برنامه‌های Medi-Cal برای کمک به شما تا در خانه‌تان بمانید یا از آسایشگاه خارج شوید

Publications
#5392.12

برنامه‌های Medi-Cal برای کمک به شما تا در خانه‌تان بمانید یا از آسایشگاه خارج شوید

این نشریه در مورد برنامه‌های California که به افراد ناتوان از جمله کودکان و سالمندان که خدمات بستری خانگی Medi-Cal دریافت می‌کنند یا از مراکز مراقبتی بلندمدت نظیر بیمارستان، آسایشگاه یا مراکز پزشکی دیگر به خانه باز می‌گردند اطلاع‌رسانی می‌کند.

این نشریه در مورد برنامه‌های California که به افراد ناتوان از جمله کودکان و سالمندان که خدمات بستری خانگی Medi-Cal دریافت می‌کنند یا از مراکز مراقبتی بلندمدت نظیر بیمارستان، آسایشگاه یا مراکز پزشکی دیگر به خانه باز می‌گردند اطلاع‌رسانی می‌کند. اگر برای دریافت خدمات ماندن در خانه یا خارج شدن از یک مرکز درمانی نیاز به کمک دارید، می‌توانید با حقوق ناتوان‌های California به شماره تلفن رایگان (800) 776-5746 یا TTY:
(800) 719-5798 تماس بگیرید. همچنین می‌توانید به وب‌سایت ما در www.disabilityrightsca.org
مراجعه کنید.

A. خدمات حمایتی در منزل (IHSS)

برنامه خدمات حمایتی در منزل (IHSS) به افراد دارای ناتوانی از جمله کودکان خدمت‌رسانی می‌کند، این برنامه به آنها امکان می‌دهد به‌جای زندگی در مرکز مراقبتی بلند مدت نظیر آسایشگاه، مراقبت خوابگاهی یا سایر مراکز درمانی در محیط ایمن خانه بمانند. IHSS یک برنامه در سراسر ایالت و بزرگترین برنامه خدمات مراقبت خانگی California است. خدمات IHSS توسط یک مراقب IHSS در خانه فرد ارائه می‌شود. مراقب IHSS می‌تواند عضوی از خانواده یا فرد دیگری باشد که توسط فرد دریافت‌کننده خدمات IHSS انتخاب می‌شود.

خدمات IHSS شامل موارد زیر است ولی به آنها محدود نمی‌شود:

 • خانه‌داری و خدمات مربوطه: نظافت منزل، آماده کردن وعده غذایی، رخت‌شویی، خرید مواد غذایی و بیرون بردن زباله.
 • خدمات مراقبت فردی:‌ حمام کردن، غذا دادن، لباس پوشاندن، آرایش کردن و استفاده از توالت.
 • خدمات پیراپزشکی: کمک در تزریق یا تجویز داروهای دیگر، مراقبت از روده و مثانه، تغذیه با لوله G، ساکشن با لوله تراشه، مراقبت از پوست و زخم.
 • سرپرستی حفاظتی: نظارت و تغییر دادن کلامی مسیر رفتارهای فرد برای پیشگیری از صدمه یا آسیب دیدن و
 • همراهی کردن تا نوبت‌های پزشکی.

ساکنین California در شرایط زیر واجد شرایط IHSS هستند:

 • نابینا، ناتوان یا سن آنها بالای 65 سال باشد یا
 • واجد شرایط SSI یا Medi-Cal باشند و
 • در خانه خودشان زندگی کنند و
 • برای ایمن ماندن در خانه نیاز به خدمات IHSS داشته باشند.

افراد می‌توانند برای درخواست خدمات IHSS با دفتر IHSS کانتی تماس بگیرند: https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره IHSS، می‌توانید به صفحه منبع خودمراقبتی IHSS از DRC: https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportive-services-ihss یا به وب‌سایت اداره خدمات اجتماعی California (CDSS):
https://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services مراجعه کنید.

B. برنامه خدمات مراقبتی جامع سالمندان (PACE)

برنامه PACE خدمات پزشکی و اجتماعی برای افراد 55 سال به بالا که واجد شرایط آسایشگاه هستند، ولی می‌توانند در خانه زندگی کنند فراهم می‌کند. پزشک مراقبت‌های اولیه با یک تیم مراقبتی همکاری می‌کند تا برای PACE و سایر خدمات اجتماعی مورد نیاز فرد برای در منزل ماندن هماهنگ کند. PACE یک طرح درمانی است که جای Medi-Cal، Medicare یا هر دو را می‌گیرد که این بستگی به وضعیت واجد شرایط بودن دارد. PACE فقط در برخی از زیپ‌کدهای California ارائه می‌شود. دریافت هم‌زمان هر دو سرویس IHSS و PACE ممکن نیست. با این وجود، PACE خدمات مراقبت در خانه مشابه IHSS ارائه می‌دهد.

