Coob Leej Ntawm Cov Neeg Pov Npav uas Xiam Oob Qhab Tuaj Yeem Xaiv Tsa Tau los ntawm Kev Xa Ntaub Ntawv Yam Ntiag Tug thiab Ywj Pheej Lug

Publications
#7152.09

Coob Leej Ntawm Cov Neeg Pov Npav uas Xiam Oob Qhab Tuaj Yeem Xaiv Tsa Tau los ntawm Kev Xa Ntaub Ntawv Yam Ntiag Tug thiab Ywj Pheej Lug

Kev Pov Npav raws Kev Xa Ntawv tau dhau los mus ua ib qho uas neeg nyiam siv heev nyob rau hauv California. Txawm li cas los xij, cov neeg pov npav uas muaj kev xiam oob qhab, piv txwv li qhov muag tsis pom kev thiab kev xiam oob khab loj, tsis muaj peev xwm pov npav ntiag tug thiab ywj pheej siv daim npav xaiv tsa Pov Npav Raws Kev Xa Ntawv ua daim ntawv tau vim lawv tsis tuaj yeem nyeem lossis ntaus cim tau. Txij li thaum Lub Ib Hlis tim 1, 2020 Kev Pov Npav Raws Kev Xa Ntawv Uas Muaj Hau Kev Rau Cov Nyob Kev Deb (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) yuav tsum muaj nyob hauv txhua lub nroog hauv California.

Yav tag dhau los:

Kev Pov Npav raws Kev Xa Ntawv tau dhau los mus ua ib qho uas neeg nyiam siv heev nyob rau hauv California. Txawm li cas los xij, cov neeg pov npav uas muaj kev xiam oob qhab, piv txwv li qhov muag tsis pom kev thiab kev xiam oob khab loj, tsis muaj peev xwm pov npav ntiag tug thiab ywj pheej siv daim npav xaiv tsa Pov Npav Raws Kev Xa Ntawv ua daim ntawv tau vim lawv tsis tuaj yeem nyeem lossis ntaus cim tau. Txij li thaum Lub Ib Hlis tim 1, 2020 Kev Pov Npav Raws Kev Xa Ntawv Uas Muaj Hau Kev Rau Cov Nyob Kev Deb (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) yuav tsum muaj nyob hauv txhua lub nroog hauv California. Ua ntej qhov kev tso cai pom zoo ntawm no tsuas yog qee lub nroog xwb thiaj tau tham txog cov hau kev kev pov npav no. Txoj hau kev tawm tshiab ntawm no uas tau tso cai siv ntawm cov neeg pov npav uas xiam oob qhab qee yam, xws li kev ntsia pom thiab kev xiam oob qhab kev muaj peev xwm, tuaj yeem mus pov npav ntawm tus kheej thiab ywj siab tau.

Kev Pov Npav Raws Kev Xa Ntawv Uas Muaj Hau Kev Rau Cov Nyob Kev Deb (RAVBM) yog dab tsi?

Cov hom kab ke RAVBM yuav tso cai rau cov neeg pov npav uas xiam oob qhab, feem coob vam khom lwm tus los pab lawv nyeem ntawv thiab kos npe rau lawv daim npav xaiv tsa, pov npav los ntawm lawv tus kheej kiag thiab tawm ntawm tsev mus tsev. Qhov no TSIS YOG kev pov npav hauv internet.

Cov hom kab ke RAVBM ua hauj lwm tau li cas?

Dav dav lawm, hom kab ke RAVBM yog muab lub cib fim rau cov neeg muaj cai xaiv tsa uas xiam oob qhab los mus rub daim npav xaiv tsa, ua rau lawv los mus nyeem thiab kos cim rau uas siv lawv tej cuab yeej technology pab tus kheej tau.  Nyob rau lub ntsiab ntawd, tus neeg pov npav uas xiam oob qhab yuav tsum tau luam daim ntawv kev xaiv tsa tawm thiab xa mus rau Lub Chaw Ua Haujlwm Kev Xaiv Tsa hauv Lub Nroog.  Disability Rights California tau tshaj tawm ib daim video qhia txog hom kab ke RAVBM  muaj nyob hauv peb tshooj YouTube.

Tus neeg pov npav uas xiam oob qhab yuav xa daim ntawv kev xaiv tsa mus rau Lub Chaw Ua Haujlwm Kev Xaiv Tsa tau li cas?

