កូនពិការ របស់ខ្ញុំ តែងតែត្រូវបាន កំណត់ឱ្យព្យួរការសិក្សា ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ ឱ្យមានការបណ្តេញចេញ

Publications
#5563.06

កូនពិការ របស់ខ្ញុំ តែងតែត្រូវបាន កំណត់ឱ្យព្យួរការសិក្សា ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ ឱ្យមានការបណ្តេញចេញ

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះ នឹងផ្តល់ ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន ខ្លះ ពាក់ព័ន្ធនឹង សិទ្ធិ របស់កូនលោកអ្នក ប្រសិនបើគេត្រូវបានលើកមកពិចារណាត្រៀម នឹងព្យួរការសិក្សា ឬបណ្តេញចេញ ឬមានបញ្ហា ផ្សេងៗ ទៀត ។

ប្រសិនបើកូន ដែលមានសេចក្តីត្រូវការ ពិសេស របស់លោកអ្នក កំពុងមានបញ្ហា ផ្នែកអាកប្បកិរិយា និង/ឬ ការព្យួរសិទ្ធិ និង/ឬ ការផ្តល់អនុសាសន៍ ឱ្យមានការបណ្តេញចេញ ពីមណ្ឌលសាលា នៅមូលដ្ឋាន របស់គេ (“មណ្ឌល”), មាននីតិវិធី ដែលមណ្ឌលត្រូវគោរពតាម មុនពេលបណ្តេញក្មេងចេញ ។  ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ, ច្បាប់អប់រំពិសេស របស់ រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ ផ្តល់ការគាំពារ មួយចំនួន ដល់សិស្សពិការ ដែលត្រូវបាន លើកមកពិចារណាត្រៀម នឹងបណ្តេញចេញ ។

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះ នឹងផ្តល់ ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន ខ្លះ ពាក់ព័ន្ធនឹង សិទ្ធិ របស់កូនលោកអ្នក ប្រសិនបើគេត្រូវបានលើកមកពិចារណាត្រៀម នឹងព្យួរការសិក្សា ឬបណ្តេញចេញ ឬមានបញ្ហា ផ្សេងៗ ទៀត ។

"ការព្យួរសិទ្ធិ " សំដៅលើ ការដកសិស្សចេញពី កម្មវិធីបង្រៀន ដែលកំពុងដំណើរការ ក្នុងគោលបំណងកែប្រែកុមារ ។ ហើយ "ការបណ្តេញចេញ " សំដៅលើ ការដកសិស្ស ចេញពី (1) ការមើលខុសត្រូវ និងការគ្រប់គ្រង ផ្ទាល់, ឬ (2) ការចាត់ចែងទូទៅ របស់បុគ្គលិកសាលា ។

ការព្យួរសិ

ជាទូទៅ សិស្សកម្មវិធីអប់រំពិេសស មិនអាចត្រូវបាន ព្យួរការសិក្សា ឬ ដកចេញ ពីកម្មវិធីសិក្សា របស់គេ ឱ្យលើសពី 10 ថ្ងៃសិក្សា ជាបន្តបន្ទាប់គ្នា ដោយគ្មាន ការយល់ព្រម ពីឪពុកម្តាយ ឬ សេចក្តីបង្គាប់ ពីតុលាការ ឬមន្រ្តីសវនាការ នោះទេ ។  34 C.F.R. §300.530(b).

ដែនកំហិត លើការព្យួរសិទ្ធិនេះ អាចមិនអនុវត្ត ចំពោះសិស្សកម្មវិធីអប់រំពិសេស ដែលមានករណីព្យួរការសិក្សា ច្រើនលើកច្រើនសារ ដោយសារ អំពើខុសឆ្គងផ្សេងៗ គ្នា ដែលបូកបញ្ចូលគ្នា ទៅ មានរយៈពេល លើសពី 10 ថ្ងៃសិក្សា ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សានោះទេ, ឱ្យតែគ្មាន ករណីព្យួរការសិក្សាណាមួយ មានរយៈពេល លើសពី 10 ថ្ងៃសិក្សា ជាបន្តបន្ទាប់ ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី, ដែនកំហិតនេះ អាចអនុវត្តបាន ប្រសិនបើករណីព្យួរការសិក្សា ទាំងអស់ រួមបញ្ចូលគ្នា បង្កើតជាបែបផែន ដែលអាចចាត់ថាជា ការកែប្រែ ចំពោះការសិក្សា ។   34 C.F.R. §300.536(a)(1),(2).