برای واجد شرایط بودن شخص باید:

 • 55 ساله یا بزرگتر باشد،
 • واجد شرایط خدمات مراقبتی آسایشگاهی باشد،
 • بتواند در جامعه با حمایت به‌طور ایمن زندگی کند و
 • در محلی زندگی کند که زیپ‌کد آن تحت پوشش طرح PACE باشد. فهرستی از طرح‌های PACE و زیپ‌کدهای آن در http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/PACEPlans.aspx موجود است.

پرداخت به PACE توسط Medi-Cal و Medicare انجام می‌شود. افراد دارای Medi-Cal به‌طور خودکار واجد شرایط PACE هستند. افرادی که فقط Medicare دارند می‌توانند بخشی از حق بیمه ماهانه‌ که Medi-Cal برای دریافت خدمات PACE توسط فرد پرداخت می‌کند را بپردازند. برای زوج متأهلی که یکی از آنها نیاز به خدمات PACE دارد و دیگری نیاز ندارد،‌ می‌توان از قوانین تنگ‌دستی همسر Medi-Cal برای کمک به آن همسر استفاده کرد تا واجد شرایط Medi-Cal شود تا اینکه همسری که PACE ندارد بتواند این خدمات را دریافت کند. قوانین تنگ‌دستی همسر Medi-Cal کمک می‌کند تا همسر که واجد شرایط PACE/Medi-Cal نیست درآمد و سرمایه خود را حفظ کند و در عین حال همسر دیگر واجد شرایط Medi-Cal شود.

مثال‌هایی از خدمات PACE عبارتند از:

 • مراقبت‌های پزشکی پیشگیرانه، اولیه و تخصصی
 • خدمات پزشکی اورژانسی
 • داروهای تجویزی
 • خدمات مراقبتی دهان و دندان و بینایی
 • فیزیوتراپی و تفریح درمانی
 • خدمات مراقبتی روزانه بزرگسالان
 • خدمات مددکاری اجتماعی
 • خدمات مراقبت فردی در منزل
 • تجهیزات و لوازم پزشکی
 • مشاوره تغذیه
 • وعده‌های غذایی
 • حمایت مراقب
 • حمل و نقل به محل‌های فعالیت PACE و نوبت‌های پزشکی.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه PACE می‌توانید نشریه PACE از DRC را در: https://www.disabilityrightsca.org/publications/programs-of-all-inclusive-care-for-the-elderly-pace-services-for-regional-center مرور کنید یا به خدمات مراقبتی وزارت بهداشت California (DHCS)، وب‌سایت PACE در: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/programofall-inclusivecarefortheelderly.aspx یا وب‌سایت CalPACE از California در: https://calpace.org/ مراجعه کنید.

C. اسقاط حق خدمات خانه و جامعه‌محور (HCBS)

California شش برنامه اسقاط حق خدمات خانه و جامعه‌محور (HCBS) را اداره می‌کند. برنامه‌های اسقاط حق HCBS برنامه‌های Medi-Cal هستند که از قوانین معین Medi-Cal چشم‌پوشی می‌کنند تا افراد بتوانند خدماتی را که برای زندگی در خانه یا اجتماع به‌جای زندگی در بیمارستان یا مرکز مراقبت‌های بلندمدت نیاز دارند دریافت کنند. هر اسقاط حق که در زیر مطرح‌ شده حاوی پیوندی است که در آنجا می‌توان اطلاعات بیشتری به‌صورت آنلاین درباره این اسقاط حق یافت. هر زمان فقط یک نفر می‌تواند برای یک اسقاط حق ثبت‌نام کند.

شش برنامه اسقاط حق California عبارتند از:

 • برنامه اسقاط حق Medi-Cal (MCWP) که قبلاً با نام اسقاط حق (AIDS) سندرم نقص ایمنی اکتسابی شناخته می‌شد
 • اسقاط حق آسایشگاه معلولین (ALW)
 • اسقاط حق جایگزین‌های خانه و جامعه‌محور (HCBA)
 • برنامه خدمات سالمندان چندمنظوره (MSSP)
 • اسقاط حق HCBS برای اسقاط حق ناتوان‌های رشدی (HCBS-DD)
 • برنامه تعیین سرنوشت (SDP)

این اسقاط‌ حق‌ها در زیر بیشتر توصیف شده است.

