فرزند من که دارای معلولیت است،‌وضعیت معلقی دارد یا پیشنهاد اخراج از برنامه به او داده شده است

Publications
#5563.12

فرزند من که دارای معلولیت است،‌وضعیت معلقی دارد یا پیشنهاد اخراج از برنامه به او داده شده است

این نشریه اطلاعاتی اساسی درباره حقوق کودک شما در صورتی که او وضعیت معلقی پیدا کرده باشد یا برای اخراج کاندید شده باشد و همچنین سایر موارد مربوطه ارائه می دهد.

اگر کودک شما که نیازهای ویژه ای دارد، دچار مشکلات رفتاری است و/یا وضعیت معلقی دارد و/یا توسط ناحیه آموزشی او («ناحیه»)، پیشنهاد خارج شدن از طرح به او داده شده است،‌اقداماتی وجود دارد که ناحیه آموزشی باید قبل از اخراج او انجام دهد.  همچنین،‌ایالت و قوانین آموزش استثنائی فدرال، برخی حمایت ها را از دانش آموزان معلولی که پیشنهاد اخراج آنها درحال بررسی است،‌ارائه می دهد.

این نشریه اطلاعاتی اساسی درباره حقوق کودک شما در صورتی که او وضعیت معلقی پیدا کرده باشد یا برای اخراج کاندید شده باشد و همچنین سایر موارد مربوطه ارائه می دهد.

«تعلیق یا وضعیت معلق» به معنای بازداشتن دانش آموز از آموزش مداوم با اهداف تطبیقی است. و «اخراج» به معنای حذف دانش‌آموز از (1) از نظارت فوری و کنترل، یا (2) نظارت کلی، پرسنل مدرسه است.

تعلیق یا وضعیت های معلق

دانش آموز استثنائی به طور کلی نمی تواند معلق شود یا از وضعیت آموزشی خود به مدت 10 روز پی در پی بدون رضایت والدین یا حکم دادرسی افسر یا دادگاه کنار گذاشته شود. بند 34 قوانین فدرال. بخش 300.530‎(b)‎.

این محدودیت درباره تعلیقات، ممکن است در مورد آموزش استثنائی دانش آموزی که چندین وضعیت تعلیق برای خطاهای مختلفی که در بیش از 10 روز از روزهای مدرسه در طول یک سال تحصیلی صورت گرفته و انباشته شده است،‌اعمال شود تا زمانی که هیچ تعلیقی بیش از 10 روز متوالی طول نکشد. با این حال،‌در صورتی که مجموع تعلیقات، همگی الگویی را تشکیل دهند که بتواند به عنوان تغییر وضعیت آموزشی تلقی شود، محدودیت اعمال می شود.   بند 34 قوانین فدرال بخش ‎306.536(a)(1)(2)‎.

فاکتورهایی که در تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا الگوی تعلیقات بیشتر شبیه یک تغییر غیرقانونی وضعیت آموزشی است یا اخراج در نظر گرفته می شوند، عبارتند از: مدت زمان هر اخراج،‌مجموع زمانی که دانش آموز اخراج می شود،‌نزدیکی زمانی اخراج ها به یکدیگر و شبیه بودن رفتار دانش آموز در طول اخراج ها است. بند 34 قوانین فدرال بخش 300.536‎(a)(1)،(2)(iii)‎.

اگر تعلیقات مانند الگو به نظر بیایند،‌آنگاه مجموعه تعلیقات ممکن است تغییر در وضعیت محسوب شوند.  بند 34 قوانین فدرال. بخش 300.536(a)(2).  اگر تعلیقات را بتوان به عنوان تغییر در وضعیت آموزشی در نظر گرفت،‌آنگاه تیم IEP باید یک جلسه تعیین تکلیف را زمانبندی کند و تمامی حقوق و وظایف مربوط به تغییر وضعیت، اعمال می شود.  بند 34 قوانین فدرال. بخش (300.530‎(e.

