Cov Khoos Kas Medi-Cal yuav Pab Koj Kom Tau Nyob hauv Koj Tus Kheej Lub Tsev los sis Tawm Ntawm lub Tsev Laus Mus

Publications
#5392.09

Cov Khoos Kas Medi-Cal yuav Pab Koj Kom Tau Nyob hauv Koj Tus Kheej Lub Tsev los sis Tawm Ntawm lub Tsev Laus Mus

Cov ntawv luam tawm no muab cov ntaub ntawv qhia txog cov khoos kas pab ntawm xeev California uas pab cov neeg muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev, suav nrog cov me nyuam yaus thiab cov neeg laus, uas tau txais Medi-Cal nyob hauv lawv lub tsev los sis rov qab los ntawm cov chaw kho mob mus sij hawm ntev los mus tsev xws li cov tsev kho mob, cov tsev laus, thiab lwm qhov chaw kho mob.

Cov ntawv luam tawm no muab cov ntaub ntawv qhia txog cov khoos kas pab ntawm xeev California uas pab cov neeg muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev, suav nrog cov me nyuam yaus thiab cov neeg laus, uas tau txais Medi-Cal nyob hauv lawv lub tsev los sis rov qab los ntawm cov chaw kho mob mus sij hawm ntev los mus tsev xws li cov tsev kho mob, cov tsev laus, thiab lwm qhov chaw kho mob. Yog hais tias koj xav tau kev pab kom tau txais kev pab cuam nyob hauv tsev los sis tawm ntawm lub chaw kho mob mus, koj tuaj yeem tiv tauj Disability Rights California tus xov tooj hu dawb tau ntawm (800) 776-5746 los sis TTY: (800) 719-5798. Koj kuj tseem mus saib tau hauv peb lub vev xaib (website) ntawm www.disabilityrightsca.org.

A. Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS))

Qhov khoos kas muab Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)) muab cov kev pab cuam kho mob rau cov neeg xiam oob khab, suav nrog cov me nyuam yaus, uas pab kom lawv nyob nyab xeeb hauv tsev es tsis txhob nyob hauv lub chaw tu xyuas neeg mob mus sij hawm ntev xws li lub tsev laus, pawg thawj coj thiab kev saib xyuas kho mob, los sis lwm hom chaw kho mob. IHSS yog qhov khoos kas pab kho mob nyob hauv tsev uas muaj thoob plaws lub xeev thiab loj tshaj plaws nyob hauv Xeev California. Cov kev pab cuam IHSS yog muab kev pab nyob hauv tsev ntawm tus neeg los ntawm tus neeg saib xyuas IHSS. Tus neeg saib xyuas IHSS tuaj yeem yog ib tus tswv cuab hauv tsev neeg los sis lwm tus neeg uas tus neeg tau txais kev pab cuam IHSS tau xaiv.

Cov kev pab cuam IHSS suav nrog tiam sis tsis txwv rau:

 • Cov kev pab cuam sab hauv tsev thiab lwm yam kev pab cuam uas muaj feem xyuam ntsig txog: kev tu tsev, kev npaj zaub mov noj, ntxhua khaub ncaws, yuav khoom noj, thiab kev nqa tej khoom khib nyiab mus pov tseg.
 • Cov Kev Pab Cuam Saib Xyuas Tus Kheej: kev da dej, kev pub mov, kev hnav khaub ncaws, kev tu cev, thiab kev siv chav dej.
 • Cov Kev Pab Cuam Fab Kev Kho Mob: pab txhaj tshuaj los sis kev muab lwm yam tshuaj, kev xyuas kho mob hauv plab hnyuv thiab lub zais zis, kev pub mov raws Txoj Xaim Yas (G-Tube), kev tu xyuas kev phais tshem txoj hnyuv laus tawm rau ntawm toom plab sab nraud (colostomy care), kev nqus hnoos qeev, kev tu xyuas daim tawv nqaij, thiab tu xyuas qhov txhab.
 • Kev Tswj Hwm Saib Xyuas Kev Pov Thaiv: Kev saib xyuas thiab kev hloov pauv fab kev coj cwj pwm ntawm tus neeg los ntawm kev hais lus txhawm rau tiv thaiv kev raug mob los sis kev phom sij, thiab,
 • Nrog rau cov kev teem caij mus kho mob.

Cov neeg nyob hauv xeev California tsim nyog tau txais IHSS yog hais tias lawv:

 • Yog neeg dig muag, lag ntseg, los sis muaj hnub nyoog siab tshaj 65 xyoos, los sis
 • Tsim nyog rau SSI los sis Medi-Cal, thiab
 • Nyob hauv lawv tus kheej lub tsev, thiab
 • Xav tau kev pab cuam IHSS txhawm rau kom muaj kev nyab xeeb nyob hauv tsev.

Cov neeg tuaj yeem tiv tauj mus rau lub chaw ua hauj lwm saib xyuas IHSS Hauv Nroog ntawm lawv lub cheeb tsam zej zos txhawm rau thov cov kev pab cuam IHSS: https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices.  Yog xav paub ntau ntxiv txog IHSS, koj tuaj yeem mus xaib DRC nplooj ntawv muaj Chaw Muab Kev Pab Txhawb Nqa Tus Kheej Ntawm IHSS (HSS Self Advocacy Resource) tau ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportive-services-ihss los sis California Department of Social Services (CDSS) lub vev xaib ntawm: https://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services.

B. Khoos Kas Saib Xyuas Kho Mob Txhua Yam rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog Siab (Program for All Inclusive Care for the Elderly (PACE))

Qhov khoos kas PACE muab kev pab cuam fab kev kho mob thiab kev sib raug zoo rau cov neeg muaj hnub nyoog 55 xyoos thiab laus dua uas tsim nyog tau txais kev saib xyuas hauv tsev laus tab sis tuaj yeem nyob hauv tsev uas muaj kev pab.  Tus kws kho mob xub thawj ua hauj lwm nrog pab pawg saib xyuas los koom tes nrog PACE thiab lwm cov kev pab cuam hauv zej zog uas xav tau rau tus neeg nyob hauv tsev.  PACE yog ib qho phiaj xwm kho mob uas siv hloov Medi-Cal, Medicare, los sis ob qho tib si nyob ntawm txheej xwm kev muaj cai tsim nyog tau txais.  PACE tsuas yog tau muab kev pab nyob hauv qee cov zauv chaw nyob hauv Xeev California nkaus xwb. Nws tsis muaj peev xwm tau txais kev pab cuam IHSS thiab PACE ob qho tib si nyob rau tib lub sij hawm.  Txawm li cas los xij, PACE muab kev pab cuam saib xyuas nyob hauv tsev zoo xws li IHSS thiab.