می‌توانید اطلاعات بیشتر درباره اسقاط حق Medicaid ایالت California را به‌صورت آنلاین در: https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalWaivers.aspx و https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demo/demonstration-and-waiver-list/index.html?f%5B0%5D=waiver_state_facet%3A726#content#content#content#content بدست آورید.

i. برنامه اسقاط حق Medi-Cal (MCWP) که قبلاً معروف به اسقاط حق ایدز بود

برنامه اسقاط حق MCWP به بزرگسالان و کودکان واجد شرایط Medi-Cal که مبتلا ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) یا ایدز هستند و واجد شرایط بستری در آسایشگاه یا بیمارستان می‌باشند، ‌ولی با خدمات اسقاط حق می‌توانند در خانه بمانند، خدمت‌رسانی می‌کند. افرادی که در اسقاط حق ایدز ثبت‌نام هستند نمی‌توانند در برنامه اسقاط حق HCBS یا برنامه خدمات تسکین Medi-Cal ثبت‌نام کنند. با این حال، افراد می‌توانند به‌طور هم‌زمان در برنامه تسکین Medicare ثبت‌نام کنند.

خدمات اسقاط حق MCWP عبارتند از:

 • مدیریت پرونده
 • خدمات خانه‌داری (فعالیت‌های عمومی خانه‌داری)
 • پرستاری حرفه‌ای (RN/LVN)
 • خدمات مراقبتی 
 • روان‌درمانی
 • وعده‌های غذایی با تحویل در خانه
 • مشاوره تغذیه
 • تجهیزات و لوازم پزشکی خاص
 • سازگاری‌های کوچک فیزیکی در منزل
 • حمل و نقل غیرپزشکی

افراد می‌توانند برای درخواست به نهاد اسقاط حق MCWP در منطقه خود تماس بگیرند:
https://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/publications/masters-mtp/part2/aid.pdf.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اسقاط حق MCWP به‌صورت آنلاین می‌توانید به وب‌سایت DHCS در: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AIDS.aspx مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات کلی‌تر می‌توانید برگه اطلاعاتی MCWP از DRC را در: https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-the-aids-medi-cal-waiver-can-help-you-get-the-care-you-need-at-home-instead-of-in مرور کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اسقاط حق MCWP می‌توانید به وب‌سایت وزارت بهداشتی عمومی California (CDPH) در: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_care_mcwp.aspx مراجعه کنید.

ii. اسقاط حق آسایشگاه معلولین (ALW)

برنامه اسقاط حق آسایشگاه معلولین یک برنامه Medi-Cal است که برای آسایشگاه معلولین، هماهنگ‌سازی خدمات مراقبتی و سایر مزایای ارائه‌شده به سالمندان واجد شرایط و اشخاص دارای ناتوانی که واجد شرایط بستری در آسایشگاه هستند ولی مایل هستند در محیط آسایشگاه معلولین زندگی کنند پرداخت می‌کند. خدمات به افرادی ارائه می‌شود که در یک مرکز مراقبت‌های آسایشی برای سالمندان (RCFE) یا توسط یک نهاد سلامت خانگی در مسکن دولتی یارانه‌ای ارائه می‌شود. افرادی که در محیط مرکز درمانی ALW زندگی می‌کنند لازم است که برای اتاق و اقامت خود پرداخت کنند.

تأسیسات ALW در کانتی‌های زیر قابل دسترس است:

 • Contra Costa
 • Fresno          
 • Kern
 • Los Angeles
 • Orange
 • Riverside
 • Sacramento
 • San Bernardino
 • San Diego
 • San Francisco
 • San Joaquin
 • San Mateo
 • Santa Clara
 • Sonoma

برای واجد شرایط بودن در ALW، فرد باید:

 • 21 ساله یا بزرگتر باشد،
 • بدون اشتراک هزینه واجد شرایط Medi-Cal باشد،
 • نیاز به خدمات مراقبتی با سطح پرستاری باشد و
 • تمایل به زندگی در مرکز آسایشگاه معلولین یا مسکن یارانه‌ای دولتی در یکی از کانتی‌هایی که خدمات ALW ارائه می‌دهند داشته باشد.

