ការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានលើមនុស្សចាស់ និងមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ ៖ វាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក!

Publications
#7025.06