Early Start Cov Cai ntawm Kev Siv Kev Tuav Pov Hwm Ntiag Tug

Publications
#7140.09

Early Start Cov Cai ntawm Kev Siv Kev Tuav Pov Hwm Ntiag Tug

Early Start yog ib qho kev pab cuam rau cov me nyuam mos thiab cov me nyuam me uas muaj kev tsis taus thiab lawv tsev neeg. Pub no piav qhia txog kev hloov pauv hauv txoj cai lij choj hais txog kev siv nyiaj pov hwm ntiag tug rau Early Start cov kev pabcuam. Yog tias kev tuav pov hwm ntiag tug yuav tsis them cov kev pabcuam, lub chaw pabcuam hauv cheeb tsam tuaj yeem them rau nws. Pub no qhia koj yuav ua li cas yog lub chaw hauv cheeb tsam xav hloov koj tus menyuam cov kev pabcuam thiab qhov twg yuav tau txais kev pab.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Early Start yog California lub khoos kas pab cuam thaum ntxov rau cov me nyuam mos thiab me nyuam yaus hnub nyoog 0 txog 2 xyoos (txog 3 xyoos). Tau ntau xyoo dhau los, cov kev cai lij choj tau hloov pauv hais txog Early Start cov kev pab cuam nyob rau cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam tuaj yeem yuav thiab txoj hau kev cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam ua hauj lwm. Daim ntawv tshaj tawm no piav txog txoj cai lij choj hais txog kev siv kev tuav pov hwm ntiag tug rau Early Start cov kev pab cuam, suav nrog cov kev hloov pauv tsis ntev los no.

Ib qho piv txwv ntawm kev hloov txoj cai lij choj tau tshwm sim thaum Lub Xya Hlis Ntuj xyoo 2023. Txoj cai lij choj tshiab hais tias thaum lub sij hawm txhim kho, teem sij hawm tshab xyuas, los sis kev hloov kho Txoj Phiaj Xwm Pab Cuam Rau Ib Tsev Neeg (IFSP), pab pawg npaj tuaj yeem txiav txim siab tau yog tias tsis muaj kev pab cuam kho mob hauv 60 hnub dhau los ntawm qhov kev pov hwm ntiag tug los sis Medi-Cal. Yog tias qhov kev pab cuam kho mob uas xav tau tsis muaj nyob rau hauv 60 hnub, lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam tuaj yeem them rau nws tau. Txoj cai lij choj no tau pib siv tau rau Lub Xya Hlis Ntuj Tim 10, 2023.1 Qhov no kuj tau muab piav qhia hauv qab no thiab.

Siv Kev Tuav Pov Hwm Ntiag Tug

Nov yog txoj cai lij choj txij li xyoo 2012 txog kev siv qhov kev tuav pov hwm ntiag tug rau kev kho mob thiab cov kev pab cuam saib xyuas kev noj qab haus huv uas tau txheeb xyuas hauv tus me nyuam mos los sis me nyuam yaus uas tsim nyog li IFSP.

Kev siv nyiaj txoj phiaj xwm tuav pov hwm kev noj qab haus huv ntiag tug yuav tsum tsis txhob:2

 1. Suav rau los sis ua rau poob cov nyiaj pab rau tus neeg xiam oob qhab los sis lwm cov neeg hauv tsev neeg tau txais kev pab vim yog ua cov nyiaj pab txhua xyoo los sis tas lub neej;
 2. Kev cuam tshuam tsis zoo rau qhov muaj kev pab los sis ua rau tsis muaj kev pov hwm ntiag tug txuas mus ntxiv rau tus neeg muaj kev xiam oob qhab los sis lwm tus neeg hauv tsev neeg tau txais kev duav roos, los sis
 3. Ua lub hauv paus rau kev nce cov nyiaj tuav pov hwm ntiag tug tus nqi them tuav pov hwm rau tus neeg muaj kev xiam oob qhab los sis lwm tus neeg hauv tsev neeg uas tau txais kev duav roos.

