برنامه خدمات ارشد چند منظوره ممکن است راهی برای ماندن در خانه به جای رفتن به خانه سالمندان باشد.