Txhawb Kev Ua Haujlwm (Supported Employment) hla DOR: Cov Nawv Qhia Txog Kev Muaj Cai thiab Thaj Tsam ntawm Cov Kev Pab

Publications
#5581.01

Txhawb Kev Ua Haujlwm (Supported Employment) hla DOR: Cov Nawv Qhia Txog Kev Muaj Cai thiab Thaj Tsam ntawm Cov Kev Pab

Pub no qhia koj txog kev txhawb nqa haujlwm. Pub no piav seb nws yog dab tsi. Cov kev pabcuam no suav nrog cov kws qhia haujlwm. Nws qhia koj yuav ua li cas thiaj tau txais cov kev pabcuam los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Kho Mob (DOR). Nws qhia koj tias yuav tau txais kev pab li cas yog tias koj muaj teeb meem tau txais cov kev pabcuam.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

1. Txhawb kev ua haujlwm (supported employment) yog dab tsi?

Raws li xeev California tsab kev cai lij choj uas tuav tswj cov kev pab kho kom ua haujlwm tau li qub tau pab nyiaj los ntawm Lub Chaw Haujlwm Kho Kom Rov Zoo Li Qub (Department of Rehabilitation (DOR)), txhawb kev ua haujlwm txhais tau tias:  

“kev sib tw ua haujlwm hauv cov chaw haujlwm sib xyaw, lossis kev ua haujlwm hauv lub chaw  haujlwm sib xyaw uas cov neeg ua haujlwm nrog txoj kev sib tw, ruaj ntseg rau qhov ua tau zoo, cov kev pab, cov xaiv ua ntej, cov kev txhawj xeeb, cov peev xwm, cov kev paub, kev nyiam, thiab cov kev xaiv ntawm cov neeg, nrog rau txuas ntxiv muab cov kev pab txhawb rau cov neeg muaj qhov xiam oos qhab… rau cov neeg uas tseem tsis tau tshwm sim qhov kev sib tw kev ua haujlwm lossis cov neeg uas tau tshwm sim qhov kev sib tw ua haujlwm lossis tshwm sim tsis xwm yeem rau cov neeg uas muaj qhov xiam oos qhab; thiab tus neeg uas muaj kev xiam oos qhab ntau yam, xav tau kev pab saib xyuas rau cov haujlwm muaj kev sib tw los ntawm [DOR] thiab nthuav dav cov kev pab tom qab hloov chaw… mus ua txoj haujlwm no.”    

Saib Title 9 txog California Tsab Cai Cov Kev Cai Siv (California Code of Regulations (C.C.R.)) § 7028(a). 

Cov kev pab txhawb kev ua haujlwm yuav tsum haum raws li qhov xav tau tshwj xeeb ntawm txhua tus neeg siv thiab suav nrog “ntawm qhov kev pab qhia ntawm chaw haujlwm ua tej pab pawg lossis ib leeg zuj zus ntawm chaw haujlwm, thiab cov kev paub sab nraud qhov chaw haujlwm rau cov neeg uas mus tau yog tias lawv yuav tsum tau tuav tswj cov neeg ua haujlwm cia uas yog suav nrog qhia kev paub, qhia paub txog txoj kev mus los1, muab kev pabcuam, thiab kev pab tsis pub poob haujlwm.” Saib nplooj ntawv 98, 2015 Lub Xeev Qhov Kev Npaj Txhawb Kev Ua Haujlwm Ntxiv ntawm: http://www.rehab.cahwnet.gov/Public/DOR-State-Plan.html: tsis tas li ntawv saib, Phau Ntawv Qhia Kev Tswjhwm Kho Kom Zoo Li Qub (Rehabilitation Administrative Manual (R.A.M.)) § 31500. 

2. Yog pab rau kev ua haujlwm ntawm pab pawg lossis ib tus neeg qhov chaw haujlwm?

Hlo Ob Qho. Txhawb kev ua haujlwm yog yog cov ntsiab lus dav dav uas suav nrog ob qho pab pawg2 thiab ib leeg3 cov kev pab txhawb ua haujlwm.  

Kev pab txhawb ua haujlwm pab pawg yog qhov kev pabcuam ua haujlwm muaj rau cov neeg xiam oos qhab hla DOR.  Hauv kev pab txhawb ua haujlwm pab pawg, ntawm peb thiab yim tus neeg siv tau txais kev pab los ntawm ib tus kws qhia ua haujlwm thiab yuav tau them nyiaj nqi zog qeb tsawg kawg. Saib Tsab Cai Kev Noj Qab Nyob Zoo thiab Cov Chaw Haujlwm (WIC) § 4851(r).  Kev pab txhawb ua haujlwm pab pawg qee zaus ntsig txog “raug txwv” txhais tau tias muaj ib pab pawg me, lossis “pab pawg ua haujlwm” ntawm cov neeg xiam oos qhab ua haujlwm ua ke, feem ntau raug cais ntawm cov neeg tsis xiam oos qhab.