Tsoom fwv txoj cai feem ntau xav kom tau txais kev tso cai los ntawm niam rau lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam los siv kev pov hwm ntiag tug los them rau cov kev pab tiv thaiv thaum ntxov.3 Txawm li cas los xij, qhov kev tso cai ntawm niam txiv tsis tas yuav tsum muaj raws li tsoom fwv txoj cai lij choj yog lub xeev tau tsim txoj cai lij choj uas tiv thaiv cov niam txiv los ntawm qhov tshwm sim tsis zoo uas lawv yuav tau txais vim tias lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam siv nyiaj tuav pov hwm ntiag tug.4 Vim xeev California tau tsim txoj cai lij choj uas tiv thaiv cov niam txiv los ntawm peb qhov tshwm sim tsis zoo, tsis tas yuav tsum muaj kev tso cai los ntawm niam txiv mus ntxiv lawm. Lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam tuaj yeem nkag mus cuag tau rau cov nyiaj tuav pov hwm ntiag tug los them rau cov kev pab cuam hauv Early Start.

Pab Neeg Npaj Yuav Tsum Ua Kom Ntseeg Tau Tias Cov Qhia Tau Txais Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Sai

Ntawm no yog txoj cai txij li xyoo 2023 hais txog cov chaw hauv hauj lwm hauv cheeb tsam uas them nyiaj rau cov kev pab cuam kho mob. Pab neeg npaj yuav tsum txiav txim siab thaum lub sij hawm IFSP raug txhim kho, tshab xyuas, los sis hloov kho seb puas muaj qhov kev pab cuam kho mob uas txheeb cia los ntawm tsev neeg txoj phiaj xwm tuav pov hwm saib xyuas kev noj qab haus huv ntiag tug hauv 60 hnub.5 Yog tias qhov kev pab cuam kho mob tsis tuaj yeem tau txais kev duav roos los ntawm tsev neeg txoj phiaj xwm tuav pov hwm rau kev noj qab haus huv ntiag tug hauv 60 hnub tau, lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam yuav tsum them rau nws. Cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam yuav tsum tso cai rau cov nyiaj yuav cov kev pab cuam khomob yam tsis tau ncua sij hawm kom ua raws li tus qauv cai tseev kom ua uas muab cov kev pab cuam tau sai.6

Cov Niam Txiv Uas Tau Txais Kev Pov Thaiv los ntawm Cov Yuav Tuaj Yeem Tshwm Sim Tau

Yog tias leej niam leej txiv tau them cov nqi tuav pov hwm, kev sib koom them nqi, los sis cov nqi txiav tawm, cov nqi no yuav tsum tau suav nrog hauv ib lub lab npauv them nyiaj rau tsev neeg rau cov kev pab cuam hauv Early Start.7 California tseem tsis tau lees txais ib lub xeev twg lub lab npauv them nyiaj rau tsev neeg. Qhov no txhais tau hais tias cov niam txiv yuav tsis tau lav ris rau kev them cov nqi txiav tawm los sis cov nqi sib koom them uas cuam tshuam nrog lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam siv kev pov hwm ntiag tug los them rau cov kev pab cuam hauv Early Start. Yog tias lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam xav siv qhov kev tuav pov hwm rau kev noj qab haus huv ntiag tug los them rau Early Start cov kev pab cuam, cov niam txiv yuav tsum ua kom paub tseeb tias lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam yuav them los sis theem rov qab cov nqi txiav tawm los sis cov nyiaj sib koom them rau cov kev pab cuam hauv Early Start. Cov lus pom zoo hais txog qhov no yuav tsum sau ua ntaub ntawv, suav nrog hauv IFSP.