خدمات ALW عبارتند از:

 • هماهنگ‌سازی مراقبتی
 • هماهنگ‌سازی مراقبتی انتقال به مرکز پرستاری
 • توسعه/به‌روزرسانی یک طرح مراقبت فردی
 • مراقبت فردی و کمک در فعالیت‌های روزمره زندگی
 • رخت‌شویی
 • خانه‌داری
 • امور نگهداری تأسیسات
 • خدمات مراقبت پرستاری حرفه‌ای ادواری
 • وعده‌های غذایی و میان‌وعده‌ها
 • کمک در مصرف داروها توسط خود فرد
 • فراهم کردن/هماهنگ کردن وسیله نقلیه
 • فعالیت‌های تفریحی
 • خدمات اجتماعی

برای درخواست برنامه ALW، افراد می‌توانند با نهاد هماهنگ‌سازی مراقبتی در ناحیه خود در: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/Care-Coordination-Agencies.pdf تماس بگیرند. اگر ALW پر باشد، افراد می‌توانند درخواست کنند تا به لیست انتظار افزوده شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اسقاط حق ALW می‌توانید به: http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AssistedLivingWaiver.aspx مراجعه کنید.

iii. اسقاط حق جایگزین‌های خانه و جامعه‌محور (HCBA) اسقاط حق

اسقاط حق HCBA خدمات خانه و جامعه‌محور (HCBS) ارائه می‌دهد تا افراد واجد شرایط دارای ناتوانی بتوانند در منزل زندگی کنند و خدمات که نیاز دارند را دریافت کنند. خدمات حق اسقاط HCBA به‌جای بیمارستان یا نوع دیگری از مرکز پرستاری، در خانه فرد در جامعه ارائه می‌شوند. برنامه اسقاط حق HCBA در سطح ایالت است. بر اساس رهنمود خدمات مراقبتی وزارت بهداشت California (DHCS)، برنامه اسقاط حق HCBA توسط نهادهای اسقاط حق HCBA براساس کانتی یا زیپ‌کد مدیریت می‌شود. در کانتی‌هایی که هیچ نهاد اسقاط حقی وجود ندارد، DHCS خدمات اسقاط حق را برای دریافت‌کننده‌های اسقاط حق مدیریت می‌کند. یک تیم مدیریت خدمات مراقبتی که شامل یک پرستار و یک مددکار اجتماعی است یک لیست خدمات «طرح مراقبتی» ایجاد خواهد کرد که فرد برای زندگی در اجتماع دریافت خواهد کرد. یک پزشک شرکت‌کننده اسقاط حق باید همچنین با خدمات ارائه‌شونده موافقت کند و «طرح مراقبتی» را امضا کند.

برای واجد شرایط بودن برای اسقاط حق HCBA، افراد باید:

 • Medi-Cal دریافت کنند یا اگر درآمد و منابع همسر یا ولی محسوب نشود واجد شرایط Medi-Cal باشند و
 • نیاز به سطح مراقبت بیمارستانی یا مرکز پرستاری باشند (نظیر مرکز درمانی بیماری حاد، مراکز مراقبت واسط برای افراد داری ناتوانی‌های ذهنی/پرستاری مستمر (ICF/DD-CN) یا مرکز مراقبت بیماری حاد).

خدمات اسقاط حق HCBA عبارتند از:

 • مدیریت پرونده
 • خدمات خانه‌داری
 • خدمات کمکی بهداشتی در منزل
 • مراقبت فرجه‌ای
 • خدمات توانمندسازی
 • خدمات مداخله رفتاری، از جمله حمایت در شرایط بحرانی
 • خدمات تدارک زندگی اجتماعی
 • خدمات روزانه
 • خدمات آماده‌سازی برای اشتغال
 • خدمات اشتغال حمایت‌شده
 • خدمات دندانپزشکی
 • کاردرمانی
 • فیزیوتراپی
 • خدمات بینایی‌سنجی/عینک‌سازی
 • شیشه و قاب عینک‌های نسخه‌ای
 • خدمات روانشناسی
 • خدمات گفتاری، شنوایی و زبانی
 • خدمات مدیریت مالی (FMS)
 • خدمات امور خانه
 • کمک‌های ارتباطی
 • خدمات آموزش جامعه‌محور
 • سازگاری‌های دسترسی‌پذیری محیطی
 • خدمات حمایت از خانواده
 • آموزش خانواده/مصرف‌کننده
 • خدمات دسترسی مسکن
 • خدمات انتقال مسکن فردی
 • خدمات مستمر مسکن و اجاره فردی
 • حمل و نقل غیرپزشکی
 • مشاوره تغذیه
 • سیستم‌های واکنش اضطراری فردی (PERS)
 • پرستاری حرفه‌ای
 • تجهیزات و لوازم پزشکی خاص
 • هزینه‌های انتقال/شروع خدمات
 • اصلاح و سازگاری خودرو
 • خانه‌های بحران اجتماعی با مدیریت ایالتی، خانه‌های حمایت رفتاری ارتقاع‌یافته و تیم‌های سیار شرایط بحرانی
 • خدمات انتقال متمرکز ((ITS

به‌منظور درخواست برای اسقاط حق HCBA، افراد می‌توانند با نهاد اسقاط حق HCBA از طریق: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-and-Community-Based-(HCB)-Alternatives-Waiver.aspx تماس بگیرند.

