uas koj yog tus tswv, cov cai muaj neeg tuaj xyuas, cov cai hu xov tooj thiab xa thiab txais tsab ntawv, cov kev muaj cai tsis raug cia nyob ib leeg kheej lossis tsis raug kaw uas tsis muaj kev tsim nyog lossis nyhav dhau lawm, cov kev muaj cai tsis kam mus kho mob thaum tsis yeem nyob rau thaum tsis yog mob heev, thiab lwm lwm yam. Cal. Txoj Cai Xoom Qhaub & Inst. Code § 5325.  Raws li tau sau tseg sab sauv, nws yuav muaj txiaj ntsig zoo (tab sis kuj tsis tas yuav tsum yog kiag) rau koj ntos txog hauv koj daim ntawv thov rau tus naj npawb tsev kho mob, naj npawb tsab cai, ntawv caw hais plaub (case citation), thiab lwm lwm yam kev lees nres txog cov kev muaj cai.
  • Ib txwm ua dhau los, koj tsuas tuaj yeem raug pov thaiv thaum cov kev muaj cai nyob niaj hnub no tab tom raug tsis lees ua raws lossis thaum koj muaj pov thawj tias lawv yuav tsis lees txias koj li kev muaj cai nyob rau lawm yav tom ntej uas tuaj twv tseg tau (xws li yog hais tias koj raug qhia tias koj yuav raug xa mus rau ib pawg neeg/qhov chaw uas coj nruj dua qub).
  • Yog hais tias lawv tsis lees txais koj li kev muaj cai nyob rau yav tag dhau los thiab xav hais tias koj nyob rau kev pheej hmoo uas yuav raug tsis lees txais ua raws tej cai ntawd ntxiv dua ib zaug uas muaj cov laij thawj uas zoo sib xws, ces tej zaum koj yuav xawb cai txog qhov no tam li yog ib qho kev muaj cai uas raug quab yuam lawm.  Piv txwv li yog hais tias koj raug cia nyob hauv cov kev kaw neeg uas tsis kam muab kev kho mob rau, thiab cov neeg ua haujlwm tseem xawb cai tias lawv muaj cai ua li ntawd, ces koj tuaj yeem xawb qhov cai no tam li ib qho kev quab yuam rau koj li kev muaj cai, tej zaum vim yog koj yuav raug cia nyob qhov chaw kaw neeg li qub raws li cov laj thawj qub nyob rau lawm yav tom ntej.
 5. Ntaus cim rau lub npov a, b, c, thiab d.  Yog hais tias koj tsis muaj nyiaj txaus ntiav ib tug kws hais plaub los sawv cev rau koj hauv kev hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug uas tab tom ua, ces nyob ntawm ib sab lossis hauv qab ntawm lub npov "d," koj yuav tsum sau " including appointment of counsel to represent me in this action, as I cannot afford an attorney." (kom muaj kws hais plaub raws kev teeb tsa los sawv cev rau kuv hauv qhov kev txiav txim no, vim hais tias kuv tsis muaj nyiaj txuas ntiav ib tug kws hais plaub)."

Kev Muab Pov Thawj thiab Qauv Tes Kos Npe

Sau hnub tim ziag no rau qhov tau taw qhia.  Sau lossis ntaus koj lub npe nkag nyob rau ntawm txoj kab hauv qab kawg nkaus ntawm ces kaum sab laug.  Kos koj lub npe rau ntawm txoj kab nyob hauv qab kawg nkaus ntawm ces kaum sab xis.

Kev Sau Ntawv Thov

Xa tsab ntawv tseem thiab ob (2)daim luam qauv ntawv thov thiab ib co ntaub ntawv txhawb nqa (xam muaj ib qho kev thov txog kev teeb tsa kws hais plaub) mus rau Lub Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Theem Kawg ntsig txog lub cheeb nroog hauv qhov uas koj tab tom raug ceev chaw.  Piv txwv li yog hais tias koj tab tom raug ceev chaw hauv Tsev Kho Mob Napa State Hospital, ces qhov chaw nyob yuav yog:

Napa County Superior Court
825 Brown St.
P.O. Box 880
Napa, CA  94559-0880

Tej Ntaub Ntawv Uas Muaj Ntxiv hauv qhov Packet no

Daim ntawv teev npe txog cov Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Theem Kawg Hauv California raug sau tuaj nrog txhawm rau pab koj xaiv chaw lub tsev hais plaub kom yog hauv qhov uas yuav sau daim ntawv thov kev hu hais.  (Saib Attachment G.)