یک دانش آموز استثنائی می تواند فقط از اتوبوس مدرسه تعلیق شود. با این حال اگر دانش آموز استثنائی از اتوبوس مدرسه کنار گذاشته شود، باید برای دانش‌آموز شکل دیگری از ایاب و ذهاب بدون اعمال هزینه ای به والدین یا قیم فراهم شود به شرطی که ایاب و ذهاب در IEP دانش آموز ذکر شده باشد.  قانون آموزش پرورش کالیفرنیا.  بخش‎48915.5(s)‎.

محیط جایگزین موقت

در طول یک تعلیق،‌پرسنل مدرسه یا ناحیه آموزشی مسئولیت انتقال دانش آموز استثنائی را از وضعیت آموزشی فعلی اش به وضعیت آموزشی دیگری به صورت موقتی دارند. به این امر اغلب «محیط جایگزین موقت» اطلاق می شود.  با این حال برکناری نمی تواند بیش از 10 روز متوالی در مدرسه به طول بیانجامد.  بند 34 قوانین فدرال. بخش 300.530‎(b)‎.

دانش آموز استثنائی پس از تعلیق به مدت مجموعاً 10 روز در سال تحصیلی باید از آموزش عمومی مناسب و رایگان برخوردار باشد (FAPE)،‌حتی اگر دانش آموز تعلیق شده در وضعیت آموزشی جایگزینی موقت قرار داشته باشد.  بند 34 قوانین فدرال. بخش های 300.530‎(b)(2)‎ و (d)(4)؛ و بخش 300.536.

ناحیه آموزشی باید خدمات را تا حد امکان ارائه دهد، تا امکان پیشرفت مناسب را برای دانش آموز در برنامه آموزشی کلی فراهم آورد و باعث پیشرفت او در راه رسیدن به اهداف IEP او شود.  این بدین معناست که در روز یازدهم تعلیق در سال تحصیلی، ناحیه آموزشی باید FAPE یا آموزش عمومی مناسب و رایگان را برای دانش آموز فراهم آورد،‌حتی اگر دانش آموز در وضعیت آموزشی مناسبی برای دریافت خدمات آموزشی مورد نیازش نباشد.  همچنین دانش آموز باید بنا به تناسب، یک ارزیابی رفتاری عملکردی،‌خدمات مداخله رفتاری و اصلاحات رفتاری که برای درمان رفتار ناقض مربوط به تعلیق در نظر گرفته شده است، را دریافت کند تا تعلیق دوباره تکرار نشود.  بند 20 قانون اساسی ایالات متحده بخش 1415 k)(1)(D)‎).

اخراج ها و بازنگری های تعیین تکلیف

جلسه تعیین تکلیف باید ظرف مدت 10 روز پس از هر تصمیم برگزار شود تا وضعیت آموزشی کودک معلول به دلیل نقض قانون دانش آموزی، تغییر کند. تفاوتی ندارد که مدرسه یا ناحیه آموزشی تغییر در وضعیت آموزشی را تعلیق یا اخراج نامگذاری کند، به هر حال این جلسه باید برگزار شود.  بند 20 U.S.C. بخش های 1415‎(k)(1)(E)‎؛ بند 34 C.F.R.‎ بخش 300.530‎(e)(1)‎.

هدف از برگزاری جلسه تعیین تکلیف این است که تیم IEP بتواند تصمیم بگیرد که آیا رفتاری که منجر به تصمیم بر اخراج دانش آموز شده است به واسطه معلولیت او صورت گرفته است یا به طور مستقیم و قابل ملاحظه ای به معلولیت او ربط داشته است یا اینکه نتیجه مستقیم بی کفایتی مدرسه در اجرای I EPبوده است.  بند 20 U.S.C. بخش های 1415‎(k)(1)(E)‎؛ بند 34 C.F.R.‎ بخش 300.530‎(e)(1)‎.  به جلسه تعیین تکلیف، گاهی اوقات «IEP تعیین تکلیف» یا «IEPاضطراری در خصوصو اخراج» گفته می شود.

