Cov Kev Pab Cuam Kho Hniav los ntawm Medi-Cal

Publications
#8094.09

Cov Kev Pab Cuam Kho Hniav los ntawm Medi-Cal

Medi-Cal muab cov kev pab cuam rau cov neeg laus thiab cov me nyuam yaus. Cov kev pab cuam kho hniav tag nrho yog qhov yuav tsum tau txais nyiaj pab rau cov neeg tau txais nyiaj pab Medi-Cal uas muaj hnub nyoog qis dua 21 xyoos. Rau cov neeg laus muaj hnub nyoog 21 xyoos thiab tshaj ntawd, Xeev California muaj kev xaiv ntawm kev muab Medi-Cal qhov kev pab them nqi rau cov kev pab cuam kho hniav.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

I. KEEB KWM YAV TAS LOS NTAWM COV NYIAJ PAB

Medi-Cal muab cov kev pab cuam rau cov neeg laus thiab cov me nyuam yaus.

Cov kev pab cuam kho hniav tag nrho yog qhov yuav tsum tau txais nyiaj pab rau cov neeg tau txais nyiaj pab Medi-Cal uas muaj hnub nyoog qis dua 21 xyoos. Rau cov neeg laus muaj hnub nyoog 21 xyoos thiab tshaj ntawd, Xeev California muaj kev xaiv ntawm kev muab Medi-Cal qhov kev pab them nqi rau cov kev pab cuam kho hniav.1

Medi-Cal qhov kev pab them nqi kho hniav rau cov neeg laus muaj qhov kev sib txawv tshaj plaws nyuam qhuav tau pes tsawg xyoo tsis ntev los no. Nyob rau thaum Lub Xya Hli xyoo 2009, vim muaj nyiaj txiag tsawg, Xeev California thiaj li tau tshem tawm cov kev pab them nqi kho hniav rau cov neeg laus. Nyob rau thaum lub Tsib Hlis xyoo 2014, Xeev California tau rov qab muab Medi-Cal cov kev pab them nqi kho hniav ib nrab rau cov neeg laus dua. Nyob rau thaum lub Ib Hlis xyoo 2018, Xeev California tau rov qab muab Medi-Cal cov kev pab them nqi kho hniav tag nrho rau cov neeg laus lawm.2

II. KEV NKAG CUAG COV KEV PAB CUAM

a. Kev sau npe

Kuv yuav tso npe rau hauv cov kev pab kho hniav raws hauv Medi-Cal tau li cas?

Cov neeg uas tau txais nyiaj pab los ntawm Medi-Cal tag nrho yuav cia li tau txais kev tso npe rau hauv Medi-Cal Dental. Koj tsis tas yuav ua ntawv thov dua txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kho hniav.3 Tsuas yog qhov kev zam nkaus xwb yog rau cov neeg tau txais nyiaj pab uas nyob hauv Lub Nroog Sacramento thiab rau cov neeg tau sau npe rau hauv Txoj Phiaj Xwm Npaj Kho Mob ntawm San Mateo. Koj yuav tsum tau muab koj Daim Npav Txheeb Qhia Txog Cov Nyiaj Pab Ntawm Medi-Cal (Medi-Cal Benefits Identification Card) rau koj tus kws muab kev pab kho hniav kom tau txais cov kev pab cuam kho hniav.4 Koj Daim Npav Txheeb Qhia Txog Cov Nyiaj Pab yog yuav muab thaum koj raug txiav txim siab tias tsim nyog tau txais Medi-Cal. Rau cov neeg laus uas muaj kev txwv Medi-Cal, saib Tshooj III(g) hauv qab no rau cov ntaub ntawv hais txog kev pab them nqi kho hniav.

Kuv cov kev pab cuam kho hniav yog raug them li cas?

Medi-Cal pab them nqi rau cov kev pab cuam kho hniav los ntawm laj npauv kev xa 3 lub laj npauv:

 • Medi-Cal Dental: Qhi Kev Pab Cuam (txhua txhua lub nroog tshwj kiag Sacramento)
 • Kev Tu Xyuas Hniav Uas Muaj Kev Tswj Hwm (Dental Managed Care): Kev Tu Xyuas Uas Muaj Kev Tswj Hwm (kev xaiv nyob hauv Lub Nroog Los Angeles thiab yuav tsum tau nyob rau hauv Nroog Sacramento)
 • Daim Phiaj Kho Mob Uas Muaj Kev Tswj Hwm Ntawm Medi-Cal (rau cov tswv cuab Muaj Daim Phiaj Kho Mob ntawm San Mateo)

Medi-Cal Dental yog dab tsi?:

Medi-Cal Dental yog qhov khoos kas pab them nqi rau cov kev pab cuam kho hniav nyob hauv Xeev California rau txhua lub nroog, tshwj kiag Lub Nroog Sacramento. Medi-Cal Dental yog Tus Nqi Kev Pab Cuam. Raws li tus qauv nqi kev pab cuam, lub xeev yuav them ncaj qha rau cov kws muab kev pab rau cov kev pab cuam uas raug them nqi pab uas koj tau txais. Yog hais tias koj nyob rau hauv ib lub nroog uas tau txais kev pab them nqi kho hniav, koj tuaj yeem mus ntsib ib tus kws muab kev pab kho hniav uas lees txais Medi-Cal Dental.

Kev Tu Xyuas Hniav Uas Muaj Kev Tswj Hwm yog dab tsi?

