សន្លឹកព័ត៌មានពិតស្តីអំពីការរើសអើងចំពោះពិការភាព ៖ មហាវិទ្យាល័យ និងសកលវិទ្យាល័យ

Publications
#F111.06

សន្លឹកព័ត៌មានពិតស្តីអំពីការរើសអើងចំពោះពិការភាព ៖ មហាវិទ្យាល័យ និងសកលវិទ្យាល័យ

សិស្សមហាវិទ្យាល័យ និងសិស្សសកលវិទ្យាល័យ ព្រមទាំងអ្នក​ដាក់ពាក្យទាំងឡាយដែលមានពិការភាព ត្រូវបានទទួល​ការ​ការពារពីការ​រើសអើងដោយសារពិការភាព ពីច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋប្រឆាំង​ការប្រព្រឹត្តរើសអើង ។

ច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋ​ស្តីអំពីការ​រើសអើងចំពោះ ពិការភាព

សិស្សមហាវិទ្យាល័យ និងសិស្សសកលវិទ្យាល័យ ព្រមទាំងអ្នក​ដាក់ពាក្យទាំងឡាយដែលមានពិការភាព ត្រូវបានទទួល​ការ​ការពារពីការ​រើសអើងដោយសារពិការភាព ពីច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋប្រឆាំង​ការប្រព្រឹត្តរើសអើង ។

ច្បាប់ Title III នៃក្រមជនពិការ​អាមេរិកាំង (ADA, Americans with Disabilities Act) ហាមឃាត់​មិន​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រព្រឹត្ត​រើសអើងដោយសារពិការភាព ពីសំណាក់​មហាវិទ្យាល័យ និងសកលវិទ្យាល័យឯកជន ព្រមទាំងអង្គភាពជំនួញដទៃទៀត ក៏ដូចជាអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្មមិន​រកកម្រៃ​ផងដែរ ។ អង្គភាពទាំងអស់នេះ ត្រូវបានគេហៅថា “អង្គភាពសម្រួល​សាធារណៈ” ។ ច្បាប់ Title II នៃក្រម ADA គ្រប់គ្រង​ចំពោះ​អង្គភាពរដ្ឋបាលរដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន បូករួមទាំងសកលវិទ្យាល័យ និងមហាវិទ្យាល័យផងដែរ ។ ការការ​ពារទាំងអស់​នេះរួមបញ្ចូលនូវ ៖ 1)  ភាពតម្រូវមិនឲ្យមាន​ការ​រើសអើង ដែលហាមឃាត់ចំពោះការបដិសេធ ការបំបែក និងការរាប់រកបុគ្គលដែលមានពិការភាពដោយមិនស្មើភាពជាមួយបុគ្គលទូទៅ 2)  ភាពតម្រូវដែលមហាវិទ្យាល័យ និងសកលវិទ្យាល័យ ត្រូវផ្តល់ជូននូវការកែសម្រួលដែលសមរម្យ ឲ្យដល់ជនដែលមានពិការភាព ដើម្បី​ធានាបានថា ពួកគេមានសិទ្ធិស្មើនឹង​ជនដទៃទៀតក្នុងការ​ទទួលបាន​សេវាកម្ម​ឧត្តមសិក្សា និង 3) បទដ្ឋាន​ការ​រចនាចំពោះអគារថ្មី និងអគារដែល​ត្រូវ​កែតម្រូវ, ភាពតម្រូវចំពោះការ​កែសម្រួលសមរម្យចំពោះគោលនយោបាយ ការអនុវត្ត និងទម្រង់ការ, ភាពតម្រូវដើម្បីលុបបំបាត់ឧបសគ្គនៅក្នុងអគារដែលមានស្រាប់ នៅពេលដែលអគារទាំងអស់អាច​ធ្វើ​ដូច្នេះបាន ព្រមទាំងភាពតម្រូវផ្សេងៗទៀត​ចំពោះ​សិទ្ធិ​ចូលប្រើប្រាស់​បានដូច​ជនទូទៅផងដែរ ។ វគ្គទី 504 នៃក្រមស្តារនីតិសម្បទា (Rehabilitation Act) ក៏ផ្តល់​ការ​ការពារដែល​ស្រដៀងគ្នានេះ ចំពោះអង្គភាពណាដែល​ទទួល​មូលនិធិ​សហព័ន្ធ ។

