កម្មវិធីការងារមានជំនួយគាំទ្រ តាមរយៈDOR ៖ ទំព័រព័ត៌មាន ស្តីពីសិទ្ធិអាចទទួលយកបាន & វិសាលភាពសេវា