កត្តានានា ដែលលើកមកពិចារណា នៅពេលធ្វើការកំណត់ថាតើ បែបផែន នៃការព្យួរសិទ្ធិ មើលទៅដូចជា ការកែប្រែ មិនស្របច្បាប់ ចំពោះការដាក់ឱ្យចូលរៀន ឬ ការបណ្តេញចេញ ឬអត់នោះ រួមមាន ៖ ថេរវេលា នៃការដកចេញ នីមួយៗ, ចំនួនដងសរុប ដែលសិស្សត្រូវបានដកចេញ, គម្លាតពេល នៅចន្លោះករណីដកចេញ ពីករណីមួយ ទៅមួយទៀត, និង ភាពស្រដៀងគ្នា នៃអាកប្បកិរិយា របស់កុមារ ចំពោះស៊េរី នៃការព្យួរសិទ្ធិ ។ 34 C.F.R. §300.536(a)(1),(2)(iii).

ប្រសិនបើការព្យួរសិទ្ធិ មើលទៅហាក់ដូចជា បែបផែនមួយ, នោះសេ៊រី នៃការព្យួរសិទ្ធិ អាចនាំឱ្យមាន ការកែប្រែ ចំពោះការសិក្សាបាន ។  34 C.F.R. § 300.536(a)(2).  ប្រសិនបើការព្យួរសិទ្ធិ អាចចាត់ជា ការកែប្រែ ចំពោះការចូលសិក្សា, នោះ ក្រុមការងារ IEP អាចត្រូវកំណត់ពេល សម្រាប់កិច្ចប្រជុំធ្វើការកំណត់ លើការស្តែងចេញមក, ហើយ រាល់សិទ្ធិ និងភារកិច្ច ទាំងអស់ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការកែប្រែ ចំពោះការចូលសិក្សា ត្រូវយកមកអនុវត្ត ។  34 C.F.R. § 300.530(e).

សិស្សកម្មវិធីអប់រំពិសេស អាចត្រូវបាន ព្យួរត្រឹម ការប្រើប្រាស់រថយន្តសាលា ប៉ុណ្ណោះ ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី, ប្រសិនបើសិស្សកម្មវិធីអប់រំពិសេស ណាម្នាក់ ដែលត្រូវបានគេផាត់ចេញ ពីមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរបស់សាលា, សិស្សម្នាក់នោះ មានសិទ្ធិទទួលបាន មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ក្នុងទម្រង់ផ្សេងមួយទៀត ដោយមិនត្រូវមានបន្ទុកចំណាយ ចំពោះឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលនោះទេ ប្រសិនបើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនោះ មានបញ្ជាក់ នៅក្នុង IEP របស់សិស្ស ។  ក្រមអប់រំ កាលីហ្វ័រញ៉ា § 48915.5(c).

បរិបទ ជាជម្រើស បណ្តោះអាសន្ន

ក្នុងកំឡុងពេលមានការព្យួរសិទ្ធិ, សាលារៀន ឬ បុគ្គលិកមណ្ឌល មានសិទ្ធិអំណាច ក្នុងការដកសិស្ស ចេញពីកម្មវិធីអប់ពិសេស បច្ចុប្បន្ន ទៅដាក់ឱ្យ ចូលសិក្សា ក្នុងកម្មវិធីផ្សេងទៀត ជាបណ្តោះអាសន្នបាន ។ ជារឿយៗ នេះត្រូវបានគេហៅថា “បរិបទ ជាជម្រើស បណ្តោះអាសន្ន” ។  ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី, ការដកសិស្សចេញ អាចមានរយៈពេល ច្រើនជាង 10 ថ្ងៃសិក្សា ជាបន្តបន្ទាប់គ្នា ។   34 C.F.R. §300.530(b).

សិស្សកម្មវិធីអប់រំពិសេស ត្រូវទទួលបាន ការអប់រំសាធារណៈ សមស្រប ដោយឥតគិតថ្លៃ (FAPE) ក្រោយត្រូវបានព្យួរសិទ្ធិ អស់រយៈពេល ជាង 10 ថ្ងៃសិក្សា បន្តបន្ទាប់គ្នា ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា ទោះបីជាសិស្ស ដែលត្រូវបានព្យួរសិទ្ធិនោះ ត្រូវបានដាក់ឱ្យចូលសិក្សា ក្នុងបរិបទ ជាជម្រើស បណ្តោះអាសន្នក្តី ។  34 C.F.R. §§ 300.530(b)(2) និង (d)(4); និង § 300.536.

