Multipurpose Senior Services Program (MSSP - Chương Trình Dịch Vụ Người Cao Niên Đa Mục Đích) có thể là Đáp Án để Ở Nhà thay vì đến Viện Dưỡng Lão.

Publications
#5395.05

Multipurpose Senior Services Program (MSSP - Chương Trình Dịch Vụ Người Cao Niên Đa Mục Đích) có thể là Đáp Án để Ở Nhà thay vì đến Viện Dưỡng Lão.

Chương trình Dịch vụ Cao cấp Đa năng cung cấp cho bạn các dịch vụ và hỗ trợ để bạn ở nhà càng lâu càng tốt. Mục đích là để ngăn bạn vào viện dưỡng lão. Đây là chương trình miễn trừ tại gia đình và cộng đồng của Medi-Cal. Nó giúp bạn có thêm sự trợ giúp để bạn có thể ở trong nhà của mình. Quán rượu này cho bạn biết về chương trình. Nó cho bạn biết cách nhận các dịch vụ. Nó cho bạn biết về các dịch vụ bạn có thể nhận được. Nếu Medi-Cal cho bạn biết rằng bạn không thể có các dịch vụ, quán rượu sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì.

Chương trình Multipurpose Senior Services Program (MSSP) là gì?

MSSP cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ giúp quý vị được ở lại nhà lâu nhất có thể. Mục đích của chương trình là giúp quý vị không phải vào viện dưỡng lão. Đây là một chương trình miễn trừ dựa trên gia đình và cộng đồng của Medi-Cal (HCBS) có thể cung cấp cho quý vị các nguồn khác giúp quý vị được ở lại nhà.

Nếu như quý vị đã lập gia đình và không đủ điều kiện hưởng Medi-Cal vì quý vị có quá nhiều nguồn và/hoặc có thu nhập cao, thì quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho Chương trình MSSP.

Ai Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Dịch Vụ MSSP?

Để hội đủ điều kiện, quý vị phải:

 • Từ 65 tuổi trở lên;
 • Là người có khuyết tật và sẽ gặp nguy hiểm nếu vào viện dưỡng lão. Y tá sẽ đánh giá quý vị để xác định rằng quý vị có hội đủ điều kiện cho MSSP hay không;
 • Hiện hội đủ điều kiện hưởng các dịch vụ Medi-Cal và không nhận các dịch vụ thông qua chương trình miễn trừ dựa trên gia đình và cộng đồng khác. Nếu quý vị đang nằm viện hoặc ở trong một cơ sở chăm sóc và muốn chuyển ra ngoài, có những quy tắc đặc biệt không kể đến thu nhập của bạn đời của quý vị và các nguồn khiến quý vị dễ dàng hơn trong việc hội đủ điều kiện. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal do các nguồn hoặc do thu nhập của bạn đời của quý vị, hoặc quý vị có nghĩa vụ chia sẻ chi phí, vui lòng xem bên dưới về khoản thanh toán cho các dịch vụ chuyển đổi.
 • Đang sinh sống trong hạt có chương trình này - Vui lòng xem Đính kèm B để biết danh sách hiện thời về các hạt có chương trình này.

Chương Trình có Những Loại Dịch Vụ nào?

Các Dịch Vụ gồm có:

 • Các chương trình Trung Tâm Người Cao Tuổi
 • Hỗ trợ và tư vấn quản lý tiền bạc
 • Quản Lý Hồ Sơ – Thường do một y tá và người công tác xã hội thực hiện. Họ sẽ:
 • Đánh giá tình trạng sức khỏe và các nhu cầu khác của quý vị
 • Xây dựng một kế hoạch chăm sóc phù hợp với các nhu cầu đó
 • Sắp xếp các dịch vụ cần thiết
 • Giám sát tình trạng sức khỏe của quý vị
 • Biện hộ cho quý vị
 • Thông tin và giới thiệu
 • Chăm sóc thay thế – một người khác sẽ chăm sóc cho quý vị trong một thời gian ngắn thay cho người vẫn thường chăm sóc quý vị khi người đó cần một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi
 • Hỗ trợ gia cư, có thể bao gồm:
 • Tạo điều kiện về cơ sở vật chất
 • Các dụng cụ phụ trợ
 • Hỗ trợ khẩn cấp khi chuyển chỗ ở
 • Chi phí thuê nhà tạm trong một số trường hợp nhất định
 • Hỗ trợ khôi phục các dịch vụ tiện ích
 • Sửa chữa hoặc thay thế các trang thiết bị thiết yếu như lò nướng, tủ lạnh hoặc giường ngủ
 • Dịch vụ Pháp Lý
 • Sửa chữa nhỏ các thiết bị đảm bảo an toàn cho gia đình
 • Đi lại
 • Hộ tống đến các cuộc hẹn khám với bác sĩ
 • Hỏi thăm qua điện thoại
 • Thăm viếng thân tình
 • Đánh giá sức khỏe và tâm lý
 • Dịch vụ dinh dưỡng
 • Chăm sóc sức khỏe tại nhà
 • Chăn sóc sức khỏe phòng ngừa
 • Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa
 • Phục vụ bữa ăn tại nhà hoặc tại một địa điểm khác
 • Chăm sóc ban ngày cho người trưởng thành, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe
 • Hỗ trợ chăm sóc cá nhân để giữ gìn vệ sinh, duy trì an toàn cá nhân và các hoạt động thường ngày
 • Giám sát bảo vệ - giám sát 24h đối với các cá nhân rất yếu hoặc có thể phải cấp cứu y tế
 • Các dịch vụ giao tiếp - các dịch vụ biên dịch và thông dịch và cung cấp hệ thống phản ứng khẩn cấp
 • Mua thiết bị

