Kuv Tus Me Nyuam uas Xiam Oob Khab Raug Tshem Tawm lossis raug Nqua Hu Kom Muab Rho Tawm

Publications
#5563.09

Kuv Tus Me Nyuam uas Xiam Oob Khab Raug Tshem Tawm lossis raug Nqua Hu Kom Muab Rho Tawm

Daim ntawv no yuav muab qees yam kev paub xub thawj tshaj nplaw hais txog koj tus me nyuam cov cais yog tias nws tab tom raug txiav txim rau kev cua kev kawm lossis rho tawm thiab lwm yam teeb meem uas muaj feem txog qhov no.

Yog tias koj tus me nyuam ua muaj kev xav tau kev pab cuam tshwj xeeb tab tom tsib teeb meem txog tus cwj pwm thiab / lossis raug ncua kev kawm thiab / lossis raug nqua hu kom muab rho tawm los ntawm nws lub tsev kawm ntawv hauv cheeb tsam kev kawm ("Cheeb Tsam Kev Kawm"), muaj cov txheej txheem uas Cheeb Tsam Kev Kawm yuav tsum ua ua ntej ncaws nws tawm.  Tsis tas li ntawm, xeev thiab tsoom fwv cov kev cai lij choj hais txog txoj kev kawm tshwj xeeb muab qees cov kev tiv thaiv rau cov tub ntxhais kawm xiam oob khab uas tab tom raug txiav txim rau txoj kev rho tawm.

Daim ntawv no yuav muab qees yam kev paub xub thawj tshaj nplaw hais txog koj tus me nyuam cov cais yog tias nws tab tom raug txiav txim rau kev cua kev kawm lossis rho tawm thiab lwm yam teeb meem uas muaj feem txog qhov no.

"Kev ncua kev kawm" txhais tau hais tais yog kev tshem tus tub ntxhais kawm tawm hauv txoj kev qhia uas tseem tab tom muaj rau lub hom phiaj kev hloov pauv tus kheej. thiab "Kev rho tawm" " txhais tau hais tai yog kev tshem tus tub ntxhais kawm tawm ntawm (1) txoj kev tswj fwm thiab siab xyuas tam sis ntawd, lossis (2) kev siab xyuas txhua yam, ntawm cov xib fwb hauv tsev kawm ntawv.

COV KEV POM DEJ SIAB

Tus tub ntxhais kawm ntawv tshwj xeeb feem ntau yuav tsis raug ncua lossis nrho tawm ntawm nws qhov chaw kawm ntawv ntau tshaj 10 hnub sib law liag uas tsis tau kev pom zoo los ntawm niam txiv lossis tsev hais plaub lossis kev txib ntawm tus kws lij choj. 34 C.F.R. §300.530(b).

Qhov kev ciaj ciam ntawm txoj kev cuas kev kawm no tsis siv rau tus tub ntxhais kawm ntawv tshwj xeeb uas raug ncuas kev kawm ntau zau ntawm lub txim uas pheej muaj ntxiv lossis tsub ntxiv tau tshaj 10 hnub hauv ib xyoo twg, tsuas yog tsis pub muaj kev ncua ntev tshaj 10 hnub sib law liag. Txawm li cas los xij, cov kev ciaj ciam no yuav raug siv yog tias txoj kev tsub ntxiv ntawm txoj kev ncua no sau los uas ib tug qau uas tuaj yeem yuav raug txiav txim hloov chaw kawm.    34 C.F.R. §300.536(a)(1),(2).

Cov xwm txheej uas raug txiav txim thaum muaj kev txiav txim siab tias qhov ncua kev kawm ntawd li kev hloov chaw kawm lossis kev ntiab tawm tsis raug cai muaj xws li: qhov ntev ntawm kev tshem tawm, tag nrho cov sij hawm tus tub ntxhais kawm raug tshem tawm, kev soj ntsuam ntawm kev tshem tawm lwm tus neeg, thiab ib yam nkau li tus me nyuam tus cwj pwm ntawm cov kev raug ncua. 34 C.F.R. §300.536(a)(1),(2)(iii).

