Nhiều Cử tri bị Khuyết tật Có thể Bầu bằng Thư một cách Riêng tư và Độc lập

Publications
#7152.05

Nhiều Cử tri bị Khuyết tật Có thể Bầu bằng Thư một cách Riêng tư và Độc lập

Bầu bằng Thư đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết ở California. Tuy nhiên, những cử tri bị các khuyết tật nhất định, chẳng hạn như khuyết tật thị lực và tính cơ động, không thể bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập bằng cách sử dụng lá phiếu giấy Bầu bằng Thư vì họ không thể đọc hoặc đánh dấu lá phiếu. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Bầu bằng Thư Dễ tiếp cận Từ xa (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) phải có sẵn ở mọi quận ở California. Trước khi có quy định này, chỉ một số quận nhất định cung cấp phương thức bỏ phiếu này.

Bối cảnh:

Bầu bằng Thư đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết ở California. Tuy nhiên, những cử tri bị các khuyết tật nhất định, chẳng hạn như khuyết tật thị lực và tính cơ động, không thể bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập bằng cách sử dụng lá phiếu giấy Bầu bằng Thư vì họ không thể đọc hoặc đánh dấu lá phiếu. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Bầu bằng Thư Dễ tiếp cận Từ xa (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) phải có sẵn ở mọi quận ở California. Trước khi có quy định này, chỉ một số quận nhất định cung cấp phương thức bỏ phiếu này. Phương pháp tiếp cận theo quy định mới này có nghĩa là cử tri bị các khuyết tật nhất định, chẳng hạn như khuyết tật thị lực và tính cơ động, giờ có thể bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập.

Bầu bằng Thư Dễ tiếp cận Từ xa (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) là gì?

Hệ thống RAVBM sẽ cho phép cử tri bị khuyết tật, trong đó nhiều người thường phải nhờ người khác hỗ trợ để đọc và đánh dấu lá phiếu, để bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập từ nhà. Phương thức này KHÔNG PHẢI LÀ bỏ phiếu qua internet.

Hệ thống RAVBM hoạt động như thế nào?

Nói chung, hệ thống RAVBM cung cấp cho cử tri bị khuyết tật cơ hội tải xuống lá phiếu, cho phép họ đọc và đánh dấu lá phiếu bằng thiết bị công nghệ hỗ trợ của riêng họ.  Khi đó thì cử tri bị khuyết tật phải in ra các lựa chọn của họ và gửi lại lá phiếu có các lựa chọn đó cho Văn phòng Bầu cử Quận.  Disability Rights California đã công bố video giới thiệu hệ thống RAVBM có sẵn trên kênh YouTube của chúng tôi.

Cử tri bị khuyết tật sẽ gửi lại lá phiếu có các lựa chọn của họ cho Văn phòng Bầu cử Quận bằng cách nào?

Cử tri sẽ cần phải gửi lá phiếu qua thư hoặc nộp lá phiếu tại một địa điểm bỏ phiếu hoặc hòm nhận lá phiếu. Lá phiếu phải được để trong phong bì được cung cấp chuyên dụng mà quý vị sẽ nhận được từ Văn phòng Bầu cử Quận.  Quý vị phải ký vào phong bì, trên đó có các lỗ đục đặc biệt để chỉ ra dòng chữ ký nơi một người khuyết tật thị giác nên ký. Nếu quý vị không thể ký tên do bị khuyết tật hoặc chấn thương, vui lòng xem ấn phẩm của chúng tôi Quý vị Có thể Ghi danh và Bỏ phiếu Ngay cả khi Quý vị Không thể Ký Tên.

Có các quy định như thế nào để nhận lá phiếu RAVBM?

Ở một số quận, một cử tri khuyết tật muốn sử dụng hệ thống RAVBM, trước tiên, phải ghi danh với tư cách là cử tri Bầu bằng Thư. Một cử tri có thể yêu cầu một Lá phiếu Bầu bằng Thư hoặc một lá phiếu RAVBM lên đến bảy (7) ngày trước Ngày Bầu cử.1 Các cử tri cư trú tại các quận áp dụng Đạo luật Lựa chọn của Cử tri,2 không phải yêu cầu lá phiếu Bầu bằng Thư vì họ sẽ tự động nhận được một lá phiếu cùng với phong bì gửi lại. Tuy nhiên, tất cả các cử tri muốn sử dụng hệ thống RAVBM bất kể địa điểm thì vẫn phải yêu cầu RAVBM lên đến bảy (7) ngày trước Ngày Bầu cử.

Có bao nhiêu hệ thống RAVBM ở California?

Hiện tại, Tổng thư ký Tiểu bang California đã phê duyệt có điều kiện bốn hệ thống, Democracy Live Secure Select 1.2.2, Lá phiếu Định dạng Thay thế (AFB) v5.2.1 của Cedars Group, Dominion ImageCast Remote 5.2 và Lá phiếu Mẫu Tương tác 2.5.1 của Quận Los Angeles.

Các hệ thống RAVBM có chất lượng bảo mật như thế nào?

California có một trong những chương trình kiểm nghiệm và chứng nhận nghiêm ngặt nhất trong cả nước để đảm bảo rằng lá phiếu riêng tư và độc lập của quý vị được bảo mật.

Người bị Khuyết tật cũng có thể Liên hệ với Đường dây nóng Bầu cử của Disability Rights California để biết thêm thông tin: 888-569-7955

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

  • 1. Một số quận cho phép cử tri bị khuyết tật sử dụng RAVBM bằng cách truy cập trực tiếp vào cổng thông tin từ trang mạng của Văn phòng Bầu cử Quận mà không cần yêu cầu chính thức.  Các quận có thể sửa đổi trang mạng của họ khi cần thiết.
  • 2. Có thể xem danh sách các quận áp dụng Đạo luật Lựa chọn của Cử tri trên trang mạng của Tổng thư ký Tiểu bang. Ngoài ra, Plumas, Alpine và Sierra là các quận Bầu bằng Thư thường trực. https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/