មណ្ឌលត្រូវផ្តល់សេវានានា, ទៅតាមការចាំបាច់, ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសិស្ស មានវឌ្ឍនភាព បានសមស្រប ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទូទៅ និងឈានទៅសម្រេច គោលដៅ IEP របស់គេ ។  នេះមានន័យថា នៅថ្ងៃទី 11នៃ </159 ការព្យួរសិទ្ធិ ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា, មណ្ឌលត្រូវផ្តល់ FAPE ឱ្យសិស្ស ទោះបីជាសិស្សអាច មិនបានចូលសិក្សា ក្នុងកម្មវិធីធម្មតា របស់គេ ដើម្បីទទួលបានសេវាអប់រំ ក្តី ។  ក្នុងលក្ខណៈសមស្រប សិស្ស ក៏គួរទទួលបាន ការវាយតម្លៃ ផ្នែកអាកប្បកិរិយា តាមមុខងារ, សេវាអន្តរាគមន៍ លើអកប្បកិរិយា និងការកែតម្រូវ ផ្នែកអាកប្បកិរិយា ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីដោះស្រាយ ករណីរំលោភបំពាន ផ្នែកអាកប្បកិរិយា ពាក់ព័ន្ធនឹង ការព្យួសិទ្ធិ ដើម្បីកុំឱ្យវាកើតមានឡើង ។  20 U.S.C § 1415 (k)(1)(D).

ការពិនិត្យឡើងវិញ លើការបណ្តេញចេញ និងការកំណត់ លើការសម្តែងចេញ

កិច្ចប្រជុំដើម្បីកំណត់ លើការសម្តែងចេញ ត្រូវធ្វើឡើង ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃសិក្សា បន្ទាប់ពីមាន ការសម្រេចណាមួយ ឱ្យកែប្រែលើការដាក់ឱ្យចូលសិក្សា របស់កុមារពិការ ដោយសារការរំលោភបំពាន លើក្រមសីលធម៌ របស់សិស្ស ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវរៀបចំឡើង ដោយមិនគិតថាតើ សាលារៀន ឬ មណ្ឌល កំណត់ឱ្យមាន ការកែប្រែ លើការដាក់ឱ្យចូលសិក្សា ក្នុងលក្ខណៈជា ការព្យួរសិទ្ធិ ឬ ការបណ្តេញចេញ ក្តី ។  20 U.S.C. §§ 1415(k)(1)(E); 34 C.F.R. § 300.530(e)(1).

គោលបំណង នៃកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីកំណត់ការសម្តែងចេញ គឺដើម្បីឱ្យ ក្រុមការងារ IEP ធ្វើការកំណត់ថាតើ អាកប្បកិរិយា ដែលបាននាំឱ្យមាន ការសម្រេចបណ្តេញចេញ ត្រូវបានបង្ករឡើងដោយ ឬ មានពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្ទាល់ ឬ ក្នុងកម្រិតជាក់លាក់ណាមួយ ជាមួយនឹងពិការភាព របស់កុមារ, ឬ ជាលទ្ធផល កើតចេញ ពីការខកខាន របស់សាលារៀន ផ្ទាល់ ក្នុងការអនុវត្ត IEP នោះ ។  20 U.S.C. §§ 1415(k)(1)(E); 34 C.F.R. § 300.530(e)(1).  ពេលខ្លះ កិច្ចប្រជុំ ដើម្បីកំណត់ការសម្តែងចេញ ត្រូវបានគេហៅថា “IEP ដើម្បីកំណត់ការសម្តែងចេញ” ឬ “IEP បន្ទាន់ ចំពោះករណីបណ្តេញចេញ” ។

កូនលោកអ្នក មានសិទ្ធិត្រឡប់ ទៅចូលសិក្សា នៅថ្នាក់ដំបូង របស់គេ វិញបានក្រោយពេលផុតកាលកំណត់ នៃការព្យួរសិទ្ធិ រយៈពេល 10 ថ្ងៃ ទោះបីជា កិច្ចប្រជុំដើម្បីកំណត់ការសម្តែងចេញ ត្រូវបានព្យួរពេល ក៏ដោយ ។  ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី, មានការលើកលែង ប្រសិនបើការប្រព្រឹត្តិ ឬ អាកប្បកិរិយា របស់សិស្ស មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធ, គ្រឿងញៀន ឬ ការបង្ករឱ្យមាន របួស្នាម ផ្នែករាងកាយ ធ្ងន់ធ្ងរ នោះ ។ នៅពេលករណីនេះកើតមានឡើង, សាលារៀន អាចដកសិស្ស ឱ្យទៅសិក្សា ក្នុងបរិបទមួយផ្សេងទៀត ក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ បាន ។ 1415(k)(1)(G); 34 C.F.R. § 300.530(f)(2), 300.530(g).