نهاد اسقاط حق محدوده خدماتی
Access TLC کانتی Santa Barbara و بخش‌های کانتی‌های Los Angeles و Orange
(برای محدوده خدماتی تعریف‌شده با زیپ‌کدها اینجا کلیک کنید)
مراکز استقلال سالمندان کانتی‌های Alameda و Contra Costa
مدیریت مراقبت‌های بهداشتی خانگی کانتی‌های Butte، Glenn، Sacramento، San Joaquín، Shasta، Solano، Sutter، Tehama، Yolo، Yuba، Colusa، Del Norte، El Dorado، Humboldt، Lake، Lassen، Modoc، Nevada، Placer، Plumas، Sierra، Siskiyou و Trinity
مؤسسه سالمندان کانتی‌های San Francisco، San Mateo، San Bernardino و Riverside
سلامت خانگی Libertana کانتی‌های Kern، Fresno، Kings، Tulare، Madera، Mariposa، Merced، Stanislaus، Tuolumne، San Luis Obispo، Amador، Calaveras،
Santa Clara، Santa Cruz، San Benito، Monterey و بخش‌های Los Angeles و Orange
(برای محدوده‌های خدماتی تعریف‌شده با زیپ‌کدها اینجا کلیک کنید)
شرکای خدمات مراقبتی بخش‌های کانتی Los Angeles
(برای محدوده خدماتی تعریف‌شده با فهرست زیپ‌کدها اینجا کلیک کنید)
بهداشت
San Ysidro
کانتی San Diego
اداره خدمات انسانی کانتی Sonoma کانتی Sonoma
نهاد سالمندان کانتی Ventura کانتی Ventura

افرادی که در کانتی زندگی می‌کنند که نهاد اسقاط حق اختصاص‌یافته ندارد می‌توانند مستقیماً با DHCS تماس بگیرند تا با تکمیل کردن فرم موجود به‌صورت آنلاین در: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/2019HCBAApp.pdf درخواست اسقاط حق کنند. برای درخواست‌های اسقاط حق HCBA برای کسانی که به اسپانیایی صحبت می‌کنند با شماره (916) 552-9105 تماس بگیرید. درخواست‌های تکمیل‌شده باید به نشانی زیر ارسال گردد:
Integrated Systems of Care Division, HCBS Programs Eligibility/Intake Unit, 311 South Spring Street, Ste 800, Los Angeles, CA 90013.

اگر اسقاط حق HCBA پر باشد، افراد می‌توانند درخواست کنند تا به لیست انتظار افزوده شوند. اطلاعات ثبت‌نام و لیست انتظار همچنین به صورت آنلاین قابل دسترس است: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/HCBA-Waiver-Current-Enrollment-Dashboard.aspx. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اسقاط حق HCBA می‌توانید به وب‌سایت زیر مراجعه کنید: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-based-alternatives-hcb-alternatives-waiver

iv. برنامه خدمات سالمندان چندمنظوره (MSSP)

برنامه خدمات سالمندان چندمنظوره (MSSP) خدمات مدیریت مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی ارائه می‌دهد تا به افراد کمک کند تا در خانه‌ها و اجتماع خود بمانند.

درحالی که اکثر شرکت‌کننده‌های برنامه نیز خدمات حمایتی در منزل دریافت می‌کنند، MSSP هماهنگ‌سازی مراقبت‌های مستمر ارائه می‌دهد، شرکت‌کننده‌ها را به سایر خدمات و منابع اجتماعی مورد نیاز مرتبط می‌کند، با ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی هماهنگ می‌کند و خدمات و اقلام مورد نیاز را با هدف پیشگیری یا به تأخیر انداختن بستری شدن آسایشگاهی خریداری می‌کند. کل هزینه ترکیبی سالانه مدیریت خدمات مراقبتی و سایر خدمات باید کمتر از هزینه دریافت خدمات مراقبتی در یک مرکز پرستاری حرفه‌ای باشد.

