Báo cáo việc Bạo hành Người cao tuổi và Người lớn Phụ thuộc: Đó là Nghĩa vụ của QUÝ VỊ!

Publications
#7025.05

Báo cáo việc Bạo hành Người cao tuổi và Người lớn Phụ thuộc: Đó là Nghĩa vụ của QUÝ VỊ!

Quý vị có biết một người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc mà có thể là nạn nhân bị bạo hành hoặc bỏ bê không?  Bạo hành và bỏ bê bao gồm:  tấn công và hành hung, tấn công tình dục, sử dụng thuốc hoặc biện pháp kiềm giữ thân thể hoặc bằng hóa chất không thích hợp, cách ly, và lạm dụng tài chính.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Quý vị có biết một người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc mà có thể là nạn nhân bị bạo hành hoặc bỏ bê không?  Bạo hành và bỏ bê bao gồm:  tấn công và hành hung, tấn công tình dục, sử dụng thuốc hoặc biện pháp kiềm giữ thân thể hoặc bằng hóa chất không thích hợp, cách ly, và lạm dụng tài chính.

Nếu người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc sống tại cộng đồng, quý vị nên liên hệ:

Và/Hoặc

 • Cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Người lớn  (APS, Adult Protective Services) của quận quý vị. Cơ quan APS quận điều tra các báo cáo về bạo hành người cao tuổi và người lớn phụ thuộc sống tại nhà riêng và khách sạn, hoặc bệnh viện và phòng khám sức khỏe, khi người bạo hành không phải là nhân viên. Để tìm cơ quan APS Quận của quý vị, nhấp vào đây để biết thông tin APS của họ.

Nếu người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc sống tại một cơ sở, quý vị nên liên hệ:

Và/Hoặc

 • Thanh tra Chăm sóc Dài Hạn (Long-Term Care Ombudsman). Thanh tra xử lý các báo cáo về việc bạo hành xảy ra tại viện dưỡng lão, nhà ở và chăm sóc, cơ sở cư trú, cơ sở trợ giúp đời sống, hoặc cơ sở chăm sóc dài hạn. Số điện thoại Chương trình Thanh tra Địa phương được đăng tại cơ sở chăm sóc và số điện thoại của chương trình địa phương và tiểu bang có sẵn tại Trang mạng của Đơn vị Người cao tuổi bằng cách nhấp vào đây.

 • Chương trình Cấp phép và Chứng nhận của Sở Sức khỏe Công cộng California (DPH, Department of Public Health).  Chương trình Cấp phép và Chứng nhận của DPH giám sát các cơ sở y tế như viện dưỡng lão, bệnh viện, và cơ sở chăm sóc trung gian.  DPH điều tra các khiếu nại về bạo hành, bỏ bê và chất lượng chăm sóc không tốt. Số điện thoại văn phòng phải được đăng tại viện dưỡng lão và cũng được liệt kê trong phần "Cấp phép và Chứng nhận," "Tờ Thông tin về Quyền của Người cư trú tại Viện dưỡng lão" của trang mạng DHS tại đây.

Quý vị có phải là Người báo cáo Bắt buộc không?

Quý vị có thể là người báo cáo bắt buộc nếu quý vị đảm nhận trách nhiệm chăm sóc toàn thời gian hoặc không liên tục một người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc.  Những người báo cáo bắt buộc khác bao gồm:

 • Người giám hộ Chăm sóc
 • Người hành nghề Chăm sóc sức khỏe
 • Tổ chức tài chính
 • Phòng Phúc lợi Quận
 • Nhân viên của Cơ quan Thực thi Pháp luật
 • Nhân viên của Phòng Cứu hỏa
 • Nhân viên của tổ chức nhân đạo và cơ quan kiểm soát động vật
 • Nhân viên của cơ quan thực thi quy định sức khỏe môi trường và xây dựng
 • Thuộc giới tăng lữ
 • Bất kỳ cơ quan bảo vệ, công cộng, thuộc giáo phái, sức khỏe tâm thần, trợ giúp tư nhân, hoặc cơ quan biện hộ, hoặc người cung cấp dịch vụ sức khỏe hoặc dịch vụ xã hội cho người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc
 • Bất kỳ Người nào đảm nhận trách nhiệm chăm sóc hoặc giám hộ toàn thời gian hoặc không liên tục một người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc bất kể họ có được trả tiền hay không