پس از اینکه 10 روز متوالی زمان اخراج طی شود، کودک شما حق دارد به کلاس قبلی اش باز گردد، حتی اگر جلسه تعیین تکلیف معوق باشد.  با این حال در صورتی که عمل یا رفتار دانش آموز همراه با استفاده از سلاح، مواد مخدر یا آسیب جدی جسمی باشد،‌استثناء وجود دارد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، مدرسه می تواند او به مدت 45 روز به محیط دیگری منتقل کند. 1415‎(k)(1)(G)‎؛ بند 34 C.F.R.‎ بخش 300.530‎(f)(2)‎، 300.530(g)‎.

اگر رفتار نتیجه معلولیت باشد

اگر تصمیم بر این باشد که رفتار نشان داده شده در نتیجه معلولیت دانش‌اموز است، تیم IEP باید ارزیابی رفتاری عملکردی را تکمیل کنند و طرح مداخله رفتاری را برای دانش آموز اجرا کنند.  اگر دانش آموز از قبل، چنین طرحی دارد،‌تیم IEP باید طرح رفتار را تا حد لزوم برای بهبود رفتار، بازنگری و تغییر دهد.  بند 34 C.F.R.‎ بخش ‎300.530(f)(1)‎.

همچنین تیم IEP باید کودک را به وضعیت آموزشی قبلی اش بازگرداند،‌مگر اینکه رفتار سرزده از او شامل سلاح، مواد مخدر یا آسیب جدی جسمی به شخصی باشد،‌یا مدرسه و والدین در مورد وضعیت آموزشی دیگری به توافق رسیده باشند.  بند 34 C.F.R.‎ بخش ‎300.530(f)(2)‎ و بند 34 C.F.R.‎ بخش 300.530‎(g)‎.

واژه «آسیب جسمی جدی» به معنای آسیب جسمی است که شامل موارد زیر باشد:

  1. خطر مرگ به میزان قابل ملاحظه،
  2. درد شدید جسمی؛
  3. تغییر شکل آشکار و طولانی مدت؛ یا
  4. نقص عملکرد یا از کارافتادگی اعضای بدن، اندام ها یا عملکرد ذهنی به مدت طولانی.  بند 18 U.S.C.A. بخش(1365‎(h)(3.

اگر معلوم شود رفتار سرزده از دانش آموز در نتیجه عدم موفقیت در اجرای IEP بوده است، آنگاه ناحیه آموزشی فوراً باید در جهت اصلاح نقص یا مشکل، اقدام کند.  بند 34 قوانین فدرال. بخش ‎300.530(e)(3)‎.

 اگر رفتار نتیجه معلولیت نباشد

وقتی تیم IEP تصمیم می گیرد که رفتار سرزده در نتیجه معلولیت دانش آموز نبوده است، تیم اینگونه بیان می کند:‌(1) رفتار به واسطه معلولیت دانش آموز یا در نتیجه ارتباط مستقیم با آن نبوده است و/یا (2) رفتار در نتیجه عدم موفقیت ناحیه آموزشی در اجرای IEP دانش آموز نبوده است.  اگر اینگونه تصمیم گیری شود که رفتار در نتیجه معلولیت دانش آموز نبوده است، ناحیه باید اقدامات خود را جهت اخراج ادامه دهد.

در مورد هر تغییر در وضعیت آموزشی دانش آموز یا اخراج بیشتر از مجموعاً 10 روز در سال تحصیلی، شامل اخراج تعلیقی و اخراج،‌کودک شما باید از آموزش عمومی مناسب و رایگان (FAPE) برخوردار باشد، حتی اگر کودک در وضعیت آموزشی جایگزین قرار دارد. این ملزومات FAPE به این معناست که ناحیه آموزشی باید خدمات را تا حد امکان ارائه دهد، تا امکان پیشرفت مناسب را برای دانش آموز در برنامه آموزشی کلی فراهم آورد و باعث پیشرفت او در راه رسیدن به اهداف IEP اش شود.  بند 34 قوانین فدرال. بخش های 300.530‎(b)(2)‎ و (d).