Cov neeg pov npav  yuav tau xa daim npav lossis tso rau ntawm qhov chaw pov npav lossis lub thawv tso npav xaiv tsa. Daim npav xaiv tsa yuav tsum yog nyob rau hauv lub hnab ntawv tshwj xeeb uas koj yuav tau txais los ntawm lub Chaw Ua Haujlwm Kev Xaiv Tsa hauv koj lub Nroog.  Koj yuav tsum kos npe rau ntawm lub hnab ntawv, uas muaj cov qhov tho tshwj xeeb txhawm rau qhia txog kab kos npe uas tus neeg xiam oob qhab qhov muag yuav tsum kos npe. Yog tias koj tsis muaj peev xwm kos koj lub npe vim yog kev xiam oob qhab lossis raug mob thov saib peb cov ntawv tshaj tawm Koj Tuaj Yeem Tso Npe Nkag thiab Pov Npav txawm tias koj tsis tuaj yeem kos koj lub npe los xij.

Cov kev yuav tsum kom muaj rau kev tau txais ib daim npav xaiv tsa RAVBM muaj dab tsi xwb?

Nyob rau qee cov nroog, tus neeg pov npav uas xiam oob qhab uas xav siv hom kab ke RAVBM yuav tsum, ua ntej tshaj plaws, yuav tsum mus tso npe ua tus pov npav raws kev xa ntawv (Vote-by-Mail) . Tus neeg pov npav tej zaum yuav tau thov ib daim Npav Xaiv Tsa Raws Kev Xa Ntawv lossis ib daim Npav Xaiv Tsa RAVBM mus txog rau xya (7) hnub ua ntej Hnub Xaiv Tsa .1 Cov neeg pov npav uas nyob hauv cov nroog ntawm Tsab Cai Kev Xaiv ntawm Tus Pov Npav (Voter's Choice Act),2 tsis tas yuav thov daim npav xaiv tsa los ntawm Kev Xa Ntawv vim lawv yuav tau txais daim npav xaiv tsa nrog lub hnab ntawv xa rov qab. Cov neeg pov npav txhua tus cia siab siv hom kab ke RAVBM txawm li cas los xij tsis hais txog qhov chaw twg, tseem yuav tau thov RAVBM mus txog xya hnub (7) ua ntej Hnub Xaiv Tsa.

Muaj puas tsawg hom kab ke RAVBM nyob rau hauv California?

Tam sim no, tus Neeg Lis Haujlwm hauv Xeev California tau pom zoo raws plaub hom kab ke, Democracy Live Secure Select 1.2.2, Five Cedars Group Alternate Format Ballot (AFB) v5.2.1, Dominion ImageCast Remote 5.2 thiab Los Angeles County’s Interactive Sample Ballot 2.5.1.

Cov hom kab ke RAVBM ruaj ntseg tau li cas?

California tau muaj ib qhov dej num ua kev ntsuas thiab muab ntawv tso cai uas nruj heev nyob rau hauv lub teb chaws kom tso siab tau tias koj daim npav xaiv tsa ntiag tug thiab ywj pheej muaj kev ruaj khov.

Cov neeg twg uas muaj kev Xiam Oob Qhab tej zaum puav leej Tiv Tauj Tau Rau Tus Xov Tooj Tham Txog Kev Xaiv Tsa ntawm Disability Rights California kom tau xov xwm ntau ntxiv: 888-569-7955

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

  • 1. Qee lub nroog tso cai rau cov neeg xiam oob qhab siv RAVBM los ntawm kev mus ncaj qha rau lub qhov rooj los ntawm lub vev xaib ntawm Chaw Ua Haujlwm Kev Xaiv Tsa hauv lub Nroog yam tsis muaj kev thov raws cai.  Txhua lub nroog tuaj yeem hloov kho lawv tus vev xaib tau raws qhov tsim nyog.
  • 2. Cov npe ntawm cov nroog uas muaj Tsab Cai Kev Xaiv ntawm Cov Neeg Pov Npav tuaj yeem tshawb pom nyob hauv tus vev xaib ntawm Tus Tuav Dej Num Hauv Xeev. Ntxiv ntawd, Plumas, Alpine thiab Sierra yog cov nroog uas Pov Npav Raws Kev Xa Ntawv tag nrho tas mus li.  https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/