Kev Tus Xyuas Hniav Uas Muaj Kev Tswj Hwm (Dental Managed Care) yog ib qho khoos kas kho mob uas muaj kev tswj hwm rau cov kev pab kho hniav uas muaj nyob hauv lub nroog Sacramento thiab lub nroog Los Angeles. Yog hais tias koj nyob hauv Lub Nroog Sacramento, koj yuav tau sau npe rau hauv ib qho kev npaj kho hniav ntawm Dental Managed Care, thiab koj yuav raug xa mus rau ib tus kws muab kev pab kho hniav nyob hauv koj lub network. Yog hais tias koj nyob hauv Lub Nroog Los Angeles, koj tuaj yeem xaiv mus sau npe rau hauv Dental Managed Care los sis nyob hauv Medi-Cal Dental uas tau Them Nqi Kev Pab Cuam.5

Raws li tus qauv kev saib xyuas uas muaj kev tswj hwm, lub xeev yuav them nqi rau ib qho phiaj xwm npaj kho mob uas muaj kev tswj hwm. Nyob rau qhov rov qab qees, txoj phiaj xwm npaj saib xyuas kho mob uas muaj kev tswj hwm yuav them nyiaj rau tag nrho cov kws muab kev pab cuam uas koj xav tau, uas yog them raws li txoj phiaj xwm daim ntawv cog lus nrog lub xeev. Raws li Kev Saib Xyuas Hniav Uas Muaj Kev Tswj Hwm (Dental Managed Care), koj tsis tuaj yeem pom txhua tus kws kho hniav uas tau txais kev pab them nqi, koj yuav tsum hloov koj tus kws kho hniav uas tau teem tseg yog tias koj xav tau tus kws kho hniav tshiab. Mus saib Tshooj Lus II(b) hauv qab kom paub cov ntaub ntawv qhia txog kev sau npe rau hauv daim phiaj Kho Hniav Uas Muaj Kev Tswj Hwm.

b. Kev Nrhiav ib Tus Kws Muab Kev Pab Kho Hniav

Kuv yuav nrhiav Medi-Cal Dental ib tus kws muab kev pab kho hniav tau li cas?

Koj tuaj yeem tshawb nrhiav ib tus kws muab kev pab kho hniav ntawm Medi-Cal Dental hauv online tau ntawm https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/. Koj kuj tseem tuaj yeem hu rau (800) 322-6384 kom tau txais kev pab. Muaj cov neeg sawv cev ntawm Medi-Cal Dental los pab cov neeg hu xov tooj txij li thaum 8 teev sawv ntxov – 5 teev tsaus ntuj, hnub Monday txog hnub Friday. Muaj cov neeg pab txhais lus.

Rau cov neeg uas hais lus Spanish, lub vev xaib (website) Smile, California muaj nyob rau ntawm https://sonriecalifornia.org/. Koj kuj tseem tuaj yeem nrhiav lwm hom lus nyob ntawm lub cim uas daim duab lub ntiaj teb (globe icon) nyob rau saum ces kaum sab xis kawg nkaus.

Thaum koj hu rau tus kws kho hniav, ces nug seb lawv puas lees txais Medi-Cal Dental. Koj kuj tseem tuaj yeem thov tus neeg txhais lus tsim nyog, yog tias xav tau.

Kuv yuav nrhiav Dental Managed Care ib tus kws muab kev pab kho hniav tau li cas?

Yog hais tias koj nyob hauv lub nroog Sacramento los sis lub nroog Los Angeles, koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv hais txog kev sau npe nyob rau hauv Dental Managed Care cov phiaj xwm npaj kho hniav uas txawv tau ntawm no: https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/ManagedCarePlanDirectory.aspx.Thaum koj tau sau npe rau hauv Dental Managed Care, koj txoj phiaj xwm npaj kho hniav yuav muab ib tus kws kho hniav rau koj.

Tam sim no, muaj peb txoj phiaj xwm npaj kho hniav ntawm Dental Managed Care nyob hauv nroog Sacramento thiab nroog Los Angeles:

Yog xav tau kev pab hauv kev sau npe los sis kev hloov koj txoj phiaj xwm npaj kho hniav ntawm Dental Managed Care, ces hu rau Health Care Options ntawm (800) 430-4263. Yog xav tau kev pab ntsig txog koj txoj phiaj xwm npaj kho hniav ntawm Dental Managed Care, ces hu rau Department of Managed Care Help Center ntawm (888) 466-2219.

Mus saib Tshooj Lus II(e) hauv qab no kom paub cov ntaub ntawv hais txog Cov Kev Zam Ntsig Txog Kev Kho Hniav Rau Cov Neeg Tau Txais Nyiaj Pab, uas tso cai rau tus neeg tau txais nyiaj pab xaiv tawm ntawm Dental Managed Care thiab tsiv los mus rau hauv Medi-Cal Dental.

Kuv yuav nrhiav tau tus kws muab kev pab kho hniav li cas yog hais tias kuv tau sau npe rau hauv Txoj Phiaj Xwm Npaj Kho Mob ntawm San Mateo lawm?

Rau cov neeg uas tau sau npe rau hauv Txoj Phiaj Xwm Npaj Kho Mob ntawm San Mateo lawm, muaj cov kev pab cuam kho hniav ncaj qha los ntawm koj txoj phiaj xwm npaj kho hniav ntawm Medi-Cal Managed Care. Tiv tauj rau Txoj Phiaj Xwm Npaj Kho Mob ntawm San Mateo txhawm rau xa mus rau ib tus kws muab kev pab kho hniav ntawm (800) 750-4776, los sis mus saib https://www.hpsm.org/member/hpsm-dental.6

c. Kev Teem Caij Thawj Zaug

Kuv yuav tsum nqa dab tsi mus nrog kuv qhov kev teem caij kho hniav thawj zaug?