Yog tias cov kev ncua kev kawm ntxim yuav zoo li yog ib tug qauv, ces cov kev ncua kev kawm ntawd kuj yuav tshwm sim uas ib qho kev hloov chaw kawm.  34 C.F.R. § 300.536(a)(2).http://www.disabilityrightsca.org/pubs/546401.htm - _edn11  Yog cov kev ncua kev kawm ntawd raug txiav txim ua ib qhov kev hloov chaw kawm, Pab pawg IEP yuav tsum teem caij sib tham txog qhov kev txiav txim uas tau tshwm sim ntawd, thiab txhua txoj cai thiab tes dej num uas hais txog kev siv kev hloov chaw kawm.  34 C.F.R. § 300.530(e).

Tus tub ntxhais kawm ntawv tshwj xeeb tuaj yeem raug ncua kev kawm los ntawm kev tsis pub caij lub tsheb npav hauv tsev kawm. Txawm li cas los xij, yog tias tus tub ntxhais kawm ntawv tshwj xeeb raug tshem tawm hauv kev caij tsheb npav, tus tub ntxhais kawm ntawd muaj cai tau txais kev thauj mus los lwm yam uas tsis ua nuj nqi rau niam txiv lossis tus neeg saib xyuas yog tias qhov kev thauj mus los hauv muaj nyob rau hauv tus tub ntxhais kawm qhov IEP.  Cal. Ed. Tus zauv § 48915.5(c).

Kev xaiv lwm txoj kev faj seeb

Nyog rau lub sij hawm kev ncua kev kawm, lub tsev kawm lossis Cheeb Tsam Kev Kawm muaj cai tshem tus tub ntxhais kawm tshwj xeeb ntawm qhov chaws kawm tam sim no mus rau lwm qhov chaw kawm faj seeb ua nej.  Qhov no feem ntau hu tias yog “kev xaiv lwm txoj kev kawm faj seeb.”  Txawm li cas lo xij, txoj kev tshem tawm yuav tsum tsis pub ntev tshaj 10 hnub raws tsev kawm ntawv sib law lig.  34 C.F.R. §300.530(b).

Tus tub ntxhais kawm tshwj xeeb yuav tsum tau txais kev kawm ua tsim nyog hauv tsooom fwv dawb (FAPE) tom qab raug ncua kev kawm 10 hnub uas yog sib tsub ua ke hauv ib lub xyoo tab txawm hais tias tus tub ntxhais kawm ntawd yuav nyob rau hauv qhov kev xaiv lwm txoj kev kawm faj seeb los xij.  34 C.F.R. §§ 300.530(b)(2) thiab (d)(4); thiab § 300.536.

Cheeb Tsam Kev Kawm yuav tsum muab cov kev pab cuam, raws li qhov tsim nyog, txhawm rau cia tus tub ntxhais kawm tau txoj kev kawm uas zoo thiab tsim nyog thiab ua kom nce mus txog nws lub hom phiaj hauv IEP.  Qhov no txhais tau tias nyob rau hnub thib 11 ntawm kev ncua kev kawm hauv xyoo kawm ntawv, Cheeb Tsam Kev Kawm yuav tsum muab FAPE rau tus tub ntxhais kawm txawm tias tus tub ntxhais kawm ntawd tsis tuaj yeem nyob hauv nws qhov chaw kawm ntawv qub los nws yuav tsum txais nws cov kev pab cuam kev kawm.  Tus tub ntxhais kawm kuj tseem yuav tsum tau txais, raws li qhov tsim nyog, kev ntsuam xyuas tus cwj pwm, kev pab cuam teeb meem kev coj cwj pwm thiab kev hloov kho tus cwj pwm uas tau tsim los daws cov teeb meem kev cwj pwm ua cuam tsuam txog kev nraug ncua kev kawm kom tsis txhob tshwm sim ntxiv.   20 U.S.C § 1415 (k)(1)(D).

