Maraming mga Botante na may Kapansanan ang Maaaring Bumoto nang Pribado at Malaya sa papamagitan ng Koreo

Publications
#7152.08

Maraming mga Botante na may Kapansanan ang Maaaring Bumoto nang Pribado at Malaya sa papamagitan ng Koreo

Ang Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo ay naging mas tanyag sa California. Gayunpaman, ang mga botanteng may ilang mga kapansanan, halimbawa sa kapansanan sa paningin at sa kamay, ay hindi makaboboto nang pribado at malaya gamit ang papel na balota sa Bumoto-sa-pamamagitan-ng-Koreo dahil hindi nila kayang basahin o markahan ito.  Simula Enero 1, 2020, ang Magagamit na Bumoto-sa-pamamagitan-ng-Koreo mula sa Malayo (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) ay dapat magagamit sa bawat county sa California.

Pangkalahatang Impormasyon:

Ang Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo ay naging mas tanyag sa California. Gayunpaman, ang mga botanteng may ilang mga kapansanan, halimbawa sa kapansanan sa paningin at sa kamay, ay hindi makaboboto nang pribado at malaya gamit ang papel na balota sa Bumoto-sa-pamamagitan-ng-Koreo dahil hindi nila kayang basahin o markahan ito.  Simula Enero 1, 2020, ang Magagamit na Bumoto-sa-pamamagitan-ng-Koreo mula sa Malayo (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) ay dapat magagamit sa bawat county sa California. Bago ang utos na ito, ilang mga county lamang ang nag-aalok ng ganitong paraan ng pagboto. Ang bagong ipinag-uutos na pamamaraan ng pag-akses ay nangangahulugang ang mga botante na may ilang mga kapansanan, tulad ng kapansanan sa paningin at sa paggamit ng kamay, ay maaari na ngayong bumoto nang pribado at malaya.

Ano ang Magagamit na Bumoto-sa-pamamagitan-ng-Koreo mula sa Malayo (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail)?

Ang mga sistemang Magagamit na Bumoto-sa-pamamagitan-ng-Koreo mula sa Malayo (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) ay magpapahintulot sa mga botante na may kapansanan, marami sa kanila ang madalas na umaasa sa iba upang tulungan sila sa pagbabasa at pagmamarka ng kanilang balota, upang ibigay ang kanilang boto nang pribado at malaya mula sa bahay. Ito AY HINDI pagboto sa internet.

Paano gumagana ang mga sistema ng RAVBM?

Karaniwan, ang  RAVBM na sistema ay magbibigay sa isang botante na may kapansanan ng pagkakataon na mag-download ng balota, na magpapahintulot sa kanila na basahin ito at markahan gamit ang kanilang sariling aparato na tumutulong na teknolohiya.  Sa puntong iyon, ang botante na may kapansanan ay kailangang mag-print ng kanilang mga seleksyon at ibalik ito sa Tanggapan ng Eleksyon ng County.  Ang Disability Rights California ay naglathala ng video na nagpapakita ng RAVBM na sistema na mapapanood sa aming YouTube channel.

Paano ibabalik ng isang botanteng may kapansanan ang kanilang mga seleksyon sa Tanggapan ng Eleksyon ng County?

Ang mga botante ay kakailanganin na ipadala ito o dalhin ito sa lugar ng pagboto o sa drop box ng balota.  Ang balota ay dapat nasa espesyal na nakalaang sobre na iyong matatanggap mula sa iyong Tanggapan ng Eleksyon ng County.   Dapat pirmahan mo ang sobreng ito, na may espesyal na mga butas upang ipahiwatig ang linya ng pirma kung saan dapat pipirma ang taong may kapansanan sa paningin.  Kung hindi ka makapirma ng iyong pangalan dahil sa kapansanan o pinsala, mangyaring tingnan ang aming paglalathala Ikaw ay Maaaring Magparehistro at Bumoto Kahit pa Hindi Ka Makapirma ng Iyong Pangalan.

Ano ang mga kinakailangan para makatanggap ng balota sa RAVBM?

Sa ilang mga county, ang botanteng may kapansanan na gustong gumamit ng RAVBM na sistema ay dapat, una, magparehistro bilang botante ng Bumoto-sa-pamamagitan-ng-Koreo. Ang botante ay maaaring humiling ng Balota sa Bumoto-sa-pamamagitan-ng-Koreo o balota sa RAVBM hanggang pitong (7) araw bago ang Araw ng Eleksyon.1 Ang mga botanteng nakatira sa mga county sa ilalim ng Batas sa Pagpipilian ng Botante2 ay hindi kailangang humiling ng balota sa Bumoto-sa-pamamagitan-ng-Koreo dahil awtomatiko silang tatanggap ng balota kasama ng ibinabalik na sobre. Gayunpaman, ang lahat ng mga botante na nagnanais na gumamit ng RAVBM na sistema anuman ang lokasyon nila ay dapat pa ring humiling ng RAVBM hanggang pitong (7) araw bago ang Araw ng Halalan.

Gaano karaming mga sistema ng RAVBM ang meron sa California?

Sa kasalukuyan, inaprubahan nang may pasubali ng Kalihim ng Estado ng California ang apat na sistema, Democracy Live Secure Select 1.2.2, Five Cedars Group Alternate Format Ballot (AFB) v5.2.1, Dominion ImageCast Remote 5.2 at Los Angeles County’s Interactive Sample Ballot 2.5.1.

Gaano kaligtas ang mga sistema ng RAVBM?

Ang California ang isa sa may pinakamahigpit na pagsubok sa mga programa ng sertipikasyon sa bansa upang matiyak na ligtas ang iyong pribado at malayang balota ay ligtas.

Ang mga indibidwal na may Kapansanan ay maaari ring makipag-ugnayan sa Disability Rights California Voting Hotline para sa karagdagang impormasyon: 888-569-7955

 

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

  • 1. Pinapayagan ng ilang mga county ang mga botante na may kapansanan na gumamit ng RAVBM sa pamamagitan ng pagpunta nang direkta sa portal mula sa website ng Tanggapan ng Eleksyon ng County nang walang pormal na kahilingan. Ang mga indibidwal na county ay maaaring baguhin ang kanilang website kung kinakailangan.
  • 2. Ang listahan ng Batas sa Pagpipilian ng mga Botante na mga county ay matatagpuan sa website ng Kalihim ng Estado. Dagdag pa, ang Plumas, Alpine at Sierra ay mga county na permanenteng lahat Bumoto-sa-pamamagitan-ng-Koreo. https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/