YUAV UA LI CAS THIAJ MUAJ ROOJ LUS KHO OB TOG DUA TSHIAB TXOG KOJ LI KEV RAUG CEEV CHAW NYOB

Yog hais tias koj xav tawm ntawm koj li kev raug ceev chaw nyob, ces koj muaj txoj cai los hais kom muaj ib rooj lus kho ob tog dua tshiab.  Koj tuaj yeem hais kom muaj ib rooj lus kho ob tog dua tshiab tam sim ntawd, tab sis thaum koj muaj ib rooj lus kho ob tog dua tshiab lawm ces koj yuav tsum tau tos ntev li rau lub hli ntxiv mam li thov tau lwm rooj lus kho ob tog dua tshiab ntxiv. Tsab Cai Fab Kev Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Ntawm California § 5364 (Cal. Welf. & Inst. Code § 5364).

Txoj hau kev kom tau ib rooj lus kho ob tog dua tshiab ces yog tiv tauj rau koj tus kws hais plaub. Yog hais tias koj nyob hauv ib qho kev raug ceev chaw nyob vim muaj mob puas hlwb lawm, ces tus kws hais plaub yuav sawv cev rau koj.  Yog hais tias koj tsis muaj nyiaj ntiav ib tug kws hais plaub, ces tej zaum koj yuav raug sawv cev los ntawm ib tug kws hais plaub uas lub tsev tu plaub xaiv tseg.  Cov kws hais plaub uas lub tsev tu plaub xaiv tseg feem ntau yog tsoom neeg ua haujlwm pov hwm zej tsoom sawv daws.

Koj tus neeg ua haujlwm kev pab cuam zej tsoom muaj npe thiab naj npawb xov tooj ntawm koj tus kws hais plaub uas tsev tu plaub xaiv tseg.  Koj kuj tseem tuaj yeem hu rau tsoom neeg ua haujlwm txawb pab kev muaj cai ntawm neeg mob kom nrhiav hau kev tiv tauj koj tus kws hais plaub.  Thaum twg koj hu koj tus kws hais plaub, ces qhia koj lub npe thiab lub xeem thiab hnub yug.  Yog koj tus kws hais plaub tsis nyob hauv chaw ua haujlwm, nug seb koj puas tuaj yeem tso ib tsab xo cia.  Yuav tsum nco ntsoov qhia koj lub npe, hnub yug, lub tsev ceev chaw uas koj nyob, tus naj npawb xov tooj uas hu tau rau koj, lub sij hawm hu tau rau koj, thiab hais hauv tsab xo tias koj tab tom "thov ib rooj lus kho ob tog dua tshiab hauv koj li kev raug ceev chaw nyob."  Koj kuj tseem tuaj yeem sau ib tsab ntawv mus rau koj tus kws hais plaub nrog rau qhov ntaub ntawv no.

Yog hais tias koj tus kws hais plaub tsis teb rov qab rau koj, ces koj tuaj yeem sau koj ntiag tug daim ntawv thov mus rau lub tsev hais plaub uas tab tom thov ib rooj lus kho ob tog dua tshiab txog kev raug ceev chaw nyob.  Koj yuav tsum muab sij hawm rau koj tus kws hais plaub txij li ob lim tiam nce mus txhawm rau tiv tauj koj ua tej tso koj mam sau koj ntiag tug ntawv thov.

