ការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានលើមនុស្សចាស់ និងមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ ៖ វាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក!

Publications
#7025.06

ការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានលើមនុស្សចាស់ និងមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ ៖ វាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក!

តើអ្នកមានស្គាល់មនុស្សចាស់ ឬ ឬមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ ដែលអាចជាជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាន  ឬ ត្រូវគេទុកចោលមិន​មើលថែទាំដែរឬទេ?  ការរំលោភបំពាន និងការទុកចោល​មិនមើលថែទាំ រួមមាន៖  ការធ្វើបាប និងការ​រំលោភលើរូបកាយ ការរំលោភផ្លូវភេទ ការប្រើសារធាតុគីមី ឬថ្នាំពេទ្យដែលមិនត្រូវត្រូវ ការទុកឲ្យអ្នក​នៅឯកា និងការ​រំលោភផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើអ្នកមានស្គាល់មនុស្សចាស់ឬមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ ដែលអាចជាជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាន  ឬ ត្រូវគេទុកចោលមិន​មើលថែទាំដែរឬទេ?  ការរំលោភបំពាន និងការទុកចោល​មិនមើលថែទាំ រួមមាន៖  ការធ្វើបាប និងការ​រំលោភលើរូបកាយ ការរំលោភផ្លូវភេទ ការប្រើសារធាតុគីមី ឬថ្នាំពេទ្យដែលមិនត្រូវត្រូវ ការទុកឲ្យអ្នក​នៅឯកា និងការ​រំលោភផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

បើមនុស្សចាស់ ឬមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ រស់នៅ ក្នុងសហគមន៍ អ្នកគួរទាក់​ទងមកកាន់ ៖

និង/ឬ

 • ភ្នាក់ងារសេវាកម្មការពារមនុស្សពេញវ័យ (APS, Adult Protective Services) ប្រចាំខោនធីរបស់អ្នក ។ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មការពារមនុស្សពេញវ័យ ​ប្រចាំខោនធី គឺជា​អ្នកមានតួនាទីស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍ចំពោះការរំលោភបំពានមនុស្សចាស់ និងមនុស្សពេញវ័យដែលជាជនពិការ ដែលរស់នៅតាមផ្ទះឯកជន និងសណ្ឋាគារ មន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិកសុខភាព នៅពេលដែល​អ្នក​ប្រព្រឹត្តិរំលោភមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់​មណ្ឌលទាំងនោះ ។ ដើម្បីស្វែងរកអាសយដ្ឋាន ភ្នាក់ងារសេវាកម្មការពារមនុស្សពេញវ័យ ប្រចាំខោនធីរបស់អ្នក សូមចុចទីនេះ  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ APS របស់ពួកគេ ។

បើមនុស្សចាស់ ឬមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការរស់នៅក្នុង មណ្ឌលថែទាំ  អ្នក​គួរទាក់ទងមកកាន់ ៖

និង/ឬ

 • មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ ការថែទាំយូរអង្វែង (Long-Term Care Ombudsman) ។ មន្ត្រីស៊ើងអង្កេត ជាអ្នក​ចាត់ចែងរបាយការណ៍ការប្រព្រឹត្តរំលោភបំពាន ដែលកើតឡើងនៅតាមផ្ទះផ្តល់ការថែទាំ ផ្ទះផ្តល់ការស្នាក់នៅ និងថែរក្សា កន្លែងផ្តល់ការ​ថែទាំដូចនៅផ្ទះ កន្លែងផ្តល់ជំនួយក្នុងការ​រស់នៅ ឬមណ្ឌលផ្តល់ការ​ថែទាំ​យូរអង្វែង ។ លេខទូរស័ព្ទរបស់កម្មវិធីមន្ត្រីស៊ើងអង្កេត គឺមានបិទនៅតាមជញ្ជាំងមន្ទីរផ្តល់ការថែទាំ ហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់កម្មវិធីប្រចាំមូលដ្ឋាននិងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋ មាននៅឯទំព័រវ៉ិបរបស់នាយកដ្ឋានជនចាស់ជរា (Department of Aging) ដោយការចុចទីនេះ

