Վաղ մեկնարկի կանոններ՝ Մասնավոր ապահովագրություն օգտագործելու վերաբերյալ

Publications
#7140.10

Վաղ մեկնարկի կանոններ՝ Մասնավոր ապահովագրություն օգտագործելու վերաբերյալ

Վաղ սկիզբը ծրագիր է հաշմանդամություն ունեցող նորածինների և փոքր երեխաների և նրանց ընտանիքների համար: Այս փաբը բացատրում է Վաղ մեկնարկի ծառայությունների համար մասնավոր ապահովագրության օգտագործման մասին օրենքի փոփոխությունը: Եթե ​​մասնավոր ապահովագրությունը չի ծածկում ծառայությունը, ապա տարածքային կենտրոնը կարող է վճարել դրա համար: Այս փաբը ձեզ ասում է, թե ինչ անել, եթե տարածքային կենտրոնը ցանկանում է փոխել ձեր երեխայի ծառայությունները, և որտեղից օգնություն ստանալ:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Վաղ մեկնարկը Կալիֆոռնիայի վաղ միջամտության ծրագիր է 0-ից 2 տարեկան (մինչև 3 տարեկան) մանուկների և փոքր երեխաների համար: Տարիների ընթացքում օրենքները փոխվել են՝ Վաղ մեկնարկի ծառայությունների շրջանային կենտրոնների գնման հնարավորությունների վերաբերյալ, և ինչպես են դրանք գործում: Այս հրատարակությունը նկարագրում է Վաղ մեկնարկի ծառայությունների համար մասնավոր ապահովագրություն օգտագործելու մասին օրենքը՝ ներառյալ վերջին փոփոխությունները:

Օրենքի փոփոխության օրինակներից մեկը կատարվել է 2023 թվականի հուլիսին։ Նոր օրենքը սահմանում է, որ Ընտանեկան ծառայության անհատական ծրագրի (Individual Family Service Plan, IFSP) մշակման, պլանավորված վերանայման կամ փոփոխությունների փուլում, պլանավորման թիմը կարող է որոշել՝ արդյոք բժշկական ծառայությունը հասանելի չէ 60 օրացուցային օրվա ընթացքում մասնավոր ապահովագրության կամ Medi-Cal-ի միջոցով: Եթե անհրաժեշտ բժշկական ծառայությունը հասանելի չէ 60 օրացուցային օրվա ընթացքում շրջանային կենտրոնը կարող է փոխհատուցել այն: Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտել 2023 թվականի հուլիսի 10-ից:1 Սա նույնպես նկարագրված է ստորև:

Մասնավոր ապահովագրություն օգտագործելը

Ստորև ներկայացված է 2012 թվականից գործող օրենքը՝ իրավասու նորածնի կամ երեխայի IFSP-ում թվարկված բժշկական և առողջապահական ծառայությունների համար մասնավոր ապահովագրության օգտագործման վերաբերյալ:

Առողջության մասնավոր ապահովագրության պլանից օգտվելը չպետք է.2

 1. Հաշվանցվի անկարողություն ունեցող անձի կամ ընտանիքի ընգրկված այլ անդամի նպաստներից կամ կամ հանգեցնի դրանց կորստին՝ տարեկան կամ մշտական առավելագույն սահմանաչափի պատճառով.
 2. Բացասաբար ազդի անկարողություն ունեցող անձի կամ ընտանիքի ապահովագրությունում ընգրկված այլ անդամի համար մասնավոր ապահովագրության առկայությանը կամ հանգեցնի դրա դադարեցմանը. կամ
 3. Անկարողություն ունեցող անձի կամ ընտանիքի ապահովագրությունում ընգրկված այլ անդամի համար մասնավոր ապահովագրության ապահովագրավճարի ավելացման հիմք լինի:

Դաշնային օրենքը պահանջում է ծնողների համաձայնությունը, որպեսզի շրջանային կենտրոնը օգտագործի մասնավոր ապահովագրություն՝ վաղ միջամտության ծառայությունների համար վճարելու համար:3 Այնուամենայնիվ, դաշնային օրենսդրության համաձայն, ծնողների համաձայնությունը չի պահանջվում, եթե պետությունն ընդունի օրենք, որը պաշտպանում է ծնողներին անբարենպաստ հետևանքներից, որոնց նրանք կարող էին այլ կերպ բախվել, քանի որ շրջանային կենտրոնն օգտագործում է մասնավոր ապահովագրության ծառայություններ:4 Քանի որ Կալիֆոռնիայում օրենք է ընդունվել, որը ծնողներին պաշտպանում է երեք հնարավոր անբարենպաստ հետևանքներից, ծնողների համաձայնությունն այլևս անհրաժեշտ չէ: Շրջանային կենտրոնին հասանելի են մասնավոր ապահովագրության նպաստները՝ վաղ միջամտության ծառայությունների դիմաց վճարելու համար:

Պլանավորման թիմը պետք է բժշկական ծառայությունների արագ հասանելիություն ապահովի հաճախորդներին

Ստորև ներկայացված է 2023 թվականից գործող օրենքը բժշկական ծառայությունների համար վճարող շրջանային կենտրոնների մասին: IFSP-ի մշակման, վերանայման կամ փոփոխման փուլում պլանավորման թիմը պետք է որոշի, թե արդյոք 60 օրացուցային օրվա ընթացքում հասանելի է որոշակի առողջապահական ծառայություն ընտանիքի մասնավոր առողջության ապահովագրության ծրագրի շրջանակներում:5 Եթե այս բժշկական ծառայությունը չի կարող վճարվել ընտանիքի մասնավոր առողջության ապահովագրության ծրագրի կողմից 60 օրվա ընթացքում, շրջանային կենտրոնը պետք է վճարի այն: Շրջանային կենտրոնները պետք է առանց հապաղելու թույլատրեն բժշկական ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերի ֆինանսավորումը՝ բավարարելու ծառայությունների արագ մատուցման պահանջը:6