Kev pab txhawb ua haujlwm ib leeg feem ntau tso cai cov neeg xiam oos qhab kom ua haujlwm sib xyaw nrog cov neeg ua haujlwm uas muaj kev sib tw nqi zog ua haujlwm. 9 C.C.R. § 7006.3(b).  Cov kev pab no muaj xws li tshawb nrhiav haujlwm thiab kev txhim kho, ntsuam xyuas kev ua haujlwm, qhia ua haujlwm, thiab qhia kev paub ua haujlwm uas ua rau cov neeg tuaj yeem nrhiav haujlwm hauv cov chaw haujlwm nyob hauv zej zog uas lawv cuam tshuam nrog cov neeg ua haujlwm tsis xiam oos qhab, cov neeg qhua, thiab cov koom ua haujlwm.  Cov neeg no feem ntau tau txais nyiaj nqi zog theem kev sib tw, thiab qee zaus tau txais nyiaj pab. Saib 9 C.C.R. § 7006.3(b) (teev tseg tias kev txhawb ua haujlwm cov haujlwm yuav tsum tau them sib npaug lossis cov nqi zog siab dua, tab sis tsis tsawg dua cov nqi zog ib txwm muaj thiab theem cov kev pab tau them los ntawm tus tswv ntiav ua haujlwm rau qee cov los yog cov haujlwm ua zoo ib yam ntawm cov neeg uas tsis xiam oos qhab); 20 Tebchaws Asmeskas Tsab Cai (U.S.C.) § 795k(b)(6)(G) (teev tseg tias cov kev pab no yuav tsum suav nrog qhov chaw haujlwm sib xyaw rau cov xuaj moos ua haujlwm ntau kawg raws li qhov ua tau zoo dua lwm tus, cov kev pab, cov xaiv ua ntej, cov kev txhawj xeeb, cov peev xwm, cov kev paub, cov xav tau, thiab ceebtoom kev xaiv ntawm cov neeg uas muaj qhov xiam oos qhab).

3. Leej twg thiaj muaj cai tau txais kev pab txhawb ua haujlwm hla DOR?

Raws li DOR Qhov Kev Npaj Hauv Lub Xeev, DOR muab tag nrho cov kev pab txhawb ua haujlwm rau cov neeg uas pom tias yog neeg xiam oos qhab muaj cai tau txais, cov uas xav tau cov kev pab ntxiv txhawm rau tswj hwm kev ua haujlwm, thiab cov uas muaj tsawg kawg muaj qhov kev cia siab tsim nyog uas qhov chaw muab kev pab cuam ntxiv yuav muaj rau lub sijhawm hloov mus rau cov kev pab ntxiv. 9 C.C.R § 7131.1(a)(3) (qhia ntau yam ntxiv).  Yog koj yog ib tus neeg muaj kev xiam oos qhab, DOR yuav txiav txim koj li keeb kwm ua haujlwm thiab xav tau thaum txiav txim siab koj rab peev xwm txhawb rau kev ua haujlwm.  9 C.C.R. § 7028.  Cov neeg uas yuav muaj cai tau txais cov kev pab txhawb ua haujlwm tej zaum yuav suav nrog tab sis tsis tas rau: cov neeg muaj mob puas hlwb/cov hlwb raug mob, xiam oos qhab cov hlwb, tsis txawj hais lus, xiam oos qhab txog kev txawj ntse.  9 C.C.R. §7017.2.  Saib “Cov Ntawv Qhia Txog Qhov Muaj Cai Tau Txais Kev Pab Kho Kom Ua Haujlwm Tau Li Qub” kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog cov txheej txheem muaj cai nrog DOR: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06601.pdf.