COV NTSUAM XYUAS KEV RHO TAWM THIAB KEV TXIAV TXIM TXOJ KEV UA TAWM LOS

lub rooj sib tham hais txog kev txiav txim txoj kev ua tawm los yuav tsum muaj nyob rau hauv 10 hnub raws tsev kawm ntawv ntawm txhua txoj kev txiav txim uas hloov tus me nyuam xiam oob khab li chaw kawm vim yog kev ua txhaum cai ntawm tus tub ntxhais kawm txoj kev coj. Lub rooj sib tham no yuav tsum muaj tab txawm tias lub tsev kawm ntawv lossis Cheeb Tsam Kev Kawm yuav hu hais tias yog kev hloov chaws kawm losssi kev ncuam kev kawm lossis kev nrho tawm los tib yam.  20 U.S.C. §§ 1415(k)(1)(E); 34 C.F.R. § 300.530(e)(1).

Lub hom phiaj ntawm lub rooj sib tham hais txog kev txiav txim txoj kev ua tawm los ntawd yog kom pab pawg IEP los txiav txim seb tus cwj pwm coj uas ua rau muaj kev txiav txim nrho tawm ntawd yog vim lossis yog muaj feem xyuam ncaj qha txog tus me nyuam txoj kev xiam oob khab, lossis yog vim kev uas hauj lwm tsis zoo ntawm kev ntsuam xyuas IEP.   20 U.S.C. §§ 1415(k)(1)(E); 34 C.F.R. § 300.530(e)(1).  lub rooj sib tham hais txog kev txiav txim txoj kev ua tawm los qees zaus kuj yuav hu hais tias “kev txiav txim txoj kev ua ntawm IEP” lossis “kev kub ceev IEP hauv kev rho tawm.”

Koj tus me nyuam tuaj yeem rov mus kawm hauv nws chav uas tau muaj kev ncua tom qab 10 hnub sib law liag ntawm kev ncua tau tag mus tab txawm tias lub rooj sib tham hais txog kev txiav txim txoj kev ua tawm los ntawd tab tom yuav tswm sim los xij.  Txawm li cas los xij, muaj qee txoj kev zam yog tias tus tub ntxhais kawm ntawv txoj kev coj lossis nws tus cwj pwm cuam tshuam nrog riam phom, yaj yeeb lossis ua rau raug mob sab rau lub cev. Thaum qhov no tshwm sim, lub tsev kawm ntawv tuaj yeem txav nws qhov kev hloov chaw kawm mus rau lwm qhov txog rau 45 hnub. 1415(k)(1)(G); 34 C.F.R. § 300.530(f)(2), 300.530(g).

Yog tias Txoj Kev Coj yog Ib Qhov Kev Ua Tawm Los ntawm Kev Xiam Oob Kab

Yog tias txoj kev coj raug txiav txim ua ib qho kev ua tawm los ntawm txoj kev xiam oob khab ntawm tus tub ntxhais kawm, pab pawg IEP yuav tsum tau muaj kev ntsuam xyuas kev uaj hauj lwm ntawm tus cwj pwm thiab npaj tus phiaj xwm pab hloov pauv tus cwj pwm rau tus tub ntxhais kawm ntawd.   Yog tias tus tub ntxhais kawm twb muaj qhov phiaj xwm lawm, pab pawg IEP yuav tsuam tau ntsuam xyuav thiab hloov kho tus phiaj xwm kev coj cwj pwm no kom tsim nyog txhawm rau hloov tus cwj pwm.   34 C.F.R. § 300.530(f)(1).

Pab pawg IEP yuav tsum coj tus me nyuam rov mus kawm hauv nws qhov chawm kawm qub tshwj tsis yog hais tias txoj kev coj lossis tus cwj pwm ntawm nws chuam tsuam txog riam phom, yaj yeeb , ua raug mob sab rau lwm tus lub cev, lossis tshwj tsis yog hais tias lub tsev kawm ntawv thiab tus (cov) niam txiav pom zoo nrog qhov chaws kawm tshiab ntawd.   34 C.F.R. § 300.530(f)(2) thiab 34 C.F.R. § 300.530(g).

