Maraming mga Botante na may Kapansanan ang Maaaring Bumoto nang Pribado at Malaya sa Pamamagitan ng Koreo

Publications
#7152.08

Maraming mga Botante na may Kapansanan ang Maaaring Bumoto nang Pribado at Malaya sa Pamamagitan ng Koreo

Ang Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo ay naging mas tanyag sa California. Gayunpaman, ang mga botante na may ilang mga kapansanan, halimbawa, kapansanan sa paningin at sa paggamit ng kamay, ay hindi makakaboto nang pribado at malaya gamit ang papel na balota ng Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo dahil hindi nila ito nababasa o namamarkahan.

 

 

Click links below for a downloadable version.