Txhawm rau kom koj tau txais cov kev pab txhawb ua haujlwm, koj yuav tsum muaj peev xwm qhia tias koj muaj qhov yuav tsum tau txais kev pab txhawb tshwj xeeb kev ua haujlwm los ntawm DOR, ntxiv rau qhov xav tau cov kev pab ntxiv tom qab koj hloov chaw rau cov kev pab los ntawm lwm cov chaw khomob, txhawm rau tuav tswv txoj haujlwm hauv cov haujlwm sib tw.  9 C.C.R. § 7028(a).  DOR yuav tsum muaj kev pab txhawm rau xaiv cov kev pab ntxiv rau cov neeg uas xav tau kev pab txhawb ua haujlwm, suav nrog cov kev pab txhawb rau yam tshwm sim ib leeg.  Cov kev pab no yuav tsum raug xaiv hauv IPE. 9 C.C.R. § 7131.1(a)(3). 

Cov kev pab txhawb ua haujlwm uas DOR tuaj yeem muab yog tsis muaj ntau (ntau txog 24 hlis tshwj tsis yog DOR thiab cov neeg tau txais tuaj yeem txiav txim qhov txuas lub sijhawm) thiab yog li ntawv lwm qhov chaw pab lossis lwm “qhov chaw pabcuam ntxiv,” yuav tsum tau xaiv thiab tiv thaiv ua ntej DOR tuaj yeem pib pab tus neeg nrog cov kev pab txhawb ua haujlwm.  Kom paub ntau ntxiv txog Cov Kev Pab Ntxiv, saib ntawm Txhawb Kev Ua Haujlwm: Nthuav Dav Cov Kev Pab thiab Kaw Qhov Kev Pab Cov Ntaub Ntawv, Pub #5582.01.

4. Cov neeg muaj qhov kev xiam oos qhab tseem ceeb txhais tau li cas?

Tus neeg muaj qhov xiam oos qhab tseem ceeb yog ib tus neeg uas muaj “teebmeem ntau yam txog kev ua txoj haujlwm” yam tsawg kawg hauv plaub feem peev xwm ua haujlwm txuas ntxiv no: kev sib txuas lus, cov txuj ci nyob nrog lwm tus, kev ncig mus los tau, kev saib xyuas tus kheej, cov txuj ci ua haujlwm, thiab/lossis kam ua haujlwm.

THIAB PUAV LEEJ YOG tus neeg uas yuav xav tau ntau yam kev pab kho kom ua haujlwm tau li qub hauv ib lub sijhawm uas xav tseg thiab muaj ib los yog ntau yam kev xiam oos qhab lub cev los yog lub hlwb los ntawm kev raug mob lub hlwb, tu tes tu taw, mob caj dab, tsis txawj hais lus, tsis pom kev, kub hnyiab, mob khees xaws, mob leeg caws, muaj mob ntsws, dig muag, raug mob taubb hau, mob plawv, mob tuag tes tuag taw, mob hemophilia, HIV, xiam oos qhab kev txawj ntse, cov kev ua pa lossis mob lub ntsws, mob cov hlwb, mob hlab ntshav txhaws, mob cov leeg nqaij puas, kev puas tsuaj rau cov pab txha thiab cov leeg nqaij, mob rau cov hlab hlwb ( suav nrog mob daj thaib qaug dab peg), tej yam mob rau tus txha nqaj qaum (suav nrog mob lub cev tsis muaj zog thiab tuag tes tuag taw), mob ntshav tsuag, xiam oos qhab kev kawm tshwj xeeb, mob lub raum ntu kawg, lossis lwm yam kev xiam oos qhab lossis muaj qhov xiam oos qhab ntau yam ua ke raws li txiav txim siab los ntawm qhov kev ntsuas rau kev txiav txim qhov muaj cai thiab qhov xav tau kev pab kho kom ua haujlwm tau li qub kom ua rau muaj kev sib piv qhov txwv ntaum kev ua haujlwm; LOSSIS yog ib tus neeg uas tau txiav txim tias muaj cai rau cov kev pab Social Security raws li Title II (Pab Kas Phais Social Security Neeg Xiam Oos Qhab-SSDI) lossis Title VI (Pab Kas Phais Social Security Ntxiv-SSI).

Saib 9 C.C.R. §§ 7017.2 thiab 7017.5. 

5. Cov kev pab txhawb txuas ntxiv yog dab tsi?

Cov kev pab txhawb txuas ntxiv yog cov kev pab uas koj xav tau los pab koj ntawm koj qhov chaw nyob ua haujlwm. Cov kev pab no yuav tsum raug suav nrog hauv koj Tus Kheej Qhov Kev Npaj rau Kev Ua Haujlwm (IPE). Thaum nyob hauv koj li IPE, DOR yuav tsum muab cov kev pab no txij thaum lub sijhawm koj pib ua haujlwm kom txog thaum koj cov kev pab raug hloov pauv rau ib tus neeg los sis ntau tus neeg muab kev pab ntxiv.  9 C.C.R. § 7019,5(a).