ប្រសិនបើការប្រព្រឹត្ត គឺជាការសម្តែងចេញ អំពីពិការភាព

ប្រសិនបើការប្រព្រឹត្ត ត្រូវបានកំណត់រកឃើញថា ជាការសម្តែងចេញ នូវពិការភាព របស់សិស្ស, នោះ ក្រុមការងារ IEP ត្រូវបំពេញ ការវាយតម្លៃ ផ្នែអាកប្បកិរិយា តាមមុខងារ ហើយអនុវត្ត ផែនការអន្តរាគមន៍ ផ្នែកអាកប្បកិរិយា សម្រាប់សិស្សនោះ ។  ប្រសិនបើសិស្ស មានផែនការបែបនេះ រួចហើយ, ក្រុមការងារ IEP ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ និង កែតម្រូវ ផែនការអាកប្បកិរិយា តាមការចាំបាច់ ដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហាអាកប្បកិរិយា ។  34 C.F.R. § 300.530(f)(1).

ក្រុមការងារ IEP ក៏ត្រូវបញ្ជូន កុមារនោះ ត្រឡប់ទៅ ចូលសិក្សា នៅកម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន របស់គេវិញ លើកលែងតែ ការប្រព្រឹត្ត ឬអាកប្បកិរិយានោះ ពាក់ព័ន្ធនឹង អាវុធ, គ្រឿងញៀន ឬ ការបង្ករឱ្យមាន របួសស្នាម ផ្នែករាងកាយ ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់, ឬ លើកលែងតែសាលារៀន និងឪពុកម្តាយ មានព្រមព្រៀងគ្នា ចំពោះការដាក់ឱ្យចូលសិក្សា ក្នុងកម្មវិធី ផ្សេងពីនេះ ។  34 C.F.R. § 300.530(f)(2) និង 34 C.F.R. § 300.530(g).

វាក្យសព្ទ “របួសស្នាម ផ្នែករាងកាយ ធ្ងន់ធ្ងរ” សំដៅលើ របួសស្នាម ផ្នែករាងកាយ ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹង ៖

  1. ហានិភ័យ នៃមរណភាព ក្នុងកម្រិតណាមួយ;
  2. ការឈឺចាប់ខ្លាំង ផ្នែករាងកាយ;
  3. រងការខូចទ្រង់ទ្រាយរាងកាយ ជាក់ច្បាស់ និងក្នុងរយៈពេលវែង; ឬ
  4. ការបាត់បង់ ឬ ការចុះខ្សោយ មុខងារ របស់ ផ្នែក នៃរាងកាយ, ក្រពេញ, ផ្នែកបញ្ញាស្មារតី ក្នុងរយៈពេលវែង ។  18 U.S.C.A. § 1365(h)(3).

ប្រសិនបើការប្រព្រឹត្ត ត្រូវបានរកឃើញថា មានពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្ទាល់ ទៅនឹង ការខកខាន របស់មណ្ឌល ក្នុងការអនុវត្ត IEP, នោះមណ្ឌលត្រូវចាត់ វិធានការបន្ទាន់ ដើម្បីកែតម្រូវ ភាពទន់ខ្សោយ ឬ បញ្ហា នោះ ។   34 C.F.R. § 300.530(e)(3).

 ប្រសិនបើការប្រព្រឹត្ត មិនមែនជាការសម្តែងចេញ នូវពិការភាព

នៅពេលក្រុមការងារ IEP កំណត់រកឃើញថា អាកប្បកិរិយានោះ មិនមែនជាការសម្តែងចេញ នូវពិការភាព របស់សិស្ស, នោះក្រុមការងារនិយាយថា (1) អាកប្បកិរិយា មិនមែនបង្ករឡើង ដោយ, ឬថា អាកប្បកិរិយា គ្មានទំនាក់ទំនង គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ជាមួយនឹង ពិការភាព របស់សិស្ស នោះទេ, និង/ឬ (2) អាកប្បកិរិយា មិនមែនជា លទ្ធផល កើតចេញដោយផ្ទាល់ ពីការខកខាន របស់មណ្ឌល ក្នុងការអនុវត្ត IEP របស់សិស្សនោះទេ ។  ប្រសិនបើអាកប្បកិរិយា ត្រូវបានកំណត់រកឃើញថា មិនមែនជា ការសម្តែងចេញ នូវពិការភាព របស់សិស្ស, នោះមណ្ឌល អាចបន្ត បណ្តឹងរឿងបណ្តេញចេញ ទៅទៀតបាន ។

សម្រាប់ការកែប្រែ ចំពោះការដាក់ឱ្យចូលសិក្សា ឬ ការដកសិស្សចេញ ដែលបានកើនរយៈពេល ដល់ហួស ពី 10 ថ្ងៃសិក្សា ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា, រួមទាំង ការព្យួរសិទ្ធិ ដោយការដកចេញ និងការបណ្តេញចេញ, កូនលោកអ្នក ត្រូវទទួលបាន ការអប់រំសាធារណៈ សមស្រប ដោយឥតគិតថ្លៃ (FAPE) ទោះបីជាកូនលោកអ្នក ស្ថិតក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជាជម្រើស មួយផ្សេងទៀត ក៏ដោយ ។ ការតម្រូវឱ្យមាន FAPE នេះ មានន័យថា មណ្ឌលត្រូវផ្តល់សេវានានា តាមការចាំបាច់ ដើម្បី, ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសិស្ស មានវឌ្ឍនភាព បានសមស្រប ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទូទៅ និងឈានទៅសម្រេច គោលដៅ IEP របស់គេ ។  34 C.F.R. §§ 300.530(b)(2) និង (d).

ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា ចំពោះការពិនិត្យឡើងវិញ លើការកំណត់ការសម្តែងចេញ តាមរយៈសវនាការ ក្រោមដំណើរការ តាមកាតព្វកិច្ច ដែលធ្វើឡើង ដោយមិនបង្អង់ទុកយូរ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនយល់ស្រប ចំពោះការកំណត់ ពីការសម្តែងចេញ ដែលធ្វើឡើងដោយមណ្ឌល, នោះលោកអ្នកមានសិទ្ធិដាក់ ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា នឹងការសម្រេចនោះបាន តាមរយៈសវនាការ ក្រោមដំណើការ តាមកាតព្វកិច្ច ករណីអប់រំពិសេស ដោយមិនបង្អង់ទុកយូរ ។  សវនាការ ដោយមិនបង្អង់ទុកយូរ ត្រូវប្រារព្ធឡើង ក្នុងរយៈពេល 20 ថ្ងៃសិក្សា បន្ទាប់ពីមានសំណើឱ្យបើកសវនាការ ពីលោកអ្នក ។  លោកអ្នកគួរទទួលបាន សេចក្តីសម្រេច ស្ថាពរ ពីមន្រ្តីសវនាការ ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃសិក្សា ក្រោយពេលចប់សវនាការ ។  ក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃ ក្រោយពីបានដាក់សំណើសុំឱ្យបើក សវនាការ ដោយមិនបង្អង់ទុកយូរ, ច្បាប់កំណត់ថា សាលារៀន និងឪពុកម្តាយ ត្រូវប្រជុំគ្នា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ដែលមានបណ្តឹងតវ៉ានោះ, លើកលែងតែទាំងឪពុកម្តាយ និងសាលារៀន មានព្រមព្រៀងគ្នា មិនធ្វើកិច្ចការនេះ ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ។  20 U.S.C. § 1415(k)(1)(H); 34 C.F.R. § 300.530(h) និង 34 C.F.R. § 300.532(c)(3).

លោកអ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវ ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ស្នើសុំបើកសវនាការ ក្រោមដំណើរការ តាមកាតព្វកិច្ច ឱ្យបានឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និងនៅមុន កាលបរិច្ឆេទ ដែលមានកំណត់រួច សម្រាប់សវនាការ ករណីបណ្តេញចេញ ជាមួយ ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងមណ្ឌល (“ក្រុមប្រឹក្សា”) ។  មូលហេតុ ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់ ពាក្យបណ្តឹង ស្នើសុំបើកសវនាការ ក្រោមដំណើរការ តាមកាតព្វកិច្ច មុនពេលលោកអ្នកត្រូវមកបង្ហាញខ្លួន នៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សានោះ គឺដើម្បីឱ្យ លោកអ្នកអាចស្នើសុំឱ្យ មន្រ្តីសវនការ បង្គាប់ទៅ មណ្ឌល កុំបន្តសវនាការ ករណីបណ្តេញចេញ រហូតដល់ពេលសវនការ ដោយមិនបង្អង់ទុកយូរ របស់លោកអ្នក ត្រូវបានបញ្ចប់ ។  មន្រ្តីសវនាការ នឹងត្រូវការពេលវេលា ដើម្បីដំណើរការ លើសំណើរ និងបញ្ហា របស់លោកអ្នក ដើម្បីបង្គាប់ទៅ មណ្ឌលឱ្យពន្យារពេលធ្វើសវនាការ ករណីបណ្តេញចេញ រហូតទាល់តែ សវនាការ ក្រោមដំណើរការ តាមកាតព្វកិច្ច បានបញ្ចប់ ហើយចេញ សេចក្តីសម្រេច ។