Nqa koj daim Npav Txheeb Qhia Cov Nyiaj Pab Ntawm Medi-Cal thiab Daim Npav Txheeb Qhia Txog Tus Kheej Uas Muaj Koj Daim Duab los sis Daim Ntawv Tso Cai Tsav Tsheb nrog tuaj rau koj qhov kev teem caij kho hniav thawj zaug xwb. Nqa koj daim npav Dental Managed Care mus thiab, yog hais tias koj tau koom nrog txoj phiaj xwm Dental Managed Care.

Leej twg yuav tuaj yeem txhais lus rau kuv nyob ntawm lub chaw hauj lwm kho hniav?

Yog lawm. Yog hais tias koj tus kws muab kev pab kho hniav hais tsis tau koj hom lus, koj muaj cai kom tau txais kev txhais lus los sis txhais lus piav tes yam tsis tau them nqi. Koj tus kws muab kev pab kho hniav tuaj yeem hu rau Lub Chaw Pab Cuam Kev Hu Xov Tooj (Telephone Service Center) ntawm (800) 322-6384. Koj thiab koj tus kws kho hniav yuav raug txuas nrog tus neeg txhais lus uas hais koj hom lus thiab tuaj yeem txhais tau hom lus.7

Saib DRC cov ntawv luam tawm Kev Nkag Cuag Rau Kev Kho Mob rau Cov Neeg Uas Muaj Cov Kev Tsis Taus Ntawm Lub Cev raws li tsab cai ADA thiab lwm Cov Cai Lij Choj Hais Txog Pej Xeem Cov Cai kom paub ntau ntxiv txog koj cov cai thaum muaj kev nkag cuag kev kho mob: https://www.disabilityrightsca.org/publications/access-to-health-care-for-people-with-disabilities-under-the-ada-and-other-civil

d. Cov Kev Them Nyiaj

Cov nyiaj uas koom them ua ke ntau npaum li cas?

Cov kev them nyiaj koom ua ke ntawm Medi-Cal Dental nyob rau tam sim no yog muaj nyob nram qab no:8

 • Cov kev pab kho mob uas tsis yog mob hnyav uas tau muab nyob hauv ib chav kho mob hnyav: $5
 • Cov kev pab kho mob rau neeg mob uas tsis pw kho hauv tsev kho mob: $1
 • Cov tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav: $1

Yuav ua li cas txog cov kev them nyiaj rau cov kev pab cuam kho hniav uas Medi-Cal Dental tsis pab them rau?

Koj tus kws muab kev pab kho mob yuav tsum qhia rau koj tias cov kev pab cuam twg yog cov uas Medi-Cal Dental pab them rau thiab cov twg yog cov tsis them rau. Koj tus kws muab kev pab kho hniav ntawm Medi-Cal tsis tuaj yeem muab txhua yam kev pab kho hniav uas Medi-Cal tsis tau pab them rau koj. Koj tus kws kho hniav tuaj yeem hloov koj rau cov kev pab cuam tau yog tias koj xaiv qhov kev kho mob uas Medi-Cal Dental tsis raug pab them nqi rau.9

e. Kev Zam Fab Kev Kho Hniav Rau Tus Neeg Tau Txais Nyiaj Pab

Kev Zam Fab Kev Kho Hniav Rau Tus Neeg Tau Txais Nyiaj Pab yog dab tsi?

Qhov Kev Zam Fab Kev Kho Hniav Rau Tus Neeg Tau Txais Nyiaj Pab tso cai rau ib tus tswv cuab los xaiv tawm ntawm Dental Managed Care thiab tsiv mus rau Medi-Cal Dental uas muaj Tus Nqi Them Rau Qhov Kev Pab Cuam. Cov Kev Zam Fab Kev Kho Hniav Rau Tus Neeg Tau Txais Nyiaj Pab yog muaj rau cov tib neeg uas tau sau npe rau hauv Dental Managed Care nyob hauv lub nroog Sacramento thiab lub nroog Los Angeles. Cov Kev Zam Fab Kev Kho Hniav Rau Tus Neeg Tau Txais Nyiaj Pab yog rau cov neeg tau txais nyiaj pab uas tsis muaj peev xwm nkag tau mus rau cov kev pab cuam los ntawm lawv txoj phiaj xwm npaj kho hniav ntawm Dental Managed Care.10

Kuv thov rau qhov Kev Zam Fab Kev Kho Hniav Rau Tus Neeg Tau Txais Nyiaj Pab tau li cas?

Koj tuaj yeem thov rau qhov Kev Zam Fab Kev Kho Hniav Rau Tus Neeg Tau Txais Nyiaj Pab raws hauv kev hu xov tooj, xa ntawv, email, los sis fax. Koj tuaj yeem thov tau raws hauv xov tooj los ntawm kev hu xov tooj mus rau (855) 347-3310. Koj tuaj yeem thov tau raws hauv kev xa ntawv, email, los sis fax los ntawm kev sau kom tiav daim ntawv foos no: https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/BDE_request_form.pdf

Cov ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv ntawm Cov Kev Zam Fab Kev Kho Hniav Rau Tus Neeg Tau Txais Nyiaj Pab yog muaj nyob ntawm no: https://dental.dhcs.ca.gov/Members/Dental_Managed_Care/Beneficiary_Dental_Exception/

Rau cov neeg tau txais nyiaj pab uas tau txais Kev Zam Fab Kev Kho Hniav Rau Tus Neeg Tau Txais Nyiaj Pab, lawv tseem nyob twj ywm hauv Medi-Cal Dental uas Tau Them Tus Nqi Rau Qhov Kev Pab Cuam mus kom txog rau thaum lub sij hawm lawv xaiv rov qab mus rau qhov Dental Managed Care lawm tso.11

f. Cov Neeg Sawv Cev Uas Tau Txais Kev Tso Cai

Tus Neeg Sawv Cev Uas Tau Txais Kev Tso Cai ntawm Medi-Cal Dental yog dab tsi?

