អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន អាចបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រជាលក្ខណៈឯកជន និងដោយឯករាជ្យ

Publications
#7152.06

អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន អាចបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រជាលក្ខណៈឯកជន និងដោយឯករាជ្យ

ការបោះឆ្នោតតាម​សំបុត្រ កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលមានពិការ​ភាព​ជាក់លាក់ជាប់ខ្លួន ដូចជាពិការភ្នែក និងបាត់បង់សមត្ថភាពប្រើដៃជើង គឺមិនអាច​បោះឆ្នោតដោយឯកជន និងដោយឯករាជ្យ ដោយការគូសសន្លឹកឆ្នោតរួចផ្ញើតាម​ប្រៃសនីយបានឡើយ ដោយសារថា ពួកគាត់មិនអាចអាន និងគូសសន្លឹកឆ្នោត​បាន ។

 

 

Click links below for a downloadable version.