ក្នុងកំឡុងពេលមានការព្យួរ សវនាការ ក្រោមដំណើរការ តាមកាតព្វកិច្ច, លើកលែងតែមណ្ឌល និងឪពុកម្តាយ របស់សិស្ស មានការព្រមព្រៀងគ្នា ផ្សេងពីនេះ, សិស្សត្រូវ នៅសិក្សា នៅកន្លែងដដែល របស់គេ ។  ក្រមអប់រំ ក្រម § 56505(d); 34 C.F.R. § 300.518.  ជាទូទៅ នេះត្រូវបានគេហៅថា “ការនៅដដែល” ។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី, ការមិនកែប្រែ អាចជា “បរិបទអប់រំ ជាបែបជម្រើស មួយផ្សេងទៀត លក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន” ប្រសិនបើ ៖

  1. កូនលោកអ្នក មានពាក់ព័ន្ធនឹង បទល្មើស ផ្នែកអាវុធ ឬគ្រឿងញៀន ឬបានបង្ករឱ្យមាន របួសស្នាម ផ្នែករាងកាយ ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅលើ បុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀត ។  ប្រសិនជាដូច្នេះមែន, មណ្ឌលអាច ធ្វើការកែប្រែ លើការសិក្សារបស់ក្មេង ឱ្យទៅជា “បរិបទអប់រំ ជាបែបជម្រើស មួយផ្សេងទៀត លក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន” បាន រហូតដល់ 45 ថ្ងៃ ។  34 C.F.R. § 300.530(g); ឬ
  2. ប្រសិនបើមណ្ឌល ធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូល មន្រ្តីសវនាការ ឱ្យជឿថា វត្តមានកូន របស់លោកអ្នក នៅក្នុងការសិក្សាបច្ចុប្បន្ន របស់គេ គឺ “មានទំនោរមុតមាំ អាចបង្ករ របួសស្នាម ទៅលើសិស្ស ឬ អ្នកផ្សេងទៀត បាន” នោះមន្រ្តីសវនាការ អាចដាក់កូនលោកអ្នក ទៅក្នុង “បរិបទអប់រំ ជាបែបជម្រើស មួយផ្សេងទៀត លក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន” ក្នុងរយៈពេល រហូតដល់ 45 ថ្ងៃ ។  34 C.F.R. § 300.532(a) & (b).

“បរិបទអប់រំ ជាបែបជម្រើស មួយផ្សេងទៀត លក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន” ត្រូវជ្រើសរើសមកប្រើ ដើម្បីឱ្យសិស្សអាចបន្តចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទូទៅបាន ហើយបន្តសម្រេចបាន វឌ្ឍនភាព ឈានឱ្យដល់គោលដៅនានា មានកំណត់រួច នៅក្នុង IEP របស់គេ ។  34 C.F.R. § 300.530(d)(1). ទោះបីជាកូនលោកអ្នក ត្រូវបានដាក់ឱ្យ នៅរៀន ជាបែបជម្រើស មួយផ្សេងទៀត លក្ខណៈបណ្តោះអាសន្នក្តី, កូនលោកអ្នកគួរ តែនៅរៀន ជាបែបជម្រើស មួយផ្សេងទៀត រហូតដល់ពេលបញ្ចប់សវនាការ ឬ រហូតដល់ពេលផុតកាលកំណត់ នៃកំឡុងពេល មានកំណត់រួច សម្រាប់ ការដាក់ឱ្យនៅរៀន ជាបែបជម្រើស មួយផ្សេងទៀត ទៅតាមតែកាលវេលាណាមួយខាងលើនេះ ដែលអាចកើតឡើងមុន ។  ប្រសិនបើកំឡុងពេល នៃការដាក់ឱ្យចូលរៀន ជាបែបជម្រើស មួយផ្សេងទៀត ផុតកាលកំណត់ មុនពេលបញ្ចប់សវនាការនោះ, កូនលោកអ្នកគួរត្រូវត្រឡប់ ទៅរៀន ក្នុងកម្មវិធី ជាធម្មតា របស់គេវិញបាន, លើកលែងមានការព្រមព្រៀង អ្វីមួយផ្សេងទៀត រវាងលោកអ្នក និងមណ្ឌល ។

ប្រសិនបើមណ្ឌលមិនដាក់ ឱ្យកូនលោកអ្នក នៅសិក្សាក្នុងសាលារៀន ជាបែបជម្រើស មួយផ្សេងទៀត ដែលជាផ្នែក នៃចំណាត់ការវិន័យនោះទេ, នោះកូនលោកអ្នក នៅតែមានការសិក្សា ជាធម្មតា នៅក្នុងរយៈពេលកំពុងមានសវនាការ ។  20 U.S.C. §§ 1415(k)(4)(A); 34 C.F.R. § 300.533.