ច្បាប់របស់​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ក៏ផ្តល់​ការ​ការពារ ​​ស្រដៀងគ្នា​នេះដែរ ។ ច្បាប់​សិទ្ធិពលរដ្ឋអ៊ុនរូ (Unruh Civil Rights Act) និងច្បាប់ជនពិការ (Disabled Persons Act) ហាមឃាត់​មិនឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​រើសអើងចំពោះ​ពិការភាពពីសំណាក់អង្គភាព​ជំនួញគ្រប់​ប្រភេទ ។ ក្រមរដ្ឋាភិបាល វគ្គទី 11135 (Government Code) ហាមឃាត់ការប្រព្រឹត្ត​រើសអើង​ពីសំណាក់អង្គភាពជំនួញ និងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល ដែល​ទទួល​មូលនិធិ​រដ្ឋ ។ ការប្រព្រឹត្តរំលោភចំពោះខណាមួយនៃ Title III ក៏ជាការ​ប្រព្រឹត្តរំលោភ​ចំពោះច្បាប់រដ្ឋផងដែរ ។ ទោះជាយ៉ាង​ណាក៏ដោយ ក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួន ច្បាប់រដ្ឋអាចផ្តល់ការការពារបានខ្ពស់ជាង​ច្បាប់​របស់​សហព័ន្ធ ។

អ្នក​អាច​ស្នើសុំ​ការកែសម្រួល​សមហេតុផលពីមហាវិទ្យាល័យ ឬសកលវិទ្យាល័យ បានគ្រប់ពេល​វេលា ក្នុងនាមជាអ្នក​ដាក់ពាក្យចូលរៀន ឬក្នុងនាមជាសិស្ស ។ ការស្នើសុំនេះ អាចមានទ្រង់ទ្រាយខុសៗគ្នា តែជាការប្រសើរ​បើសិនជាអ្នកស្នើសុំជាលាយល័ក្ខណ៍​អក្សរ ។ ក្នុង​ការ​ស្នើសុំនេះ ត្រូវរួមបញ្ចូលនូវ​លិខិតគាំទ្រពី​អ្នក​មានវិជ្ជាជីវៈក្នុង​ការ​ព្យាបាល ដោយមានការពន្យល់អំពី​ស្ថានភាពពិការភាពរបស់អ្នកដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងការ​ស្នើសុំ​ឲ្យមាន​ការ​កែសម្រួល ។ លិខិតគំរូដើម្បី​ស្នើសុំ និងលិខិតគំរូ​សម្រាប់គាំទ្រការស្នើសុំកែសម្រួល​សមហេតុផល​ មានបង្ហាញជូន​ខាងក្រោម ។

វ៉ិបសៃត៍សម្រាប់ភ្នាក់ងាររដ្ឋ និងសហព័ន្ធ ដែលជាអ្នកពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីការពារការប្រព្រឹត្តរើសអើង​ប្រឆាំង​នឹង​ពិការភាព ក្នុងវិស័យឧត្តមសិក្សា មាន​ផ្តល់​ជូន​ធនធានមានប្រយោជន៍​ដើម្បីឲ្យបាន​យល់​អំពី​សិទ្ធិផ្លូវច្បាប់របស់អ្នក ក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់​រដ្ឋ ៖

  • ក្រសួងយុត្តិធម៌ការងារ និងគេហកិច្ចរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា  http://www.defh.ca.gov
  • ការិយាល័យ​សិទ្ធិពលរដ្ឋនៃក្រសួងអប់រំសហរដ្ឋ​អាមេរិក (OCR, Office of Civil Rights) http://www2.ed.gov/policy/rights/guid/ocr/disability.html

ការ​តស៊ូ​មតិដោយ​ខ្លួនឯង

ប្រសិនបើ​សាលាអ្នក​បដិសេធ​មិន​ធ្វើការ​កែសម្រួលដែលអ្នកត្រូវការ ឬប្រព្រឹត្តរើសអើងចំពោះអ្នកដោយសារតែ ពិការភាពរបស់អ្នក គឺអ្នកមានជម្រើស​ក្នុងការ​ដាក់ពាក្យប្តឹងសារទុក្ខផ្ទៃក្នុង បណ្តឹងរដ្ឋបាល នៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋ ឬកម្រិត​សហព័ន្ធ ឬក៏ប្តឹងទៅតុលាការ​តែម្តង ។