Tus Neeg Sawv Cev Uas Tau Txais Kev Tso Cai ntawm Medi-Cal Dental yog ib tus neeg uas tuaj yeem nqis tes lis dej num tam rau koj los pab koj kom tau txais kev saib xyuas kho hniav. Qhov no tej zaum yuav ntsig txog kev pab nrog cov lus nug txog kev them nqi, kev teem caij mus kho hniav, thiab tau txais koj cov ntaub ntawv teev kev kho hniav.12 Koj tsis tas yuav tsum muaj ib tus neeg Sawv Cev Uas Tau Txais Kev Tso Cai li.

Kuv yuav muab tus Neeg Sawv Cev Uas Tau Txais Kev Tso Cai li cas?

Koj tuaj yeem muab tus Neeg Sawv Cev Uas Tau Txais Kev Tso Cai Ntawm Medi-Cal Dental los ntawm kev ua kom tiav daim ntawv foos no: https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/MCD_appt_auth_rep_form.pdf.

Thaum daim ntawv foos no tau muab sau tiav thiab tau kos npe rau lawm, koj tuaj yeem muab xa raws hauv email mus rau memberformreturn@delta.org los sis xa mus rau:

Medi-Cal Dental Program
Attn: Information Security/Privacy Office
P.O.Box 15539 Sacramento, CA 95852-1539

Koj tuaj yeem ntxiv, tshem tawm, los sis hloov tus Neeg Sawv Cev Uas Tau Txais Kev Tso Cai nyob rau lub sij hawm twg los tau.13

g. Kev Nkag Cuag Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Uas Tsis Tas Yuav Muaj Daim Ntawv Is Saws Las Kho Mob

Kuv yuav tau txais kev kho hniav yam tsis tas yuav muaj daim ntawv is saws las kho mob tau li cas?

Cov Chaw Kho Mob Uas Tau Ntawv Pov Thawj Los Ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws (Federally Qualified Health Centers) thiab lwm lub zej zog tuaj yeem muab kev saib xyuas kho mob rau koj tau, tab txawm tias koj tsis muaj ntawv is saws las kho mob los xij. Koj them nyiaj rau cov kev pab cuam kho mob raws li koj cov nyiaj tau los.

Koj tuaj yeem nrhiav ib lub Chaw Kho Mob Uas Tau Ntawv Pov Thawj Los Ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws uas nyob ze koj tau ntawm nov: https://findahealthcenter.hrsa.gov/

Cov tsev kawm kho hniav thiab cov tsev kawm ua hniav cuav feem ntau keev muaj cov chaw kho hniav uas tso cai rau cov tub ntxhais kawm kho hniav kom tau txais kev paub kho hniav rau cov neeg mob thaum muab kev kho hniav uas tus nqi qis.

Koj tuaj yeem nrhiav kev kho hniav los ntawm lub tsev kawm kho hniav los sis tsev kawm ua hniav cuav nyob hauv zos tau ntawm no: https://www.nidcr.nih.gov/health-info/finding-dental-care.

Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv mus saib: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DCDIC/CDCB/Pages/OralHealthProgram/DentalServices.aspx#

III. KEV PAB THEM NQI KHO HNIAV RAU NEEG LAUS

a. Kev Pab Them Nqi Rau Cov Kev Pab Cuam Kho Hniav Rau Neeg Laus

Yam kev pab cuam dab tsi uas tau txais kev pab them nqi rau raws li Medi-Cal Dental?

Cov kev pab cuam kho hniav rau cov neeg laus uas tau txais kev pab them nqi rau muaj xws li:14

 • Kev Kuaj Xyuas Thaum Xub Thawj
 • Cov kev tu txhuam hniav (cov kev thiv thaiv)
 • Kev Kho Nrog Tshuaj Fluoride
 • Kev Siv Sab Hluav Taws Xoos Saib (X-Rays)
 • Cov Kev Ntsaws Hniav To
 • Cov Hniav Looj Uas Ua Tiav Lawm (Tsuas Yog Yas thiab Hlau
 • Nkaus Xwb)
 • Cov Kev Rho Hniav
 • Cov Hauv Paus Hniav Tab Meej thiab Hniav Puas
 • Cov Kaus Hniav Cuav Tag Nrho
 • Cov Kho thiab Rov Qab Kho Dua Cov Hniav Cuav Tag Nrho
 • Cov Hniav Looj Uas Tau Muab Ua Raws Txheej Txheem Hauv Chav Ua Hniav
 • Cov Hniav Cuav Ib Nrab
 • Cov Kev Kho Kom Zoo Nkauj, Cov Kev Rov Kho Dua, thiab Kho Cov Hniav Cuav Ib Nrab
 • Cov Kev Tu Hniav (Kev Kuam Zeb Tau Tsuab thiab Kaus Lub Hauv Paus Hniav)
 • Lwm Cov Kev Pab Cuam Kho Hniav Uas Tsim Nyog Raws Li Kev Kho Mob

b. Qhov Ciaj Ciam nyob hauv Cov Kev Pab Cuam Kho Hniav Rau Cov Neeg Laus

Puas muaj ib qho ciaj ciam nyob hauv cov kev pab cuam kho hniav rau cov neeg laus?