Yuav kom muaj cai tsim nyog tau txais tus neeg yuav tsum:

 • Muaj hnub nyoog 55 xyoos los sis laus dua,
 • Tsim nyog tau txais kev saib xyuas kho mob nyob hauv tsev laus,
 • Tuaj yeem nyob tau yam muaj kev nyab xeeb lug hauv zej zos nrog kev txhawb nqa, thiab
 • Nyob hauv tus zauv cheeb tsam uas tau muab kev pab los ntawm PACE txoj phiaj xwm kho mob hauv cheeb tsam zej zos. Daim ntawv teev npe ntawm California PACE cov phiaj xwm kho mob thiab cov zauv cheeb tsam muaj nyob ntawm http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/PACEPlans.aspx.

PACE yog Medi-Cal thiab Medicare ua tus them nyiaj rau.  Cov neeg uas muaj Medi-Cal ces cia li muaj cai tsim nyog tau txais PACE yam tsis tau thov li.  Tsuas yog cov neeg uas muaj Medicare nkaus xwb thiaj tuaj yeem them rau feem ntawm cov nyiaj tuav pov hwm kho mob txhua hli uas Medi-Cal ib txwm them rau tus neeg uas tau txais cov kev pab cuam PACE.  Rau cov khub txij nkawm sib yuav lawm, uas tus niam los yog tus txv ho xav tau kev pab cuam PACE thiab ib tus ho tsis xav tau, cov kev cai hais txog kev txom nyem ntawm tus txij nkawm ntawm Medi-Cal yuav raug siv los pab tus txij nkawm tsim kev muaj cai tsim nyog tau txais Medi-Cal kom tus txij nkawm uas xav tau kev pab cuam PACE tuaj yeem tau txais kev pab cuam PACE tau li qhov xav tau.  Cov cai hais txog kev txom nyem ntawm tus txij nkawm ntawm Medi-Cal pab tus txij nkawm uas tsim nyog uas tsis yog-PACE/tsis yog-Medi-Cal khaws cov nyiaj tau los thiab cov khoom muaj nqis, thaum tau txais kev tso cai rau tus niam los yog tus txiv tsim nyog tau txais Medi-Cal.

Cov piv txwv ntawm cov kev pab cuam PACE muaj xws li:

 • Kev Tiv Thaiv Kom Txhob Muaj Mob Thaum Xub Thawj, thiab Kev Saib Xyuas Kho Mob Tshwj Xeeb
 • Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Hnyav
 • Cov Tshuaj Uas Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav
 • Kho Hniav thiab Kho Qhov Muag Kom Pom Kev
 • Kho Mob Hauv Lub Cev thiab Kev Si Kom Lom Zem
 • Kev Saib Xyuas Thaum Nruab Hnub Rau Cov Neeg Loj
 • Cov Kev Pab Cuam Ntsig Txog Txoj Ua Hauj Lwm Pab Tib Neeg
 • Kev Pab Cuam Tu Xyuas nyob Hauv Tsev
 • Cuab Yeej thiab Cov Khoom Siv Kho Mob
 • Kev Muab Tswv Yim Pab Rau Fab Kev Noj Haus
 • Cov Pluas Mov Noj
 • Kev Pab Txhawb Nqa Tus Neeg Saib Xyuas
 • Kev muab tsheb thauj xa mus rau ntawm cov dej num PACE thiab cov kev teem caij kho mob.

Yog xav paub ntau ntxiv hais txog qhov Khoos Kas PACE ces koj tuaj yeem mus saib DRC daim ntawv luam tawm uas hais txog PACE nyob ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/publications/programs-of-all-inclusive-care-for-the-elderly-pace-services-for-regional-center los sis mus saib California Department of Health Care Services (DHCS), PACE lub vev xaib ntawm: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/programofall-inclusivecarefortheelderly.aspx los sis California qhov CalPACE lub vev xaib ntawm: https://calpace.org/.

C. Kev Zam Cov Kev Pab Cuam Raws Hauv Tsev thiab Hauv Zej Zos (Home and Community Based Services (HCBS) Waivers)

Xeev California ua hauj lwm rau khoos kas Muab Kev Zam Cov Kev Pab Cuam Raws Hauv Tsev thiav Hauv Zej Zos (Home and Community Based Services (HCBS)) txog rau lub khoos kas. Cov khoos kas pab kev zam HCBS yog cov khoos kas pab Medi-Cal uas zam qee yam kev cai ntawm Medi-Cal, kom cov neeg tuaj yeem tau txais cov kev pab cuam uas lawv xav tau nyob hauv tsev los sis hauv zej zos es tsis txhob nyob hauv tsev kho mob los sis lub chaw tu xyuas mob mus sij hawm ntev. Txhua qhov kev zam uas tau piav qhia nram qab no yuav muaj kab ntawv txuas (link) uas tuaj yeem saib cov ntaub ntawv ntau ntxiv hais txog qhov kev zam nyob hauv online. Ib tug neeg tsuas yog tuaj yeem tso npe rau hauv ib qho kev zam tau ib zaug nkaus xwb.

Cov khoos kas pab kev zam rau khoos kas ntawm xeev California yog:

 • Khoos Kas Pab Kev Zam Medi-Cal (Medi-Cal Waiver Program (MCWP)), ua ntej dhau los no hu ua Kev Zam Tus Mob Ua Rau Lub Cev Tsis Muaj Zog Tiv Thaiv Tau Kab Mob (Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS))
 • Zam Kev Ua Neej Nyob Uas Tau Txais Kev Pab (Assisted Living Waiver (ALW))
 • Kev Zam Cov Kev Xaiv Raws Hauv Tsev thiab Hauv Zej Zos (Home and Community Based Alternatives (HCBA) Waivers)
 • Multipurpose Senior Services Program (MSSP)
 • Kev Zam HCBS rau qhov Kev Zam Tus Neeg Uas Muaj Kev Xiam Oob Khab Fab Kev Loj Hlob (Waiver for the Developmentally Disabled (HCBS-DD))
 • Khoos Kas Pab Kev Txiav Txim Siab Ntawm Tus Kheej (Self-Determination Program (SDP))

Cov kev zam no tau muab piav qhia ntxiv nyob rau nram qab no.