 درخواست تجدیدنظر بازنگری تعیین تکلیف از طریق دادرسی لازم و تسریع یافته

اگر با تصمیم تعیین تکلیف ناحیه مخالف هستید، شما حق دارید که تصمیم را از طریق جلسه دادرسی لازم تسریع یافته در خصوص آموزش استثنائی، مورد تجدیدنظر قرار دهید.  دادرسی تسریع یافته باید ظرف مدت 20 روز تحصیلی از درخواست شما برای دادرسی، صورت گیرد.  باید ظرف مدت 10 روز تحصیلی از تکمیل دادرسی تصمیم نهایی را از افسر دادرسی دریافت کنید.  ظرف مدت 7 روز پس از تنظیم درخواست دادرسی تسریع یافته،‌به موجب قانون مدرسه و والدین باید ملاقاتی داشته باشند و سعی کنند مسائلی را که خواهان تجدیدنظر در موردشان هستند،‌حل و فصل کنند، مگر اینکه هم مدرسه و هم والدین به صورت کتبی به این توافق برسند که این کار را انجام ندهند.  بند 20 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 1415‎(k)(1)(H)‎؛ 34 قوانین فدرال. بخش ‎300.530(h)‎ و بند 34 قوانین فدرال. بخش ‎300.532(c)(3)‎.

لازم است هر چه زودتر و قبل از تاریخ تنظیم شده برای دادرسی جداگانه برای اخراج،‌در هیئت مدیره ناحیه، درخواست دادرسی لازم را انجام دهید.  دلیل اینکه باید قبل از حضور در مقابل هیئت مدیره درخواست دادرسی لازم کنید،‌این است که بتوانید از افسر دادرسی تقاضا کنید که به ناحیه دستور دهد جلسه دادرسی اخراج را تا زمانی که درخواست دادرسی تسریع یافته شما تکمیل نشده است،‌به جریان نیاندازد.  افسر دادرسی برای بررسی درخواست شما و صادر کردن حکم به ناحیه، به زمان نیاز خواهد داشت تا بتواند جلسه دادرسی اخراج را به تلخیر بیاندازد تا زمانی که فرایند دادرسی لازم به اتمام برسد و تصمیمی اتخاذ شود.

 در طول بررسی فرایند دادرسی لازم،‌دانش آموز باید در وضعیت آموزشی فعلی اش باقی بماند،‌مگر اینکه ناحیه آموزشی و والدین دانش آموز توافق دیگری کرده باشند.  قانون آموزش پرورش کالیفرنیا. بخش 6505‎(d)‎؛ بند 34 قوانین فدرال. بخش 300.518.  به طور کلی به این فرآیند «باقی ماندن» می گویند.

با این حال باقی ماندن می تواند «محیط آموزشی جایگزین موقت» باشد،‌اگر:

  1. رفتار فرزند شما شامل سلاح یا مواد مخدر یا آسیب جدی جسمی به فردی دیگر باشد.  در این صورت،‌ناحیه می تواند وضعیت آموزشی را به «محیط آموزشی جایگزین موقت» به مدت 45 روز تغییر دهد.  بند 34 قوانین فدرال. بخش 300.530‎(g)‎؛ یا
  2. اگر ناحیه آموزشی افسر دادرسی را مجاب کند که حضور فرزند شما در وضعیت آموزشی فعلی اش به صورت «قابل ملاحظه ای ممکن است منجر به آسیب زدن به دانش آموز یا فرد دیگری شود»،‌افسر دادرسی مکن است دانش آموز را در «محیط آموزشی جایگزین موقت» تا مدت 45 روز قرار دهد.  بند 34 قوانین فدرال. بخش ‎300.532(a)‎ و (b).