Cov kev pab cuam kho hniav rau cov neeg muaj hnub nyoog 21 xyoos los sis tshaj ntawd yog muaj ciaj ciam txwv txog li $1,800 toj ib tus neeg tau txais nyiaj pab rau txhua txhua xyoo.15 Qhov ciaj ciam no yog xam tias yog qhov ciaj ciam “mos muag”, vim tias thaum Medi-Cal tau them $1,800 hauv cov kev thov, tag nrho cov kev thov yuav tsum tau muaj qhov Kev Thov Kev Tso Cai Kho Mob (Treatment Authorization Request (TAR)).

Yog li ntawd, cov kev pab cuam thiaj tseem tuaj yeem tau txais kev pab them nqi rau ntau dua $1,800, txawm li cas los xij, yuav tsum tau muaj cov ntaub ntawv ntawm kev kho mob uas tsim nyog kom tau txais kev pom zoo. Qhov ciaj ciam $1,800 yuav pib dua txhua txhua xyoo.

Cov kev pab cuam kho hniav dab tsi uas tsis raug muab xam rau hauv qhov ciaj ciam?

Qee cov kev pab cuam kho hniav uas tsis muab xam rau hauv qhov ciaj ciam, muaj xws li:16

 • Cov kev pab cuam kho hniav thaum mob hniav heev
 • Cov kev pab cuam uas tau txais lus xaj tuaj ntawm tsoom fwv teb chaws, muaj xam nrog rau cov kev pab cuam uas ntsig txog lub cev xeeb tub
 • Cov Kaus Hniav Cuav
 • Kev phais ntsej muag kho pos hniav thiab lub qhov ncauj uas muaj kev cov nyom heev
 • Cov kev pab cuam phais ntsej muag kho pos hniav, muaj xam nrog kev cog hniav cuav thiab cog cov khoom siv uas khaws cia; thiab
 • Cov kev pab cuam uas tau muab nyob hauv cov chaw tus xyuas mob mus sij hawm ntev

Qhov nyiaj $1,800 txhua xyoo toj ib tus tswv cuab muaj ciaj ciam kho hniav siv tsis tau rau cov txheej txheem Medi-Cal Dental pom tias "tsim nyog kho mob.”17

c. Cov Kev Pab Cuam Kho Hniav Thaum Mob Heev

Cov kev pab cuam kho hniav thaum mob heev muaj qhov tsim nyog zoo li cas?

Raws li tau hais tseg los saum no, cov kev pab cuam kho hniav thaum mob heev tau txais kev zam los ntawm qhov ciaj ciam txhua xyoo.

Cov kev pab cuam kho hniav thaum mob heev yog tau txhais hais tias yog - ib qho mob tshwm sim los ntawm cov tsos mob hnyav txaus, muaj xam nrog rau qhov mob heev, uas ua rau xav tias yog tsis muaj kev kho mob tam sim ntawd ntshe yuav ua rau muaj qee yam tshwm sim li hauv qab no:18

 • Ua rau tus neeg mob txoj kev noj qab haus huv poob rau hauv txoj kev puas tsuaj loj heev
 • Kev puas tsuaj loj rau cov kev ua hauj lwm ntawm lub cev
 • Kev ua hauj lwm tsis taus loj heev ntawm ib qho khoom hauv nruab nrog cev los sis ib feem twg ntawm lub cev

Koj tus kws muab kev pab kho hniav yuav txiav txim siab tias seb yam twg tsim nyog ua qhov kev pab kho hniav thaum mob hniav heev. Thaum muaj peev xwm ua tau, koj tus kws kho mob yuav tsum xa cov ntaub ntawv mus rau Medi-Cal Dental txhawm rau ua pov thawj rau cov txheej txheem thaum mob hnyav.19

d. Cov Ntawv Thov Kev Tso Cai Kho Mob

Cov kev kho hniav twg yuav tsum tau txais kev pom zoo los ntawm Daim Ntawv Thov Kev Tso Cai Kho Mob?

Qee cov kev pab cuam kho hniav yuav tsum tau txais kev pom zoo los ntawm Daim Ntawv Thov Kev Tso Cai Kho Mob (Treatment Authorization Request (TAR)). Daim ntawv TAR yog ib daim ntawv foos uas cov kws muab kev pab kho mob siv los thov kev tso cai kom them nyiaj rau kev muab qee yam kev pab cuam.20 Daim ntawv TAR yuav tsum tau txais kev pom zoo los ntawm Medi-Cal Dental ua ntej tso mas thiaj li muab tau cov kev pab cuam. Cov kev pab cuam uas yuav tsum tau siv daim ntawv TAR muaj xws li:21

 • Cov kev pab cuam kho dua tshiab
 • Cov kev tshuaj xyuas tus hniav (Endodontics)
 • Cov kev kho hniav tshwj xeeb (Periodontics)
 • Cov kev ua hniav cuav rau (Prosthodontics)
 • Cov kev pab cuam cog hau paus hniav cuav
 • Kev phais qhov ncauj thiab ntsej muag txhawm rau kho pos hniav
 • Cov kev pab cuam zawm cov hniav kom sib txig

Cov kev pab cuam uas tau muab rau cov neeg mob nyob hauv cov tsev kho mob, cov chaw tu xyuas neeg mob, thiab lwm qhov chaw tu xyuas mob nruab nrab kuj yuav tsum tau txais kev tso cai ua ntej, tshwj tsis yog raug zam raws li kev pab cuam kho mob hnyav.22

Dab tsi thiaj yuav tsim nyog raws li "kev tsim nyog kho mob?"