និង

 • កម្មវិធីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ន និងលិខិតបញ្ជាក់ (Licensing and Certification Program) នៃក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (DPH, California Department of Public Health) ។ កម្មវិធីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ន និងលិខិតបញ្ជាក់របស់ DPH មានតួនាទីមើលការ​ខុសត្រូវ​ចំពោះមណ្ឌលថែទាំសុខភាព ដូចជាផ្ទះផ្តល់ការថែទាំ មន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលថែទាំជនពិការ​សតិបញ្ញា ។  ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា មានតួនាទី​ស៊ើបអង្កេតបណ្តឹងអំពីការ​ប្រព្រឹត្តរំលោភបំពាន ការមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំ​ និងការផ្តល់ការថែទាំដល់ ដែលមិនមានគុណភាព ។ លេខទូរស័ព្ទរបស់ការិយាល័យនេះ គួរបិទជាប់ជញ្ជាំងតាមផ្ទះផ្តល់ការថែទាំ ហើយក៏ត្រូវមានសរសេរចូលក្នុងបញ្ជីរបស់កម្មវិធី "ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការចេញលិខិតបញ្ជាក់" (Licensing and Certification)  វគ្គស្តីអំពី "សន្លឹកការពិតសិទ្ធិរបស់អ្នកស្នាក់នៅមណ្ឌលផ្តល់ការថែទាំ" (Nursing Home Residents Rights Fact Sheets) នៃវ៉ិបរបស់ DHS ដែលមាននៅ ទីនេះ ។

និង

 • ការិយាល័យអគ្គមេធាវីរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាផ្នែកការគៃបន្លំ Medi-Cal និងការរំលោភបំពានមនុស្សចាស់ (California Attorney General Bureau of Medi-Cal Fraud and Elder Abuse) ដែលមានតួនាទីការពារអ្នកស្នាក់នៅពីការរំលោភបំពាន ឬការមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែនៅក្នុងផ្ទះថែទាំ និងមណ្ឌលផ្តល់ការថែទាំយូរអង្វែងផ្សេងៗទៀត ។ ដើម្បីរាយការណ៍អំពី​ការប្រព្រឹត្តិរំលោភបំពានលើមនុស្សចាស់ និងមនុស្សពេញវ័យដែលជាជនពិការ សូមទាក់ទងមកកាន់ការិយាល័យអគ្គមេធាវី តាមលេខ​ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ដែលហៅដោយមិន​បាច់អស់ប្រាក់ គឺលេខ (800) 722-0432 ឬចូលមកកាន់​វ៉ិបសៃត៍របស់ពួកគេ នៅទីនេះ ដើម្បី​ដាក់ស្នើ​បណ្តឹង ។

តើអ្នកជាអ្នកមានតួនាទីរាយការណ៍ មែនទេ?

អ្នកអាចជាអ្នក មានតួនាទីរាយការណ៍ បើអ្នកជាអ្នកមើលថែទាំមនុស្សចាស់ ឬមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការដោយពេញលេញ ឬដោយដំណាក់កាល ។  បុគ្គលដែលជាអ្នកមានតួនាទីរាយការណ៍ មានជាអាទិ៍ ៖

 • អាណាព្យាបាលជាអ្នកមើលថែទាំ
 • អ្នកប្រកបរបរថែទាំសុខភាព
 • វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
 • នាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពខោនធី
 • បុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារ​ពង្រឹងច្បាប់
 • បុគ្គលិកនាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គិភ័យ
 • បុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង សង្គមមនុស្ស និងសត្វ
 • បុគ្គលិកផ្នែកពង្រឹងច្បាប់សុខភាពបរិស្ថាន និងក្រមគ្រប់គ្រងមន្ទីរផ្តល់ការ​ថែទាំ
 • សមាជិកបុព្វជិត
 • ភ្នាក់ងារ ឬបុគ្គលដទៃផ្នែកការពារ សាធារណៈ សាសនា សុខភាពចិត្ត ជំនួយឯកជន ឬភ្នាក់ងារតស៊ូមតិ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសុខភាព ឬសេវាសង្គមកិច្ច ដល់ចាស់ជរា និងមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ
 • បុគ្គលណាមួយដែលមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវពេញលេញ ឬទទួលខុសត្រូវជាដំណាក់ៗ ដើម្បី​ថែទាំ ឬមើលខុសត្រូវមនុស្សចាស់ ឬមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ មិនថាការងារនេះទទួលបានប្រាក់កម្រៃ ឬមិនបាននោះទេ