MSSP VÀ THANH TOÁN CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN TIẾP

Nếu quý vị bị phát sinh các chi phí sử dụng các dịch vụ tại một cơ sở chăm sóc để giúp quý vị trở về nhà, và quý vị không đủ điều kiện hưởng Medi-Cal tại thời điểm nhận các dịch vụ đó hoặc có một nghĩa vụ chia sẻ chi phí, thì Medi-Cal sẽ thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp trong 6 tháng cuối cùng mà quý vị ở tại cơ sở nói trên.

Các dịch vụ mà Medi-Cal sẽ thanh toán giúp quý vị được gọi là “các dịch vụ chuyển tiếp” sẽ giúp quý vị chuyển ra khỏi cơ sở đó. Các dịch vụ bao gồm liệu pháp vận động, vật lý trị liệu và các dịch vụ phục hồi chức năng khác, thay đổi kiến trúc ngôi nhà của quý vị và quản lý hồ sơ khi quý vị ở tại cơ sở chăm sóc để giúp quý vị chuyển ra ngoài.

Nếu quý vị có gia đình và đang quay trở về nhà với người bạn đời hoặc quý vị đang sống ở nhà cùng với người bạn đời, có một số quy định đặc biệt về nguồn và thu nhập áp dụng giúp quý vị dễ hội đủ điều kiện hơn.

Tôi Có Phải Trả Tiền để Được Nhận Các Dịch Vụ Này Không?

Không. Quý vị sẽ không phải trả tiền.

Tôi Có thể Nhận MSSP Nếu Tôi Đang Hưởng In-Home Support Services (IHSS - Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia) Không?

Có. Quý vị có thể được nhận cả hai.

Những Dịch Vụ Mà Tôi Đang Nhận Theo IHSS Có Bị Giảm Bớt Nếu Tôi Nhận Các Dịch Vụ Theo MSSP Không?

Nếu hiện tại quý vị đang có được số giờ IHSS tối đa, số giờ này không thể bị giảm bớt trừ khi quý vị có được sự giúp đỡ tại gia qua MSSP.

Nếu quý vị không có được số giờ IHSS tối đa, bất kỳ sự trợ giúp tại gia nào qua MSSP sẽ không ảnh hưởng tới số giờ IHSS của quý vị.

Tôi Đăng Ký Bằng Cách Nào?

Vui lòng xem danh sách ở cuối tờ thông tin này. Tra tên hạt quý vị đang sinh sống và gọi đến số điện thoại ghi trong danh sách. Và nói rằng “I think I need MSSP services.” ("Tôi nghĩ rằng tôi cần dịch cụ MSSP") Quý vị cũng có thể gọi đến số 1-800-510-2020 để hỏi về Area Agency on Aging (AAA - Cơ Quan Khu Vực về Người Cao Niên) tại địa phương.

Tôi Có Thể Làm Gì Nếu Bị Từ Chối MSSP?

Quý vị có thể kháng cáo và yêu cầu một buổi điều trần công bằng. Bên cạnh đó, quý vị có quyền nhận một văn bản giải thích lý do khiến quý vị bị từ chối MSSP. Trong văn bản đó sẽ giải thích những việc quý vị có thể làm để kháng cáo. Quý vị có thể gọi tới Disability Rights California để được trợ giúp.

Tôi Có Thể Nhận Thêm Thông Tin về MSSP Bằng Cách Nào?

Nếu quý vị có thể truy cập vào internet, vui lòng truy cập vào trang mạng: 
http://www.aging.ca.gov/programsproviders/mssp/ 

Tôi Không Đủ Điều Kiện Hưởng MSSP, Còn Chương Trình Nào Khác Có Thể Giúp Tôi Hay Không?

Vui lòng gọi Area Agency on Aging (AAA) để biết thông tin và dịch vụ giới thiệu trong cộng đồng của quý vị. Vui lòng gọi đến số điện thoại dưới đây để lấy số của văn phòng AAA gần nhất: 1 800 510-2020

Các địa chỉ liên hệ của Multipurpose Senior Service Program (Theo Hạt) cũng có tại –http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/MSSP/Contacts/ 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.