Koj tuaj yeem tau txais cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv hais txog Xeev California cov kev zam Medicaid hauv online tau ntawm: https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalWaivers.aspx; thiab https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demo/demonstration-and-waiver-list/index.html?f%5B0%5D=waiver_state_facet%3A726#content#content#content#content. 

i. Khoos Kas Pab Kev Zam Medi-Cal (Medi-Cal Waiver Program (MCWP)), qhov qub hu ua Kev Zam AIDS

Qhov khoos kas pab kev zam MCWP muab kev pab cuam Medi-Cal rau cov neeg laus thiab cov me nyuam yaus uas muaj cai tsim nyog uas nyob nrog tus mob Human Immunodeficiency Virus (HIV) los sis AIDS uas tsim nyog tau txais kev tso rau hauv tsev laus los sis tsev kho mob tab sis tuaj yeem nyob hauv tsev nrog cov kev pab cuam uas muaj kev zam. Cov tib neeg uas tau tso npe hauv qhov kev zam tus kab mob AIDS tej zaum yuav tsis raug rau npe rau lwm qhov khoos kas muab kev zam HCBS los sis Qhov Khoos Kas Pab Hauv Tsev Kho Mob Ntu Kawg Hauv Lub Neej Ntawm Medi-Cal (Medi-Cal Hospice Program). Txawm li cas los xij, cov tib neeg tuaj yeem tso npe tau tib txhij nkag mus rau hauv qhov khoos kas pab Medicare Hospice.

Cov kev pab cuam Kev Zam MCWP muaj xws li:

 • Kev Tswj Hwm Qhov Xwm Txheej
 • Cov Kev Pab Cuam Tus Niam Tu Tsev (Cov Dej Num Hauv Vaj Tsev Txhua Yam)
 • Kev Txawj Tu Xyuas Mob (RN/LVN)
 • Tus Neeg Saib Xyuas Kho Mob 
 • Kho Mob Rau Fab Kev Puas Siab Puas Ntsws
 • Cov Zaub Mov Noj Uas Xa Tuaj Txog Ntawm Tsev
 • Kev Muab Tswv Yim Pab Rau Fab Kev Noj Haus
 • Cuab Yeej thiab Cov Khoom Siv Kho Mob Tshwj Xeeb
 • Kev Hloov Lub Cev Me Ntsis mus rau Hauv Tsev
 • Kev Siv Tsheb Thauj Mus Los Uas Tsis Yog Rau Kev Kho Mob

Cov neeg tuaj yeem tiv tauj mus rau lub koom haum saib xyuas kev zam MCWP nyob hauv lawv cheeb tsam txhawm rau thov: https://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/publications/masters-mtp/part2/aid.pdf.

Koj tuaj yeem mus saib lub vev xaib ntawm DHCS kom paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv hais txog qhov kev zam MCWP hauv online ntawm: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AIDS.aspx. Hais txog rau cov ntaub ntawv qhia dav dav ntau ntxiv koj tuaj yeem saib DRC daim ntawv qhia tseeb txog MCWP tau ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-the-aids-medi-cal-waiver-can-help-you-get-the-care-you-need-at-home-instead-of-in.  Yog xav paub ntau ntxiv hais txog qhov kev zam MCWP koj kuj tseem mus saib tau California Department of Public Health (CDPH) lub vev xaib ntawm: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_care_mcwp.aspx.

ii. Zam Kev Ua Neej Nyob Uas Tau Txais Kev Pab (Assisted Living Waiver (ALW))

Kev Zam Uas Tau Txais Kev Pab Fab Kev Ua Neej Nyob (Assisted Living Waiver) yog ib qho khoos kas pab ntawm Medi-Cal uas them nyiaj rau kev pab fab kev ua neej nyob, kev sib koom tes saib xyuas kho mob, thiab lwm cov nyiaj pab tau muab rau cov neeg laus thiab cov neeg xiam oob khab uas tsim nyog tau txais kev tso rau hauv tsev laus tab sis txaus siab nyob hauv ib qhov chaw uas tau txais kev pab fab kev ua neej nyob. Cov kev pab cuam uas tau muab rau cov neeg uas nyob hauv Lub Chaw Tus Xyuas Mob Hauv Hauv rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog (Residential Care Facility for the Elderly (RCFE)) los sis los ntawm Lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Tsev (Home Health Agency) uas muaj ntawv tso cai nyob rau hauv cov tsev nyob rau pej xeem. Cov neeg uas nyob hauv lub chaw tu xyuas mob ntawm ALW yuav tsum tau them nyiaj rau lawv tus kheej chav nyob kho mob thiab qi zaub mov noj.

Cov chaw kho mob ntawm ALW muaj nyob hauv cov nroog nram qab no:

 • Alameda
 • Contra Costa
 • Fresno
 • Kern
 • Los Angeles
 • Orange
 • Riverside
 • Sacramento
 • San Bernardino
 • San Diego
 • San Francisco
 • San Joaquin
 • San Mateo
 • Santa Clara
 • Sonoma

Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog rau ALW, tus neeg yuav tsum:

 • Muaj hnub nyoog 21 xyoos los sis laus dua,
 • Muaj cai tsim nyog tau txais Medi-Cal uas tsis muaj tus nqi sib koom them,
 • Xav tau qib kev saib xyuas neeg mob, thiab
 • Txaus siab mus nyob hauv ib lub chaw kho mob uas muaj kev pab fab kev ua neej nyob los yog cov vaj tse uas tau txais kev pab los ntawm tsoom fwv hauv ib lub nroog twg ntawm cov nroog uas muab cov kev pab cuam ALW.

Cov kev pab cuam ALW muaj xws li:

 • Kev Sib Koom Tes Kho Mob
 • Kev Sib Koom Tes Kho Mob Rau Fab Kev Hloov Chaw Tu Xyuas Neeg Mob
 • Kev Txhim Kho/Kev Hloov Tshiab ntawm Txoj Kev Npaj Kho Mob Rau Tus Kheej
 • Kev Saib Xyuas Tus Kheej thiab pab ua tej dej num hauv kev ua neej nyob txhua hnub
 • Nxhua khaub ncaws
 • Kev tu vaj tsev kom huv si
 • Kev Tu Xyuas Lub Chaw Kho Mob
 • Kev Saib Xyuas Neeg Mob Uas Muaj Kev Txawj Mus Ib Ntus
 • Zaub Mov Noj thiab Khoom Noj Txom Ncauj
 • Pab Tus Kheej Tswj Hwm Tshuaj
 • Muab/Koom Tes Thauj Mus Los
 • Tej Kev Ua Si Lom Zem
 • Cov Kev Pab Cuam Tib Neeg

Txhawm rau thov qhov Khoos Kas ALW, cov neeg tuaj yeem tiv tauj Lub Koom Haum Muab Kev Sib Koom Tes Kho Mob nyob hauv lawv cheeb tsam ntawm: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/Care-Coordination-Agencies.pdf.  Yog hais tias qhov ALW puv lawm, cov neeg tuaj yeem thov kom ntxiv rau hauv cov npe tos.Yog xav paub ntau ntxiv txog qhov kev zam ALW koj tuaj yeem mus saib ntawm: http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AssistedLivingWaiver.aspx.

