សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញតាមរយៈកម្មវិធី Medi-Cal

Publications
#8094.05

សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញតាមរយៈកម្មវិធី Medi-Cal

កម្មវិធី Medi-Cal ផ្ដល់ជូនសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់មនុស្ស​ពេញវ័យ​​​និងកុមារ។ សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញពេញលេញ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវទទួលបា​ន​​​ជាដាច់ខាត​ សម្រាប់អត្ថគាហៈកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានអាយុតិចជាង 21 ឆ្នាំ​។ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុ 21 ឆ្នាំនិងច្រើនជាងនេះ រដ្ឋកាលីហ្វ័រ​ញ៉ា មានជម្រើ​ស​ផ្ដល់ជូននូវការរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុករបស់កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់​សេ​វា​ថែទាំ​និងព្យាបាល​ធ្មេញ។

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

I. ប្រវត្តិ​អត្ថប្រយោជន៍​​

កម្មវិធី Medi-Cal ផ្ដល់ជូនសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់មនុស្ស​ពេញវ័យ​​​និងកុមារ។

សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញពេញលេញ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវទទួលបា​ន​​​ជាដាច់ខាត​ សម្រាប់អត្ថគាហៈកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានអាយុតិចជាង 21 ឆ្នាំ​។ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុ 21 ឆ្នាំនិងច្រើនជាងនេះ រដ្ឋកាលីហ្វ័រ​ញ៉ា មានជម្រើ​ស​ផ្ដល់ជូននូវការរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុករបស់កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់​សេ​វា​ថែទាំ​និងព្យាបាល​ធ្មេញ។1

ការរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុកលើសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ របស់កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់មនុស្ស​ពេញវ័យ បានប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល​ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗកន្ល​ង​ទៅនេះ។ ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ2009 ដោយសារតែសម្ពាធផ្នែកថវិកា រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានលុបចោលការរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុកពេញលេញលើសេវាថែទាំនិងព្យាបាល​ធ្មេ​ញ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ។ ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ2014 រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានផ្ដល់ឡើ​ង​វិញមួយចំណែក នូវការរ៉ាប់រង​ទទួលបន្ទុក​លើសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ។ នៅថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានផ្ដល់ជូនពេញលេញឡើងវិញនូវ​ការរ៉ាប់​រងទទួលបន្ទុក​លើ​សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់​មនុស្សពេញវ័យ។2

II. ការទទួលបានសេវា

a. ការចុះឈ្មោះ

តើខ្ញុំចុះឈ្មោះក្នុងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញតាមរយៈកម្មវិធី Medi-Cal ដោយរបៀបណា?

អត្ថគាហៈកម្មវិធី Medi-Cal ពេញលេញនឹងត្រូវចុះឈ្មោះជាស្វ័យប្រវត្តិ​នៅ​ក្នុង​គម្រោងថែទាំ​និង​ព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal។ អ្នកមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យសុំដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលបានសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនោះឡើយ។3 មានករណីលើកលែងតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អត្ថគាហៈនៅក្នុងខោនធី Sacramento និង​សម្រាប់​បុគ្គលដែលចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងសុខភាព​នៃខោនធី​ San Mateo។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអត្ថប្រយោជន៍ កម្មវិធី Medi-Cal ជូនអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ ដើម្បីទទួលបាន​សេវាថែ​ទាំនិង​ព្យាបា​ល​ធ្មេញ។4 ប័ណ្ណសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក ​ត្រូវចេញជូន​នៅពេ​ល​​​អ្នកត្រូវគេវិនិច្ឆ័យ​ថា​មានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal។ សម្រាប់​មនុស្ស​​ពេញ​វ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal ​ដែលវិសាលភាព​គ្របដណ្ដប់​របស់វាមាន​កំហិត សូមមើលផ្នែក III(g) ខាងក្រោម សម្រាប់​​​ព័ត៌មាន​ស្ដីពីការរ៉ាប់រ​ងទទួលបន្ទុក​លើ​សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ។

តើសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់ខ្ញុំត្រូវគ្របដណ្ដប់យ៉ាងដូចម្ដេច?

កម្មវិធី Medi-Cal គ្របដណ្ដប់លើសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធផ្ដល់ជូនចំនួន 3៖

 • គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal៖ បង់ថ្លៃដើម្បីទទួលបាន​សេវា (ខោនធីនីមួយៗលើកលែងតែខោនធី​ Sacramento)
 • គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាល​ធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រង៖ គម្រោងថែទាំ និង​ព្យាបាលធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រង (ដែលពុំមាន​លក្ខណៈ​ចាប់បង្ខំ នៅក្នុងខោនធី Los Angeles និងមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំ នៅក្នុងខោនធី Sacramento)
 • គម្រោងថែទាំសុខភាពដែលមានការគ្រប់គ្រងនៃកម្មវិធី Medi-Cal (សម្រាប់សមាជិកនៃគម្រោងសុខភាពរបស់ខោនធី San Mateo)

តើ​អ្វី​ទៅ​ជាគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ​នៃកម្មវិធី Medi-Cal?

គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal គឺជាកម្មវិធីរ៉ាប់រង​ទទួល​បន្ទុក​លើថ្លៃចំណាយនៃ​សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ​នៅក្នុងរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​​សម្រាប់ខោនធីទាំងអស់ លើកលែងតែខោនធី Sacramento។ គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal គឺជាប្រព័ន្ធបង់ថ្លៃ​ដើម្បីទទួលបានសេវា។ នៅ​ក្រោមទម្រង់បង់ថ្លៃដើម្បីទទួលបានសេវា រដ្ឋបង់ប្រាក់ជូនអ្នកផ្ដល់សេវា​ដោយ​ផ្ទា​ល់​​សម្រាប់សេវាដែលត្រូវរ៉ាប់រង ដែលអ្នកទទួលបាន។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅ​ក្នុង​ខោន​ធីដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយគម្រោងនេះ អ្នកអាចទៅជួបអ្នកផ្ដល់សេវាថែ​ទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញណាមួយដែលទទួល​យកគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal។

តើគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រង គឺជាអ្វី?

គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រង គឺជាកម្មវិធី​ថែទាំ​និងព្យាបា​លធ្មេញ​ដែលមានការគ្រប់គ្រងមួយ ​សម្រាប់សេវាថែទាំនិង​ព្យាបាលធ្មេញដែលត្រូវផ្ដល់​ជូននៅក្នុង​ខោនធី Sacramento និង Los Angeles។ ប្រសិនបើអ្នក​រស់នៅក្នុងខោនធី Sacramento ​អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងថែទាំនិង​ព្យាបាល​ធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រង ហើយអ្នកនឹងត្រូវ​ ផ្ដល់ជូនអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិង​ព្យាបាល​ធ្មេញនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងខោនធី Los Angeles​ អ្នកអាចជ្រើសរើស​ចុះឈ្មោះ​ក្នុងកម្មវិធី​ថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញដែល​មាន​ការគ្រប់គ្រង ឬ​បន្តស្ថិតនៅ​ក្នុងគម្រោងបង់ថ្លៃដើម្បី​ទទួលបាន​សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal។5

នៅក្រោមប្រព័ន្ធថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រង រដ្ឋបង់ថ្លៃ​ដើម្បីចូ​ល​​​ក្នុង​គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលដែលមានការគ្រប់គ្រង។ ជាជំនួសមកវិញ គម្រោ​ង​ថែទាំ​និងព្យាបាលដែលមានការគ្រប់គ្រង បង់ទូទាត់ជូនដល់អ្នកផ្ដល់សេវាសម្រា​ប់គ្រប់សេវាទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ ដែលត្រូវរ៉ាប់រងគ្របដណ្ដប់នៅក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋនៃគម្រោងនេះ។ នៅក្រោមប្រព័ន្ធថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រង អ្នកមិន​អាច​ជួបទន្តពេទ្យដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់ណាមួយនោះឡើយ អ្នកត្រូវ​ផ្លាស់ប្ដូរ​អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំធ្មេញដែលត្រូវផ្ដល់ជូន ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន​អ្នកផ្ដល់សេវា​ថ្មីម្នាក់។ សូមមើលផ្នែក II(b) ខាងក្រោម សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ស្ដីពីការចុះឈ្មោះនៅក្នុង​គម្រោងថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញ​ដែលមាន​ការគ្រប់​គ្រង​។

b. ការស្វែងរកអ្នកផ្ដល់សេវា

តើ​ខ្ញុំ​អាច​ស្វែងរកអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី​​ Medi-Cal​ បាន​ដោយ​របៀប​ណា​?​

អ្នកអាចស្វែងរកអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal តាម​អនឡាញ តាមរយៈ https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/. អ្នកក៏អាច​ហៅទូរសព្ទ​ទៅកាន់លេខ​ (800) 322-6384 ផងដែរ សម្រាប់ការសុំជំនួយ​។ អ្នក​តំណាងនៃគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal​ មានវត្តមានដើម្បី​ផ្ដល់​ជំនួយជូន​អ្នកហៅទូរសព្ទចូល ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច ពីថ្ងៃច​ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។ មានអ្នកបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់។

សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ គេហទំព័ររបស់ Smile California អាចរ​ក​បានតាមរយៈ https://sonriecalifornia.org/. អ្នកក៏អាចស្វែងរកភាសាដទៃផ្សេងទៀតនៅលើរូបភូគោលនៅជ្រុង ខាងលើផ្នែកខាងស្ដាំ។

នៅពេលអ្នកទាក់ទងទៅកាន់ទន្តពេទ្យណាម្នាក់ សូមអ្នកសួរថា តើពួកគេ​ទទួលគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal ដែរឬទេ។ អ្នកក៏អាចស្នើ​សុំ​អ្នកបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់ដែលមានគុណវុឌ្ឍិផងដែរ ប្រសិនបើចាំបាច់។

តើខ្ញុំស្វែងរកអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណា?

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងខោនធី Sacramento ឬ Los Angeles ​អ្នកអាចស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​ស្ដីពីការចុះឈ្មោះ​ក្នុងគម្រោងថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញ​ដែលមាន​ការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗគ្នានៅទីនេះ៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/ManagedCarePlanDirectory.aspx. នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដែលមាន​ការគ្រប់​គ្រ​ង​ភ្លាម គម្រោងរបស់អ្នកនឹងជ្រើសរើសអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញជូនអ្នក​។

នាពេលបច្ចុប្បន្ន មានគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ​ដែលមាន​ការគ្រប់គ្រង​ចំនួនបីនៅក្នុងខោនធី Sacramento និង Los Angeles៖

សម្រាប់ជំនួយក្នុងការចុះឈ្មោះ ឬផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ​ដែលមានការ​គ្រប់​គ្រងរបស់អ្នក សូមទូរសព្ទទៅកាន់ជម្រើសថែទាំសុខភាព តាមលេ​ខ​ទូរសព្ទ (800) 430-4263។ សម្រាប់ជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក សូមទូរសព្ទទៅកាន់មណ្ឌលផ្ដល់ជំនួយ របស់នាយកដ្ឋាន​ថែទាំដែលមានការគ្រប់គ្រង តាម​លេខ (888) 466-2219។

សូមមើលផ្នែក II(e) ខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មានស្ដីពីករណីលើកលែង​សម្រាប់​អត្ថគាហៈនៃ​កម្មវិធីថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ អត្ថគាហៈជ្រើសរើ​ស​ចាកចេញពី​គម្រោង​ថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រង និងចូលទៅក្នុងគម្រោង​ថែទាំនិងព្យាបាល​ធ្មេញ​របស់​កម្មវិធី Medi-Cal។

តើខ្ញុំស្វែងរកអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដោយរបៀបណា ប្រសិនបើខ្ញុំចុះឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោងសុខភាពរបស់ខោនធី San Mateo?

សម្រាប់បុគ្គលដែលចុះឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោងសុខភាពរបស់ខោនធី San Mateo សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ ត្រូវផ្ដល់ជូនដោយផ្ទាល់តាមរយៈ​គម្រោងថែទាំ​ដែ​ល​​មានការគ្រប់គ្រងរបស់កម្មវិធី Medi-Cal របស់អ្នក។ សូមទាក់ទងគម្រោងសុខភា​ព​របស់ខោនធី San Mateo ដើម្បីទទួលបាន​អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំ​និងព្យាបាល​ធ្មេ​ញ តាមលេខទូរសព្ទ (800) 750-4776 ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://www.hpsm.org/member/hpsm-dental.6

c. ការណាត់ជួបលើកដំបូង

តើខ្ញុំ​ត្រូវ​យកអ្វី​ទៅ​ជាមួយ​សម្រាប់ការ​ណាត់​ជួប​ទទួលសេវាថែទាំនិង​ព្យាបាល​ធ្មេញលើកដំបូង​?

សូមយកមកជាមួយនូវប័ណ្ណសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal រប​ស់​អ្នក និង​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានរូបថត ឬប័ណ្ណបើកបរ សម្រាប់​ការណាត់​ជួ​ប​ថែទាំ​និងព្យាបាល​ធ្មេញ​លើកដំបូង។ សូមយកមកជាមួយនូវប័ណ្ណគម្រោងថែ​ទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញដែលមាន​ការគ្រប់គ្រង ប្រសិនបើអ្នកបានចូលរួមក្នុងគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាល​ធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រង។

តើមាននរណាម្នាក់អាចបកប្រែភាសាសម្រាប់ខ្ញុំនៅឯការិយាល័យថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ បានដែរឬទេ?