Yog tias xeev California tau txais ib lub lab npauv uas yuav xav kom cov niam txiv them cov nyiaj pov hwm sib koom them los sis cov nqi txiav tawm, tsis tas li ntawd lub xeev yuav tsum suav nrog txoj cai kev txiav txim siab thaum tus niam txiv tsis tuaj yeem them taus.8 Early Start cov kev pab cuam yuav tsis tuaj yeem ncua tau los sis tsis lees txais vim niam txiv tsis kam tso cai los siv kev pov hwm ntiag tug thaum lawv ua tau raws li lub xeev tus qauv ntawm kev tsis muaj peev xwm them taus.9

Kev Muab Cov Npav Kev Kho Mob rau Cov Chaw Hauj Lwm Hauv Cheeb Tsam

Txij li xyoo 2009 los, California tau hais kom cov niam txiv muab cov ntawv theej ntawm cov npav nyiaj pab saib xyuas kho mob uas tus me nyuam tsim nyog tau txais rau lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam, suav nrog cov phiaj xwm tuav pov hwm rau kev noj qab haus huv ntiag tug.10 Qhov no ua rau cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam paub tias cov me nyuam mos thiab cov me nyuam yaus twg muaj cov nyiaj pab uas tej zaum yuav raug siv los them rau cov kev pab cuam hauv Early Start. Cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam ib txwm tuaj yeem thov kom niam txiv tso cai los siv lawv cov kev tuav pov hwm rau kev noj qab haus huv los them cov kev pab cuam.

Lub Chaw Hauj Lwm Hauv Cheeb Tsam Yuav Tsum Sau Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Ua Hauj Lwm

Yog tias lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam xav hloov qee yam ntawm koj tus me nyuam cov kev pab cuam hauv Early Start, lawv yuav tsum tau sau ntawv ceeb toom nrog lub sij hawm kom tsim nyog ua ntej qhov kev hloov no yuav tshwm sim. Daim ntawv ceeb toom yuav tsum hais tias:

 • qhov kev nqis tes ua hauv lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam tab tom thov los sis tsis tab tom tsis kam lees txais;
 • cov laj thawj rau qhov kev nqis tes ua; thiab
 • txoj hau kev los ua ntawv tsis txaus siab los sis thov kom muaj kev sib kho rau qhov kev tsis haum xeeb los sis rooj sib hais.

Tsis tas li ntawd, daim ntawv ceeb toom yuav tsum tau qhia meej rau cov neeg feem coob thiab sau ua tus niam txiv cov lus uas xaiv. Lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam yuav tsum muab nws txhais thiab xyuas kom paub meej tias cov niam txiv nkag siab nws.

Kev Sib Kho, Cov Kev Sib Hais, thiab Cov Kev Tsis Txaus Siab

Yog xav paub ntxiv txog Early Start cov kev thov rov txiav txim dua thiab cov kev tsis txaus siab, thov mus saib peb daim ntawv tshaj tawm txog Kev Tsim Nyog Hauv Early Start.

 • 1. Nyiaj Pab Rau Txoj Kev Noj Qab Nyob Zoo thiab Cov Chaw Hauj Lwm (Welfare and Institutions) Txoj Cai Tshooj.4646.4(a)(2)(A).
 • 2. Tsoom Fwv Txoj Cai Tshooj.95004(c).
 • 3. 34 CFR Sec.303.520(b)(1)(i).
 • 4. 34 CFR Sec.303.520(b)(2).
 • 5. Nyiaj Pab Rau Txoj Kev Noj Qab Nyob Zoo thiab Cov Chaw Hauj Lwm (Welfare and Institutions) Txoj Cai Tshooj.4646.4(a)(2)(B).
 • 6. Nyiaj Pab Rau Txoj Kev Noj Qab Nyob Zoo thiab Cov Chaw Hauj Lwm (Welfare and Institutions) Txoj Cai Tshooj.4646.4(a)(2)(B); Tsoom Fwv Txoj Cai Tshooj.95004(b)(2); 34 CFR Sec.303.511(d)(1).
 • 7. 34 CFR Sec.303.520(b)(1)(ii).
 • 8. 34 CFR Sec.303.521(a)(3).
 • 9. 34 CFR Sec.303.520(c).
 • 10. Tsoom Fwv Txoj Cai Tshooj.95020(b) & (f).