Cov kev pab txhawb txuas ntxiv tuaj yeem suav nrog:

 • Kev ntsuam xyuas mob;
 • Cov kws qhia txuj ci ua haujlwm uas pab qhia cov txuj ci ua haujlwm rau koj ntawm qhov chaw haujlwm;
 • Kev txhim kho kev ua haujlwm thiab kawm paub;
 • Qhia txuj ci kev nyob nrog lwm tus;
 • Muaj kev tshuaj xyuas lossis qhia paub tas li;
 • Tshuaj ntsuam xyuas cov kev pab suav nrog kev tiv toj tas li nrog koj nrog koj, koj tus tswv ntiav ua haujlwm, koj niam txiv, cov neeg hauv tsev neeg, cov neeg saib xyuas; cov neeg pab cuam, lossis tus neeg tau txais kev tso cai thiab lwm tus kws tshaj lij thiab cov kws qhaub qhia, txhawm rau txhawb thiab muaj kev ruaj ntseg ntawm qhov chaw haujlwm;
 • Cov kev txhawb qhov tshim sim ib leeg ntawm chaw haujlwm;
 • Lwm yam kev pab DOR [suav nrog qhia ua haujlwm];
 • Ib qho kev ua haujlwm zoo sib xws li cov muaj npe ntawm no.

9 C.C.R. § 7019.5(c).

6. Cov kev pab qhia ua haujlwm yog dab tsi?

Kev pab qhia ua haujlwm yog DOR qhov kev pab uas maub rau cov haujlwm ua hauv zej zog thiab qhov uas cov neeg tau tiv toj tas li nrog tus neeg sib koom ua haujlwm lossis lwm cov neeg uas tsis xiam oos qhab.  9 C.C.R. §§ 7159.5(a) thiab (b)(3).

Tus kws qhia ua haujlwm muab:

 • Kevqhia paub txuj ci ua haujlwm,
 • Tshuaj ntsuam xyuas lossis qhia kev paub ntawm chaw haujlwm,
 • Kev sab laj/qhia kev paub rau koj tus neeg koom ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas,
 • Kev pab cuam saib xyuas hauv ib puas ncig chaw haujlwm,
 • Qhia paub txog txoj kev mus los,
 • Kev pabcuam nrog kev caij tsoomfwv cov tsheb thauj neeg mus los,
 • Tsev neeg thiab cov kws muab kev sab laj nyob hauv, thiab
 • Lwm yam kev pab txhawb uas yog kev ua haujlwm thiab tsis yog ua haujlwm yuav tsum txhawb thiab muaj kev ruaj ntseg ntawm txoj haujlwm.

Saib Welf. & Inst. Tsab cai § 19150(a)(5).

7. Kuv yuav paub tau li cas tias qhov kev pab txhawb txuas ntxiv tsim nyog?

Qhov kev pab txhawb txuas ntxiv tsim nyog yog:

 • Haum rau: Cov kev pab thiab qhov chaw muab kev pab ua tau raws li qhov koj xav tau thiab tsim nyog rau koj txoj haujlwm teev tseg  (saib 9 C.C.R. § 7019.5(a) thiab (b));
 • Mob siab rau: Cov kws muab kev pab tshuaj xyuas nrog koj thiab koj tus tswv ntiav ua haujlwm tas li kom ntseeg tias koj qhov kev ua haujlwm muaj kev ruaj ntseeg (saib 9 C.C.R. § 7131.1(a)(4)). DOR thiab lwm qhov chaw pab yuav tsum tsis nce rau koj thiab hais kom pabcuam (RAM § 31500);
 • Tau tshuaj xyuas: Koj qhov kev pab txhawb txuas ntxiv raug tshuaj xyuas thiab ntsuas kom ntseeg tias koj qhov kev ua haujlwm ruaj ntseg.  Qhov no suav nrog tshuaj xyuas koj qhov chaw haujlwm yam tsawg kawg ob zaug hauv ib lub hlis, lossis thaum koj thov nws. Nws tuaj yeem suav nrog cov kev tshuaj xyuas dhau ntawm qhov koj tau thov thiab/lossis ntsib nrog koj ob zaug hauv ib hlis (saib 9 C.C.R. § 7019.5(b)(1); 34 Tsab Cai Ntawm Tsoomfwv Cov Kev Cai (C.F.R.) § 361.5(b)(38)(ii)(A));
 • Tsis tu ncua: Yuav tsum tau txais kev ntsuam xyuas tsis tu ncua ntawm koj li kev ruaj ntseg ua haujlwm thiab xav tau kev pab txhawb txuas ntxiv (saib 9 C.C.R. § 7019.5(b)).