មាន។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់អ្នក មិនចេះនិយាយ​ភាសារបស់អ្នក អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានអ្នកបកប្រែភាសា ​ឬភាសាសញ្ញា ដោយឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់អ្នក អាចទូរសព្ទមកកាន់​មណ្ឌលសេវាទូរសព្ទ តាមលេខ (800) 322-6384។ អ្នកនិងទន្តពេទ្យរបស់អ្នក នឹ​ង​ត្រូវភ្ជាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយ​អ្នកបកប្រែ​ដែលនិយាយភាសារបស់អ្នក និ​ង​អាចបកប្រែដោយផ្ទាល់មាត់បាន។7

សូមមើលឯកសាររបស់អង្គការ DRC ដែលមានចំណងជើង ការទទួលបាន​ការ​ថែទាំសុខភាព​សម្រាប់បុគ្គលដែលមានពិការភាព នៅក្រោម ADA និង​ច្បា​ប់​សិទ្ធិរដ្ឋប្បវេណីដទៃទៀតសម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែមស្ដីពីសិទ្ធិរបស់អ្នក នៅពេលទទួលការថែទាំសុខភាព៖https://www.disabilityrightsca.org/publications/access-to-health-care-for-people-with-disabilities-under-the-ada-and-other-civil

d. ការ​បង់ប្រាក់​

តើប្រាក់សហធានារ៉ាប់រងមានចំនួនប៉ុន្មាន?

ប្រាក់សហធានារ៉ាប់រងបច្ចុប្បន្នរបស់គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ​របស់កម្មវិធី Medi-Cal មានដូចខាងក្រោម៖8

 • សេវាមិនមែនបន្ទាន់ដែលត្រូវផ្ដល់ជូននៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់៖ 5$
 • សេវាអ្នកជំងឺខាងក្រៅ៖ 1$
 • វេជ្ជបញ្ជា៖ 1$

តើការបង់ថ្លៃសេវាដែលមិនត្រូវរ៉ាប់រងដោយគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរប​ស់​​កម្មវិធី Medi-Cal មានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ?

អ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នក ត្រូវប្រាប់អ្នកថាតើសេវាណាខ្លះត្រូវ​និងមិនត្រូវ​រ៉ាប់រងដោ​យ​គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal។ អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំ​និង​ព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal មិនអាច​ផ្ដល់ជូន​អ្នកនូវសេវា​ណា​មួយដែល​មិន​ត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយកម្មវិធី Medi-Cal នោះឡើយ។ អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិង​ព្យាបាល​ធ្មេញរបស់អ្នក​អាចតម្រូវឱ្យអ្នកបង់ថ្លៃសេវា ប្រសិនបើអ្នកជ្រើស​រើស​ទទួ​លការព្យាបាល​ដែលមិនត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយ​គម្រោងថែទាំ​និងព្យាបាល​ធ្មេ​ញ​​របស់កម្មវិធី Medi-Cal។9

e. ករណីលើកលែងសម្រាប់អត្ថគាហៈនៃគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេ​ញ

តើករណីលើកលែងសម្រាប់អត្ថគាហៈនៃគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញគឺជាអ្វី​?

ករណីលើកលែងសម្រាប់អត្ថគាហៈនៃគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ អនុញ្ញាតឱ្យ​សមាជិកជ្រើសរើសចាកចេញពីគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រង និងចូលទៅក្នុងគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ​របស់កម្មវិធី Medi-Cal​។ ករណីលើកលែងសម្រាប់អត្ថគាហៈនៃគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ ត្រូវផ្ដល់ជូនបុគ្គលដែលចុះឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ​ដែលមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខោនធី Sacramento និង Los Angeles។ ករណីលើកលែង​សម្រា​ប់​អត្ថគាហៈនៃគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ គឺសម្រាប់​អត្ថគាហៈ​ដែលពុំអាចធានានូវការទទួលបានសេវាតាមរយៈ គម្រោងថែទាំងនិងព្យាបាលធ្មេញ​ដែលមាន​ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។10

តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំករណីលើកលែងសម្រាប់អត្ថគាហៈនៃគម្រោងថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំករណីលើកលែងសម្រាប់អត្ថគាហៈនៃគម្រោងថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញតាមរយៈទូរសព្ទ ប្រៃសណីយ៍ អ៊ីម៉ែល ឬទូរសា។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមទូរសព្ទដោយហៅទូរសព្ទទៅកាន់លេខ (855) 347-3310។ អ្នកអាច​ដាក់ពាក្យសុំតាមរយៈ ប្រៃសណីយ៍ អ៊ីម៉ែល ឬទូរសា ដោយបំពេញ​ទម្រង់នេះ៖ https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/BDE_request_form.pdf

ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីករណីលើកលែងសម្រាប់អត្ថគាហៈនៃគម្រោងថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញ ត្រូវផ្ដល់ជូននៅទីនេះ៖ https://dental.dhcs.ca.​gov/Members/​Dental_Managed_Care/Beneficiary_Dental_Exception/

សម្រាប់អត្ថគាហៈដែលទទួលបានករណីលើកលែងសម្រាប់អត្ថគាហៈនៃ​គម្រោ​ង​ថែទាំ​និង​ព្យាបាល​ធ្មេញ ពួកគេនឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងបង់ថ្លៃ​ដើម្បីទទួលបា​ន​​សេវានៃគម្រោង​ថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal រហូតដល់ពេល​ពួកគេជ្រើសរើស​ចូលទៅក្នុង​គម្រោងថែទាំនិង​ព្យាបាលធ្មេញដែល​មានការ​គ្រប់​គ្រង​វិញ។11

f. អ្នក​​តំណាង​ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត

តើអ្នកតំណាងដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតរបស់គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេ​ញ​របស់កម្មវិធី Medi-Cal គឺជាអ្វី?

អ្នកតំណាងដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតរបស់គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាល​ធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចធ្វើសកម្មភាព​ក្នុងនាមជាអ្នក ដើម្បីជួយអ្នក​ក្នុងការ​ទទួលបានការថែទាំនិងព្យាបាល​ធ្មេញ​របស់អ្នក។ ជំនួយនេះ អាចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិក័យបត្រ ការកក់ការណាត់ជួប និងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីការថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់អ្នក។12 គេមិនតម្រូវឱ្យអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកតំណាងដែលទទួលបាន​ការអនុញ្ញាត នោះឡើយ។

តើខ្ញុំតែងតាំងតំណាងដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចតែងតាំងតំណាងដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយបំពេញទម្រង់ឯកសារនេះ៖ https://www.dental.dhcs.ca.gov/​MCD_documents/​members/​MCD_appt_auth_rep_form.pdf.

បន្ទាប់ពីទម្រង់ឯកសារនេះត្រូវបានបំពេញនិងចុះហត្ថលេខារួចហើយភ្លាម អ្នកអាចដាក់ឯកសារនេះតាមរយៈអ៊ីម៉ែលទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល memberformreturn@delta.org ឬផ្ញើតាមប្រៃណីយ៍​ទៅកាន់

កម្មវិធីថែ​ទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal
តាមរយៈ៖ ការិយាល័យឯកជនភាព/សន្តិសុខព័ត៌មាន
P.O. Box 15539 Sacramento, CA 95852-1539

អ្នកអាចបន្ថែម ដកចេញ ឬផ្លាស់ប្ដូរតំណាងដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត នៅពេ​​លណាមួយក៏បាន។13

g. ការទទួលបានសេវាដោយពុំមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព

តើខ្ញុំអាចទទួលបានការថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដោយពុំមានការធានា​រ៉ាប់រងសុខភាពដោយរបៀបណា?