 «محیط آموزشی جایگزین موقت» باید به گونه ای انتخاب شود که دانش آموز بتواند به شرکت در برنامه معمول خود ادامه دهد و در راستای رسیدن به اهدافش که در IEPاو تنظیم شده است،‌پیشرفت کند.  بند 34 قوانین فدرال. بخش ‎300/530(d)(1)‎. حتی اگر فرزند شما در وضعیت آموزشی جایگزین قرار گیرد،‌فرزند شما تا زمان اعلام نتیجه دادرسی یا تا اتمام زمان در نظر گرفته شده برای وضعیت جایگزین موقت،‌هر تاریخی که زودتر فرا برسد، در وضعیت جایگزین باقی می ماند.  اگر زمان وضعیت جایگزین قبل از انتهای دادرسی فرا رسد،‌آنگاه فرزند شما باید به وضعیت معمول قبلی اش بازگردد،‌مگر اینکه شما و ناحیه آموزشی به گونه ای دیگر توافق کرده باشید.

اگر ناحیه آموزشی فرزند شما را به عنوان بخشی از اقدامات انضباطی در وضعیت جایگزین قرار ندهد،‌آنگاه فرزندتان باید در سرتاسر زمان فرایند دادرسی، در وضعیت آموزشی معمول خود باقی بماند.  بند 20 قانون اساسی ایالات متحده. بخش های ‎1415(k)(4)(A)‎؛ بند 34 قوانین فدرال بخش 300.533.

در نتیجه فرایند دادرسی لازم،‌افسر دادرسی می تواند در خصوص تغییر وضعیت آموزشی دانش آموز حکم صادر کند. افسر دادرسی می تواند تشخیص دهد که رفتار دانش آموز در نتیجه معلولیت او بوده است و دستور صادر کند که مدرسه دانش آموز را در همان وضعیت آموزشی اولیه اش نگه دارد.  به همین صورت برای دانش آموزانی که به دلیل رفتارهای توأم با سلاح،‌مواد مخدر یا وارد کردن آسیب جسمی جدی،‌اخراج شده اند،‌افسر دادرسی در صورتی که تشخیص دهد که رفتار نشان داده شده شامل سلاح، مواد مخدر یا آسیب جسمی نیست، می تواند جهت بازگشت دانش آموز به موقعیت آموزشی معمول خود که مقامات مدرسه او را از آن اخراج کرده اند،‌دستور صادر کند.  بند 20 قانون اساسی ایالات متحده. بخش های ‎1415(k)(2)‎ و ‎(3)(B)‎؛ بند 34 قوانین فدرال. بخش 300.532‎(b)‎.

دادرسی اخراج توسط هیئت مدیره مدرسه

اگر ناحیه آموزشی پیشنهاد اخراج دانش آموز را بدهد،‌ناحیه،‌جهت انجام دادرسی و تعیین اینکه آیا پسر/دختر شما باید اخراج شود یا خیر،‌شما و فرزندتان را به هیئت مدیره ناحیه آموزشی ارجاع می دهد («هیئت مدیره»).  این جلسه دادرسی با هیئت مدیره ظرف مدت 30 روز تحصیلی بعد از اینکه مدیر مدرسه تصمیم به اخراج فرزند شما گرفت، برگزار می شود. لازم است ظرف مدت 10 روز تحصیلی پس از دادرسی هیئت مدیره، هیئت تصمیم گیری کند،‌مگر اینکه شما به صورت جهت به تعویق انداختن دادرسی یا تصمیم گیری درخواست کنید.  قانون آموزش پرورش کالیفرنیا. بخش ‎48918(a)‎.

اگر هیست مدیره تصمیم بگیرد که فرزند شما را اخراج کند، شما حق دارید نسبت به تصمیم هیئت مدیره،‌درخواست تجدیدنظر دهید. پس از اعلام تصمیم هیئت مدیره،‌30 روز فرصت دارید تا درخواست تجدیدنظر خود را به هیست آموزش شهرستان تسلیم کنید. قانون آموزش پرورش کالیفرنیا. بخش 48919.