បណ្តឹង​សារទុក្ខផ្ទៃក្នុង

មហាវិទ្យាល័យ និងសកលវិទ្យាល័យមួយភាគធំ ត្រូវបានតម្រូវឲ្យមាននីតិវិធីបណ្តឹងសារទុក្ខសម្រាប់សិស្ស ដែលជឿថាសិទ្ធិ​របស់ពួកគេ​ត្រូវបាន​រងការ​រំលោភ ។ នីតិវិធីទាំងអស់នេះ អាចមានភាពខុសគ្នាពីសាលាមួយទៅសាលាមួយផ្សេងទៀត ។ បើអ្នក​ចង់​ដាក់ពាក្យប្តឹង​សារទុក្ខផ្ទៃក្នុងជាមួយសាលារបស់អ្នក សូមសួរអ្នក​សម្របសម្រួលកម្មវិធីសិស្សពិការ (Disabled Students program) ADA ឬអ្នកសម្របសម្រួល Section 504 ឬព្រឹទ្ធបុរសផ្នែក​កិច្ចការសិស្សប្រចាំសាលាអ្នក ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន​បន្ថែម ។

បណ្តឹងរដ្ឋបាលទៅកាន់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ

ការិយាល័យ សិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ក្រសួងអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិក (OCR) ស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើរំលោភបំពានទៅលើសាលា​ដែល​ទទួលជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពីរដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ ។ សាលាទាំងអស់នេះស្ថិតក្រោមច្បាប់ ADA និង Section 504 នៃក្រមស្តារនីតិសម្បទា ។ ការដាក់ពាក្យប្តឹងមកកាន់ OCR ត្រូវ​តែធ្វើឡើងឲ្យបានក្នុង​រវាង 180 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីពេលនៃសកម្មភាពរើសអើងបានកើតឡើង លើកលែងតែអ្នកបានឆ្លងកាត់ដំណើរការដាក់ពាក្យបណ្តឹងសារទុក្ខផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងសាលារបស់អ្នក  ឬក៏ប្រសិនបើ OCR បានបដិសេធចោលចំពោះករណីរបស់អ្នក ។ បើអ្នកបានបំពេញតាម​ដំណើរការបណ្តឹងសារទុក្ខផ្ទៃក្នុងរបស់សាលារួចហើយ អ្នក​ត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់ OCR ឲ្យបានក្នុង​រវាង 60 ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃដែល​សាលា​របស់​អ្នក​ចេញ​សេចក្តីសម្រេច ។  អ្នក​អាច​ស្វែង​រកព័ត៌មានអំពីការដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់ OCR បាននៅឯ  www.ed.gov/ocr

ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ, Department of Justice) ក៏ធ្វើការ​ស៊ើបអង្កេតផងដែរចំពោះការប្រព្រឹត្តរើសអើងចំពោះពិការភាពពីសំណាក់មហាវិទ្យាល័យ និងសកលវិទ្យាល័យឯកជនក្រោម ADA ។ បណ្តឹង ADA នៃ Title II ត្រូវតែប្តឹងឲ្យបានក្នុង​រវាង 180 ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃដែល​ការប្រព្រឹត្តរើសអើង​បានកើតឡើង ។ បណ្តឹង Title III អាចដាក់ប្តឹងទៅកាន់ DOJ បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្តឹងបានកាន់តែលឿន គឺកាន់តែល្អ ពីព្រោះថានៅពេលដែលពេលវេលា​ចេះតែកន្លងផុតទៅ វាអាចនាំឲ្យមាន​ភាពពិបាក​ក្នុងការ​រកភស្តុតាង​បញ្ជាក់ពីការ​ប្រប្រឹត្តរើសអើង ។

អ្នក​អាច​ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់ក្រសួងយុត្តិធម៌ សហរដ្ឋអាមេរិក អនឡាញបាននៅឯ http://www.ada.gov/filing_complaint.htm

ក្រសួងយុត្តិធម៌ការងារ និងគេហកិច្ចរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

ក្រមរដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា វគ្គទី 11135 គឺជាច្បាប់ដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ការងារ និងគេហកិច្ចកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ជាអ្នកពង្រឹង ។ អ្នកអាច​ដាក់ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋបាល ជាមួយនឹងបណ្តឹង DFEH ដោយការប្រើជម្រើសខាងក្រោម ។ អ្នកត្រូវ​ដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យបានក្នុងរវាងមួយឆ្នាំ គិតចាប់ពីពេលដែលការប្រព្រឹត្តរើសអើងបានកើតឡើង ។

អ្នកអាចដាក់ពាក្យប្តឹង DFEH អនឡាញបាននៅឯ ៖ https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/