មណ្ឌលសុខភាពដែលមានគុណវុឌ្ឍិថ្នាក់សហព័ន្ធ និងសហគមន៍ដទៃទៀត អា​ច​ផ្ដល់ការថែទាំនិងព្យាបាលជូនអ្នក បើទោះបីជាអ្នកពុំមាន​ការធានា​រ៉ាប់រង​សុខភា​ពក៏ដោយ។ អ្នកបង់ប្រាក់សម្រាប់សេវានានាដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក​។

អ្នកអាចស្វែងរកមណ្ឌលសុខភាពដែលមានគុណវុឌ្ឍិថ្នាក់សហព័ន្ធ​ដែលស្ថិតនៅក្បែរអ្នក នៅទីនេះ៖ https://findahealthcenter.hrsa.gov/

សាលាទន្តពេទ្យ និងសាលាអនាម័យធ្មេញ ជាទូទៅ មានមន្ទីរព្យាបាល​ដែលអនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតទន្តពេទ្យទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយផ្ដល់ការថែទាំនិងព្យាបាលក្នុងតម្លៃទាប។​

អ្នកអាចស្វែងរកបាននូវការថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញតាមរយៈសាលា​ទន្តពេទ្យ ឬសាលាអនាម័យធ្មេញនៅក្នុងមូលដ្ឋាន នៅទីនេះ៖ https://www.nidcr.nih.gov/health-info/finding-dental-care.

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើល៖ https://www.cdph.ca.gov/Programs/​CCDPHP​/​DCDIC/CDCB/Pages/OralHealthProgram/DentalServices.aspx#.

III. ការរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុកលើការថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់មនុស្ស​​ពេញវ័យ

a. ការរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុកលើសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់មនុ​ស្ស​​​ពេញវ័យ

តើមានសេវាអ្វីខ្លះដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយកម្មវិធីថែទាំនិង​ព្យាបាលធ្មេញរប​ស់​កម្មវិធី Medi-Cal?

សេវា​ថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់សម្រាប់មនុស្ស​ពេញវ័យ​ រួមមាន​៖14

 • ការពិនិត្យលើកដំបូង
 • ការសម្អាត (ការបង្កាជំងឺ)
 • ការ​ព្យាបាល​ដោយ​ជាតិ​ភ្លុយ​អរ​
 • ការថតដោយ​កាំ​រស្មី​អ៊ិច
 • ការ​បិទប្រហោង​​​ធ្មេញ​
 • ធ្មេញស្រោបដែលផលិតពីរោងចក្រ (ជ័រសំយោគ និងអ៊ីណុក
 • តែ​ប៉ុណ្ណោះ)
 • ការដកធ្មេញ
 • ការព្យាបាលរន្ធឬសធ្មេញសម្រាប់ធ្មេញមុខនិងធ្មេញថ្គាម
 • ធ្មេញសិប្បនិម្មិតទាំងស្រុងដែលអាចដកចេញបាន
 • ការកែសម្រួលនិងជួសជុលធ្មេញសិប្បនិម្មិតទាំងស្រុង
 • ធ្មេញស្រោបដែលផលិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍
 • ធ្មេញសិប្បនិម្មិតមួយផ្នែកដែលអាចដកចេញបាន
 • ការកែសម្រួល ជួសជុល និងតម្រង់ធ្មេញសិប្បនិម្មិតមួយផ្នែក
 • ការថែទាំព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញ (ការសម្អាតធ្មេញនិងគល់ធ្មេញ)
 • សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដែលចាំបាច់ខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងទៀត

b. ការកំហិតលើសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ

តើមានការកំហិតលើសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ​ដែរឬទេ?

សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់បុគ្គលដែលមានអាយុ 21 ឆ្នាំឡើងទៅ ត្រូវកម្រិតត្រឹម 1,800$ សម្រាប់អត្ថគាហៈម្នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ​ប្រតិទិននីមួយៗ។15 ការកំហិត ត្រូវចាត់ទុកថាជាការកំហិត “ទន់ភ្លន់” ពីព្រោះនៅពេលដែល​កម្មវិធី Medi-Cal បានបង់ប្រាក់ 1,800$ តាមការទាមទារ ការទាមទារ​នាពេល​បន្ទាប់​មក​ទាំងអស់ តម្រូវឱ្យមានសំណើសុំការអនុញ្ញាតព្យាបាល (TAR)។

ហេតុដូច្នេះ សេវានានានៅតែអាចត្រូវរ៉ាប់រង​ ហួសពី 1,800$ ក៏ប៉ុន្តែ តម្រូវ​ឱ្យផ្ដល់​ឯកសារស្ដីពីភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដើម្បីទទួលបាន​ការអនុម័តយល់ព្រម។ ការកំហិតថ្លៃត្រឹម 1,800$ ត្រូវកំណត់ឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំប្រតិទិន​នីមួយៗ។

តើសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញអ្វីខ្លះ ត្រូវផាត់ចេញពីការកំហិត?

សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញមួយចំនួន ត្រូវលើកលែងការកំហិត ដោយរួមបញ្ចូ​ល​៖16

 • សេវាកម្មព្យាបាល​ធ្មេញសង្គ្រោះបន្ទាន់​
 • សេវាដែលតម្រូវដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ ដោយរួមទាំង​សេវាពាក់ព័ន្ធនឹង​​​ការមានគភ៌
 • ការដាក់ធ្មេញសិប្បនិម្មិតដែលអាចដកចេញបាន
 • ការវះកាត់មាត់ស្មុគ្រស្មាញនិងឆ្អឹងថ្គាម
 • សេវាព្យាបាលឆ្អឹងថ្គាម ដោយរួមទាំងការដាក់ធ្មេញសិប្បនិម្មិតដោយដាំ​បង្គោល​ក្នុងឆ្អឹងថ្គាម និងការដាក់ធ្មេញសិប្បនិម្មិតទាំងស្រុងដោយដាំ​បង្គោ​ល​​ក្នុងឆ្អឹងថ្គាម និង
 • សេវាដែលត្រូវផ្ដល់ជូននៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំរយៈពេលវែង

ការកំហិតចំនួនទឹកប្រាក់ 1,800$ ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រា​ប់សមាជិកម្នាក់​មិនត្រូវអនុវត្ត​ចំពោះ​និតិវិធីដែលគម្រោងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ​នៃកម្មវិធី Medi-Cal ​ចា​ត់​​ទុក​ថាមានលក្ខណៈ “ចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត”។17

c. សេវាកម្មព្យាបាល​ធ្មេញសង្គ្រោះបន្ទាន់​

តើសេវាអ្វីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវចាត់ទុកថាជា​សេវាថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញសង្គ្រោះបន្ទាន់?

ដូចដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅខាងលើ ​សេវាថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញ​សង្គ្រោះបន្ទាន់ ត្រូវផាត់ចេញពីការកំហិតប្រចាំឆ្នាំ។

​សេវាថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញសង្គ្រោះបន្ទាន់ ត្រូវកំណត់និយមន័យថាជា​ស្ថានភា​ព​សុខភាព​ដែល​​ស្តែង​ឡើង​តាមរយៈ​រោគសញ្ញា​ស្រួចស្រាវ​ដែលមានសភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​ រួមទាំង​ការឈឺ​ចាប់​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ ដែល​បើគ្មាន​ការ​ថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ​ភ្លាមៗនោះទេ​ អាច​នឹ​ង​មានហេតុផលសមស្របឱ្យគេ ​រំពឹង​ទុកថា​នឹងនាំមកនូវ​ផលវិបាកដូចខាងក្រោម​៖18

 • ដែលធ្វើឱ្យសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់
 • ការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់មុខនាទីរាងកាយ
 • ការខូចខាតលែងដំណើរការនូវសរីរាង្គឬផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយ

អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់អ្នក នឹងកំណត់ថាតើសេវាអ្វី​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលនឹងត្រូវចាត់ទុកថា ជាសេវាថែទាំនិង​ព្យាបាលធ្មេ​ញសង្គ្រោះបន្ទាន់។ នៅពេលសមស្រប អ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នក​ត្រូវប្រគល់ឯកសារជូនដល់​គម្រោងសេវាថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញ​នៃកម្មវិធី Medi-Cal ដើម្បីផ្ដល់​ហេតុ​ផល​គាំទ្រនិតិវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះ។19

d. សំណើសុំការអនុញ្ញាតព្យាបាល

តើសេវាថែទាំព្យាបាលធ្មេញណាត្រូវអនុម័តយល់ព្រមដោយសំណើសុំ​ការអនុញ្ញា​ត​ព្យាបាល?

សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញមួយចំនួន ចាំបាច់ត្រូវអនុម័តដោយសំណើសុំ​ការអនុញ្ញាត​ព្យាបាល (TAR)។ សំណើសុំ​ការអនុញ្ញាតព្យាបាល គឺជាទម្រង់​ឯកសារ​មួយដែលត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ដោយអ្នកផ្ដល់សេវា​ដែលស្នើសុំការអនុញ្ញាតទទួលបានការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការផ្ដល់សេវាជាក់លាក់មួយចំនួន។20 សំណើសុំ​ការអនុញ្ញា​ត​ព្យាបាល ចាំបាច់ត្រូវអនុម័តដោយ​គម្រោងសេវាថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញ​នៃកម្មវិ​ធី​​ Medi-Cal​ មុនពេលសេវាត្រូវផ្ដល់ជូន។ សេវាដែលទាមទារនូវការប្រើប្រាស់​សំ​ណើ​សុំ​ការអនុញ្ញាតព្យាបាល រួមមាន៖21

 • សេវាស្ដារធ្មេញឡើងវិញ
 • ការព្យាបាលឬសធ្មេញ
 • ការព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញ
 • ការដាក់ធ្មេញសិប្បនិម្មិត
 • សេវាដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹងថ្គាម
 • ការវះកាត់មាត់និងឆ្អឹងថ្គាម
 • សេវាពត់តម្រង់ធ្មេញ

សេវាដែលត្រូវផ្ដល់ជូនអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលថែទាំដែលមានជំនាញ និងមណ្ឌលថែទាំបឋមដទៃទៀត ក៏តម្រូវឱ្យមានការអនុញ្ញាតជាមុន លើកលែងតែមា​ន​ការលើកលែងក្នុងនាមជាសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់។22

តើអ្វីមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលអាចចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈ “ចាំបាច់ផ្នែក​វេជ្ជសា​ស្រ្ត​​”?

ដូចដែលត្រូវបញ្ជាក់នៅខាងលើ សេវាដែលមានលក្ខណៈ “ចាំបាច់​ផ្នែក​វេជ្ជសា​ស្រ្ត​” ត្រូវលើកលែងចេញពីការកំហិតប្រចាំឆ្នាំ។ ចំពោះមនុស្សដែលមានអាយុ 21 ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ សេវាដែលមានលក្ខណៈ “ចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត” នៅពេល​ដែ​ល​សេវានោះ៖23

 • មានលក្ខណៈសមហេតុផលនិងចាំបាច់ដើម្បីការពារជីវិត
 • មានគោលដៅបង្កាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឬ
 • មានគោលដៅកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរ

តើមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវអ្វីសម្រាប់សេវាថ្នាំស្ពឹក?

ចាំបាច់ត្រូវមានការអនុញ្ញាតជាមុនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំស្ពឹកទូទៅ​និងការចា​ក់​ថ្នាំសណ្ដំ។24 ការអនុញ្ញាតជាមុនអាចនឹងត្រូវលើកលែង នៅពេលដែលសេវា​មា​ន​លក្ខណៈ​ចាំបាច់​ដើម្បីព្យាបាលស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់។25

មានតែអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal ដែលបាន​ចុះឈ្មោះ​តែប៉ុណ្ណោះ អាចស្នើសុំសំណើសុំការអនុញ្ញាតព្យាបាល (TAR) សម្រា​ប់​សេវាថ្នាំស្ពឹក។ ប្រសិនបើវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសថ្នាំស្ពឹក ពុំមែនជាអ្នកចេញវិក័យប​ត្រ អ្នកចេញ​វិក័យបត្រដែល​ផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ អាចដាក់សំណើសុំ​ការអនុញ្ញាត​ព្យាបាល ក្នុងនាមវេជ្ជបណ្ឌិត​ឯកទេសថ្នាំស្ពឹកដែល​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំស្ពឹក​។26

e. សេវាទន្តសាស្រ្តពីចម្ងាយ

តើមានសេវាទន្តសាស្រ្តពីចម្ងាយដែរឬទេ?

នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាព អនុញ្ញាតនូវការប្រើប្រាស់សេវាទន្តសាស្រ្ត​ពីចម្ងា​យ ជាជម្រើសជំនួសសម្រាប់ផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ។ សេវាទន្តសាស្រ្តពីចម្ងាយដែលសមស្រប រួមបញ្ចូលការវាយតម្លៃមាត់ធ្មេញ សម្រាប់អ្នកជំងឺ​ថ្មី​ឬ​ចា​ស់ ការវាយតម្លៃមាត់ធ្មេញជាទៀងទាត់សម្រាប់​អ្នកជំងឺចាស់ និងការពិនិត្យរូបភាព​ដែល​ថត​ដោយកាំរស្មី។27

f. អត្ថប្រយោជន៍ការថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់អត្ថគាហៈកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានគភ៌

តើមានសេវាថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញ​នៃកម្មវិធី Medi-Cal អ្វីខ្លះ សម្រាប់​អត្ថគាហៈ​កម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានគភ៌?