قوانین بسیاری در خصوص اخراج ها حاکم هستند و این قوانین از یک ناحیه تا ناحیه دیگر متفاوت هستند. برای دریافت نسخه ای از قوانین و سیاست های مکتوب باید با ناحیه آموزشی مدرسه فرزند خود تماس بگیرید.  درخصوص قوانین مختلف می توانید در اینجا اطلاعات بیشتری را بیابید. قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش های 48916– ‎48927.

اخراج دانش آموزی که فاقد صلاحیت برای دریافت آموزش استثنائی است

اگر ناحیه آموزشی فرزند شما را جهت دریافت آموزش استثنائی،‌مورد ارزیابی قرار نداده است و شما احساس می کنید که او واجد شرایط است، اگر بتوانید اثبات کنید که ناحیه از اینکه فرزند شما قبل از سر زدن رفتاری که منجر به نقض قوانین انضباطی شده است، معلول بوده،‌آگاه می باشد؛ فرزند شما حق برخورداری از حمایت های پیش از اخراج را که یک دانش آموز استثنائی از آنها برخوردار است،‌دارد.  بند 20 قانون اساسی ایالات متحده. بخش‎1415(k)(5)‎؛ بند 34 قوانین فدرال. بخش های ‎300.534(a)‎ و (b).  در صورت بروز یکی از چهار زیر،‌اینطور قلمداد می شود که ناحیه قبل از سرزدن رفتار سوء از فرزند شما از معلولیت او آگاه بوده است:

  1. شما نگرانی های خود را به صورت کتبی به معلم و سایر مقامات مسئول مدرسه در خصوص اینکه فرزند شما به آموزش استثنائی نیاز دارد،‌ابراز کرده اید (به استثناء موردی که در آن یکی از والدین بی سواد باشند یا معلولیتی داشته باشند که مانع ابراز نگرانی آنها به صورت کتبی شود)؛ 
  2. شما درخواست کرده اید که فرزند شما برای دریافت آموزش استثنائی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ ... یا
  3. معلم یا سایر پرسنل مدرسه نگرانی هایی درباره رفتار و عملکرد دانش آموز به مقامات آموزش و پرورش استثنائی یا پرسنل مسئول مدرسه در ناحیه آموزشی ابراز کرده باشند.

اگر معتقدید که ناحیه آموزشی قبل از تصمیم ناحیه به اخراج فرزندتان از معلولیت کودک باخبر بوده است،‌شما حق دارید جهت ابراز ادعایتان درخواست دادرسی لازم بدهید.  باید هرچه سریعتر درخواست دادرسی تسریع یافته بدهید و هرگونه شواهد کتبی برای اثبات یک یا چند مورد از موارد چهارگانه بالا را در خصوص اطلاع قبلی مدرسه ارائه دهید.

لطفاً به خاطر داشته باشید که مهلت های مقرر مهمی برای درخواست دادن و درخواست تجدیدنظر بر تعیین تکلیف ناحیه و اقدامات جهت اخراج وجود دارد. پیشنهاد می کنیم هر چه سریعتر در خصوص این مهلت های مقرر به دنبال پیشنهاد و کمک حقوقی باشید. اگر می خواهید برای رسیدگی به پرونده یا درخواست کمک یا مشارکت بیشتر، کمک دریافت کنید می بایست با اداره دادرسی های اداری (OAH) تماس بگیرید.  آنها می توانند به سوالات کلی غیر قانونی شما پاسخ دهند و فهرستی از وکلای مدافع یا مدافعانی که در حوزه حمایت از آموزش استثنائی تخصص دارند، ارائه دهند. اطلاعات تماس به قرار زیر است:

دفتر دادرسی های اداری
بخش آموزش و پرورش استثنائی
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4231
تلفن:  ‎916-263-0880
Fax: ‎916-376-6319

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.