Los lus tias “raug mob sab rau lub cev” yog kev raug mob ntawm lub cev uas muaj feem rau:

  1. kev phom sij ntawm txoj sia;
  2. kev rog mob hauv lub nrog cev nyhav;
  3. kev puas tsuaj ua nyob ntev thiab mus tas li; lossis
  4. kev puas tsuaj lossis ua tsis tau hauj lwm ntawm qee yam ntawm lub cev.  18 U.S.C.A. § 1365(h)(3).

Yog hais tias txoj kev coj ntawd raug tshawb pom tias cuam tshuam ncaj nraim rau Cheeb Tsam Tsev Kawm qhov tsis ua raws li IEP, ces Cheeb Tsam Tsev Kawm yuav tsum kho qhov tsis zoo lossis qhov teebmeem ntawd tam siv.  34 C.F.R. § 300.530(e)(3).

Yog tias Txoj Kev Coj tsis yog Ib Qhov Kev Ua Tawm Los ntawm Kev Xiam Oob Kab

Thaum pab pawg IEP txiav txim tias tus cwj pwm ntawd tsis yog kev ua tawm los ntawm txoj kev xiam oob khab ntawm tus tub ntxhais kawm, pab pawg yuav tau hais tias (1) tus cwj pwm yuav tsis yog los ntawm, lossis tus cwj pwm ntawd tsisi muaj kev cuam tsuam ntau pes tsawg rog txoj kev xiam oob khab ntawm tus tub ntxhais kawm, thiab/lossis (2) tus cwj pwm no yuav tsis yog tau ncaj qha los ntawm kev uas tsis zoo ntawm IEP ntawm tus tub ntxhais kawm.   Yog tias tus cwj pwm raug txiav txim tias tsis yog kev uas tawm los ntawm kev xiam oob khab ntawm tus tub ntxhais kawm, Cheeb Tsam Kev Kawm kuj yuav ua tus txheej txheem kev rho tawm mus ntxiv.

Nyob li ntawm txhua txoj kev hloov chaw kawm lossis kev suav cov kev tshem tawm uas ntau tshaj 10 hnub los ntawm kev sib tsub hauv ib lub xyoo kev kawm, suav nrog rau cov kev ncua kev kawm thiab cov kev rho tawm, koj tus me nyuam yuav tau txais kev kawm ua tsim nyog hauv tsooom fwv dawb (FAPE) tab txawn hais tias koj tus me nyua yuav nyob hauv txoj kev xaiv hloov chaw kawm.  Qhov kev cai FAPE no txhais tau hais tias Cheeb Tsam Kev Kawm yuav tsum muab cov kev pab cuam, raws li qhov tsim nyog, txhawm rau cia tus tub ntxhais kawm tau txoj kev kawm uas zoo thiab tsim nyog thiab ua kom nce mus txog nws lub hom phiaj hauv IEP.  34 C.F.R. §§ 300.530(b)(2) thiab (d).

KEV THOV ROV TAUG DUA TXOJ KEV NTSUAM XYUAS KEV TXIV TXIM NTAWM TXOJ KEV UA TAWM LOS NTAWM KEV SIB HAIS PLAUB UAS SAI

Yog koj tsis pom zoo nrog Cheeb Tsam Kev Kawm qhov kev txiav txim siab ntawm txoj kev ua tawm los ntawd, koj muaj txoj cai thov rov taug dua qho kev txiav txim los ntawm kev hais plaub txog txoj kev kawm tshwj xeeb uas sai.  Txoj kev hais plaub ua sai yuav tsum tswm sim nyob hauv 20 hnub raws tsev kawm ntawm koj txoj kev thov kom muaj kev hais plaub.   Koj yuav tsum tau txais koj txoj kev txiav txim zaum kawg los ntawm tus kws lij choj nyob rau hauv 10 raws tsev kawm tom qab tiav txoj kev hais plaub.   Nyob rau hauv 7 hnub ntawm qhov kev thov txoj kev hais plaub sai raug xas tuaj, kev cai lij choj yuav tsum kom lub tsev kawm ntawv thiab niam txiv tuaj mus sib hais daws cov teeb meem uas tau thov tuaj, tshwj tsis yog hais tias lub tsev kawm thiab niam txiv tag nrho ob tog ua ntawv pom zoo kom txhob musj kev ua plaub ntawd lawm.   20 U.S.C. § 1415(k)(1)(H); 34 C.F.R. § 300.530(h) thiab 34 C.F.R. § 300.532(c)(3).