អត្ថគាហៈកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានគភ៌ ​ត្រូវបានរ៉ាប់រង​សម្រាប់សេវា​ថែទាំនិង​ព្យាបាលធ្មេញ មិនថាពួកគេទទួលបានការរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុក​របស់កម្មវិធី ​Medi-Ca​l ប្រភេទណាក៏ដោយ។ អត្ថគាហៈកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានគភ៌ ​ត្រូវ​បាន​ធានា​រ៉ាប់រងក្នុងអំឡុងពេល​មានគភ៌ និង 12 ខែក្រោយទារកចាប់កំណើត។28

g. អត្ថប្រយោជន៍នៃការថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់មនុស្សពេញ​វ័យ​​ដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានវិសាលភាព​មាន​កម្រិ​ត

តើមានសេវាថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញ​នៃកម្មវិធី Medi-Cal អ្វីខ្លះ សម្រាប់មនុស្ស​ពេញវ័យ​​ដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានវិសាលភាពមានកម្រិត?

មនុស្សពេញវ័យ​ដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានវិសាលភាព​មាន​កម្រិត មានការ​រ៉ាប់​រងទទួលបន្ទុកមានកម្រិត​ដោយអាចទទួល​បាន​ការរ៉ាប់រងលើ​សេវា​ដកធ្មេញនិង​សេវា​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​តែប៉ុណ្ណោះ។

IV. ការរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុកលើការថែទាំនិងព្បាបាលធ្មេញសម្រាប់កុមារ

a. ការរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុក

តើមានសេវាអ្វីខ្លះដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយកម្មវិធីថែទាំនិង​ព្យាបាលធ្មេញរប​ស់​កម្មវិធី Medi-Cal?

កុមារដែលមានអាយុពីសូន្យឆ្នាំដល់ 20 ឆ្នាំ ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍កម្មវិធី Medi-Cal ពេញលេញ និងមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាដូចខាងក្រោមនេះ៖29

 • ការវាយតម្លៃមាត់ធ្មេញ (អាយុ 3 ឆ្នាំ)
 • ការពិនិត្យដំបូង (អាយុ 3 - 20 ឆ្នាំ)
 • ការពិនិត្យជាទៀងទាត់ (អាយុ 3​ - 20 ឆ្នាំ)
 • ការបង្ការជំងឺ
 • ការលាងសម្អាតដោយភ្លុយអរ
 • សេវាស្ដារធ្មេញឡើងវិញ - ធ្មេញស្រោបសំលោហៈ ជ័រសំយោគ និងធ្មេញ​ស្រោ​ប​​ដែលផលិតរួចជាស្រេចនៅក្នុងរោងចក្រ
 • ធ្មេញស្រោបដែលផលិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍
 • ការលាងសម្អាតធ្មេញនិងគល់ធ្មេញ
 • ការព្យាបាលឬសធ្មេញមុខ
 • ការព្យាបាលឬសធ្មេញថ្គាម
 • ធ្មេញសិប្បនិម្មិតមួយផ្នែកដែលអាចដកចេញបាន
 • ធ្មេញសិប្បនិម្មិតទាំងស្រុងដែលអាចដកចេញបាន
 • ការដកធ្មេញ
 • សេវា​សង្គ្រោះបន្ទាន់​

b. ការរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុកនៅក្រោមគម្រោងព្យាបាល ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ត្រួត​ពិនិត្យនៅគ្រាដំបូងនិងទៀងទាត់ (EPSDT)

តើការរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុកអ្វីខ្លះដែលត្រូវតម្រូវឱ្យមាននៅក្រោមគម្រោង​ព្យាបាល ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ ត្រួតពិនិត្យនៅគ្រាដំបូងនិងទៀងទាត់ (EPSDT)?

នៅក្រោមគម្រោងព្យាបាលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ត្រួតពិនិត្យនៅគ្រាដំបូង​និងទៀងទា​ត់ (EPSDT) កុមារដែលមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នាំ ត្រូវទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍​និង​​សេវា​ចាំបាច់នានា ដើម្បី “កែតម្រូវ​ឬកែលម្អវិការៈនិង​ជំងឺនិងស្ថានភាពរាងកាយ​និងផ្លូវចិត្ត”។30 បន្ថែមទៅលើការវាយតម្លៃទៀងទាត់តាមកាលកំណត់និងនៅចន្លោះកាល​កំណត់ទៅលើធ្មេញរបស់កុមារ ការគ្រប់ដណ្ដប់របស់គម្រោងព្យាបា​ល ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ត្រួតពិនិត្យនៅគ្រាដំបូង​និងទៀងទាត់ (EPSDT) យ៉ាងហោចណា​ស់ ត្រូវរួមបញ្ចូល “ការបន្ថយការឈឺចាប់និងការឆ្លងមេរោគ ការស្ដារធ្មេញឡើងវិញ និងការថែទាំសុខភាពធ្មេញ”។31

V. ពាក្យបណ្ដឹង​​តវ៉ា

a. ការយល់ដឹងអំពីការបដិសេធឬការផ្លាស់ប្ដូរសេវា

តើខ្ញុំអាចស្វែងយល់ថាតើកម្មវិធី Medi-Cal​ បានបដិសេធ​ឬផ្លាស់ប្ដូរសេវា​ថែទាំ​និង​ព្យាបាលធ្មេញរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

អ្នកនឹងទទួលបានសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្ត ប្រសិនបើ​សំណើ​សុំព្យាបាល​ធ្មេញ​របស់អ្នកត្រូវបដិសេធឬផ្លាស់ប្ដូរ។ សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្ត នឹងប្រា​ប់​​អ្នកថាតើសេវាថែទាំ​និងព្យាបាល​ធ្មេញរបស់អ្នក ត្រូវពន្យារពេល បដិសេធ ឬផ្លាស់ប្ដូរ។32

 • ត្រូវពន្យារពេល - ត្រូវប្រគល់ត្រឡប់ទៅឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាល​ធ្មេញដើម្បី​កែតម្រូវ។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ មានរយៈ​ពេ​ល​ 45 ថ្ងៃ​ ដើម្បីប្រគល់​ការកែតម្រូវ(នានា) ត្រឡប់មកវិញ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់​សេវាមិនឆ្លើយតបទេ យើងនឹងផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពី​ការអនុវត្តគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal មួយផ្សេង​ទៀត ​ដើម្បី​ជូនដំ​ណឹ​ង​ទៅអ្នក។
 • ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ - សេវាត្រូវបានអនុម័ត ប៉ុន្តែខុសពីអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់សេវា​ថែទាំ​និង​ព្យាបាលធ្មេញបានស្នើសុំ។
 • ត្រូវបដិសេធ - សេវាពុំត្រូវបានអនុម័ត។

តើខ្ញុំអាចស្វែងរកឃើញហេតុផលដែលសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបដិសេធឬផ្លាស់ប្ដូរដោយរបៀបណា?

