Kuv Tus Me Nyuam uas Xiam Oob Khab Raug Tshem Tawm lossis raug Nqua Hu Kom Muab Rho Tawm

Publications
#5563.09

Yog tias koj tus me nyuam ua muaj kev xav tau kev pab cuam tshwj xeeb tab tom tsib teeb meem txog tus cwj pwm thiab / lossis raug ncua kev kawm thiab / lossis raug nqua hu kom muab rho tawm los ntawm nws lub tsev kawm ntawv hauv cheeb tsam kev kawm ("Cheeb Tsam Kev Kawm"), muaj cov txheej txheem uas Cheeb Tsam Kev Kawm yuav tsum ua ua ntej ncaws nws tawm.  Tsis tas li ntawm, xeev thiab tsoom fwv cov kev cai lij choj hais txog txoj kev kawm tshwj xeeb muab qees cov kev tiv thaiv rau cov tub ntxhais kawm xiam oob khab uas tab tom raug txiav txim rau txoj kev rho tawm.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.