تیمی از متخصصین اجتماعی و سلامت برای هر شرکت‌کننده MSSP ارزیابی سلامت و روانشناسی کامل فراهم می‌کنند تا خدمات مورد نیاز را تعیین کنند. این تیم سپس با شرکت‌کننده MSSP، پزشک، خانواده او و دیگران همکاری می‌کند تا یک طرح مراقبت فردی توسعه دهد. خدمات عبارتند از:

 • مدیریت پرونده
 • خدمات مراقبتی روزانه بزرگسالان
 • تعمیر/امور نگهداری جزئی منزل
 • خدمات خانه‌داری تکمیلی، مراقبت فردی و سرپرستی حفاظتی
 • خدمات فرجه‌ای
 • خدمات حمل و نقل
 • خدمات مشاوره و درمانی
 • خدمات غذایی
 • خدمات ارتباطی

MSSP برای افراد زیر قابل دسترس است:

 • افراد Medi-Cal که برای تدارک این خدمات نیاز به سطح مراقبتی مرکز پرستاری (NF) دارند و
 • سن آنها بالای 65 سال است و
 • افرادی که در یک کانتی سکونت دارند که MSSP قابل دسترس است.

اطلاعات بیشتر از اینجا قابل دسترس است: https://aging.ca.gov/Programs_and_Services/Multipurpose_Senior_Services_Program/

v. اسقاط حق خدمات خانه و جامعه‌محور برای افراد دارای ناتوانی رشدی (HCBS-DD)

اسقاط حق HCBS-DD برای خدمات خانه و جامعه‌محور برای افراد دارای ناتوانی‌های رشدی که خدمات مرکز منطقه‌ای California را دریافت می‌کنند پرداخت می‌کند. هیچ لیست انتظاری برای برنامه اسقاط حق HCBS-DD وجود ندارد. برخی از خدمات اسقاط حق HCBS-DD فقط برای دریافت‌کننده‌های 21 سال به بالا قابل دسترس است. دلیل آن این است که غربالگری زودهنگام و دوره‌ای، تشخیص و درمان Medi-Cal (EPSDT) ممکن است به Medi-Cal برای پشتیبانی از این خدمات برای افراد زیر 21 نیاز داشته باشد. خدمات اسقاط حق HCBS-DD باید در یک طرح برنامه فردی (IPP) مشتری مرکز منطقه‌ای شناسایی و نوشته شود.

برای واجد شرایط بودن برای اسقاط حق HCBS-DD، افراد باید:

 • با تعریف ناتوانی رشدی California همخوانی داشته باشند و مشتری مرکز منطقه‌ای باشند و
 • Medi-Cal دریافت کنند یا اگر درآمد و منابع همسر یا ولی محسوب نشود واجد شرایط Medi-Cal باشند و
 • نیاز به خدمات مراقبتی داشته باشند که مشتری را برای خدمات در یک مرکز خدمات مراقبتی واسط Medi-Cal (ICF) واجد شرایط کند.

خدمات اسقاط حق HCBS-DD عبارتند از:

 • مدیریت پرونده
 • خدمات خانه‌داری
 • خدمات کمکی بهداشتی در منزل
 • مراقبت فرجه‌ای
 • خدمات توانمندسازی
 • خدمات مداخله رفتاری، از جمله حمایت در شرایط بحرانی
 • خدمات تدارک زندگی اجتماعی
 • خدمات روزانه
 • خدمات آماده‌سازی برای اشتغال
 • خدمات اشتغال حمایت‌شده
 • خدمات دندانپزشکی
 • کاردرمانی
 • فیزیوتراپی
 • خدمات بینایی‌سنجی/عینک‌سازی
 • شیشه و قاب عینک‌های نسخه‌ای
 • خدمات روانشناسی
 • خدمات گفتاری، شنوایی و زبانی
 • خدمات مدیریت مالی (FMS)
 • خدمات امور خانه
 • کمک‌های ارتباطی
 • خدمات آموزش جامعه‌محور
 • سازگاری‌های دسترسی‌پذیری محیطی
 • خدمات حمایت از خانواده
 • آموزش خانواده/مصرف‌کننده
 • خدمات دسترسی مسکن
 • خدمات انتقال مسکن فردی
 • خدمات مستمر مسکن و اجاره فردی
 • حمل و نقل غیرپزشکی
 • مشاوره تغذیه
 • سیستم‌های واکنش اضطراری فردی (PERS)
 • پرستاری حرفه‌ای
 • تجهیزات و لوازم پزشکی خاص
 • هزینه‌های انتقال/شروع خدمات
 • اصلاح و سازگاری خودرو
 • خانه‌های بحران اجتماعی با مدیریت ایالتی، خانه‌های حمایت رفتاری ارتقاع‌یافته و تیم‌های سیار شرایط بحرانی
 • خدمات انتقال متمرکز (ITS)