Koj yuav tau sau ntawv foob kom sai li sai tau thiab ua ntej hnub teem rau kev sib hais plaub ntawm txoj kev rho tawm hauv tsev kawm nrog Cheeb Tsam Kev Kawm li pawg thawj tsav xwm (Pawg Thawj Tsav Xwm).  Qhov laj thawj uas koj xav ua ntaub ntawv foob ua ntej koj yuav tawm ntsej muag ntawm Pawg Thawj Tsav Xwm hauv ntej yog txhawm rau kom koj tuaj yeem thov lub tsev hais plaub kom Cheeb Tsam Kev Kawm tsis txhob muaj lub rooj sib tham hais txog kev nrho tawm kom txog rau thaum koj qhov kev sib hais tiav.  Tus kws lij choj yuav siv lub sij hawm los ntsuam xyuas koj txoj kev thov thiab tawm lus txib mus rau Cheeb Tsam Kev Kawm kom ncua lub nrooj sib tham hais txog kev nrho tawm kom txog rau thaum rooj plaub tiav thiab muaj kev txiav txim tawm los. 

Nyob rau lub sij hawm uas muaj kev soj ntsuam ntawm rooj plaub, tshwj tsis yog hais tias Cheeb Tsam Kev Kawm thiab cov niam txiv ntawm tus tub ntxhais kawm pom zoo uas kev, tus tub ntxhais kawm yuav tsum nyob hauv nws qhov chawm kawm tam sim no.  Cal. Ed. Tus zauv § 56505(d); 34 C.F.R. § 300.518.  Qhov no feem ntau hus hais tia “kev nyob twj ywm”.

Txawm li cas los xij, kev nyob twj ywm tuaj yeem ua “kev xaiv lwm txoj kev kawm faj seeb” yog tia:

  1. Koj tus men yuam tau cuam tsuam nrog riam phom lossis yaj yeeb txhaum cai lossis ua raug mob sab rau lwm tus neeg lub cev.  Yog tias muaj li ntawd, cheeb tsam kev kawm tuaj yeem hloov chaws kawm mus rau “kev xaiv lwm txoj kev kawm faj seeb” mus txog rau 45 hnub.  34 C.F.R. § 300.530(g); lossis
  2. Yog tias cheeb tsam kev kawm hai rau tus kws lij choj hais tias koj tus me nyuam txoj kev nyob hauv qhov chaw kawm ntawm tam sim no yog "ib qhov yuav ua rau tus tub ntxhais kawm lossis lwm tus neeg raug mob," tus kws lij choj yuav tso tus tub ntxhais kawm nyob rau hauv "kev xaiv lwm txoj kev kawm faj seeb " mus txog rau 45 hnub.  34 C.F.R. § 300.532(a) & (b).

Qhov “kev xaiv lwm txoj kev kawm faj seeb” yuav tsum raug siv txhawm rau kom rau cia tus tub ntxhais kawm tau txoj kev kawm uas zoo thiab tsim nyog thiab ua kom nce mus txog nws lub hom phiaj hauv IEP txuas ntxiv.  34 C.F.R. § 300.530(d)(1). Txawm li cas los yog tias koj tus me nyuam raug tso rau qhov chaw kawm faj seeb lawm, koj tus me nyuam yuav tsum nyob hauv chaw kawm uas tau xaiv ntawd kom txog rau thaum rooj plaub xau lossis txog rau thaum tag lub sij hawm ntawm kev xaiv lwm qhov chaw faj seeb, ua tau tshwm sim ua ntej.   Yog tias ncua sij hawm ntawm kev xaiv lwm qhov chaw ntawv tag ua ntej lub sij hawm ntawm rooj plaub, ces koj tus me nyuam yuav tsum rov qab mus rau nws qhov chaw kawm ntawv qub, tshwj tsis yog koj thiab Cheeb Tsam Kev Kawm pom zoo ua ke.