iii. Kev Zam Cov Kev Xaiv Raws Hauv Tsev thiab Hauv Zej Zos (Home and Community Based Alternatives (HCBA) Waivers)

Qhov Kev Zam Ntawm HCBA muab Cov Kev Pab Cuam Raws Hauv Tsev thiab Hauv Zej Zos (Home and Community-Based Services (HCBS)) kom cov neeg muaj kev tsis taus ntawm lub cev uas muaj cai tsim nyog tuaj yeem nyob hauv tsev nrog cov kev pab cuam uas lawv xav tau. Cov kev pab cuam uas muaj kev zam ntawm HCBA yog muab rau hauv ib tus neeg lub tsev hauv zej zos es tsis yog hauv tsev kho mob los sis lwm hom chaw tu xyuas neeg mob. Qhov khoos kas pab kev zam ntawm HCBA yog muaj thoob plaws lub xeev. Raws li kev taw qhia ntawm Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Xeev California (California Department of Health Care Services (DHCS)), qhov khoos kas pab kev zam HCBA yog raug tswj hwm los ntawm Cov Koom Haum Saib Xyuas Kev Zam HCBA (HCBA Waiver Agencies) raws lub nroog los sis tus zauv chaw nyob xa ntawv. Hauv cov nroog uas tsis muaj cov koom haum saib xyuas cov kev zam, DHCS yuav tswj cov kev pab cuam kev zam rau cov neeg tau txais kev zam. Pab neeg tswj xyuas kev saib xyuas kho mob uas suav nrog tus kws saib xyuas neeg mob thiab tus kws ua hauj lwm pab tib neeg tsim ib daim ntawv teev cov kev pab cuam "Txoj Phiaj Xwm Saib Xyuas Kho Mob (Plan of Care)" uas tus neeg yuav tau txais los nyob hauv lub zej zos. Tus kws kho mob ntawm tus neeg koom nrog qhov kev zam yuav tsum pom zoo nrog cov kev pab cuam uas tau muab thiab kos npe rau "Txoj Phiaj Xwm Saib Xyuas Kho Mob (Plan of Care)."

Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog rau qhov kev zam HCBA, cov neeg yuav tsum:

 • Tau txais Medi-Cal los sis yuav tsim nyog tau txais Medi-Cal yog hais tias tus txij nkawm los sis niam txiv cov nyiaj tau los thiab cov peev txheej tsis raug suav, thiab
 • Xav tau qib kev saib xyuas kho mob hauv tsev kho mob los sis chaw tu xyuas neeg mob (xws li chaw kho mob me, Cov Chaw Kho Mob Hnyav Pes Nrab rau Cov Neeg Muaj Kev Tsis Taus Rau Fab Kev Txawj Ntse/Kev Saib Xyuas Neeg Mob Ua Ntu Zus Mus (Intermediate Care Facilities for Individuals with Intellectual Disabilities/Continuous Nursing (ICF/DD-CN)), los sis lub chaw saib xyuas kho mob hnyav).

Cov kev pab cuam kev zam HCBA Muaj Xws Li:

 • Kev Tswj Hwm Qhov Xwm Txheej
 •     Cov Kev Pab Cuam Tus Niam Tu Vaj Tsev
 • Cov Kev Pab Cuam Tus Pab Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Tsev
 • Kev Saib Xyuas Thaum So
 • Cov Kev Pab Cuam Muaj Feem Ua Tau Siab Tshaj Plaws (Habilitation)
 • Cov Kev Pab Cuam Uas Pab Rau Fab Kev Coj Cwj Pwm, Suav Nrog Kev Pab Qhov Teeb Meem
 • Cov Kev Pab Cuam Ntsig Txog Kev Nrhiav Chaw Nyob Hauv Zej Zos
 • Cov Kev Pab Cuam Nruab Hnub
 • Cov Kev Pab Cuam Ua Ntej Kev Kawm Qib Siab (Pre-Vocational Services)
 • Cov Kev Pab Cuam Nrhiav Hauj Lwm Uas Tau Txais Kev Pab Txhawb Nqa
 • Kev Pab Cuam Kho Hniav
 • Kev Kho Los Ntawm Hauj Lwm
 • Kev Kho Mob Hauv Lub Cev
 • Cov Kev Pab Cuam Kuaj Qhov Muag/Tus Kws Txiav Tsom Iav Qhov Muag
 • Daim iav thiab tus tes looj tsom iav raws li kws kho mob sau ntawv yuav
 • Kev Pab Cuam Fab Kev Puas Siab Puas Ntsws
 • Kev Pab Cuam Fab Kev Hais Lus, Kev Hnov Lus, thiab Hom Lus
 • Cov Kev Pab Cuam Kev Tswj Hwm Nyiaj Txiag (Financial Management Services (FMS))
 • Kev Pab Cuam Hauj Lwm Hauv Vaj Tsev
 • Cov Cuab Yeej Pab Fab Kev Sib Txuas Lus
 • Kev Pab Cuam Kev Cob Qhia Raws Hauv Zej Zos
 • Kev Hloov Pauv Tus Kheej Kom Nkag Tau Rau Ib Puag Ncig
 • Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Tsev Neeg
 • Kev Cob Qhia Tsev Neeg/Tus Neeg Qhua Siv Khoom
 • Cov Kev Pab CUam Kom Nkag Cuag Tau Vaj Tsev Nyob
 • Cov Kev Pab Cuam Kev Hloov Vaj Tsev Nyob Rau Ib Tus Kheej
 • Kev Pab Cuam Vaj Tsev Nyob Rau Tus Kheej thiab Kev Xauj Tsev Nyob Mus Ntev
 • Kev Siv Tsheb Thauj Mus Los Uas Tsis Yog Rau Kev Kho Mob
 • Kev Pab Tswv Yim Qhia Fab Kev Noj Haus
 • Laj Npauv Ua Hauj Lwm Pab Rau Tus Kheej Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev (Personal Emergency Response Systems (PERS))
 • Kev Txawj Tu Xyuas Neeg Mob
 • Cuab Yeej thiab Cov Khoom Siv Kho Mob Tshwj Xeeb
 • Cov Nqi Them Rau Kev Hloov/Kev Teeb Tsim
 • Kev Hloov thiab Kev Hloov Tsheb
 • Cov Tsev Muaj Teeb Meem Hauv Zej Zos uas raug tswj los ntawm Lub Xeev, Txhim Kho Cov Tsev Uas Txhawb Nqa Kev Coj Tus Cwj Pwm Tsis Zoo, thiab Pab Pawg Ntoj Ncig Daws Teeb Meem
 • Cov Kev Pab Cuam Kev Hloov Pauv Tau Sai (Intensive Transition Services (ITS)

Txhawm rau thov qhov kev zam HCBA, cov neeg tuaj yeem tiv tauj Lub koom haum saib xyuas kev zam HCBA raws tus zauv chaw nyob xa ntawv ntawm: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-and-Community-Based-(HCB)-Alternatives-Waiver.aspx.

Lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Zam Cheeb Tsam Muab Kev Pab Cuam
Nkag Cuag TLC Lub Nroog Santa Barbara, thiab cov tshooj lus ntawm Lub Nroog Los Angeles thiab Lub Nroog Orange 
(click here for service area defined by zip codes)
Cov Chaw Muab Kev Pab rau Cov Neeg Laus Txoj Kev Ywj Pheej Lub Nroog Alameda thiab Lub Nroog Contra Costa
Kev Tswj Xyuas Kev Kho Mob Hauv Tsev Nroog Butte, Glenn, Sacramento, San Joaquín, Shasta, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba, Colusa, Del Norte, El Dorado, Humboldt, Lake, Lassen, Modoc, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Siskiyou, thiab Trinity
Tsev Kawm Rau Neeg Muaj Hnub Nyoog Siab Nroog San Francisco, San Mateo, San Bernardino, thiab Riverside
Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Tsev Ntawm Libertana Nroog Kern, Fresno, Kings, Tulare, Madera, Mariposa, Merced, Stanislaus, Tuolumne, San Luis Obispo, Amador, Calaveras, Santa Clara, Santa Cruz, San Benito, Monterey, thiab cov tshooj lus ntawm Los Angeles thiab Orange
(nyem ntawm no rau cov cheeb tsam muab kev pab cuam uas tau teev tseg los ntawm tus zauv cheeb tsam (zip code))
Cov Khub Koom Tes hauv Kev Saib Xyuas Kho Mob Cov Tshooj Lus ntawm Lub Nroog Los Angeles
(nyem ntawm no rau cheeb tsam muab kev pab cuam uas tau teev tseg raws hauv daim ntawv teev cov zauv chaw nyob xav ntawv)
Kev Noj Qab Haus Huv ntawm San Ysidro Lub Nroog San Diego
Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Muab Kev Pab Cuam Tib Neeg Ntawm Nroog Sonoma (Sonoma County Human Services Department) Lub Nroog Sonoma
Lub Koom Haum Saib Xyuas Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog Siab Ntawm Lub Nroog Ventura (Ventura County Agency on Aging) Lub Nroog Ventura

Cov neeg uas nyob hauv ib lub nroog uas tsis muaj lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Zam tuaj yeem tiv tauj ncaj qha rau DHCS mus thov txhawm rau thov los ntawm kev ua kom tiav daim ntawv foos pom hauv online ntawm: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/2019HCBAApp.pdf.  Yag xav tau cov ntawv thov kev zam HCBA rau cov neeg uas hais lus Mev, ces thov hu rau (916) 552-9105. Yuav tsum xa daim ntawv thov uas sau tiav lawm mus rau: Integrated Systems of Care Division, HCBS Programs Eligibility/Intake Unit, 311 South Spring Street, Ste 800, Los Angeles, CA 90013.

Yog hais tias qhov kev zam HCBA puv lawm, cov neeg tuaj yeem thov kom ntxiv rau hauv cov npe tos. Cov ntaub ntawv qhia paub txog kev sau npe thiab cov npe tseem tos kuj tseem muaj nyob hauv online ntawm: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/HCBA-Waiver-Current-Enrollment-Dashboard.aspx. Yog xav paub ntau ntxiv txog qhov Kev Zam HCBA koj tuaj yeem mus saib ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-based-alternatives-hcb-alternatives-waiver

iv. Khoos Kas Muab Kev Pab Cuam Ntau Yam Rau Cov Neeg Laus (Multipurpose Senior Services Program (MSSP))

Qhov Khoos Kas Muab Kev Pab Cuam Ntau Yam Rau Cov Neeg Laus (Multipurpose Senior Services Program (MSSP)) muab kev pab cuam fab kev tswj xyuas kev sib raug zoo thiab kev kho mob ob yam tib si los pab cov tib neeg uas nyob hauv lawv tus kheej lub tsev thiab cov zej zos.

Txawm hais tias cov neeg koom nrog qhov khoos kas pab feem coob tseem tau txais Kev Pab Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services), tiam sis MSSP muab kev sib koom tes tsis tu ncua, txuas cov neeg koom nrog lwm cov kev pab cuam thiab cov peev txheej hauv zej zos uas xav tau, koom tes nrog cov kws kho mob, thiab yuav cov kev pab cuam thiab cov khoom uas xav tau nrog lub hom phiaj los tiv thaiv los sis ua rau lub koom haum qeeb. Tag nrho cov nqi ntawm kev tswj xyuas kev kho mob thiab lwm yam kev pab cuam hauv lub xyoo puag ncig yuav tsum qis dua tus nqi ntawm kev tau txais kev saib xyuas kho mob hauv ib lub chaw txawj tu neeg mob.

Pab pawg kws tshaj lij fab kev noj qab haus huv thiab kev pab cuam tib neeg muab txhua tus neeg koom nrog MSSP nrog kev ntsuas kev noj qab haus huv thiab kev puas siab puas ntsws txhua nrho txhawm rau txiav txim siab txog cov kev pab cuam uas xav tau. Tam qab ntawd pab neeg no yuav ua hauj lwm nrog cov neeg koom nrog MSSP, lawv tus kws kho mob, tsev neeg, thiab lwm tus los tsim ib qho phiaj xwm npaj kho mob rau tus kheej. Cov kev pab cuam no muaj xws li:

 • Kev tswj hwm qhov xwm txheej
 • Kev saib xyuas thaum nruab hnub rau cov neeg loj
 • Kev kho/kev tu vaj tsev me ntsis
 • Ntxiv kev ua hauj lwm hauv tsev, kev saib xyuas tus kheej, thiab cov kev pab cuam saib xyuas tiv thaiv
 • Cov kev pab cuam ntsig txog kev so
 • Cov kev pab cuam ntsig txog kev thauj mus los
 • Cov kev pab cuam ntsig txog kev pab tswv yim thiab kev kho mob
 • Cov kev pab cuam ntsig txog zaub mov noj
 • Cov kev pab cuam fab kev sib txuas lus

MSSP yog muaj rau:

 • Medi-Cal individuals who, but for the provision of such services, would require the Nursing Facility (NF) level of care, and
 • Aged 65 years and older, and
 • Individuals who reside in a county where MSSP is available.