مشتریان مرکز منطقه‌ای معمولاً نیازی به درخواست برای خدمات اسقاط حق HCBS-DD ندارند، زیرا مرکز منطقه‌ای افراد واجد شرایط برای خدمات اسقاط حق HCBS-DD را شناسایی می‌کند. دریافت‌کننده‌های واجد شرایط باید یک فرم انتخاب آگاهانه برای دریافت خدمات اسقاط حق HCBS-DD امضا کنند. با این حال،‌ افراد همچنین می‌توانند با ارسال یک نامه به مرکز منطقه‌ای برای خدمات اسقاط حق HCBS-DD درخواست دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره HCBS-DD و خدمات مرکز منطقه‌ای می‌توانید به وب‌سایت اداره خدمات رشدی California (DSS) در: https://www.dds.ca.gov/rc/ مراجعه کنید. همچنین می‌توانید به وب‌سایت منابع خودحمایتی مرکز منطقه‌ای DRC در: https://www.disabilityrightsca.org/publications مراجعه کنید یا حقوق DRC تحت راهنمای قانون Lanterman، فصل 11 را مرور کنید: اسقاط حق Medi-Cal DD در: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm

vi. برنامه تعیین سرنوشت (SDP)

برنامه تعیین سرنوشت به مشتریان مرکز منطقه‌ای توانایی می‌دهد که خدمات حمایتی را خودشان هدایت کنند. برنامه SDP یک بودجه برای خرید خدمات و حمایت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح فردمحور یا طرح برنامه فردی (IPP) ارائه می‌دهد.

5 اصل زیر برای هدایت برنامه SDP استفاده می‌شود:

آزادی – شرکت‌کننده‌ها حق برنامه‌ریزی برای زندگی خود و تصمیم‌گیری برای خودشان را دارند.

اختیار – شرکت‌کننده‌ها از بودجه خود برای خرید خدمات و حمایت‌های به انتخاب خودشان استفاده می‌کنند.

حمایت – شرکت‌کننده‌ها حمایت‌ها و افرادی را برمی‌گزینند تا به آنها در زندگی، کار و بازی کردن کمک کند.

مسئولیت‌پذیری – شرکت‌کننده‌ها در زندگی تصمیم می‌گیرند و نقش باارزشی در جامعه دارند.

تأیید – شرکت‌کننده‌ها تصمیم‌گیرندگان در زندگی خود هستند.

برای واجد شرایط بودن در SDP، فرد باید:

 • یک ناتوانی رشدی مثل اوتیسم داشته باشند (یعنی یک مشتری مرکز منطقه‌ای باشند) و
 • و با پیروی از مقررات SDP موافق باشند و
 • در یک مرکز مراقبت‌های بهداشتی طولانی‌مدت زندگی نکنند (مثل یک مرکز پرستاری حرفه‌ای، مرکز خدمات مراقبتی واسط یا مرکز خدمات رشدی ایالتی) یا اینکه ظرف 90 روز به جامعه منتقل می‌شوند.

خدمات SDP عبارتند از:

 • حمایت‌های زندگی اجتماعی
 • حمایت‌های کارفرما
 • خانه‌داری
 • مراقب هم‌خانه
 • حمایت‌های آماده‌سازی برای اشتغال
 • خدمات فرجه‌ای
 • خدمات طب سوزنی
 • خدمات کایروپراکتیک
 • خدمات گفتاری، شنوایی و زبانی
 • خدمات مدیریت مالی
 • تسهیل‌کننده مستقل
 • خدمات دندانپزشکی
 • کمک بهداشتی در منزل
 • شیشه و قاب عینک
 • کاردرمانی
 • درمان بینایی
 • فیزیوتراپی
 • خدمات روانشناسی
 • ماساژدرمانی
 • حمل و نقل غیرپزشکی
 • مشاوره تغذیه
 • کالاها و خدمات با هدایت شرکت‌کننده
 • خدمات مداخله رفتاری
 • حمایت ارتباطی
 • حمایت‌های ادغام اجتماعی
 • مداخله بحران و حمایت
 • سازگاری‌های دسترسی‌پذیری محیطی
 • خدمات حمایت از خانواده
 • آموزش خانواده/مصرف‌کننده
 • حمایت‌های دسترسی مسکن
 • آموزش و تحصیل فردی
 • سیستم‌های واکنش اضطراری فردی (PERS)
 • فن‌آوری
 • آموزش و خدمات مشاوره برای مراقب‌های بدون دستمزد
 • هزینه‌های انتقال/شروع خدمات: سرویس دیگر
 • اصلاح و سازگاری خودرو

