فرزند من که دارای معلولیت است،‌وضعیت معلقی دارد یا پیشنهاد اخراج از برنامه به او داده شده است

Publications
#5563.16

فرزند من که دارای معلولیت است،‌وضعیت معلقی دارد یا پیشنهاد اخراج از برنامه به او داده شده است

اگر کودک شما که نیازهای ویژه ای دارد، دچار مشکلات رفتاری است و/یا وضعیت معلقی دارد و/یا توسط ناحیه آموزشی او («ناحیه»)، پیشنهاد خارج شدن از طرح به او داده شده است،‌اقداماتی وجود دارد که ناحیه آموزشی باید قبل از اخراج او انجام دهد.  همچنین،‌ایالت و قوانین آموزش استثنائی فدرال، برخی حمایت ها را از دانش آموزان معلولی که پیشنهاد اخراج آنها درحال بررسی است،‌ارائه می دهد.

 

 

Click links below for a downloadable version.