អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន អាចបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រជាលក្ខណៈឯកជន និងដោយឯករាជ្យ

Publications
#7152.06

អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន អាចបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រជាលក្ខណៈឯកជន និងដោយឯករាជ្យ

ការបោះឆ្នោតតាម​សំបុត្រ កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។ ទោះជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកបោះឆ្នោតដែល​មានពិការភាពអ្វីមួយជាប់ខ្លួន ដូចជាពិការភ្នែក និងបាត់បង់​សមត្ថភាពប្រើប្រាស់ដៃ គឺមិនអាចបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ និងដោយឯករាជ្យដោយប្រើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសនីយឡើយ ដោយសារ​ពួកគាត់មើលមិនឃើញ និងដៃគាត់មិនអាចកាន់ប៊ិចគូសសន្លឹក​ឆ្នោតបាន ។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 តរៀងមក ការចូលបោះឆ្នោតពីចម្ងាយតាមប្រៃសនីយ (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) ត្រូវ​តែរៀប​ចំឲ្យមានឡើង នៅគ្រប់ខោនធីទាំងអស់របស់រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។

សាវតា ៖

ការបោះឆ្នោតតាម​សំបុត្រ កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។ ទោះជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកបោះឆ្នោតដែល​មានពិការភាពអ្វីមួយជាប់ខ្លួន ដូចជាពិការភ្នែក និងបាត់បង់​សមត្ថភាពប្រើប្រាស់ដៃ គឺមិនអាចបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ និងដោយឯករាជ្យដោយប្រើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសនីយឡើយ ដោយសារ​ពួកគាត់មើលមិនឃើញ និងដៃគាត់មិនអាចកាន់ប៊ិចគូសសន្លឹក​ឆ្នោតបាន ។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 តរៀងមក ការចូលបោះឆ្នោតពីចម្ងាយតាមប្រៃសនីយ (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) ត្រូវ​តែរៀប​ចំឲ្យមានឡើង នៅគ្រប់ខោនធីទាំងអស់របស់រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។ មុនអាណត្តិនេះបានកើតឡើង គឺមានតែខោនធីមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ ផ្តល់សេវាកម្ម​បោះឆ្នោត​តាមវិធីនេះ ។ វិធីសាស្ត្រថ្មីដែលចាំបាច់មួយនេះ ក្នុងការ​បោះឆ្នោត មានន័យថា អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានពិការភាពជាក់លាក់ជាប់ខ្លួន ដូចជាពិការភ្នែក និងបាត់បង់​សមត្ថភាពប្រើប្រាស់ដៃ  ឥឡូវអាច​បោះឆ្នោតបានជាលក្ខណៈឯកជន និងដោយឯករាជ្យ ។

តើអ្វីជា ការបោះឆ្នោតពីចម្ងាយតាមសំបុត្រ (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail)?

ប្រព័ន្ធ RAVBM អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក​បោះឆ្នោតដែលមាន​ពិការភាពជាប់ខ្លួន ដែលជាញយៗ ពួកគាត់មួយចំនួនធំតែងពឹងអ្នកដទៃ ឲ្យជួយអាន និងគូសសន្លឹកឆ្នោតឲ្យ អាចបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈឯកជន និងដោយឯករាជ្យពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់ ។ នេះមិនមែនជាការ​បោះឆ្នោតតាមអ៊ិនថឺណិតឡើយ ។

តើប្រព័ន្ធ RAVBM មានដំណើរការ​យ៉ាងដូចម្តេច?

ជាទូទៅ ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត RAVBM ផ្តល់ឱកាសឲ្យ​អ្នកបោះឆ្នោតដែល​មានពិការ​ភាពជាប់ខ្លួន ក្នុងការ​ទាញយកសន្លឹកឆ្នោត អាចឲ្យពួកគាត់អានអក្សរលើសន្លឹកឆ្នោត និងគូសសន្លឹកឆ្នោតនោះ ដោយការប្រើបច្ចេកវិជ្ជាសម្រាប់ជំនួយ​ដល់ពួកគាត់ផ្ទាល់ ។  នៅក្នុងពេលនោះ អ្នកបោះឆ្នោត​ដែល​មាន​ពិការ​ភាព​ជាប់ខ្លួន ត្រូវបោះពុម្ពត្រង់​ចំណុច​ដែលខ្លួនជ្រើសរើស រួចបញ្ជូនអ្វីដែលបាន​បោះពុម្ព មកកាន់ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​ប្រចាំខោនធី ។  អង្គការ Disability Rights California បានបញ្ចេញ វីដេអូ​បង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត RAVBM  នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ YouTube របស់យើង ។

តើអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាមនុស្សមានពិការភាពជាប់ខ្លួនអាច​បញ្ជូន​សន្លឹកឆ្នោតដែលខ្លួនបានគូសមកកាន់​ការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធីបានយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នក​បោះឆ្នោត ត្រូវផ្ញើសន្លឹក​ឆ្នោត​តាម​ប្រៃសនីយ ឬយកវា​មក​ដាក់ចូលក្នុង​ហិបនៅតាមទីតាំង​បោះឆ្នោត ឬទម្លាក់​វា​ក្នុងប្រអប់​សម្រាប់​ទទួល​សន្លឹក​ឆ្នោត ។ សន្លឹកឆ្នោតនោះ ត្រូវតែបត់ដាក់​ចូលក្នុង​ស្រោមសំបុត្រពិសេសដែលអ្នក​បានទទួលពីការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី ។  អ្នក​ត្រូវ​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ស្រោម​សំបុត្រនោះ ដែលមានចោះរន្ធពិសេស ដើម្បីបង្ហាញថា នេះជាបន្ទាត់​សម្រាប់អ្នក​ពិការ​ភ្នែក​ចុះហត្ថលេខា ។ បើ​អ្នក​មិន​អាច​ចុះហត្ថលេខាបានដោយសារ​តែពិការ​ភាព ឬរបួសរបស់អ្នក សូមអាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​របស់​អង្គការ​យើងខ្ញុំស្តីអំពី អ្នកអាច​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបោះឆ្នោតបាន បើទោះបីជាអ្នកមិនអាច​ចុះហត្ថលេខាបានក៏ដោយ (You Can Register and Vote Even if You Can't Sign Your Name).