Yog tias Cheeb Tsam Kev Kawm tsis tso koj tus me nyuam rau hauv kev xaiv lwm qhov chaw kawm raws li yog ib qho ntawm kev rau txim, ces koj tus me nyuam yuav tsum nyob twj ywm hauv nws qhov chaw kawm kom tag lub sij hawm hais plaub.  20 U.S.C. §§ 1415(k)(4)(A); 34 C.F.R. § 300.533.

Raws li txoj kev txiav txiam ntawm rooj plaub, tus kws lij choj tuaj yeem txib kom muaj kev hloov pauv tus tub ntxhais kawm qhov chaw kawm tau. Tus kws lij choj tuaj yeem pom tau tias tus cwj pwm yog ib qho kev ua tawm los ntawm tus me nyuam txoj kev xiam oob khab thiab tawm lus txib kom cheeb tsam kev kawm ceev qhov chaws kawm qub cia rau nws.  Ib yam nkaus li cov tub ntxhais kawm tau raug tshem tawm vim raug aib liam ua txhaum cai uas muaj riam phom, yaj yeeb lossis ua raug mob sab rau lub cev, tus kws lij choj tuaj yeem yuam kom tus tub ntxhais kawm rov qab mus rau qhov chaw kawm qub uas cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm tau muab tshem tawm los yog tias tus kws lij choj pom tias tus cwj pwm tsis cuam tsuam txog riam phom, yaj yeeb, lossis kev ua raug mob sab rau lub cev uas txhaum cai.  20 U.S.C. §§ 1415(k)(2) thiab (3)(B); 34 C.F.R. § 300.532(b).

TXOJ KEV SIB THAM HAIS TXOG KEV RHO TAWM LOS NTAWM PAWG THAWJ TSAV XWM TSEV KAWM NTAWV

Yog Cheeb Tsam Kev Kawm pom zoo rau kev rho tawm, Cheeb Tsam Kev Kawm yuav xa koj thiab koj tus me nyuam mus rau Pawg Thawj Tsav Xwm (“Pawg Thawj Tsav Xwm”) txhawm rau sib tham txog txoj kev txiav txim siab seb koj tus tub/tus ntxhais puas tsim nyog raug rho tawm.   Kev sib tham nrog Pawg Thawj Tsav Xwm no raug tsa nyob rau hauv 30 hnub raws tsev kawm tom qab tus thawj xib fwb txiav txim siab nrho koj tus me nyuam tawm.  Pawg Thawj Tsav Xwm muab kev txiav txim nyob rau hauv 10 hnub raws tsev kawm tom qab uas lub rooj sib tham Pawg Thawj Tsav Xwm, tswj tsis yog tias koj uas ntaub ntawv thov ncua lub sij hawm ntawm lub rooj sib tham lossis txoj kev txiav txim.   Cal. Ed. Tus zauv § 48918(a).

Yog tias Pawg Thawj Tsav Xwm txiav txim siab rho koj tus me nyuam tawm, koj muaj cai thov rov taug dua txoj kev txiav txim ntawm Pawg Thawj Tsav Xwm. Koj muaj sij hawm 30 hnub tom qab txoj kev txiav txim ntawm Pawg Thawj Tsav Xwm txhawm rau ua ntau ntawv thov rov taug dua mus rau Pawg Kws Saib Xyuas Kev Kawm Hauv Nroog. Cal. Ed. Tus zauv § 48919.

Muaj ntau cov cai tswj kev rho tawm thiab lawv tuaj yeem sib txawv ntawm ib cheeb tsam kev kawm mus rau lwm qhov. Koj yuav tsum tiv tauj koj tus men yuam li cheeb tsam kev kawm txhawm rau theej daim ntawm teev nws cov cai.  Xav paub ntau tshaj no txog cov cai tuaj yeem nrhiav tau ntawm Cal. Ed. Tus zauv §§ 48916– 48927.