v. Kev Zam Cov Kev Pab Cuam Raws Hauv Tsev thiab Hauv Zej Zos rau Cov Neeg Xiam Oob Khab Fab Kev Loj Hlob (Home and Community-Based Services Waiver for the Developmentally Disabled (HCBS-DD))

Qhov Kev Zam HCBS-DD them rau Cov Kev Pab Cuam Raws Hauv Tsev thiab Hauv Zej Zog rau cov neeg muaj kev xiam oob khab fab kev loj hlob uas tau txais cov kev pab cuam ntawm Lub Chaw Muab Kev Pab hauv Cheeb Tsam Ntawm Xeev California (California Regional Center). Tsis muaj cov npe tos rau qhov khoos kas pab kev zam HCBS-DD. Qee cov kev pab cuam Kev Zam HCBS-DD tsuas yog muaj rau cov neeg koom nrog uas muaj hnub nyoog 21 xyoos thiab laus dua ntawd. Qhov no yog vim Medi-Cal Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas Thaum Ntxov thiab Lub Sij Hawm, Kev Kuaj Kom Paub Tus Mob, thiab Kev Kho Mob (Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment (EPSDT)) tej zaum yuav xav tau kom Medi-Cal los them cov nqi rau cov kev pab cuam no rau cov neeg muaj hnub nyoog qis dua 21 xyoos.  Yuav tsum txheeb xyuas thiab sau cov kev pab cuam kev zam HCBS-DD rau hauv Txoj Phiaj Xwm Khoos Kas Pab Rau Tus Keej (Individual Program Plan (IPP)) ntawm tus neeg qhua siv khoom hauv lub chw muab kev pab hauv cheeb tsam.

Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog rau qhov kev zam HCBS-DD, cov neeg yuav tsum:

 • Ua raws li lub ntsiab lus txhais ntawm California hais txog kev tsis taus fab kev loj hlob thiab ua ib tus neeg qhua siv khoom hauv lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam, thiab
 • Txais Medi-Cal los sis yuav tsim nyog tau txais Medi-Cal yog hais tias tus txij nkawm los sis niam txiv cov nyiaj tau los thiab cov peev txheej tsis raug suav, thiab
 • Xav tau kev saib xyuas uas yuav tsim nyog rau cov neeg qhua siv khoom tau txais kev pab cuam hauv Lub Chaw Tu Xyuas Neeg Mob Mus Ncua Sij Hawm Tsis Ntev Heev (Intermediate Care Facility (ICF)) uas tau txais peev nyiaj pab los ntawm Medi-Cal.

Cov kev pab cuam kev zam HCBS-DD muaj xws li:

 • Kev Tswj Hwm Qhov Xwm Txheej
 • Cov Kev Pab Cuam Tus Niam Tu Vaj Tsev
 • Cov Kev Pab Cuam Tus Pab Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Tsev
 • Kev Saib Xyuas Thaum So
 • Cov Kev Pab Cuam Muaj Feem Ua Tau Siab Tshaj Plaws (Habilitation)
 • Cov Kev Pab Cuam Uas Pab Rau Fab Kev Coj Cwj Pwm, Suav Nrog Kev Pab Qhov Teeb Meem
 • Cov Kev Pab Cuam Ntsig Txog Kev Nrhiav Chaw Nyob Hauv Zej Zos
 • Cov Kev Pab Cuam Nruab Hnub
 • Cov Kev Pab Cuam Ua Ntej Kev Kawm Qib Siab (Pre-Vocational Services)
 • Cov Kev Pab Cuam Nrhiav Hauj Lwm Uas Tau Txais Kev Pab Txhawb Nqa
 • Kev Pab Cuam Kho Hniav
 • Kev Kho Los Ntawm Hauj Lwm
 • Kev Kho Mob Hauv Lub Cev
 • Cov Kev Pab Cuam Kuaj Qhov Muag/Tus Kws Txiav Tsom Iav Qhov Muag
 • Daim iav thiab tus tes looj tsom iav raws li kws kho mob sau ntawv yuav
 • Kev Pab Cuam Fab Kev Puas Siab Puas Ntsws
 • Kev Pab Cuam Fab Kev Hais Lus, Kev Hnov Lus, thiab Hom Lus
 • Cov Kev Pab Cuam Kev Tswj Hwm Nyiaj Txiag (Financial Management Services (FMS))
 • Kev Pab Cuam Hauj Lwm Hauv Vaj Tsev
 • Cov Cuab Yeej Pab Fab Kev Sib Txuas Lus
 • Kev Pab Cuam Kev Cob Qhia Raws Hauv Zej Zos
 • Kev Hloov Pauv Tus Kheej Kom Nkag Tau Rau Ib Puag Ncig
 • Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Tsev Neeg
 • Kev Cob Qhia Tsev Neeg/Tus Neeg Qhua Siv Khoom
 • Cov Kev Pab CUam Kom Nkag Cuag Tau Vaj Tsev Nyob
 • Cov Kev Pab Cuam Kev Hloov Vaj Tsev Nyob Rau Ib Tus Kheej
 • Kev Pab Cuam Vaj Tsev Nyob Rau Tus Kheej thiab Kev Xauj Tsev Nyob Mus Ntev
 • Kev Siv Tsheb Thauj Mus Los Uas Tsis Yog Rau Kev Kho Mob
 • Kev Pab Tswv Yim Qhia Fab Kev Noj Haus
 • Laj Npauv Ua Hauj Lwm Pab Rau Tus Kheej Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev (Personal Emergency Response Systems (PERS))
 • Kev Txawj Tu Xyuas Neeg Mob
 • Cuab Yeej thiab Cov Khoom Siv Kho Mob Tshwj Xeeb
 • Cov Nqi Them Rau Kev Hloov/Kev Teeb Tsim
 • Kev Hloov thiab Kev Hloov Tsheb
 • Cov Tsev Muaj Teeb Meem Hauv Zej Zos uas raug tswj los ntawm Lub Xeev, Txhim Kho Cov Tsev Uas Txhawb Nqa Kev Coj Tus Cwj Pwm Tsis Zoo, thiab Pab Pawg Ntoj Ncig Daws Teeb Meem
 • Cov Kev Pab Cuam Kev Hloov Pauv Tau Sai (Intensive Transition Services (ITS))

Feem ntau lawm cov neeg qhua siv khoom ntawm Lub Chaw Muab Kev Pab Hauv Cheeb Tsam (Regional Center) tsis tas yuav thov kom tau txais cov kev pab cuam kev zam HCBS-DD vim tias lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam yuav txheeb xyuas cov neeg tsim nyog tau txais kev pab cuam kev zam HCBS-DD.  Cov neeg tau txais kev zam uas tsim nyog yuav tsum tau kos npe rau daim ntawv xaiv cov kev xaiv kom tau txais cov kev pab cuam kev zam HCBS-DD. Txawm li cas los xij, cov neeg kuj tseem tuaj yeem thov kom tau txais cov kev pab cuam kev zam HCBS-DD los ntawm kev xa tsab ntawv mus rau lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam.

Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv hais txog Cov Kev Pab Cuam HCBS-DD thiab Lub Chaw Muab Kev Pab Hauv Cheeb Tsam ces koj tuaj yeem mus saib California Department of Developmental Services (DSS) lub vev xaib ntawm: https://www.dds.ca.gov/rc/. Dua li nod lawm koj kuj tseem tuaj yeem mus saib nplooj vev xaib muaj Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Txhawb Nqa Tus Kheej Ntawm Lub Chaw Muab Kev Pab Hauv Cheeb Tsam Ntawm DRC tau ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/publications los sis saib DRC Cov Cai Raws Li phau ntawv qhia Lanterman Act, Ntu 11: Qhov Kev Zam Medi-Cal DD nyob ntawm: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm

vi. Khoos Kas Pab Kev Txiav Txim Siab Ntawm Tus Kheej (Self-Determination Program (SDP))

Qhov Khoos Kas Pab Uas Txiav Txim Los Ntawm Tus Kheej (Self Determination Program) muab kev pab rau cov neeg qhua siv khoom hauv lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam muaj peev xwm los tswj lawv tus kheej cov kev pab cuam txhawb nqa. Qhov khoos kas SDP muab nyiaj rau cov neeg los yuav cov kev pab cuam thiab cov kev pab txhawb nqa uas xav tau los siv lawv Qhov Phiaj Xwm Ntawm Yus Tus Kheej Ua Qhov CHaw Nruab Nrab los sis Qhov Phiaj Xwm Khoos Kas Pab Raws Leej Neeg (Individual Program Plan (IPP)).

Cov hauv paus ntsiab lus 5 cov nram qab no yog raug siv los qhia qhov khoos kas SDP:

Kev ywj pheej – Cov neeg koom nrog muaj txoj cai los npaj lawv tus kheej lub neej thiab txiav txim siab rau lawv tus kheej.

Kev muaj cai – Cov neeg koom nrog siv lawv cov peev nyiaj los yuav cov kev pab cuam thiab cov kev pab txhawb nqa ntawm lawv txoj kev xaiv.

Kev txhawb nqa – Cov neeg koom nrog xaiv kev txhawb nqa thiab tib neeg los pab lawv hauv kev ua neej nyob, ua hauj lwm, thiab ua si.

Kev lav thaj tsob – Cov neeg koom nrog tsim kev txiav txim siab hauv lawv lub neej thiab muaj meej mom uas muaj nuj nqis nyob hauv zej zos.

Kev lees paub – Cov neeg koom nrog yog tus txiav txim siab txog lawv lub neej.

Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog rau SDP, tus neeg yuav tsum:

 • Muaj kev xiam oob khab fab kev loj hlob, muaj xam nrog rau tsis txawj hais lus (piv txwv li yog ib tus neeg thov kev pab ntawm lub chaw muab kev pab cheeb tsam), thiab
 • Pom zoo yuav ua raws li cov kev cai ntawm SDP, thiab
 • Tsis nyob hauv lub chaw kho mob mus sij hawm ntev (xws li lub chaw txawj tu xyuas neeg mob, chaw kho mob mus ncua sij hawm pes nrab los sis lub chaw kho mob rau fab kev loj hlob ntawm lub xeev) los sis kev hloov mus rau hauv zej zos tsis pub dhau 90 hnub.

Cov kev pab cuam SDP muaj xws li:

 • Kev Pab Txhawb Nqa Fab Kev Ua Neej Nyob Hauv Zej Zos
 • Kev Pab Txhawb Nqa Ntawm Tus Tswv Dej Num
 • Tus Niam Tu Vaj Tsev
 • Tus Neeg Saib Xyuas Chaw Nyob
 • Kev Pab Txhawb Nqa Kev Xyaum Hauj Lwm Ua Ntej Mus Ua Hauj Lwm
 • Cov Kev Pab Cuam Ntsig Txog Kev So
 • Cov Kev Pab CUam Nkaug Koob Cua
 • Cov Kev Pab Cuam Kho los yog Tig Tus Txha Nqaj Qaum
 • Kev Pab Cuam Kho Hniav
 • Tus Pab Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Tsev
 • Daim Tsom Iav thiab Tus Tes Looj Tsom Iav
 • Kev Kho Los Ntawm Hauj Lwm
 • Kev Kho Qhov Muag
 • Kev Kho Mob Hauv Lub Cev
 • Kev Pab Cuam Fab Kev Puas Siab Puas Ntsws
 • Kev Pab Cuam Fab Kev Hais Lus, Kev Hnov Lus thiab Hom Lus
 • Cov Kev Pab Cuam Kev Tswj Hwm Nyiaj Txiag (Financial Management Services)
 • Tus Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Lub Chaw Kho Mob Ywj Pheej
 • Kev Pab Cuam Pab Fab Kev Coj Cwj Pwm
 • Kev Pab Txhab Nqa Kev Sib Txuas Lus
 • Kev Pab Txhawb Nqa Fab Kev Sib Txuas Lus Hauv Zej Zos
 • Kev Txhawb Nqa thiab Kev Pab Qhov Teeb Meem
 • Kev Hloov Pauv Tus Kheej Kom Nkag Tau Rau Ib Puag Ncig
 • Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Tsev Neeg
 • Kev Cob Qhia Tsev Neeg/Tus Neeg Qhua Siv Khoom
 • Cov Kev Pab Txhawb Nqa Kom Nkag Cuag Tau Vaj Tsev Nyob
 • Kev Cob Qhia thiab Kev Kawm Raws Leej Neeg
 • Kev Kho Mob Los Ntawm Kev Zuaj Ib Ce
 • Kev Siv Tsheb Thauj Mus Los Uas Tsis Yog Rau Kev Kho Mob
 • Kev Pab Tswv Yim Qhia Fab Kev Noj Haus
 • Cov Khoom Siv thiab Cov Kev Pab Cuam Uas Tau Qhia Ncaj Nraim Los Ntawm Tus Neeg Koom Nrog
 • Laj Npauv Ua Hauj Lwm Pab Rau Tus Kheej Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev (Personal Emergency Response Systems (PERS))
 • Thev Naus Laus Zis
 • Cov Kev Pab Cuam Fab Kev Cob Qhia thiab Kev Pab Sab Laj rau Cov Neeg Saib Xyuas Uas Tsis Them Nyiaj Rau
 • Cov Nqi Them Rau Kev Hloov/Kev Teeb Tsim: Lwm Yam Kev Pab Cuam
 • Kev Hloov thiab Kev Hloov Kho Tsheb