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្ត គួរបង្ហាញកូដមួយឬច្រើនដែលពន្យល់​អំពី​ហេតុផល​ដែលសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់អ្នក​ត្រូវបានបដិសេធ​ឬផ្លាស់ប្ដូរ។ មានកូដពន្យល់អំពីហេតុផលនៃការសម្រេចចិត្ត ដែលត្រូវដាក់បញ្ចូល​ជាមួយ​​សេច​ក្ដី​ជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តរបស់អ្នក។33 អ្នកអាចស្វែងរកគំរូទម្រង់សេចក្ដីជូនដំណឹ​ង​​អំពីការអនុវត្ត​គម្រោង​សេវាថែទាំនិងព្យាបាល​ធ្មេញ​នៃកម្មវិធី Medi-Cal និង​កូ​ដ​ដែលពន្យល់​អំពីហេតុផលនៃការអនុវត្ត​នៅទីនេះ៖ https://www.dental.dhcs.ca.gov/​MCD_documents/members/notice_of_medi-cal_dental_action_english.pdf

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី ប្រសិនបើកម្មវិធី​ Medi-Cal បដិសេធឬកំហិតសេវាណាមួយ​ដែល​អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់ខ្ញុំបានស្នើសុំ?

អ្នកមានជម្រើសជាច្រើន ប្រសិនបើកម្មវិធី Medi-Cal បដិសេធ ឬកំហិត សេវាណា​មួយដែលអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់អ្នកបានស្នើសុំ។ ជាដំបូង អ្ន​កអាចទាក់ទងអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់អ្នក និងស្នើសុំការវា​យតម្លៃឡើងវិញ។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់អ្នក​ឱ្យដាក់​សំណើសុំព្យាបាលថ្មីមួយផងដែរ។34 អ្នកអាចប្ដឹងតវ៉ាចំពោះការបដិសេធតាមរយៈការស្នើសុំសវនាការ។ មានព័ត៌មានច្រើនបន្ថែមទៀតអំពីការស្នើសុំសវនាការនៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោម។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់អ្នក​ អាចប្ដឹងតវ៉ានឹងការព្យាបាលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឬបដិសេ​ធ តាមរយៈ​កិច្ចដំណើការប្ដឹងតវ៉ាដាច់ដោយឡែក។

b. សិទ្ធិទទួលបានសវនាការ

តើខ្ញុំមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើសំណើសុំព្យាបាលធ្មេញរបស់ខ្ញុំ​ ត្រូវបាន​បដិសេ​ធ​?

អ្នកអាចស្នើសុំសវនាការ តាមរយៈការិយាល័យសវនាការថ្នាក់រដ្ឋ (CDSS) របស់​នាយកដ្ឋាន​សេវា​សង្គម​របស់រដ្ឋកាលី​ហ្វ័រញ៉ា ប្រសិនបើការព្យាបាល​ដែលអ្នក​ផ្ដ​ល់​សេវា​ថែទាំនិង​ព្យាបាល​ធ្មេញ​របស់​អ្នក​បានស្នើសុំ​ ត្រូវបានបដិសេធឬផ្លាស់ប្ដូរ។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំសវនាការថ្នាក់រដ្ឋផងដែរ ប្រសិនបើសំណើសុំប្រាក់ សងត្រឡប់មកវិញ Conlan ត្រូវបានបដិសេធ។35 អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសំណើសុំប្រាក់សងត្រឡប់មកវិញ Conlan នៅទីនេះ៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-Cal_Conlan.aspx. សវនាការថ្នាក់រដ្ឋ ចាំបាច់ត្រូវស្នើសុំក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃនៃការទទួលបាន​សេច​ក្ដី​ជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្ត ដែលបដិសេធឬផ្លាស់ប្ដូរ​អត្ថប្រយោជន៍។36 អ្នកទទួល អាចស្នើសុំសវនាការក្រោយពេលកំណត់ 90 ថ្ងៃ​បានផុតសុពលភាព​ ប្រសិនបើមានហេតុផលត្រឹមត្រូវ។37

c. ការ​ស្នើសុំ​សវនាការ

តើ​ខ្ញុំ​​​ស្នើសុំ​សវនាការថ្នាក់រដ្ឋ​​ដោយ​របៀប​ណា​?​

សវនាការថ្នាក់រដ្ឋ​​ អាចត្រូវស្នើសុំតាមអនឡាញ តាមទូរសព្ទ ឬជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ​។ សវនាការថ្នាក់រដ្ឋ​​ អាចត្រូវស្នើសុំតាមអនឡាញ តាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់​គ្រង​​ករណីប្ដឹងតវ៉ា (ACMS)។ https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do.

សវនាការថ្នាក់រដ្ឋ​​ អាចត្រូវស្នើសុំតាមទូរសព្ទ ដោយហៅទូរសព្ទទោកាន់​ការិយាល័​យ​សវនាការថ្នាក់រដ្ឋដែលមានលេខទូរសព្ទ (800) 952-5253។ សវនាការថ្នាក់រដ្ឋ​​ អា​ចត្រូវស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ ដោយផ្ញើសំណើសុំ​ជាលាយលក្ខណ៍អក្ស​រ​តាម​ប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់អាសយដ្ឋាន៖

California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 94244-2430

តាមទូរសារ (833) 281-0905។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការស្នើសុំសវនាការថ្នាក់រដ្ឋអាចរកបាននៅទីនេះ៖ https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests.

VI. ការ​ដាក់​ពាក្យបណ្តឹង​

តើខ្ញុំគួរ​ដាក់ពាក្យបណ្តឹង​​នៅពេលណា​?

ជាដំបូង អ្នកគួរពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ​របស់អ្នក​អំ​ពី​សេចក្ដីព្រួយបារម្ភរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរ​បស់​អ្នក មិនអាច​ដោះស្រាយ​សេចក្ដីព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកបាន អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹ​ង​ទៅកាន់គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal។ គម្រោងថែទាំ​និ​ង​ព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal មាននិតិវិធីដើម្បី​ដោះស្រាយ​សេចក្ដី​ព្រួ​យបារម្ភរបស់អ្នកអំពី៖38

 • សេវា​ទន្តសាស្រ្ត
 • គុណភាពនៃការថែទាំ
 • ការផ្លាស់ប្ដូរឬការបដិសេធសំណើសុំព្យាបាល
 • ប្រភេទផ្សេងទៀតនៃសេវាដែលត្រូវផ្ដល់ជូននៅក្រោមគម្រោងថែទាំនិង​ព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal។
 • ប្រសិនបើអ្នកជឿថាមានការរើសអើងប្រឆាំងអ្នក ឬមានការប្រព្រឹត្ត​អយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នក

តើ​ខ្ញុំ​​​ដាក់ពាក្យបណ្ដឹង​​ដោយ​របៀប​ណា​?​

ដើម្បី​ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមទូរសព្ទ​ អ្នក​អាច​ហៅ​ទូរសព្ទទៅ​កាន់មជ្ឈមណ្ឌល​សេវា​ទូរសព្ទរបស់​គម្រោងថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal តាម​រយៈ​លេ​ខ​ (800) 322-6384។

ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សូមទាញយកទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹ​ង​របស់​គម្រោង​ថែទាំ​​និង​ព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal ពីទីនេះ៖ https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/medi-cal_​dental​_​complaint_form_english.pdf. អ្នកអាចផ្ញើទម្រង់ឯកសារដែលត្រូវបានបំពេ​ញ​រួចហើយ​ តាមរយៈ​អ៊ីម៉ែល​ទៅកាន់អាសយដ្ឋាន MemberFormReturn@delta​.o​rg ឬផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់ គម្រោង​ថែទាំ​​និងព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal តាមអាសយដ្ឋាន៖

កម្មវិធីថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal
ក្រុមសេវា​សមាជិក
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852

ទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងជាភាសាផ្សេងៗគ្នា អាចត្រូវស្វែងរកបាននៅលើ​គេហទំព័រ របស់ Smile, California៖ https://smilecalifornia.org/members/

VII. ធនធាន

គេហទំព័ររបស់សមាជិកគម្រោងថែទាំ​និងព្យាបាលធ្មេញរបស់កម្មវិធី Medi-Cal របស់ SmileCalifornia៖ https://smilecalifornia.org/

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់សមាជិកគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ឆ្នាំ2022៖ https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/member_handbook_english.pdf

គម្រោង Denti-Cal សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ របស់អង្គការ Justice In Aging៖ https://www.justiceinaging.org/wp-content/uploads/2017/02/Denti-Cal-for-Adults.pdf

សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធី Medi-Cal របស់ CPEH​N​៖ https://cpehn.org/assets/uploads/archive/denti-cal_restoration_factsheet_​english​_0​.pdf.