Cov Lus Qhia txog Kev Sau Ntawv Thov kom muaj Rooj Lus Kho Ob Tog Dua Tshiab txog Kev Raug Ceev Chaw Nyob

 1. Teb kom tag nrho txhua yam xov xwm hauv daim foos ntawd.  (Saib Attachment A.)
 2. Yog hais tias ua tau, ces xa ob daim luam qauv mus rau lub tsev hais plaub, uas muaj kev qhia chaw nyob ntawm tus kheej ntawm lub hnab ntawv thiab ib qho lus hais kom xa ib tsab ntawv luam qauv uas zoo ib yam ntawd rov rau koj. Daim luam qauv uas zoo ib yam yog daim ntaub ntawv uas muaj lub thwj ntawm tsev hais plaub qhia tias tau txais daim ntaub ntawv ntawd lawm thiab yuav sau hnub tim nkag nrog
 3. Xa daim ntawv thov mus rau Lub Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Theem Kawg ntawm lub cheeb nroog uas tau muab koj tso rau kev ceev chaw nyob ntawd.  Daim ntawv tsuam tuaj yog cov chaw nyob Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Theem Kawm.  Saib Attachment G.

YUAV HAIS MUS RAU TXHEEJ SIAB TAU LI CAS TXOG QHOV UAS RAUG TSO NYOB HAUV KEV RAUG CEEV CHAW NYOB NTAWM LPS

Yog hais tias koj muaj ib pawg neeg ua haujlwm ntsuam xyuas hauv tsev hais plaub (kuj tseem muaj lwm lub npe hu tias rooj neeg ua haujlwm txiav txim plaub ntug) es pom tau tias koj yog neeg xiam oob qhab fab hlwb loj heev, yog li ntawd koj yuav tsum raug nyob hauv kev ceev chaw nyob LPS, ces koj muaj txoj cai los sau ntawv hais mus rau txheej siab ntxiv.

Koj yuav tsum sau daim ntawv ceeb toom hais mus rau txheej siab tsis pub dhau rau caum (60) hnub txij thaum pib muaj kev ceev chaw nyob.  Koj tuaj yeem tiv tauj tus kws hais plaub thiab hais kom sau ib daim ntawv ceeb toom hais mus rau txheej siab rau koj.  Koj kuj tseem tuaj yeem sau daim ntawv ceeb toom hais mus rau txheej siab uas tsuam tuaj nrog ntawd mus rau Lub Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Theem Kawg ntawm lub cheeb nroog uas pib siv qhov kev ceev chaw nyob ntawd.  (Saib Attachment D.)

Yog hais tias koj tsis muaj nyiaj ntiav ib tug kws hais plaub, ces koj muaj cai tau ib tug kws hais plaub uas tsev txiav txim plaub ntug xaiv pub dawb.  Yog hais tias koj tsis muaj nyiaj, ces koj kuj tseem yuav muaj cai raug zam cov nqi them kev hais mus rau txheej siab txhua nrho.

YUAV TAWM TSAM TXOG KOJ LI CHAW NYOB TAU LI CAS THAUM KOJ THIAB KOJ TUS NEEG CEEV CHAW NYOB NTAWD TSIS MUAJ KEV POM ZOO

Rooj lus kho ob tog txog kev rov ntsuam xyuas chaw dua

Thaum koj nyob hauv ib qho kev raug ceev chaw nyob vim muaj mob hlwb, ces koj tus neeg ua haujlwm ceev chaw nyob muaj txoj cai txiav txim siab tias koj yuav tau ua neej nyob rau qhov twg.  Qhov ntawd tsis tau txhais tias koj yuav tau txais "kev siab zoo" hauv koj li kev raug ceev chaw nyob.  Yog hais tias koj ntseeg tias koj tuaj yeem ua neej nyob li qhov tsim nyog hauv ib qho kev teeb tsa uas muaj kev tswj ciam tsawg dua thaj chaw uas koj tus neeg ua haujlwm ceev chaw nyob tau muab koj nyob ntawd, ces koj tuaj yeem hais mus tom lub tsev hais plaub txhawm rau tsis pom zoo txog qhov kev tsim nyog ntawm koj qhov chaw.  Qhov no raug hu tias kev muaj ib “rooj lus kho ob tog txog kev rov ntsuam xyuas chaw dua.”  Txawm li cas los xij, thaum koj rov qab mus tom tsev hais plaub ntsig txog rooj lus kho ob tog txog kev rov ntsuam xyuas chaw dua, ces koj yuav tsum tos mus ntxiv li rau lub hli ua ntej yuav muaj rooj lus kho ob tog dua lwm zaus. Tsab Cai Fab Kev Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Ntawm California § 5358.3 (Cal. Welf. & Inst. Code § 5358.3).