បណ្តឹងវិវាទ

ការប្រព្រឹត្ត​ល្មើស​ច្បាប់ទាំងអស់ដែល​បាន​រៀបរាប់​ពីខាងលើ ក៏អាចអនុវត្តបាន​តាមរយៈ​បណ្តឹងតាមផ្លូវឯកជនផងដែរ ។  សូមមេត្តាជ្រាបថា អាជ្ញាយុកាលនៃដែនកំណត់ មានភាពរឹតបន្តឹងចំពោះ​ក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា​នៃការ​ដាក់ពាក្យបណ្តឹងវិវាទ ហើយអ្នក​អាច​បាត់​បង់​អ្វី​ដែល​អ្នក​ទាមទារប្រសិន​បើអ្នក​មិន​ចាត់​សកម្មភាពឲ្យបានក្នុង​អំឡុងពេលនៃដែនកំណត់អាជ្ញាយុកាល​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​ទេនោះ ។ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់​ទាំងអស់នេះ អាចខ្លីត្រឹម​ពីរឆ្នាំគិត​ចាប់​ពីថ្ងៃ​ដែល​ការ​ប្រព្រឹត្ត​រើស​អើង​បានកើតឡើង ។

លើសពីនេះ ច្បាប់ទាមទារ​សំណង​ខូច​ខាត​ស៊ីវិល (Government Tort Claims Act) របស់រដ្ឋា​ភិបាល​តម្រូវ​ឲ្យ​ការទាមទារ​សំណង​ខូចខាត​ស៊ីវិល​ពីរដ្ឋាភិបាល ត្រូវ​ដាក់ប្តឹង​ឲ្យបាន​ក្នុង​រវាងប្រាំមួយខែគិតពីពេល​ដែល​ហេតុការណ៍​ប្រព្រឹត្តរើស​អើង​បានកើតឡើង នៅមុនពេល​ធ្វើបណ្តឹង​តាមច្បាប់ទាមទារ​ការ​ខូចខាត​ជាទឹកប្រាក់ពី​រដ្ឋ ឬអង្គភាព​រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការទារសំណងកំហុសស៊ីវិល គឺមាននៅឯ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/522901.htm សូមកត់ចំណាំថា វ៉ិបសៃត៍នេះ មានភ្ជាប់ទៅកាន់​សំណុំបែបបទសម្រាប់ប្តឹងទារសំណងពីរដ្ឋ ឬពីភ្នាក់ងាររដ្ឋ ឬនិយជិករដ្ឋ ដែលអាចប្រើមិនកើត​ចំពោះ​សំណុំ​រឿង​របស់អ្នក ។ អង្គភាពផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋ អាចមានសំណុំបែបបទសម្រាប់ប្តឹងទារសំណងកំហុសរដ្ឋប្បវេណីនៅតាមវ៉ិបសៃត៍របស់ពួកគេ ។  បើអ្នកមាន​ចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ប្តឹងទៅតុលាការ អ្នកត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងមេធាវី​ឲ្យបានលឿន ។

បើ​អ្នកទាមទារសំណង​ខូចខាត​ជាទឹកប្រាក់​មានចំនួន​តិចជាង $10,000 គឺអ្នក​មាន​ជម្រើស​មួយទៀត ក្នុង​ការ​ប្តឹងការ​ប្រព្រឹត្ត​រើស​អើង​​ទៅកាន់​តុលាការទទួល​បណ្តឹង​តូចតាច (Small Claims Court)។  អាជ្ញាយុកាល​នៃ​ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹងដូច​បាន​ជជែក​​ពីខាង​លើនឹងត្រូវអនុវត្ត​ ។ អ្នក​មិន​អាច​មានមេធាវីឡើយ បើអ្នក​សម្រេច​ដាក់ពាក្យ​ប្តឹង​ទៅកាន់តុលាការ​ទទួល​បណ្តឹង​តូចតាច ។ នេះជា​តំណភ្ជាប់ទៅកាន់​ឯក​សារ​បោះពុម្ពផ្សាយរបស់អង្គការ Disability Rights California ដែល​ពន្យល់​អំពី​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ប្រើបណ្តឹង​ទាមទារសំណង​តិចតួច ចំពោះ​សំណុំរឿង​ការប្រព្រឹត្តរើស​អើង ៖ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/520601.pdf។ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់​ទាំងអស់នេះ អាចខ្លីត្រឹម​ពីរឆ្នាំគិត​ចាប់​ពីថ្ងៃ​ដែល​ការ​ប្រព្រឹត្ត​រើស​អើង​បានកើតឡើង ។ បើអ្នក​សម្រេច​ដាក់បណ្តឹងវិវាទ អ្នកត្រូវពិភាក្សាបញ្ហាទាំងអស់នេះ ព្រមទាំងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ផ្សេងៗ ជាមួយនឹង​មេធាវីឯកជន ។

លិខិតគំរូ​សម្រាប់​ស្នើសុំការ​កែសម្រួល​សមហេតុផល

 [កាលបរិច្ឆេទ]