Raws li tau hais tseg los saum no, cov kev pab cuam "kev tsim nyog kho mob" tau txais kev zam los ntawm qhov ciaj ciam txhua xyoo. Rau cov tib neeg muaj hnub nyoog 21 xyoo los sis tshaj saud, qhov kev pab cuam yog "kev tsim nyog kho mob" thaum nws yog:23

 • Tsim nyog thiab yuav tsum tau los pov thaiv txoj sia
 • Txhawm rau tiv thaiv kev mob loj los sis kev tsis taus loj, los sis
 • Txhawm rau txo qhov mob loj heev

Yam yuav tsum tau rau cov kev pab cuam tshuaj loog yog dab tsi?

Yuav tsum tau txais kev tso cai ua ntej tso mam muab tshuaj tsaug zog rau hnia thiab tso tshuaj loog raws txoj hlab ntshav.24 Kev Tso Cai Ua Ntej tej zaum yuav tau zam thaum qhov kev pab cuam yog qhov kev tsim nyog kho mob los kho tus mob hnyav.25

Tsuas yog rau tus kws kho hniav uas tau sau npe rau Medi-Cal Dental lawm nkaus xwb uas yuav tuaj yeem thov Daim Ntawv Thov Kev Tso Cai Kho Mob (TAR) rau cov kev pab cuam uas siv tshuaj tsog zog. Yog hais tias tus kws kho mob uas siv tshuaj loog tsis yog tus kws kho mob sau nqi, tus kws kho mob them nqi xa cov kev pab kho hniav tuaj yeem xa daim ntawv TAR sawv cev ntawm tus kws tshuaj loog muaj tshuaj tsaug zog.26

e. Kev siv cuab yeej xov tooj nyob deb sib tham txog kev kho hniav

Puas muaj kev siv cuab yeej xov tooj nyob deb sib tham txog kev kho hniav?

Department of Health Care Services tso cai siv qhov kev siv cuab yeej xov tooj nyob deb sib tham txog kev kho hniav raws li lwm txoj hauv kev xaiv los muab kev pab cuam kho hniav. Cov kev pab cuam ntsig txog kev siv cuab yeej xov tooj nyob deb sib tham txog kev kho hniav uas muaj cai tsim nyog muaj xws li kev ntsuam xyuas qhov ncauj rau cov neeg mob tshiab los sis cov neeg mob uas tau tsim tsa muaj, ntsuas qhov ncauj ib ntus rau cov neeg mob uas tau tsim tsa muaj, thiab kev siv sab hluav taws xob tsom kuaj mob.27

f. Cov Nyiaj Pab Kho Hniav rau cov neeg tau txais nyiaj pab ntawm Medi-Cal Uas Cev Xeeb Tub

Cov kev pab cuam dab tsi ntawm Medi-Cal Dental uas muaj rau cov neeg tau txais nyiaj pab ntawm Medi-Cal uas cev xeeb tub?

Cov neeg tau txais nyiaj pab ntawm Medi-Cal uas cev xeeb tub tau txais kev pab them nqi kho hniav tsis hais lawv txawm yuav tau txais kev pab them nqi kho hniav hom twg ntawm Medi-Cal lawm los xij. Cov neeg tau txais nyiaj pab ntawm Medi-Cal uas cev xeeb tub yuav tau txais kev pab them nqi kho mob thaum sij hawm cev xeeb tub thiab 12 lub hlis dhau mus tam qab yug tus mos liab tas lawm.28

g. Cov Nyiaj Pab Kho Hniav rau Cov Neeg Laus uas muaj Ciaj Ciam Txawv ntawm Medi-Cal

Cov kev pab cuam dab tsi ntawm Medi-Cal Dental uas muaj rau cov neeg laus uas muaj ciaj ciam txwv ntawm Medi-Cal?

Cov neeg laus uas muaj ciaj ciam txwv ntawm Medi-Cal muaj kev pab them nqi uas raug txwv tsuas yog tau pab them nqi rau cov kev pab cuam uas xaiv thiab cov kev pab cuam kho mob hnyav nkaus xwb.

IV. KEV PAB THEM NQI KHO HNIAV RAU ME NYUAM YAUS

a. Pab them nqi rau

Yam kev pab cuam dab tsi uas tau txais kev pab them nqi rau raws li Medi-Cal Dental?

Cov me nyuam yaus uas muaj hnub nyoog 0 mus txog 20 xyoo uas tau txais cov nyiaj pab ntawm Medi-Cal txhua nrho lawm ces yuav muaj cai tsim nyog tau txais cov kev pab cuam nram qab no:29

 • Kev tshuaj ntsuam xyuas qhov ncauj (hnub nyoog qis dua 3 xyoos)
 • Kev Kuaj Xyuas Thaum Xub Thawj (hnub nyoog 3-20 xyoo)
 • Kev Kuaj Xyuas Ua Ntu Zus (hnub nyoog 3-20 xyoo)
 • Kev Tiv Thaiv Kom Txhob Mob Hniav
 • Tshuaj Fluoride
 • Cov Kev Pab Cuam Kho Dua Tshiab—Cov Kev Cam Kis Hniav (Amalgams), Composites, thiab Cov Hau Looj Hniav Uas Ua Tau Cia (Pre-fabricated Crowns)
 • Cov Hniav Looj Uas Tau Muab Ua Raws Txheej Txheem Hauv Chav Ua Hniav
 • Kev Kuam Zeb Tau Tsuab thiab kev kaus Lub Hauv Paus Hniav
 • Kis Hauv Paus Hniav Tab Meej
 • Kis Hauv Paus Hniav Puas
 • Cov Hniav Cuav Ib Nrab
 • Cov Kaus Hniav Cuav Tag Nrho
 • Cov Kev Rho Hniav
 • Cov Kev Pab Cuam Thaum Mob Hnyav

b. Pab them nqi raws li EPSDT

Yuav tsum muaj kev pab them nqi dab tsi raws li EPSDT?