អ្នកត្រូវតែរាយការណ៍ ប្រសិនបើ ៖

 • ការរំលោភបំពានដែលជនរងគ្រោះបានរាយការណ៍ បានកើតឡើងពិតមែន  ឬបានដឹងថាបានកើតឡើងមែន ។
 • អ្នកបានសង្កេតឃើញមានការរំលោភបំពានបានកើតឡើង ។
 • នៅពេលដែលរបួសស្នាម ឬស្ថានភាពជាក់ស្តែង បង្ហាញហេតុផលត្រឹមត្រូវ​ដែលនាំឲ្យមានការ​សង្ស័យថា ការប្រព្រឹត្តរំលោភបំពានពិតជាបានកើតឡើងមែន ។

តើអ្នក​ត្រូវ​រាយការណ៍នៅពេលណា?

ច្បាប់តម្រូវឲ្យអ្នកមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ ត្រូវរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់មាត់ជាបន្ទាន់ ឬឲ្យបានលឿនទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង រួចទើបដាក់របាយការណ៍លាយល័ក្ខណ៍អក្សរតាមក្រោយ (SOC 341) ឲ្យបានក្នុងរវាងពីរ (2) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ។  ដើម្បីទទួលបានបែបបទរាយការណ៍ SOC 341 សូមចុច ទីនេះ

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង បើអ្នកមិនរាយការណ៍ ក្នុងនាមជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវរាយការណ៍?

ការខកខានមិនរាយការណ៍ គឺជាបទល្មើសជាមជ្ឈឹម ដែលអាចត្រូវជាប់គុកខោនធីរហូតដល់ទៅប្រាំមួយខែ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យរហូតដល់ $1,000 ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បើការខកខានមិនបានរាយការណ៍នេះនាំឲ្យជនរងគ្រោះត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ឬមានរបួសស្នាមលើរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ ការពិន័យជាប្រាក់អាចកើនឡើងរហូតដល់ $5,000 ។

តើប្រធានរបស់ខ្ញុំ ឬអ្នកណាម្នាក់អាចរាយការណ៍ជំនួសខ្ញុំបានទេ?

មិនបានទេ! កាតព្វកិច្ចដែលត្រូវរាយការណ៍ គឺធ្លាក់លើខ្លួនអ្នក!  ត្រង់នេះ គឺមានន័យថា អ្នក គឺជាបុគ្គលដែលត្រូវបំពេញព័ត៌មានក្នុង​បែបបទសម្រាប់រាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ និងត្រូវប្រាប់​ដំណឹង​ដល់​ភ្នាក់ងារ ​ស៊ើបអង្កេតដែលពាក់ព័ន្ធ ។  អ្នកអាចជូនដំណឹង​ដល់​ប្រធានរបស់អ្នកឲ្យបានដឹង តែ​ប្រធានរបស់អ្នក មិនអាចធ្វើរបាយការណ៍ ជំនួសអ្នកបានឡើយ ដោយសារតែប្រធានរបស់អ្នក​ មិនបានឃើញដោយផ្ទាល់ចំពោះសកម្មភាពប្រព្រឹត្តិរំលោភបំពាន ឬការមិនយកចិត្តទុកដាក់​ ​ដែលបានកើតឡើងឡើយ ។ 

ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

និយមន័យ ៖

“មនុស្សចាស់” ៖

មានន័យថា ជាមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំឡើងលើ ។

“មនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ” ៖

មានន័យថា ជាមនុស្សដែលមានអាយុរវាង 18 និង 64 ឆ្នាំ ដែលមានពិការភាពរាងកាយ ឬផ្លូវចិត្ត ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានដែនកំណត់ក្នុងការ​ធ្វើសកម្មភាពសាមញ្ញៗ ឬក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់​ ដោយរួមបញ្ជូល តែមិនកំណត់​តែចំពោះមនុស្សដែលមានពិការភាពរាងកាយ ឬការលូតលាស់ ឬមនុស្សដែលមានស្ថានភាពរាងកាយ និងចិត្តអន់ថយ ដោយសារតែជរាភាព ។

"ការរំលោភបំពានមនុស្សចាស់ ឬមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ" ៖

គឺសំដៅលើន័យណាមួយដូចខាងក្រោម ៖

 1. ការរំលោភបំពានរាងកាយ ការទុកចោលមិនមើលថែ ការរំលោភហិរញ្ញវត្ថុ ការបោះបង់ចោល ការទុកឲ្យនៅឯកា ការចាប់ពង្រត់ ឬការប្រព្រឹត្តផ្សេងៗទៀតដែលបណ្តាលឲ្យមានរបួស ឬឈឺចាប់លើរាងកាយ ឬរងទុក្ខផ្លូវអារម្មណ៍ [ឬ]
 2. ការខ្វះខាតរបស់របរ ឬសេវាកម្មពីអាណាព្យាបាលជាអ្នកមើលថែទាំ ដែល​​ចាំបាច់ដើម្បីចៀសវាងការរងគ្រោះផ្នែករាងកាយ ឬការរងទុក្ខផ្លូវចិត្ត ។

“ការទុកមនុស្សចាស់ ឬមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការចោលមិនមើលថែទាំ” ៖

គឺសំដៅលើន័យណាមួយដូចខាងក្រោម ៖

 1. ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកត្រូវមើលថែទាំ ឬមើលខុសត្រូវចំពោះមនុស្សចាស់ ឬមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ ក្នុងការ​ធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ ឬជនពិការរូបនោះអាចទទួលបាន​កម្រិតការថែទាំ ដែលមនុស្សចាស់ ឬជនពិការនោះអាចទទួលបានបើពួកគេមិនស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាពបែបនេះទេនោះ ។
 2. ការមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំ ចំពោះមនុស្សចាស់ ឬមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ ដែលពួកគេអាចទទួលបានក្នុងការ​មើលថែទាំខ្លួនឯង បើពួកគេមិនស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាពបែបនេះទេនោះ ។

ការមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំ រួមមាន តែមិនកំណត់តែចំពោះឧទាហរណ៍ខាងក្រោមឡើយ ៖

 1. ការខកខានជួយពួកគាត់ចំពោះអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន ឬចំពោះការ​ផ្តល់​ចំណីអាហារ សម្លៀក​បំពាក់ និងទីជម្រក ។
 2. ការខកខានមិនបានផ្តល់ការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត សម្រាប់តម្រូវការសុខភាពកាយ និងចិត្ត ។
 3. ការខកខានមិនបានការពារពីគ្រោះថ្នាក់សុខភាព និងសុវត្ថិភាព ។
 4. ការខកខានមិនបានការពារកុំឲ្យ ជួបការខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភ និងកង្វះជាតិទឹកក្នុងខ្លួន ។
 5. ការខកខានមិនបានធ្វើឲ្យ​មនុស្សចាស់ ឬមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ បានទទួល​ប្រកបដោយភាពពេញចិត្តនូវតម្រូវការ ដូចមានបញ្ជាក់ពី​កថាខ័ណ្ឌ (1) ដល់ (4) សម្រាប់ពួកគាត់ ដែលបណ្តាលមកពីការ​ចងចាំមិនល្អ ស្ថានភាពចិត្តមានដែនកំណត់ ញៀនថ្នាំ ឬមានសុខភាពអន់ថយរ៉ាំរ៉ៃ ។ (ដែលគេហៅផងដែរថាជា “ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនឯង”) ។