برای درخواست خدمات SDP، مشتریان مرکز منطقه‌ای باید با هماهنگ‌کننده خدمات مرکز منطقه‌ای تماس بگیرند و به آنها اطلاع دهند که می‌خواهند در این برنامه شرکت کنند. لازم است شرکت‌کننده علاقه‌مند برای راهنمایی حاضر شود تا اطلاعات بیشتری از برنامه بدست آورد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه SDP، افراد می‌توانند به وب‌سایت اداره خدمات رشدی، برنامه تعیین سرنوشت در: https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/ مراجعه کنند و نشریه سؤالات متداول SDP را در: https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-questions/ مشاهده کنند. شما همچنین می‌توانید اسقاط حق را به‌صورت آنلاین در: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/01/HCBS_Combined_Approval_and_Application.pdf مشاهده کنید

D. برنامه انتقال‌های جامعه California (CCT)

برنامه CCT به افراد کمک می‌کند تا از مراکز پزشکی خارج شوند و به اجتماع وارد شوند. تأمین بودجه فدرال برای برنامه CCT تا 1 ژانویه 2027 ادامه گسترش یافته است.

اگر برای حداقل یک روز در یک مرکز پزشکی بوده‌اید و برای خارج شدن از آنجا نیاز به کمک دارید، برنامه‌ریز ترخیص باید برای ترخیص به شما کمک کند و می‌تواند ترخیص شما را با برنامه CCT هماهنگ کند.

برای واجد شرایط بودن در خدمات CCT، افراد باید:

 • واجد شرایط Medi-Cal باشند یا اگر درآمد و منابع همسر محسوب نشود واجد شرایط Medi-Cal باشند و
 • برای حداقل یک روز در یک مرکز پزشکی باشید.

خدمات CCT از جمله موارد زیر را پوشش می‌دهد:

 • یافتن مکانی برای زندگی 
 • پول برای یک واریز و/یا اجاره ماه اول
 • هزینه‌های شروع زندگی در خانه (برای مثال خدمات رفاهی و اثاثیه)
 • اصلاحات خانه
 • سازگاری خانه
 • خدمات کمکی
 • کمک در استخدام مراقب
 • مراقبت خانگی
 • آموزش مراقب

به منظور درخواست برای خدمات برنامه CCT، افراد می‌توانند با سازمان پیشرو CCT در محل خود از طریق: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/List-of-CCT-LOs-April2022.pdf تماس بگیرند. شما همچنین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر به DHCS ایمیل دهید:
California.CommunityTransitions@dhcs.ca.gov یا با DHCS به شماره 1-916-552-9105 یا
(833)388-4551 تماس بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه CCT می‌توانید به وب‌سایت DHCS در: http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx مراجعه کنید. همچنین می‌توانید نشریه DRC را به‌صورت آنلاین در: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-community-transitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to مشاهده کنید.

E. خدمات بزرگسالان جامعه محور (CBAS)

برنامه CBAS می‌تواند به افراد کمک کند که در طول روز از خانه خارج شوند. CBAS خدمات بهداشتی و اجتماعی روزانه در مراکز سراسر California ارائه می‌دهد. CBAS برای بزرگسالان مسن‌تر و بزرگسالان دارای معلولیت که درغیر این‌صورت برای خدمات مراقبتی مرکز پرستاری واجد شرایط می‌شدند یا دارای شرایط بیماری مزمن هستند که مطابق معیارهای ورود است (مثل تشخیص زوال عقل و سلامت روان) قابل دسترس است.

خدمات برنامه CBAS عبارتند از:

 • خدمات پرستاری حرفه‌ای
 • فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی
 • خدمات سلامت روان
 • مراقبت فردی
 • وعده‌های غذایی
 • مشاوره تغذیه
 • فعالیت‌های درمانی
 • خدمات اجتماعی
 • حمل و نقل از محل شرکت‌کننده به مرکز CBAS و بازگشت

برای درخواست خدمات CBAS با نهادهای سالمندان محل (AAA) در کانتی محل خود تماس بگیرید. می‌توانید با تماس با شماره 1-800-510-2020 در کانتی خود AAA را پیدا کنید. همچنین می‌توانید این اطلاعات را به‌صورت آنلاین در: https://www.aging.ca.gov/Find_Services_in_My_County/#tblServicesInMyCounty پیدا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره CBAS می‌توانید به وب‌سایت اداره سالمندان California در: http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHC-CBAS/ مراجعه کنید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.