Raws li qhov txiaj ntsig Kev Tshuaj Xyuas, Kev Kuaj Kom Paub Tus Mob, thiab Kev Kho Mob Thaum Ntxov thiab Ua Ntu Zus (Early and Periodic Screening, Diagnostic, and Treatment (EPSDT)), cov me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 21 xyoos yuav tsum tau txais cov nyiaj pab thiab cov kev pab cuam tsim nyog los "kho los sis kho qhov tsis xws luag thiab kev mob lub cev thiab lub hlwb thiab cov xwm txheej kev mob nkeeg.”30 Dua li ntawm qhov kev ntsuam xyuas tus me nyuam cov hniav ib ntus thiab ua ntu zus lawm, kev pab them nqi EPSDT yam tsawg kawg nkaus yuav tsum, suav nrog "kev txo qhov mob thiab kev kis kab mob, kev kho cov hniav kom zoo, thiab kev tu cov hniav kom txhob muaj mob.”31

V. COV KEV THOV ROV SIB HAIS DUA

a. Nkag Siab Txog Cov Kev Tsis Lees Paub los sis Cov Kev Hloov Pauv hauv Cov Kev Pab Cuam

Kuv yuav paub tau li cas yog tias Medi-Cal tsis kam lees paub los sis hloov kuv cov kev pab cuam kho hniav lawm?

Koj yuav tau txais ib Daim Ntawv Ceeb Toom Txog ntawm Kev Kho Hniav yog tias koj qhov kev thov kho hniav raug tsis kam lees los sis raug hloov pauv lawm. Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Ntawm Kev Kho Hniav yuav qhia rau koj paub tias koj qhov kev pab cuam kho hniav raug muab ncua ntxiv mus, raug hloov pauv, los sis raug tsis kam lees paub.32

 • Raug muab ncua – tau muab xa rov qab mus rau tus kws muab kev pab kho hniav kom kho dua. Tus kws muab kev pab kho hniav muaj sij hawm 45 hnub los xa qhov(cov) kev kho dua rov qab. Yog hais tus kws muab kev pab kho mob hniav tsis teb, koj yuav tau txais dua lwm tsab ntawv Ceeb Toom Txog Ntawm Kev Kho Hniav uas tuaj ntawm Medi-Cal Dental qhia rau koj paub.
 • Raug hloov pauv – qhov kev pab cuam raug pom zoo tab sis txawv dua li ntawm qhov uas tus kws kho hniav tau thov.
 • Raug tsis kam lees paub – qhov kev pab cuam tsis tau txais kev pom zoo.

Kuv yuav nrhiav tau qhov laj thawj chiv keeb uas ua rau kuv cov kev pab cuam kho hniav raug tsis kam lees los sis raug hloov pauv tau li cas?

Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Ntawm Kev Kho Hniav yuav tsum sau ib tus los sis ntau tus zauv piav qhia hais tias vim li cas koj cov kev pab cuam kho hniav thiaj raug tsis kam lees paub los sis raug hloov pauv lawm. Yuav tsum muaj Qhov Laj Thawj rau kev ntxiv Tus Zauv Kev Kho Hniav muaj xam nrog rau koj Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Ntawm Kev Kho Hniav.33 Koj tuaj yeem nrhiav tau ib daim qauv foos piv txwv ntawm Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Ntawm Kev Kho Hniav ntawm Medi-Cal Dental thiab qhov Laj Thawj rau kev ntxiv Tus Zauv Kev Kho Hniav tau ntawm no: https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/notice_of_medi-cal_dental_action_english.pdf

Kuv yuav ua li cas yog tias Medi-Cal tsis lees paub los sis txwv qhov kev pab cuam uas kuv tus kws kho hniav tau thov ne?

Koj muaj ntau cov kev xaiv yog tias Medi-Cal tsis lees paub los sis txwv qhov kev pab cuam uas koj tus kws kho hniav tau thov rau? Xub thawj, koj tuaj yeem tiv tauj koj tus kws kho hniav thiab thov kom rov ua kev ntsuam xyuas dua. Koj tseem tuaj yeem thov kom koj tus kws kho hniav xa ib daim Ntawv Tso Cai Kho Mob tshiab.34 Koj tuaj yeem thov kom rov hais dua qhov tsis kam lees paub los ntawm kev thov kom muaj ib lub rooj sib hais. Muaj cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog kev thov kom muaj ib lub rooj sib hais nyob hauv tshooj lus nram qab no. Tsis tas li ntawd, koj tus kws kho hniav tuaj yeem thov kom rov sib hais dua txog qhov raug hloov pauv los sis raug tsis lees paub kev kho mob los ntawm qhov txheej txheem thov kom rov sib hais dua uas nws muaj nws ib daim ntawv thov.

b. Txoj Cai los rau hauv Lub Rooj Sib Hais

Kuv cov cai yuav muaj dab tsi yog hais tias kuv qhov kev thov kho hniav raug tsis kam lees?