Koj tuaj yeem thov kom muaj ib rooj lus kho ob tog txog kev rov ntsuam xyuas chaw dua, los ntawm ib qho kev hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug, hauv lub cheeb nroog qhov chaw uas teeb tsa kev raug ceev chaw nyob lossis lub cheeb nroog uas koj ua neej nyob niaj hnub no. Tsab Cai Fab Kev Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Ntawm California § 5358.7 (Cal. Welf. & Inst. Code § 5358.7).

Txawm hais tias koj muaj ib rooj lus kho ob tog txog kev rov ntsuam xyuas chaw dua  lawm los xij koj kuj tseem tuaj yeem thov kom kws txiav txim plaub ntug muab ib rooj lus kho ob tog dua tshiab txog kev raug ceev chaw nyob.  Nyob rau ntawm lub rooj kho ob tog txog kev rov ntsuam xyuas chaw dua, koj tsuas thov tau tus kws txiav txim plaub kom rov ntsuam xyuas dua qhov kev tsim nyog rau koj qhov chaw xwb, tsis yog seb koj puas yuav tsim nyog nyob rau ib qho kev raug ceev chaw nyob.   Nyob rau ntawm rooj lus kho ob tog fab kev ceev chaw nyob, koj yuav hais kom tus kws tu plaub ntug saib seb koj puas tsim nyog raug nyob hauv ib qho kev raug ceev chaw nyob.

Txoj hau kev uas zoo tshaj plaws kom tau txais ib rooj lus kho ob tog txog kev rov ntsuam xyuas chaw dua ces yog tiv tauj koj tus kws hais plaub.  Yog hais tias koj nyob hauv ib qho kev raug ceev chaw nyob vim muaj mob puas hlwb lawm, ces tus kws hais plaub yuav sawv cev rau koj.  Yog hais tias koj tsis muaj nyiaj them rau tus kws tu plaub, tej zaum koj kuj yuav raug sawv cev los ntawm ib tug kws hais plaub uas lubtsev tu plaub xaiv tseg cia.  Cov kws tu plaub ntawm xeev feem ntau yog cov tawm tsam rau zej tsoom.

Koj tus neeg ua haujlwm kev pab cuam zej tsoom muaj npe thiab naj npawb xov tooj ntawm koj tus kws hais plaub uas tsev tu plaub xaiv tseg.  Koj kuj tseem tuaj yeem hu rau tsoom neeg ua haujlwm txawb pab kev muaj cai ntawm neeg mob kom nrhiav hau kev tiv tauj koj tus kws hais plaub.  Thaum twg koj hu koj tus kws hais plaub, ces qhia koj lub npe thiab lub xeem thiab hnub yug.  Yog koj tus kws hais plaub tsis nyob hauv chaw ua haujlwm, nug seb koj puas tuaj yeem tso ib tsab xo cia.  Yuav tsum nco ntsoov qhia koj lub npe, hnub yug, lub tsev ceev chaw uas koj nyob, tus naj npawb xov tooj uas hu tau rau koj, lub sij hawm hu tau rau koj, thiab hais hauv tsab xo tias koj tab tom "thov ib rooj lus kho ob tog txog kev rov ntsuam xyuas chaw dua." Koj kuj tseem tuaj yeem sau ib tsab ntawv mus rau koj tus kws hais plaub nrog rau qhov ntaub ntawv no.

Yog hais tias koj tus kws hais plaub tsis teb rov qab rau koj, ces koj tuaj yeem sau koj ntiag tug daim ntawv thov mus rau lub tsev hais plaub uas tab tom thov ib rooj lus kho ob tog txog kev rov ntsuam xyuas chaw dua. Koj yuav tau muab sij hawm rau koj tus kws tu plaub yam tsawg kawg kiag ob lim tiam los mus siv tiv tauj koj.