Txhawm rau thov rau cov kev pab cuam SDP, cov neeg qhua siv khoom ntawm lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam yuav tsum hu rau lawv tus neeg koom tes saib xyuas kev pab cuam ntawm lub chaw muab kev pab hauv cheeb tsam thiab qhia rau lawv paub tias lawv xav koom nrog hauv qhov khoos kas pab.  Cov neeg koom nrog uas txaus siab yuav tsum tau mus koom kev qhia txhawm rau kom paub ntau ntxiv txog qhov khoos kas pab no.  Yog xav paub ntau ntxiv txog qhov khoos kas SDP cov neeg tuaj yeem mus saib Department of Developmental Services, Self Determination Program nplooj vev xaib ntawm: https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/ thiab saib nws qhov SDP - Cov Nqe Lus Nug Uas Kheev Nquag Nug Tas Li hauv daim ntawv luam tawm ntawm: https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-questions/.  Koj kuj tseem tuaj yeem saib tau qhov kev zam hauv online tau ntawm: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/01/HCBS_Combined_Approval_and_Application.pdf

D. Khoos Kas Pab Kev Hloov Pauv Hauv Zej Zos Ntawm Xeev California (California Community Transitions (CCT))

Qhov khoos kas CCT yog pab cov neeg uas tawm mus ntawm cov chaw kho mob ces mus rau hauv lub zej zos. Kev pab peev nyiaj ntawm tsoom fwv rau qhov khoos kas CCT tau muab ncua mus txog Lub Ib Hlis 1, 2027 lawm.

Yog hais tias koj tau nyob hauv lub chaw kho mob yam tsawg kawg ib hnub thiab xav tau kev pab kom tau tawm ntawm lub chaw kho mob mus, tus neeg npaj tawm yuav tsum pab koj tshem tawm thiab tuaj yeem koom tes kom koj kev tawm nrog qhov khoos kas CCT.

Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog rau cov kev pab cuam ntawm qhov khoos kas CCT, cov neeg yuav tsum:

 • Muaj cai tsim nyog tau txais Medi-Cal los sis yuav muaj cai tsim nyog tau txais Medi-Cal yog hais tias tus txij nkawm cov nyiaj tau los thiab cov peev txheej tsis raug suav, thiab
 • Nyob hauv ib lub chaw kho mob yam tsawg kawg yog ib hnub.

Cov kev pab cuam CCT pab them nqi rau tej yam xws li:

 • Kev nrhiav ib qho chaw nyob 
 • Cov nyiaj them rau qhov tso nyiaj thiab/los sis nqi xauj tsev thawj lub hli
 • Cov nqi yuav tej khoom siv hauv cuab yig (piv txwv li, khoom siv hluav taws xob thiab rooj tog zaum)
 • Kev hloov kho tsev
 • Kev hloov kho tsheb
 • Cov cuab yeej muab kev pab
 • Pab ntiav cov neeg saib xyuas
 • Kev saib xyuas hauv tsev
 • Kev Cob Qhia Tus Neeg Saib Xyuas

Txhawm rau thov kom tau txais cov kev pab cuam ntawm qhov khoos kas CCT, cov neeg tuaj yeem tiv tauj mus rau Lub Koom Haum Ua Thawj Coj qhov CCT nyob hauv lawv cheeb tsam ntawm: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/List-of-CCT-LOs-April2022.pdf. Koj kuj tseem tuaj yeem xa email mus rau DHCS txhawm rau kom tau txais cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv nyob ntawm:
California.CommunityTransitions@dhcs.ca.gov los yog hu xov tooj rau DHCS ntawm 1-916-552-9105 los yog
(833)388-4551. Yog xav paub ntau ntxiv hais txog qhov khoos kas CCT ces koj tuaj yeem mus saib Xeev California qhov DHCS lub vev xaib ntawm: http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx.  Koj kuj tseem tuaj yeem saib tau DRC daim ntawv luam tawm hauv online tau ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-community-transitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to.

E. Cov Kev Pab Cuam Neeg Loj Raws Hauv Zej Zos (Community Based Adult Services (CBAS))

Qhov khoos kas CBAS tuaj yeem pab kom cov neeg tau txais kev pab sab nraum tsev thaum nruab hnub. CBAS muab kev pab cuam kev noj qab haus huv thiab kev sib raug zoo nyob rau nruab hnub hauv cov chaw muab kev pab thoob plaws hauv xeev California. CBAS muaj rau cov neeg laus muaj hnub nyoog thiab cov neeg laus uas muaj kev tsis taus ntawm lub cev uas yuav tsim nyog tau txais kev saib xyuas hauv tsev laus los sis muaj cov mob ntev tsis txawj zoo uas ua tau raws li qauv cai kev nkag mus (xws li, tus mob puas hlwb los sis kev kuaj kom paub tus mob hlwb).

Cov kev pab cuam ntawm qhov khoos kas CBAS muaj xws li:

 • Cov kev pab cuam tshaj lij fab kev tu xyuas neeg mob
 • Kev kho mob rau lub cev, kev kho mob los ntawm kev ua hauj lwm thiab kho kom hais tau lus
 • Cov kev pab cuam fab kev nyuaj siab puas hlwb
 • Kev kho mob nrog tej dej num
 • Cov kev pab cuam tib neeg
 • Kev tu xyuas tus kheej
 • Cov Pluas Mov Noj
 • Kev muab tswv yim pab rau fab kev noj haus
 • Kev thauj mus thiab rov qab los ntawm tus neeg koom nrog qhov chaw nyob mus rau lub xyaw muab kev pab CBAS

Txhawm rau thov cov kev pab cuam CBAS, ces tiv tauj mus rau Cov Koom Haum Saib Xyuas Neeg Muaj Hnub Nyoog Siab Hauv Cheeb Tsam (Area Agencies on Aging (AAA)) nyob hauv koj lub nroog. Koj tuaj yeem nrhiav AAA nyob hauv koj lub nroog los ntawm kev hu rau tus xov tooj 1-800-510-2020. Koj kuj tseem tuaj yeem tau txais cov ntaub ntawv no hauv online tau ntawm: https://www.aging.ca.gov/Find_Services_in_My_County/#tblServicesInMyCounty. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv hais txog CBAS koj tuaj yeem mus saib California Department of Aging lub vev xaib tau ntawm: http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHC-CBAS/.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.