ជាលទ្ធផល នៃសវនាការ ក្រោមដំណើរការ ជាកាតព្វកិច្ច, មន្រ្តីសវនាការ អាចបង្គាប់ឱ្យមាន ការកែប្រែ ចំពោះការនៅសិក្សា ក្នុងសាលារៀន របស់សិស្ស ។ មន្រ្តីសវនាការ អាចរកឃើញថា អាកប្បកិរិយានោះ ជាការស្តែងចេញនូវ ពិការភាព របស់កុមារ ហើយបង្គាប់ឱ្យ សាលារៀន រក្សាឈ្មោះគេ នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំដើម ដដែល ។  ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរ  សម្រាប់សិស្ស ដែលលុបឈ្មោះចេញ ដោយសារបទល្មើស ដែលបានចោទប្រកាន់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធ, គ្រឿងញៀន ឬ របួសស្នាម ផ្នែករាងកាយ ធ្ងន់ធ្ងរ, មន្រ្តីសវនាការ អាចបង្គាប់ឱ្យសិស្ស ត្រឡប់ទៅចូលរៀន ជាធម្មតាវិញ នៅសាលារៀន ដែលមន្រ្តីបានលុបឈ្មោះគេចេញ ប្រសិនបើមន្រ្តីសវនាការ រកឃើញថា អាកប្បកិរិយា មិនបង្ករឱ្យមាន បទល្មើស ពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធ, គ្រឿងញៀន ឬ របួសស្នាម ផ្នែករាងកាយ ធ្ងន់ធ្ងរ នោះទេ ។  20 U.S.C. §§ 1415(k)(2) និង (3)(B); 34 C.F.R. § 300.532(b).

សវនាការករណីបណ្តេញចេញ ដោយក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងសាលា

ប្រសិនបើមណ្ឌលស្នើឱ្យមាន ការបណ្តេញចេញ, នោះមណ្ឌលនឹង បញ្ជូនលោកអ្នក និងកូនលោកអ្នក ទៅ ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងរំមណ្ឌល (“ក្រុមប្រឹក្សា”) ដើម្បីបើកសវនាការ ធ្វើការកំណត់មើលថា តើកូនប្រុស/ស្រី របស់លោកអ្នក គួរត្រូវបណ្តេញចេញ ឬអត់នោះ ។  សវនាការ ជាមួយក្រុមប្រឹក្សានេះ នឹងត្រូវធ្វើឡើង ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃសិក្សា ក្រោយពេលនាយកសាលា សម្រេចបណ្តេញកូនលោកអ្នក ។ ក្រុមប្រឹក្សាសាលា ត្រូវធ្វើការសម្រេច ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃសិក្សា ក្រោយពេលបើកសវនាការ, លើកលែងតែលោកអ្នកស្នើសុំឱ្យ ពន្យារពេល បើកសវនាការ ឬចេញសេចក្តីសម្រេច ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ។  ក្រមអប់រំ ក្រម § 48918(a).

ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាសាលា សម្រេចបណ្តេញកូនលោកអ្នក, លោកអ្នកមានសិទ្ធិតវ៉ានឹង ការសម្រេច របស់ក្រុមប្រឹក្សានោះបាន ។ លោកអ្នកមាន រយៈពេល 30 ថ្ងៃ ក្រោយពីមាន សេចក្តីសម្រេច ពីក្រុមប្រឹក្សាសាលា ដើម្បីដាក់ ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ទៅក្រុមប្រឹក្សាអប់រំតំបន់ ។ ក្រមអប់រំ ក្រម § 48919.

មានវិធានជាច្រើន ដែលឃុំគ្រងលើ ការបណ្តេញសិស្ស ហើយវិធានទាំងនោះ អាចខុសគ្នា ពីមណ្ឌលមួយ ទៅមណ្ឌលមួយទៀត ។ លោកអ្នកគួរទំនាក់ទំនង ទៅមណ្ឌល របស់កូនលោកអ្នក ដើម្បីទទួលបាន ឯកសារវិធាន និងគោលនយោបាយនានា របស់មណ្ឌល មួយច្បាប់ ។  ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីវិធាននានា អាចរកបាន នៅក្នុង ក្រមអប់រំ កាលីហ្វ័រញ៉ា §§ 48916– 48927 ។