Cov Lus Qhia txog Kev Sau Ntawv Thov kom muaj Kev Rov Ntsuam Xyuas Chaw Dua

 1. Teb kom tag nrho txhua yam xov xwm hauv daim foos ntawd.  (Saib Attachment C.)
 2. Yog hais tias ua tau, ces xa ob daim luam qauv mus rau lub tsev hais plaub, uas muaj kev qhia chaw nyob ntawm tus kheej ntawm lub hnab ntawv thiab ib qho lus hais kom xa ib tsab ntawv luam qauv uas zoo ib yam ntawd rov rau koj.
 3. Xa daim ntawv thov mus rau Lub Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Theem Kawg ntawm lub cheeb nroog uas tau muab koj tso rau kev ceev chaw nyob ntawd.  Daim ntawv tsuam tuaj yog cov chaw nyob Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Theem Kawm.  (Saib Attachment G.)

YUAV SAU IB DAIM NTAWV COG LUS TAU LI CAS

Kev cog lus yog koj li lus, raws li kev cog lus, ntsig txog qhov uas koj tus kheej muaj kev txawj ntse—qhov uas koj paub txog, hauv koj ntiag tug.  Piv txwv li tias koj tsis tuaj yeem cog lus txog qee yam uas lwm tus neeg piav qhia rau koj. Koj tsuas tuaj yeem cog lus tau txog yam uas koj tus kheej paub, tau hnov, lossis tau pom xwb.

Thaum koj sau ib daim ntawv cog lus, ces koj yuav sau txhawm rau muab ib qho xov xwm tsi ntsees twg kiag raws li qhov muaj peev xwm muaj kom meej meej thiab yooj yooj yim li koj tuaj yeem ua rau tus kws tu plaub ntug.  Koj li kev cog lus yuav tsum teb cov lus nug ntawd:  Leej twg?  Dab tsi?  Qhov twg?  Thaum twg?  Vim li cas?  Ua li cas?

Yog hais tias koj yuav sau ib daim ntawv thov hu hais hauv tsev txiav txim plaub ntug vim yog koj nyob rau ib qho chaw uas xauv tseg thiab tsis ntseeg tias koj yuav tsum nyob hauv qhov chaw ntawd, ces koj li kev cog lus yuav tsum muab tej xov xwm rau tus kws tu plaub qhia tias:

 • Koj nyob rau qhov twg;
 • Vim li cas koj thiaj tsis xav nyob rau qhov chaw ntawd;
 • Cov kev npaj uas meej tseeb twg uas koj muaj tseg siv yog hais tias koj raug tso tawm los.  

(Saib Attachment F.)

Hauv lwm lo lus, koj yuav tsum piav qhia rau tus kws tu plaub txog yam uas koj yuav ua yog hais tias koj tawm tau ntawm qhov chaw raug xauv ntawd.

 1. Nyob rau thaum pib hauv koj daim ntawv cog lus, koj yuav tsum siv kab lus hais uas tsis cais:  "Kuv, (koj lub npe), cog lus raws li nram qab no:"
 2. Txuas ntxiv ntawd, ces sau me ntsis paragraph luv luv txog tag nrho txhua cov ntaub ntawv pov thawj thiab xov xwm rau.   Sau najnpawb rau txhua txhua paragraph.  Ib paragraph yuav tsum tsis ntev tshaj li ob lossis peb kab ntawv.
 3. Thaum kawg, ob kab lus nram kawg nkaus yuav tsum sau tias:  "Kuv cog lus lees nres lub txim txhaum tias tej lus tau hais dhau los ntawd muaj tseeb tiag thiab tsis yuam kev li."
 4. Ces tom qab ntawd:  "Pib siv txij li hnub tim (ces sau hnub tim uas koj tab tom kos npe rau koj daim ntawv cog lus) nyob ntawm (ces sau lub nroog thiab lub xeev uas koj tau kos npe rau daim ntawv cog lus)."  Nco ntsoov sau koj lub npe thiab kos npe rau nram kawg ntawm phab ntawv

[Daim Qauv Piv Txwv]
Kev Cog Lus ntawm Ezra Pound

Kuv, Ezra Pound, cog lus raws li nram qab no:

 1. Kuv tau ua neej nyob hauv Cherry Heights IMD txij thaum hnub tim 1 Lub Ob Hlis Ntuj xyoo 2000.  Kuv nyob hauv kev raug ceev chaw nyob ntawm LPS.
 2. Kuv swb rooj lus kho ob tog dua tshiab txog kuv li kev raug ceev chaw nyob thaum hnub tim 30 Lub Peb Hlis ntuj xyoo 2000.
 3. Kuv tsis xav nyob hauv Cherry Heights IMD vim hais tias coj nruj heev tshaj qhov uas tsim nyog lawm, thiab kuv muaj ib qho kev npaj uas zoo los muab kuv li khoom noj, hnav khaub ncaws thiab chaw nyob.
 4. Vim kuv li kev xiam oob qhab, ces kuv thiaj tau cov nyiaj Xoom Qhaub noj.  Kuv tau txais nyiaj Xoom Qhaub nyob rau yav tag dhau los thiab kuv paub txoj hau kev thiab qhov chaw tso npe thov cov nyiaj ntawd dua ib zaug ntxiv.  Kuv xav xa kuv daim ntawv tso npe thov nyiaj Xoom Qhaub rau ntawm lub tsev ua haujlwm nyob txoj kev 3030 Broadway Avenue hauv Los Angeles.
 5. Kuv tau pom muaj ib chav uas kuv tuaj yeem xauj nyob tau.  Nyob rau thaum hnub tim 12 Lub Xya Hli ntuj xyoo 2000, kuv tau tham nrog Bill Jones, uas yog tus thawj saib xyuas ntawm 2375 Maplewood Lane hauv Los Angeles.  Bill tau hais tias nws tuaj yeem xauj ib chav rau kuv.  Nws hais tias nws yuav cia lub chav ntawd khoom li ib lub hli.
 6. Kuv muaj cov phooj ywg uas tuaj yeem pab tau kuv.  Nkawv li npe hu tias Alejandro thiab Kathy Galeano.  Tsev neeg Galeanos tau hais tias kuv mus nyob nrog nkawv los tau yog hais tias kuv xav mus.  Nkawv txaus siab tuaj tham tom tsev hais plaub txhawm rau ua pov thawj rau kuv ntiag tug.
 7. Kuv paub hau kev mus muas khoom noj thiab ua zaub mov no rau kuv tus kheej.
 8. Kuv muaj kuv li khaub ncaws: ob lub ris, muaj khaub ncaws hnav sab hauv qab thiab peb lub tsho   Kuv paub tias yuav mus muas tau cov khaub ncaws qub tau qhov twg.

Kuv cog lus lees nres lub txim txhaum tias tej lus tau hais dhau los ntawd muaj tseeb tiag thiab tsis yuam kev li.

Pib siv txij hnub tim 20 Lub Xya Hli ntuj xyoo 2000 nyob rau ntawm Los Angeles, California.

______________________________
                        Ezra Pound

YUAV TUAJ YEEM SAU NTAWV THOV KEV HU HAIS TAU HEEV NPAUM LI CAS

Koj tuaj yeem sau ntawv thov kev hu hais tas mus li; txawm li cas los xij txhua zaus kev sau ntawv thov yuav tsum muaj lus qhia kom txaus thiab txawv zaum kev hu hais uas raug tsis lees puab lawm.

YUAV TAWM TSAM TXOG KEV PLAM COV KEV MUAJ CAI TSI NTSEES TWG LI CAS

Kev tawm tsam txog Kev Plam Cov Kev Muaj Cai Tsi Ntsees Twg Thaum Nyob Rau Lub Vij Ceeb
Kev Raug Ceev Chaw Nyob Vim Muaj Mob Puas Siab Puas Ntsws

