The Multipurpose Senior Services Program May be the Answer to Staying at Home Rather than Going to a Nursing Home

Publications
#5395.09

The Multipurpose Senior Services Program May be the Answer to Staying at Home Rather than Going to a Nursing Home

Multipurpose Senior Services Program muab kev pabcuam thiab kev txhawb nqa rau koj kom nyob hauv tsev ntev li ntev tau. Lub hom phiaj yog kom koj tsis txhob mus tom tsev laus. Nws yog Medi-Cal kev zam hauv tsev thiab hauv zej zog. Nws muab kev pab ntxiv rau koj kom koj nyob hauv koj lub tsev. Pub no qhia koj txog qhov program. Nws qhia koj yuav ua li cas thiaj tau txais cov kev pabcuam. Nws qhia koj txog cov kev pabcuam koj tuaj yeem tau txais. Yog tias Medi-Cal qhia rau koj tias koj tsis tuaj yeem muaj cov kev pabcuam, pub dawb qhia koj yuav ua li cas.

Qhov Kev Pabcuam Ntau Lub Hom Phiaj Rau Cov Laus (Multipurpose Senior Services Program (MSSP)) yog dab tsi?

MSSP muab cov kev pab thiab kev txhawb los pab kom koj tau nyob hauv tsev ntev npaum li ntev tau. Lub hom phiaj yog ua kom koj tsis txhob tau mus nyob hauv tsev laus. Nws yog Medi-Cal qhov kev zam rau nyob hauv tsev thiab hauv zej zog uas tuaj yeem muab cov chaw pab tshwj xeeb rau koj los pab koj kom txuas ntxiv tau nyob hauv koj tus kheej lub tsev.

Yog tias koj muaj txij nkawm thiab tsis muaj cai tau txais Medi-Cal vim tias muaj ntau cov chaw pab dhau thiab/lossis cov nyiaj khwv tau los ntau dhau, koj yuav tuaj yeem txuas ntxiv muaj cai rau MSSP.

Leej Twg Thiaj Muaj Cai rau MSSP Cov Kev Pab?

Txhawm rau kom muaj cai, koj yuav tsum yog:

 • Muaj hnub nyoog tsawg kawg 65 xyoos;
 • Tus neeg muaj qhov xiam oos qhab uas muaj kev pheej hmoo mus tom lub tsev laus. Txhawm rau txiav txim siab seb koj puas muaj cai tau txais MSSP, ib tus kws saib xyuas neeg mob yuav ntsuas koj;
 • Tam sim no muaj cai tau txais Medi-Cal thiab tsis tau txais cov kev pab hla lwm qhov kev zam rau nyob hauv tsev thiab hauv zej zog. Yog tias tam sim no koj nyob hauv tsev khomob lossis lub chaw khomob thiab xav tawm mus, muaj cov cai tshwj xeeb uas tsis suav ntau ntawm koj tus txij nkawm cov nyiaj khwv tau los thiab cov kev pab uas ua rau yooj yim dua kom koj muaj cai tau txais. Yog tam sim no koj tseem tsis muaj cai tau txais Medi-Cal vim yog cov khoom siv los yog tus txij nkawm cov nyiaj khwv tau los, lossis koj yuav tau sib pab them nqi, saib cov kev them nyiaj hauv qab no ntawm kev hloov chaw kev pab.
 • Cov neeg nyob hauv lub nroog uas muaj qhov kev pab no – Saib Cov Ntawv Xa Nrog Ua Ke B txog cov npe nroog uas muaj qhov kev pab no.

Cov Kev Pab Twg Uas Muaj Rau Koj?

Cov Kev Pab Uas Muaj suav nrog:

 • Lub Chaw Pabcuam Neeg Laus
 • Kev pabcuam thiab sab laj txog kev tswj hwm nyiaj txiag
 • Kev Tswjhwm Khomob – Feem ntau ua los ntawm tus kws saib xyuas neeg mob thiab tus neeg ua haujlwm pabcuam uas yuav:
 • Mus kho koj tus mob thiab lwm yam uas xav tau
 • Hloov kho qhov kev npaj khomob kom tau raws li cov xav tau no
 • Npaj cov kev pab uas xav tau
 • Tshuaj xyuas koj li kev noj qab nyob zoo
 • Muab kev pabcuam
 • Cov ntaub ntawv thiab kev xa mus
 • Kev so – kev saib xyuas sijhawm luv rau koj los ntawm ib tus neeg uas tsis yog tus neeg saib xyuas koj thaum nws yuav tsum tau muaj sijhawm so
 • Kev pabcuam tsev nyob uas tuaj yeem suav nrog:
 • Kev yoog tau lub cev
 • Cov cuab yeej siv pabcuam
 • Kev pabcuam kub ntxhov hauv qhov rhais chaw nyob
 • Kev them nqi chaw pw ib ntus hauv qhov xwm txheej tshwj xeeb
 • Kev pabcuam rov nruab hluav taws xob siv
 • Kho lossis hloov cov khoom siv tseem ceeb hauv  tsev xws li qhov cub, tub txias lossis txaj pw
 • Pabcuam kev cai lij choj
 • Kev kho vaj tse me ntsis kom nyab xeeb
 • Kev taug kev mus los
 • Coj kev mus ntsib kws khomob raws qhov teem caij
 • Hu xovtooj ntseeg siab tau
 • Kev mus ntsib nrog hais lus zoo
 • Ntsuas kev noj qab haus huv thiab txoj kev xav
 • Pabcuam khoom noj zoo
 • Pab khomob hauv tsev
 • Kev khomob tiv thaiv
 • Pabcuam ua noj haus hauv tsev
 • Cov khoom noj hauv tsev los yog ntawm thaj chaw
 • Kev saib xyuas neeg loj nruab hnub suav nrog kev khomob neeg loj nruab hnub
 • Kev pabcuam tu tus kheej txhawm rau tswj xyuas kev nyiam huv, kev nyab xeeb ntawm tus kheej thiab cov haujlwm kev noj nyob niaj hnub
 • Kev saib xyuas tiv thaiv – kev saib xyuas 24 xuaj moos rau tus neeg uas qaug zog heev lossis yuav raug kev txom nyem qhov khomob kub ntxhov
 • Kev pab sib txuas lus – kev txhais lus thiab pabcuam txhais lus ntawm ncauj thiab muab cov kab ke pabcuam kev kub ntxhov
 • Xaj yuav cuab yeej siv

