កូនពិការ របស់ខ្ញុំ តែងតែត្រូវបាន កំណត់ឱ្យព្យួរការសិក្សា ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ ឱ្យមានការបណ្តេញចេញ

Publications
#5563.06

កូនពិការ របស់ខ្ញុំ តែងតែត្រូវបាន កំណត់ឱ្យព្យួរការសិក្សា ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ ឱ្យមានការបណ្តេញចេញ

ប្រសិនបើកូន ដែលមានសេចក្តីត្រូវការ ពិសេស របស់លោកអ្នក កំពុងមានបញ្ហា ផ្នែកអាកប្បកិរិយា និង/ឬ ការព្យួរសិទ្ធិ និង/ឬ ការផ្តល់អនុសាសន៍ ឱ្យមានការបណ្តេញចេញ ពីមណ្ឌលសាលា នៅមូលដ្ឋាន របស់គេ (“មណ្ឌល”), មាននីតិវិធី ដែលមណ្ឌលត្រូវគោរពតាម មុនពេលបណ្តេញក្មេងចេញ ។  ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ, ច្បាប់អប់រំពិសេស របស់ រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ ផ្តល់ការគាំពារ មួយចំនួន ដល់សិស្សពិការ ដែលត្រូវបាន លើកមកពិចារណាត្រៀម នឹងបណ្តេញចេញ ។

 

 

Click links below for a downloadable version.