សេចក្ដីណែនាំរបស់អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីទទួលបានសេវារបស់កម្មវិធី Medi-Cal ជំពូកទី7 សេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ ដែលចេញផ្សាយដោយ ​NHeLP៖ https://healthlaw.org/wp-content/uploads/2020/02/NHeLP-MediServices​Guide​-​Complete-Ch7.pdf.

បំណុលប័ណ្ណឥណទានសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ​ របស់ NHeLP៖ https://healthlaw.org/wp-content/uploads/2018/12/Dental-CC-Debt-CA-Toolkit-12.14.2018-4-Update-3.pdf.

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវានៃគម្រោងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេ​ញ​នៃកម្មវិធី Medi-Cal របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ឆ្នាំ202​2៖ https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/providers/provider_handbook/handbook.zip

 • 1. 42 U.S.C. § 1396d(a)(10).
 • 2. សូមមើល Cal. Welf. & Inst. Code § 14131.10(b)(2)(C) សម្រាប់ការផ្ដល់ជូនឡើងវិញក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ2014 និង Cal. Welf. & Inst. Code § 14131.10(b)(1)(A)(i) សម្រាប់ការផ្ដល់ជូនឡើងវិញនៅឆ្នាំ2018។ សូមមើលលិខិត All Plan Letter 17-009 (ថ្ងៃទី27 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2017) របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (ដែលជូនដំណឹងដល់គម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញដែលមានការគ្រប់គ្រងរបស់កម្មវិធី MediCal អំពីការផ្ដល់ជូនពេញលេញឡើងវិញនូវអត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ) https://www.dhcs.ca.gov/services/Documents/MDSD/2017%20DAPLs/APL_17-009_Fully_Restore_Adult_Dental_Benefits.pdf និងការផ្ដល់ជូនឡើងវិញពេញលេញនូវអត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ សំណួរដែលត្រូវបានសួរញឹកញាប់ (ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018) របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា https://www.dhcs.ca.gov/services/Documents/MDSD/Adult_ Resto_FAQ-Fact_Sheet_12-2017.pdf.
 • 3. សៀវភៅណែនាំសម្រាប់សមាជិកគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (ឆ្នាំ2022) ទំព័រ 8, https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/member_handbook_english.pdf.
 • 4. Id at 9.
 • 5. Id at 2.
 • 6. Id at 2.
 • 7. Id at 7.
 • 8. Id at 17.
 • 9. Id at 16.
 • 10. Cal. Welf. & Inst. Code § 14089.09(b)(2).
 • 11. Id.
 • 12. សៀវភៅណែនាំសម្រាប់សមាជិកគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (ឆ្នាំ2022) ទំព័រ 7, https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/member_handbook_english.pdf.
 • 13. Id at 8.
 • 14. Id at 9. ការផ្ដល់ជូនឡើងវិញយ៉ាងពេញលេញនូវអត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ សំណួរដែលត្រូវបានសួរញឹកញាប់ (ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018) របស់នាយកដ្ឋាន សេវាថែទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា https://www.dhcs.ca.gov/services/Documents/MDSD/Adult_ Resto_FAQ-Fact_Sheet_12-2017.pdf; Cal. Welf. & Inst. Code § 14132.88.
 • 15. Cal. Welf. & Inst. Code § 14080(a).
 • 16. Id.
 • 17. សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវានៃគម្រោងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 4-18 (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022) https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/providers/provider_handbook/handbook.zip.
 • 18. Cal. Welf. & Inst. Code § 14007.5(d); Cal. Code Regs. Tit. 22, § 51056.
 • 19. សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវានៃគម្រោងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញ នៃកម្មវិធី Medi-Cal របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 4-27 (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022) https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/providers/provider_handbook/handbook.zip.
 • 20. Id. at 11-7.
 • 21. Id. at 2-14 និង 2-15.
 • 22. Id. at 2-15 និង 2-16.
 • 23. Cal. Welf. និង Inst. Code § 14059.5(a).
 • 24. លិខិត Dental All Plan 15-005 ម៉ោង 2 (ថ្ងៃទី1 ខែមេសា ឆ្នាំ2015) របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា https://www.dhcs.ca.gov/services/Documents/MDSD/2015%20DAPLs/APL%2015-005.pdf.
 • 25. Id. at Attachment 2, ទំព័រ 6-7។
 • 26. លិខិត Dental All Plan 17-004 (ថ្ងៃទី28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2017) របស់នាយកដ្ឋានសេវា ថែទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា https://www.dhcs.ca.gov/services/Documents/MDSD/2017%20DAPLs/APL17_004.pdf.
 • 27. ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានគម្រោងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal Vol. 32 4 (ខែមីនា ឆ្នាំ2016) របស់នាយកដ្ឋានសេវា ថែទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/providers/provider_bulletins/archive/Volume_32_archive.zip Cal. Welf. & Inst. Code § 14132.725.
 • 28. សៀវភៅណែនាំសម្រាប់សមាជិកគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (ឆ្នាំ2022) ទំព័រ 10, https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/member_handbook_english.pdf; Cal. Welf. & Inst. Code § 14005.18(a).
 • 29. Id. at 9.
 • 30. 42 U.S.C. § 1396d(r)(5). សូមមើលបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Cal. Health & Safety Code § 124025 et seq., Cal. Welf. & Inst. Code § 14132(v), Cal. Code Regs. tit. 22 §§ 51184, 51242, 51340, 51340.1, 51532.
 • 31. 42 C.F.R. § 441.56(c)(2); Cal. Code Regs. tit. 17, § 6843(a)(1).
 • 32. សៀវភៅណែនាំសម្រាប់សមាជិកគម្រោងថែទាំនិងព្យាបាលធ្មេញនៃកម្មវិធី Medi-Cal នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (ឆ្នាំ2022) pgs។ 22-23 https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/member_handbook_english.pdf
 • 33. Id. at 23.
 • 34. Id. at 22.
 • 35. Id at 31.
 • 36. Id at 32.
 • 37. Cal. Welf. & Inst. Code § 10951; MPP § 22-009.1.
 • 38. Id at 22.