ជូនចំពោះ [មហាវិទ្យាល័យ ឬសកលវិទ្យាល័យ] ៖

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សរសេរលិខិតនេះ ដើម្បី​ស្នើសុំការសម្រួលសមហេតុផល ចំពោះពិការភាពរបស់ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ។

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ [ជាសិស្សនៅ/កំពុងដាក់ពាក្យចូលរៀននៅឯ] [ឈ្មោះសាលា] ។  ដោយ​សារ​តែបញ្ហា​ពិការភាព​របស់ខ្ញុំ​បាទ/នាងខ្ញុំ ធ្វើ​ឲ្យខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ត្រូវការ​ការកែសម្រួលមួយចំនួន​ដូច​ខាងក្រោម ៖ [រាយមុខ​សំណើសុំ​ការ​កែសម្រួល] ។ 

[គ្រូពេទ្យ/ពេទ្យវិកលចរិក/ពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត/ពេទ្យព្យាបាល/បុគ្គលិក​សង្គមកិច្ច/អ្នកព្យាបាល​ដោយ​ប្រើសកម្មភាពផ្សេងៗ/បុគ្គល​ផ្សេងទៀត (សូម​រៀបរាប់)] របស់ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ យល់ឃើញថា ការកែសម្រួលទាំងអស់នេះគឺមានភាពចាំបាច់ ចំពោះ​ពិការភាព​របស់​ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ។  សូមមេត្តា​ពិនិត្យ​មើល​លិខិតភ្ជាប់របស់ [ឈ្មោះគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកឯកទេស​ផ្សេងទៀត] ។

ច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និង ច្បាប់រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ តម្រូវឲ្យមហាវិទ្យាល័យ និងសកលវិទ្យា​  ល័យ​ផ្តល់ការ​សម្រួលសមរម្យចំពោះសិស្ស និងអ្នកដាក់ពាក្យចូលរៀន ដែលមានពិការភាព ។ សូមមេត្តា​ជួយ​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះការ​ស្នើសុំនេះឲ្យបានត្រឹម​ថ្ងៃទី [កាលបរិច្ឆេទ] ។ សូម​កុំ​ស្ទាក់​ស្ទើ​រ​ក្នុង​ការ​ទាក់​ទង​មកកាន់​ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ តាម [លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់អ្នក និង/ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េល] បើលោកអ្នក​មាន​សំណួរ​អ្វីមួយ ។  សូមអរគុណ ។

ដោយក្តី​គោរព​ដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ

[ឈ្មោះ​របស់អ្នក]

[អាសយដ្ឋាន​របស់អ្នក]

គំរូលិខិត​គំាំទ្រ

[កាលបរិច្ឆេទ]

ជូនចំពោះ [មហាវិទ្យាល័យ ឬសកលវិទ្យាល័យ] ៖

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំជា [គ្រូពេទ្យ/ពេទ្យវិកលចរិក/ពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត/ពេទ្យព្យាបាល/បុគ្គលិក​សង្គមកិច្ច/អ្នកព្យាបាល​ដោយ​ប្រើសកម្មភាពផ្សេងៗ] របស់ [ឈ្មោះ] ហើយខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ​បានដឹង​​ពីស្ថានភាព​ពិការ​ភាព​របស់គាត់ ។  [រូបគាត់] មានពិការភាព​ដែល​បណ្តាលឲ្យ​ការ​បំពេញ​មុខងាររបស់​រាងកាយ​មានដែនកំណត់ ។  ដែនកំណត់ទាំងនេះ មានរួមបញ្ចូលនូវ [រាយមុខ​ដែនកំណត់​មុខងារ​រាង​កាយ​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យមាន​ការស្នើសុំការ​កែសម្រួល] ។

[ការកែសម្រួល​ដែល​បានស្នើសុំ] គឺមានភាពចាំបាច់ចំពោះ [ឈ្មោះ] ដើម្បី [ដាក់ពាក្យសុំ/មានសិទ្ធិស្មើអ្នក​ដទៃក្នុងការទទួលបានសេវាកម្ម និងអត្ថប្រយោជន៍ពី] [ឈ្មោះសាលា] ។  [​រៀប​រាប់​​ពីផលប្រយោជន៍នៃការ​កែសម្រួល ដែលអាចជួយ ឬគាំទ្រដល់​អ្នក​ស្នើសុំ] ។

សូមថ្លែង​អំណរគុណ​ចំពោះ​ការផ្តល់ការ​កែសម្រួល​សម្រាប់ [ឈ្មោះ] ។

ដោយក្តី​គោរព​ដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ

[ឈ្មោះ និងមុខ​តំណែង]

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 

 

Click links below for a downloadable version.