ការបណ្តេញសិស្ស ដែលមិនទាន់មាន សិទ្ធិទទួលបាន ការអប់រំពិសេស

ប្រសិនបើមណ្ឌល មិនទាន់បានវាយតម្លៃ កូនលោកអ្នក ដើម្បីឱ្យទទួលបាន ការអប់រំពិសេស នៅឡើយ ហើយលោកអ្នកគិតថា កូនលោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន, នោះកូនលោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន កិច្ចគាំពារពីការបណ្តេញចេញ ដូច សិស្សក្នុងកម្មវិធីអប់រំពិសេស ដែរ ប្រសិនបើលោកអ្នកអាចបញ្ជាក់ថា មណ្ឌលមានការយល់ដឹងថា កូនលោកអ្នកមានពិការភាព មុនពេលមានការប្រព្រឹត្តិអាកប្បកិរិយា ដែលនាំឱ្យមាន ចំណាត់ការវិន័យនោះ ។  20 U.S.C. §1415(k)(5); 34 C.F.R. §§ 300.534(a) និង (b) ។  មណ្ឌលត្រូវមាន ការយល់ដឹង អំពីពិការភាព របស់កូនលោកអ្នក មុនពេលមាន ការប្រព្រឹត្តអាកប្បកិរិយា មិនល្អ របស់ពួកគេ, ប្រសិនបើ ចំណុចណាមួយ នៃចំណុចទាំងបួន ខាងក្រោមនេះ កើតមានឡើង ៖

  1. លោកអ្នកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភ ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ប្រាប់គ្រូបង្រៀន ឬ បុគ្គលិកផ្សេងទៀត របស់សាលារៀន ថា កូនលោកអ្នកត្រូវការ ការអប់រំពិសេស (មានការលើកលែង ប្រសិនបើឪពុកម្តាយ មិនចេះអក្សរ ឬ មានពិការភាព ដែលរារាំងឪពុកម្តាយ មិនឱ្យប្រាប់ ពីក្តីបារម្ភ ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរបាន); 
  2. លោកអ្នកបានស្នើសុំឱ្យ កូនលោកអ្នក ទទួលបានការវាយតម្លៃ ដើម្បីទទួលបាន ការអប់រំពិសេស ឬ
  3. គ្រូបង្រៀន ឬ បុគ្គលិកផ្សេងទៀត របស់សាលារៀន បានបង្ហាញក្តីបារម្ភ អំពីអាកប្បកិរិយា ឬលទ្ធផលសិក្សា របស់ក្មេង ប្រាប់មន្រ្តីអប់រំពិសេស ឬ បុគ្គលិកគ្រប់គ្រង នៅមណ្ឌលសាលា ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថា មណ្ឌលមាន ការយល់ដឹង អំពីពិការភាព របស់កូនលោកអ្នក មុនពេលមាន ការសម្រេចបណ្តេញកូនលោក ពីមណ្ឌល, នោះលោកអ្នកមានសិទ្ធិ ដាក់ពាក្យបណ្តឹងឱ្យបើកសវនាការ ក្រោមចំណើរការ ជាកាតព្វកិច្ច ដើម្បីបង្ហាញទឡ្ហីករណ៍តវ៉ា របស់លោកអ្នក ។  លោកអ្នកគួរស្នើសុំ ឱ្យបើកសវនាការ ឱ្យបានឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយរួមបញ្ចូល រាល់ភស្តុតាង ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ណាមួយ និងទាំងអស់ របស់សូចនាករ មួយ ឬច្រើន ដែលមានរាយបញ្ជាក់រួច ខាងលើនេះ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការយល់ដឹង ពីមុនមក របស់សាលារៀន ។

សូមចាំថា មានកាលបរិច្ឆេទកំណត់សំខាន់ៗ សម្រាប់ការដាក់ ពាក្យបណ្តឹង ដែលអនុវត្ត ចំពោះបណ្តឹង របស់លោកអ្នក ស្នើសុំឱ្យមានការកំណត់ អំពីការស្រាយបង្ហាញ និងការបណ្តេញចេញ ពីមណ្ឌល ។ យើងខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យ លោកអ្នកស្វែងរក ការប្រឹក្សា ផ្នែកច្បាប់ បន្ថែមទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹង កាលបរិច្ឆេទកំណត់ ទាំងនេះ ឱ្យបានឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងដាក់ ពាក្យបណ្តឹង ឱ្យមានដំណើរការ ជាកាតព្វកិច្ច ឬស្វែងរក ជំនួយបន្ថែម ឬការតំណាង, នោះលោកអ្នកគួរ ទំនាក់ទំនងទៅ ការិយាល័យសវនាការ ផ្នែករដ្ឋបាល (OAH) ។  ពួកគេអាចឆ្លើយនឹង សំណួរ មិនមែនផ្នែកច្បាប់ ជាទូទៅ របស់លោកអ្នកបាន ហើយផ្តល់ បញ្ជីបញ្ជូនមេធាវី និង/ឬ អ្នកតស៊ូមតិ ដែលមានឯកទេស ផ្នែកតស៊ូមតិ ចំពោះការអប់រំពិសេស ។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង មានដូចខាងក្រោមនេះ ៖

Office of Administrative Hearings
Special Education Division
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4231
ទូរសព្ទ ៖  916-263-0880
ទូរសារ ៖ 916-376-6319

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។