តើត្រូវមានលក្ខ័ណ្ឌអ្វីខ្លះទើបអ្នកបោះឆ្នោតអាច​ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតប្រព័ន្ធ RAVBM?

នៅតាមបណ្តាខោនធីមួយចំនួន អ្នក​បោះឆ្នោតដែល​មានពិការភាពជាប់ខ្លួន ដែលចង់ប្រើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត RAVBM ដំបូងត្រូវតែចុះឈ្មោះជាអ្នក​បោះឆ្នោតតាមប្រៃសនីយ ឲ្យបានរួចរាល់សិន ។ អ្នក​បោះឆ្នោត អាច​ស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់​បោះតាម​ប្រៃសនីយ ឬសន្លឹកឆ្នោត RAVBM ឲ្យបានចំនួនប្រាំពីរ (7) ថ្ងៃ មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត​ចូលមកដល់ ។1 ចំពោះអ្នក​បោះឆ្នោតដែល​រស់នៅក្នុងខោនធីដែលប្រើច្បាប់ជម្រើសអ្នក​បោះឆ្នោត (Voter’s Choice Act) 2 មិនបាច់ស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតបោះ​តាម​ប្រៃសនីយឡើយ ដោយសារ​តែពួកគេនឹង​ទទួលបាន​សន្លឹក​ឆ្នោត​បែបនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាមួយនឹង​ស្រោម​សំបុត្រ​សម្រាប់​បញ្ជូនសន្លឹក​ឆ្នោត​ត្រឡប់​មកវិញ ។ អ្នក​បោះឆ្នោតទាំងអស់ដែល​មានបំណង​ចង់​បោះឆ្នោត​តាម​ប្រព័ន្ធ RAVBM មិនថាពួកគាត់រស់​នៅទីណាឡើយ គឺត្រូវតែស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោត RAVBM ឲ្យបានប្រាំពីរ (7) ថ្ងៃ មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ។

តើមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត RAVBM ចំនួនប៉ុន្មាន នៅក្នុង​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា?

បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋលេខាធិការកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Secretary of State) បានយល់ព្រមដោយមានលក្ខ័ណ្ឌចំពោះប្រព័ន្ធ​បោះឆ្នោតចំនួនបួន គឺប្រព័ន្ធ Democracy Live Secure Select 1.2.2 (គឺរបបប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ធានាសុវត្ថិភាពជ្រើសរើស 1.2.2), Five Cedars Group Alternate Format Ballot (AFB) v5.2.1 (បក្សីសេដាប្រាំក្រុមនៃសន្លឹកឆ្នោតក្នុងទម្រង់ផ្សេងកំណែទី 5.2.1), Dominion ImageCast Remote 5.2 (អាណាចក្រការ​បោះឆ្នោតតាមរូបភាពពីចម្ងាយ 5.2) និង Los Angeles County’s Interactive Sample Ballot 2.5.1. (សំណាកសន្លឹកឆ្នោតរស់ 2.5.1. នៃខោនធីឡសអែនជឺលេស)

តើការ​បោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធ RAVBM មានសុវត្ថិភាពកម្រិតណា?

រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាមានកម្មវិធី​សម្រាប់សាកល្បង និងកម្មវិធីចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ ស្វាហាប់បំផុតនៅក្នុងប្រទេស ដើម្បី​ធានាបានថា  សន្លឹកឆ្នោតឯកជន និងឯករាជ្យរបស់អ្នក មានសុវត្ថិភាព ។

ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ពិការភាព​ជាប់ខ្លួន ក៏អាច​ទាក់ទង​មកកាន់អង្គការ Disability Rights California តាមលេខ​ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ផ្នែកកិច្ចការ​បោះឆ្នោត (Disability Rights California Voting Hotline) ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន​បន្ថែម តាមលេខ ៖ 888-569-7955

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

  • 1. ខោនធីមួយចំនួន អនុញ្ញាតឲ្យ​អ្នក​បោះឆ្នោត​ដែល​មាន​ពិការ​ភាព​ជាប់​ខ្លួន អាច​ប្រើ​សន្លឹក​ឆ្នោត RAVBM ដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ច្រកនៃទំព័រវ៉ិបរបស់​ការិយាល័យបោះឆ្នោត ដោយមិនបាច់​ដាក់ពាក្យសុំជាផ្លូវការ​ឡើយ ។  ខោនធីនីមួយៗ អាច​កែសម្រួលវ៉ិបសៃត៍របស់ខ្លួនទៅតាម​តម្រូវការ ។
  • 2. បញ្ជីឈ្មោះខោនធីស្ថិតក្នុងច្បាប់ជម្រើសអ្នកបោះឆ្នោត (Voters’ Choice Act) គឺមាននៅឯវ៉ិបសៃត៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់រដ្ឋ (Secretary of State) ។ លើសពីនេះ Plumas, Alpine និង Sierra គឺជាខោនធីទាំងបីដែលប្រើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមប្រៃសនីយជាអចិន្ត្រៃយ ។ https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/