Ծնողները պաշտպանված են հնարավոր հետևանքներից

Եթե ծնողը կրում է ապահովագրավճարների, համավճարների կամ մասհանումների հետ կապված ծախսեր, այդ ծախսերը պետք է ներառված լինեն վաղ մեկնարկի ծառայությունների համար ընտանեկան վճարումների համակարգում:7 Կալիֆորնիայում դեռևս չի ներդրվել ընտանեկան վճարումների որևէ պետական համակարգ: Սա նշանակում է, որ ծնողները պատասխանատվություն չեն կրում շրջանային կենտրոնի հետ կապված որևէ մասնահանումների կամ համավճարների վճարման համար՝ օգտագործելով մասնավոր ապահովագրություն՝ վաղ մեկնարկի ծառայությունների համար վճարելու համար: Եթե շրջանային կենտրոնը ցանկանում է օգտագործել առողջության մասնավոր ապահովագրությունը վաղ մեկնարկի ծառայությունների համար վճարելու համար, ծնողները պետք է համոզվեն, որ շրջանային կենտրոնը կվճարի կամ կփոխհատուցի այդ վաղ մեկնարկի ծառայությունների ցանկացած մասնահանում կամ համավճար: Այս մասին համաձայնագրերը պետք է կնքվեն գրավոր՝ ներառյալ IFSP-ը:

Եթե Կալիֆոռնիա նահանգն ընդունի մի համակարգ, որը ծնողներից պահանջում է վճարել հավելավճարներ կամ մասնահանումներ, պետությունը պետք է ներառի նաև դրույթ այն մասին, թե երբ ծնողը չի կարող վճարել:8 Վաղ մեկնարկի ծառայությունները չեն կարող հետաձգվել կամ մերժվել ծնողների՝ մասնավոր ապահովագրության օգտագործմանը համաձայնել չցանկանալու պատճառով, եթե դրանք համապատասխանում են անվճարունակության պետական չափանիշին:9

Շրջանային կենտրոններին առողջապահական քարտերի տրամադրում

2009 թվականից Կալիֆոռնիա նահանգը պահանջում է, որ ծնողները շրջանային կենտրոն ներկայացնեն բոլոր առողջապահական նպաստների քարտերի պատճենները, որոնց երեխան իրավասու է, ներառյալ առողջության ապահովագրության մասնավոր ծրագրերը:10 Սա թույլ է տալիս շրջանային կենտրոններին իմանալ, թե որ մանուկներն ու երեխաներն ունեն նպաստներ, որոնք կարող են օգտագործվել վաղ մեկնարկի ծառայությունների համար վճարելու համար: Շրջանային կենտրոնները կարող են պարբերաբար խնդրել ծնողներին համաձայնություն տալ ծառայությունների դիմաց վճարելու համար իրենց առողջության ապահովագրությունն օգտագործելու համար:

Շրջանային կենտրոնը պետք է Միջոցի գրավոր ծանուցագիր ուղարկի

Եթե շրջանային կենտրոնը ցանկանում է ինչ-որ բան փոխել ձեր երեխայի վաղ մեկնարկի ծառայություններում, այն պետք է ձեզ գրավոր ծանուցի փոփոխությունից ողջամիտ ժամանակահատված առաջ: Ծանուցումը պետք է տեղեկացնի հետևյալի մասին.

 • միջոցը, որը շրջանային կենտրոնն առաջարկում կամ մերժում է.
 • ձեռնարկվող միջոցի պատճառը և
 • ինչպես բողոքարկել կամ պահանջել միջնորդության կամ լսման պատշաճ գործընթաց:

Ծանուցումը պետք է հասկանալի լինի մարդկանց մեծամասնությանը և լինի ծնողի նախընտրելի լեզվով: Շրջանային կենտրոնը պետք է այն թարգմանի և համոզվի, որ ծնողն այն հասկանում է:

Միջնորդություն, լսում և բողոք

Վաղ մեկնարկի վերաբերյալ բողոքարկումների և բողոքների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք ծանոթանալ մեր Վաղ մեկնարկի իրավասության հրատարակությունը:

For more information about Early Start appeals and complaints, please see our Early Start Eligibility publication.

 • 1. Սոցիալական ապահովության մասին օրենքի բաժին 4646.4(a)(2)(A):
 • 2. Կառավարության օրենքի բաժին 95004(c):
 • 3. 34 Դաշնային օրենսգրքի բաժին 303.520(b)(1)(i):
 • 4. 34 Դաշնային օրենսգրքի բաժին 303.520(b)(2):
 • 5. Սոցիալական ապահովության մասին օրենքի բաժին 4646.4(a)(2)(B):
 • 6. Սոցիալական ապահովության մասին օրենքի բաժին 4646.4(a)(2)(B). Կառավարության օրենսգրքի բաժին 95004(b)(2). 34 Դաշնային օրենսգրքի բաժին 303.511(d)(1);
 • 7. 34 Դաշնային օրենսգրքի բաժին 303.520(բ)(1)(ii):
 • 8. 34 Դաշնային օրենսգրքի բաժին 303.521(ա)(3):
 • 9. 34 Դաշնային օրենսգրքի բաժին 303.520(c):
 • 10. Կառավարության օրենքի բաժին 95020(b) & (f):