KEV RHO TAWM NTAWM TUS TUB NTXHAIS KAWM UAS TSIS RAUG NTSUAM XYUAS TXOJ KEV TSIM NYOG RAU TXOJ KEV KAWM TSHWJ XEEB

Yog hais tias Cheeb Tsam Kev Kawm tsis tau ntsuam xyuas koj tus me nyuam rau qhov kev kawm tshwj xeeb thiab koj xav hais tias nws yuav raug raws kev tsis nyog, koj tus me nyuam muaj cais rau cov kev tiv thaiv uas ntej kev rho tawm tib yam li tus tub ntxhais kawm tshwj xeeb muaj yog tias koj tuaj yeem qhia tau hais tias Cheeb Tsam Kev Kawm tau muaj kev paub tias koj tus me nyuam tau muaj kev xiam oob khab uas ntej tus cwj pwm yuav coj nws mus rau txoj kev ua txhaum uas tshwm sim.  20 U.S.C. §1415(k)(5); 34 C.F.R. §§ 300.534(a) thiab (b).  Cheeb Tsam Kev Kawm qhov muaj kev paub txog koj tus me nyuam qhov kev xiam oob khab ua ntej nws coj tus cwj pwm tsis tus yog tias, ua ntej nws tus cwj pwm tsis tus, ib qho ntawm plaub yam nram qab no tshwm sim:

  1. Koj qhia txog tej yam kev txhawj xeeb ua ntawv rau tus xib fwb lossis lwm tus neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv uas koj tus me nyuam tau kawm hauv qhov kev kawm tshwj xeeb (yuav muaj kev zam yog tias niam txiv tsis paub ntawv lossis muaj kev xiam oob khab uas ua rau tus niam txiv tsis tuaj yeem sau tau cov kev txhawj xeeb no ua ntawv sau); 
  2. koj tau thov kom koj tus me nyuam raug soj ntsuam rau kev kawm tshwj xeeb; los yog
  3. tus xib fwb lossis lwm tus neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv piav cov kev txhawj xeeb txog tus cwj pwm ntawm tus me nyuam lossis kev ua hauj lwm rau cov tub ua hauj lwm kev kawm tshwj xeeb lossis cov saib xyuas kev tswj fwm hauv cheeb tsam kev kawm.

Yog tias koj ntseeg tias Cheeb Tsam Kev Kawm tau muaj kev paub txog koj tus me nyuam qhov kev xiam oob khab ua ntej Cheeb Tsam Kev Kawm qhov kev txiav txim siab rho tawm, koj muaj cai sau ntawv foob txhawm rau ntuav tawm koj cov lus sib cav.  Koj yuav tsum thov kom muaj kev hai plaub ceev sai li sai tau thiab suav nrog cov ntawv pov thawj ntawm ib lossis ntau dua ntawm plaub cov yeeb yam teev saum toj saud txog qhov kev paub ua ntej ntawm cheeb tsam kev kawm.

Please be advised that there are important filing deadlines that apply to your appeal of a District’s manifestation determination and expulsion proceedings. Peb xav kom koj mus nrhiav cov cai hais txog kev teev sij hawm ntxiv kom sai li sai tau. Yog tias koj xav ua ntawv foob lossis nrhiav kev pab cuam ntxiv lossis sawv cev, koj yuav tsum hu rau Lub Chaw Hauj Ua Lwm Saib Xyuas Kev Hais Plaub (Office of Administrative Hearings, OAH).  Lawv tuaj yeem teb koj cov lus nug uas tsis yog raws txoj cais thiab muab cov npe kws lij choj thiab/lossis cov kws tawm tswv yim tshwj xeeb hauv pawg kws tawv tswv yim hais txoj kev kawm tshwj xeeb  rau koj. Cov ntaub ntawv tiv tauj yog li nram qab no:

Office of Administrative Hearings
Special Education Division
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4231
Tus Xov Tooj:  916-263-0880
Fev: 916-376-6319

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.