8. Kev hloov chaw haujlwm yog dab tsi?

Kev hloov chaw haujlwm yog cov kev pab txhawb txuas ntxiv rau cov neeg uas muaj qhov xiam oos qhab tseem ceeb vim yog mob hlwb. “Kev hloov chaw haujlwm”  txhais tau tias yog qhov kev muab txoj haujlwm rau ua ib ntus hauv cov haujlwm muaj kev sib tw, hauv lub chaw ua haujlwm ua ke, thiab nrog kev pabcuam txhawb txuas ntxiv. Koj qhov kev pab txhawb txuas ntxiv yuav tsum suav nrog kev txuas ntxiv ua txoj haujlwm kom txog thaum koj muaj txoj haujlwm sijhawm ntev ua.  9 C.C.R. § 7028,8.

9. Yuav tsum muaj dab tsi nyob hauv kuv li IPE yog tias kuv lub hom phiaj yog txhawb kev ua haujlwm?

Koj li IPE yuav tsum muaj ib txoj haujlwm hauv qhov chaw ua haujlwm ua ke rau cov xuaj moos ntau kawg raws li qhov koj rab peev xwm, cov kev pab, qhov xaiv ua ntej, kev txhawj xeeb, rab peev xwm, kev paub, qhov kev nyiam, thiab cov kev xaiv rau ceebtoom.  Qhov no kuj tseem hu tias haujlwm muaj kev sib tw, koom haujlwm ua ke. 9 C.C.R. §§ 7006.3 thiab 7018.4.  Ntxiv rau cov yuav tsum tau ua ntau yam, koj li IPE yuav tsum sau txog cov txuj ci qhia ntxiv rau txhua yam kev pab txhawb ua haujlwm uas DOR tau pom zoo muab rau, thiab nthuav dav qhov kev pab uas koj yuav xav tau.  Nws kuj yuav tsum xaiv qhov chaw pab txuas sijhawm cov kev pab (koj cov kev pab txuas ntxiv yuav raug pab nyiaj li cas tom qab koj li DOR raug kaw lawm) lossis cov lus piav qhia ntawm qhov pib uas suav nrog muaj qhov laj thawj uas cov kev pab no yuav muaj rau.  Koj li IPE yuav tsum piav qhia seb DOR yuav sib koom tes nrog koj lwm qhov chaw khomob li cas txhawm rau tshuaj xyuas koj cov kev pab txuas ntxiv, nrog rau kom ntseeg tias koj muaj qhov ua tau zoo raws li kev ruaj ntseg koj txoj haujlwm kom hloov chaw rau cov kev pab txuas ntxiv.   9 C.C.R. § 7131,1.  

10. Yuav ua li cas yog tias kuv xav tau kev pab kom tau txais kev pab txhawb ua haujlwm hla DOR?

Yog tias DOR tsis kam lees muab cov kev pab txhawb ua haujlwm, lossis yog tias koj tsis pom zoo nrog cov kev pab lossis hom kev pab txhawb ua haujlwm hauv koj li IPE, lossis yog koj muaj lus nug txog cov kev pab txhawb ua haujlwm thiab/lossis koj cov kev pab txuas ntxiv, koj tuaj yeem tiv toj rau Txoj Haujlwm Pabcuam Cov Neeg Qhua (Client Assistance Program (CAP)) uas yog hu rau DRC ntawm (800) 776-5746 lossis TTY 1-800-719-5798; lossis mus rau hauv  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/547401accessible.pdf.

Disability Rights California tau pab nyiaj los ntawm ntau qhov chaw pab, kom pom tag nrho cov npe chaw pab nyiaj, mus rau http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

 • 1. Kev cob qhia qhov chaw yog kev cob qhia kom kawm paub txog kev nkag mus thiab los ntawm kev ua haujlwm siv pej xeem kev thauj mus los (lub npav, tsheb ciav hlau, thiab lwm yam).
 • 2. Pab Pawg Txhawb Kev Ua Haujlwm tseem hu ua "pab pab pawg" hauv Lanterman Txoj Cai thiab tau txhais ntawm Welf. & Inst. Code § 4851 (r).
 • 3. Kev Pabcuam Tib Neeg Kev Ua Haujlwm kuj tseem hu ua "kev pabcuam tus kheej" hauv Txoj Cai Lanterman thiab tau txhais ntawm Welf. & Inst. Code § 4851 (s.)