Koj tuaj yeem thov ib lub rooj sib hais los ntawm Xeev California Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Muab Cov Kev Pab Cuam Tib Neeg (California Department of Social Services (CDSS)) Lub Tsev Hais Plaub Hauv Xeev (State Hearings Division) yog hais tias qhov kev kho hniav uas koj tus kws kho hniav tau thov raug tsis lees paub los sis raug hloov pauv. Koj tuaj yeem thov ib lub Rooj Sib Hais Hauv Xeev yog hais tias koj qhov kev thov kom them nyiaj rov qab ntawm Conlan raug tsis kam lees paub.35 Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv hais txog qhov kev thov kom them nyiaj rov qab ntawm Conlan tau ntawm no: https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-Cal_Conlan.aspx. Yuav tsum tau thov Lub Rooj Sib Hais Hauv Xeev tsis pub dhau 90 hnub tom qab tau txais Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Ntawm Kev Kho Hniav uas tab tom tsis kam lees los sis tab tom hloov cov nyiaj pab.36 Tus neeg txais kev pab tuaj yeem thov ib lub rooj sib hais tom qab hnub kawg 90-hnub tau tas sij hawm yog tias muaj qhov laj thawj zoo.37

c. Kev Thov ib lub Rooj Sib Hais

Kuv yuav thov lub Rooj Sib Hais Hauv Xeev tau li cas?

Tuaj yeem thov Lub Rooj Sib Hais Hauv Xeev tau hauv online, raws hauv xov tooj, los sis kev sau ua ntawv. Tuaj yeem thov Lub Rooj Sib Hais Hauv Xeev hauv online los ntawm Appeals Case Management System (ACMS): https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do.

Tuaj yeem thov Lub Rooj Sib Hais Hauv Xeev raws hauv xov tooj los ntawm kev hu xov tooj rau Lub Tsev Hais Plaub Hauv Xeev (State Hearings Division) ntawm (800) 952-5253. Tuaj yeem thov Lub Rooj Sib Hais Hauv Xeev hauv kev sau ua ntauv ntawv thov, xa mus rau:

California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O.Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 94244-2430

Los ntawm Fax mus rau (833) 281-0905.

Saib cov ntaub ntawv qhia ntxiv txog kev ua ntawv thov ib Lub Rooj Sib Hais Hauv Xeev tuaj yeem nrhiav tau nyob ntawm no: https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests.

VI. KEV SAU IB DAIM NTAWV TEEV LUS TSIS TXAUS SIAB

Kuv yuav tsum sau ib daim ntawv teev lus tsis txaus siab thaum twg?

Ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum tham nrog koj tus kws kho hniav txog koj cov kev txhawj xeeb tso. Yog hais tias koj tus kws kho hniav tsis tuaj yeem daws koj qhov kev txhawj xeeb tau, los sis koj tsis xav tham nrog nws, koj tuaj yeem sau ib daim ntawv teev lus tsis txaus siab mus rau Medi-Cal Dental. Medi-Cal Dental muaj cov txheej txheem los daws cov kev tsis txaus siab txog:38

 • Kev Pab Cuam Kho Hniav
 • Qhov kev saib xyuas zoo
 • Qhov kev hloov pauv los sis tsis kam lees Daim Ntawv Thov Kev Tso Cai Kho Mob
 • Lwm hom kev pab cuam uas tau muab raws li Medi-Cal Dental
 • Yog koj ntseeg tias koj tau raug ntxub ntxaug los sis raug saib tsis taus yam tsis muaj kev ncaj ncees

Kuv yuav sau ib daim ntawv teev lus tsis txaus siab tau li cas?

Yog xav ua ib daim ntawv teev lus tsis txaus siab raws hauv xov tooj, hu xov tooj rau Medi-Cal Dental Telephone Service Center ntawm (800) 322-6384.

Yog xav sau ib daim ntawv teev lus tsis txaus siab, ces rub tawm (download) Medi-Cal Dental Daim Ntawv Foos Teev Lus Tsis Txaus Siab tau ntawm no: https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/medi-cal_dental_complaint_form_english.pdf. Koj tuaj yeem xa daim ntawv foos uas sau tiav lawm hauv email mus rau MemberFormReturn@delta.org los sis xa rau Medi-Cal Dental ntawm:

Medi-Cal Dental Program
Member Services Group
P.O.Box 15539
Sacramento, CA 95852

Daim ntawv foos teev lus tsis txaus siab tuaj yeem nrhiav tau ua ntau hom lus ntawm Smile, California lub vev xaib ntawm no: https://smilecalifornia.org/members/

VII. COV CHAW MUAB KEV PAB

Denti-Cal Member Website, SmileCalifornia: https://smilecalifornia.org/

DHCS, Medi-Cal Dental Phau Ntawv Qhia Tswv Cuab 2022: https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/member_handbook_english.pdf

Kev Ncaj Ncees Hauv Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog, Denti-Cal rau Cov Neeg Laus: https://www.justiceinaging.org/wp-content/uploads/2017/02/Denti-Cal-for-Adults.pdf

CPEHN, Koj Cov Kev Pab CUam Kho Hniav Los Ntawm Medi-Cal: https://cpehn.org/assets/uploads/archive/denti-cal_restoration_factsheet_english_0.pdf

NHeLP, Phau Ntawv Qhia Tus Neeg Pab Tswv Yim Txhawb Nqa rau Medi-Cal Cov Kev Pab Cuam, Ch. 7 Cov Kev Pab Cuam Kho Hniav: https://healthlaw.org/wp-content/uploads/2020/02/NHeLP-MediServicesGuide-Complete-Ch7.pdf

NHeLP, Daim Npav Nyiaj Khes Div Them Nqi Kho Hniav (Dental Credit Card Debt): https://healthlaw.org/wp-content/uploads/2018/12/Dental-CC-Debt-CA-Toolkit-12.14.2018-4-Update-3.pdf

DHCS, Medi-Cal Dental Phau Ntawv Qhia Tus Kws Muab Kev Pab Kho Hniav 2022: https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/providers/provider_handbook/handbook.zip