Tsuas yog vim tias koj nyob hauv ib qho kev raug ceev chaw nyob tsis tau txhais hais tias tus kws tu plaub ntug ntawd yuav cia li tshem tag nrho koj li kev muaj cai tawm.  Tus kws tu plaub ntug ntawd yuav tsum tswj ciam tsi ntsees txog koj li kev muaj cai los xaiv tsa, muaj daim ntawv tso cai tsav tsheb, ua ntaub ntawv cog lus pom zoo nrog, ua tswv riam phom, tsis kam tso cai pom zoo rau kev kho mob xwm yeem, thiab tsis kam tso cai pom zoo rau kev kho mob uas ntsig txog kev pib mob xiam oob qhab fab hlwb loj heev.  Tsab Cai Fab Kev Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Ntawm California § 5357 (Cal. Welf. & Inst. Code § 5357).  Yog hais tias koj xav kom tus kws tu plaub ntug ntawd rov txiav txim dua txog qhov tseeb uas nws tau tshwj qee cov kev muaj cai ntawm koj tawm lawm, ces koj tuaj yeem sau ntawv thov (hais) rau tus kws tu plaub ntug kom saib dua ib zaug ntxiv seb koj puas tseem tsim nyog tau cov kev muaj cai uas raug tshem tawm ntawd.

Txoj hau kev kom tau ib rooj lus kho ob tog los tawm tsam txog kev plam ib txoj cai twg ces yog tiv tauj rau koj tus kws hais plaub.  Yog hais tias koj nyob hauv ib qho kev raug ceev chaw nyob vim muaj mob puas hlwb lawm, ces tus kws hais plaub yuav sawv cev rau koj.  Yog hais tias koj tsis muaj nyiaj ntiav ib tug kws hais plaub, ces tej zaum koj yuav raug sawv cev los ntawm ib tug kws hais plaub uas lub tsev tu plaub xaiv tseg.  Cov kws hais plaub uas lub tsev tu plaub xaiv tseg feem ntau yog tsoom neeg ua haujlwm pov hwm zej tsoom sawv daws.

Koj tus neeg ua haujlwm kev pab cuam zej tsoom muaj npe thiab naj npawb xov tooj ntawm koj tus kws hais plaub uas tsev tu plaub xaiv tseg.  Koj kuj tseem tuaj yeem hu rau tsoom neeg ua haujlwm txawb pab kev muaj cai ntawm neeg mob kom nrhiav hau kev tiv tauj koj tus kws hais plaub.  Thaum twg koj hu koj tus kws hais plaub, ces qhia koj lub npe thiab lub xeem thiab hnub yug.  Yog koj tus kws hais plaub tsis nyob hauv chaw ua haujlwm, nug seb koj puas tuaj yeem tso ib tsab xo cia.  Yuav tsum nco ntsoov qhia koj lub npe, hnub yug, lub tsev ceev chaw uas koj nyob, tus naj npawb xov tooj uas hu tau rau koj, lub sij hawm hu tau rau koj, thiab hais hauv tsab xo tias koj tab tom "thov ib rooj lus kho ob tog los tawm tsam txog cov kev muaj cai uas raug tshem tawm."  Koj kuj tseem tuaj yeem sau ib tsab ntawv mus rau koj tus kws hais plaub nrog rau qhov ntaub ntawv no.

Yog hais tias koj tus kws hais plaub tsis kam tiv tauj rau koj, ces koj tuaj yeem sau koj ntiag tug daim ntawv thov mus rau lub tsev hais plaub uas tab tom thov ib rooj lus kho ob tog txhawm rau tawm tsam txog cov kev muaj cai uas raug tshem tawm lawm.  Koj yuav tau muab sij hawm rau koj tus kws tu plaub yam tsawg kawg kiag ob lim tiam los mus siv tiv tauj koj.

Cov Lus Qhia txog Kev Sau Ntawv Thov txog Cov Kev Muaj Cai Tawm Tsam Tsis Lees Ua Neeg Raug Ceev Chaw Nyob

 1. Teb kom tag nrho txhua yam xov xwm hauv daim foos ntawd.  (See Attachment B.)
 2. Yog hais tias ua tau, ces xa ob daim luam qauv mus rau lub tsev hais plaub, uas muaj kev qhia chaw nyob ntawm tus kheej ntawm lub hnab ntawv thiab ib qho lus hais kom xa ib tsab ntawv luam qauv uas zoo ib yam ntawd rov rau koj. Xa daim ntawv thov mus rau Lub Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Theem Kawg ntawm lub cheeb nroog uas tau muab koj tso rau kev ceev chaw nyob ntawd.  Daim ntawv tsuam tuaj yog cov chaw nyob Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Theem Kawm.  (Saib Attachment G.)