PABCUAM MSSP THIAB THEM NYIAJ NQI HLOOV CHAW

Yog tias koj muaj kev siv nyiaj rau cov kev pab thaum nyob ntawm lub chaw haujlwm txhawm rau pab koj rov mus txog tsev, thiab koj tsis muaj cai tau txais Medi-Cal thaum lub sijhawm koj tau txais cov kev pab no lossis tau sib pab them nqi, Medi-Cal yuav them rau qhov kev pab uas tau muab thaum lub sijhawm rau hli dhau los thaum koj nyob ntawm lub chaw khomob.

Cov kev pab Medi-Cal yuav them rau uas yog hu tias “kev pabcuam hloov chaw” uas yog pab koj tawm ntawm lub chaw khomob. Cov kev pab muaj xws li kev pab kho mob ua haujlwm, khomob lub cev, thiab lwm kev pab kom zoo li qub, hloov kho tej vaj tse hauv koj lub tsev thiab tswjhwm kev khomob thaum nyob ntawm chaw khomob kom pab koj tawm mus.

Yog tias koj muaj txij nkawm thiab rov qab mus nrog tus txij nkawm nyob tom tsev lossis twb tawm ntawm lub tsev nrog koj tus txij nkawm lawm, muaj qhov kev pab tshwj xeeb thiab cov kev cai nyiaj khwv tau los rau siv tuaj yeem ua rau koj muaj cai tau txais yooj yim.

Puas Yog Kuv Yuav Tsum Tau Them Nyiaj thiaj Tau Txais Cov Kev Pab No?

Tsis yog, tsis muaj qhov sau nyiaj ntawm koj.

Puas Yog Kuv Tuaj Yeem Tau Txais MSSP yog tias Kuv Tab Tom Tau Txais Cov Kev Pab Txhawb Hauv Tsev (IHSS)?

Yog. Koj tuaj yeem tau txais hlo ob qho.

Puas Yog Yam Kev Pab Kuv Tau Txais Raws Li IHSS raug txiav yog tias Kuv Tau Txais MSSP?

Yog tias tam sim no koj tau txais cov xuaj moos IHSS ntau kawg lawm, cov xuaj moos no tsis tuaj yeem raug txiav yog tias koj tau txais qee cov kev pab hauv tsev hla MSSP.

Yog tias koj tsis tau txais cov xuaj moos IHSS ntau kawg, ib qho kev pab hauv tsev hla MSSP yuav tsis cuam tshuam txog koj cov xuaj moos IHSS.

Kuv Yuav Thov Li Cas?

Saib cov npe nyob nram qab kawg ntawm nplooj ntawv no. Nrhiav koj lub tebchaws thiab hu rau tus npawb xovtooj nyob hauv. Hais tias, “Kuv xav  tias Kuv xav tau cov kev pab MSSP.” Koj kuj tuaj yeem hu 1-800-510-2020 rau koj Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Neeg Laus Hauv Thaj Chaw (Area Agency on Aging (AAA)).

Kuv Yuav Ua Li Cas Yog Kuv Raug Tsis Kam Lees MSSP?

Koj tuaj yeem sau ntawv foob thiab thov saib xyuas kev ncaj ncees. Tsis tas li ntawv xwb, koj muaj cai kom tau txais ib tsab ntawv piav qhia tias vim li cas koj thiaj raug tsis kam lees MSSP. Tsab ntawv piav qhia yuav piav txog yam uas koj tuaj yeem ua txhawm rau foob. Koj tuaj yeem hu rau Disability Rights California kom pabcuam.

Kuv Yuav Tau Txais Cov Ntaub Ntawv Ntau Ntxiv Txog MSSP Li Cas?

Yog tias koj nkag siv tau internet, mus rau tus website: 
http://www.aging.ca.gov/programsproviders/mssp/ 

Kuv Tsis Muaj Cai Tau Txais MSSP, Puas Muaj Lwm Qhov Kev Pab Uas Yuav Pab Tau Kuv?

Hu rau koj Lub Chaw Pabcuam Neeg Laus Hauv Thaj Chaw (Area Agency on Aging (AAA)) kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv thiab cov kev pab uas muaj nyob hauv koj lub zej zog. Txog tus npawb xovtooj ntawm koj lub chaw haujlwm AAA nyob zej tshaj plaws hu rau: 1 800 510-2020

Cov Npawb Tiv Toj Qhov Kev Pab Ntau Lub Hom Phiaj Rau Cov Laus (Xaiv Raws Lub Nroog) Kuj muaj nyob ntawm –http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/MSSP/Contacts/ 

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.  

 

 

Click links below for a downloadable version.