Quý vị phải báo cáo nếu:

 • Nạn nhân báo cáo việc bạo hành đã xảy ra hoặc biết về việc bạo hành.
 • Quý vị chứng kiến vụ việc.
 • Khi một chấn thương hoặc tình trạng hợp lý dẫn đến nghi ngờ rằng đã xảy ra bạo hành.

Khi nào quý vị phải báo cáo?

Luật quy định người báo cáo bắt buộc phải báo cáo miệng ngay khi khả thi, sau đó là một báo cáo bằng văn bản (SOC 341) trong vòng hai (2) ngày làm việc.  Để có được biểu mẫu SOC 341, nhấp vào đây.

Nếu quý vị không thực hiện báo cáo trong vai trò người báo cáo bắt buộc thì sao?

Việc không báo cáo là một khinh tội, có thể bị phạt tù tối đa sáu tháng trong nhà tù quận và/hoặc phạt tiền lên đến $1.000.

Tuy nhiên, nếu việc không báo cáo dẫn đến tử vong hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng thì có thể tăng tiền phạt lên $5.000.

Giám sát viên của tôi hoặc người khác có thể báo cáo thay cho tôi được không?

KHÔNG! Nghĩa vụ báo cáo là của quý vị!  Điều đó nghĩa là QUÝ VỊ sẽ là người trực tiếp hoàn thành báo cáo và thông báo cho các cơ quan điều tra thích hợp.  Quý vị có thể thông báo cho giám sát viên, nhưng người đó không được thực hiện báo cáo thay cho quý vị vì người đó không trực tiếp biết về việc bạo hành hoặc bỏ bê xảy ra. 

Luật và Quy định

ĐỊNH NGHĨA:

“Người cao tuổi”:

Nghĩa là bất kỳ người nào từ 65 tuổi trở lên.

“Người lớn Phụ thuộc”:

Nghĩa là bất kỳ người nào trong độ tuổi từ 18 đến 64 có hạn chế về thể chất hoặc tinh thần làm hạn chế khả năng thực hiện các hoạt động bình thường hoặc bảo vệ quyền của bản thân, bao gồm nhưng không giới hạn ở, người bị khuyết tật về thể chất hoặc phát triển, hoặc người bị suy giảm khả năng thể chất hoặc tinh thần do tuổi tác.

"Bạo hành người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc":

Nghĩa là một trong các trường hợp sau đây:

 1. Bạo hành thân thể, bỏ bê, lạm dụng tài chính, bỏ rơi, cô lập, bắt cóc, hoặc phương thức đối xử khác gây tổn hại hoặc đau đớn thân thể hoặc đau khổ về tinh thần, [hoặc]
 2. Người giám hộ chăm sóc tước đoạt hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết để tránh tổn hại thân thể hoặc đau khổ về tinh thần.

“Bỏ bê người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc”:

Nghĩa là một trong các trường hợp sau đây:

 1. Việc bất kỳ người nào đảm nhận chăm sóc hoặc giám hộ người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc do cẩu thả không thực hiện mức độ chăm sóc mà một người bình thường ở vị trí này sẽ thực hiện.
 2. Việc người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc do cẩu thả không thực hiện mức độ tự chăm sóc mà một người bình thường ở vị trí này sẽ thực hiện.

Ví dụ, bỏ bê cũng bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tất cả những trường hợp sau đây:

 1. Không trợ giúp vệ sinh cá nhân, hoặc cung cấp thực phẩm, quần áo, hoặc nơi tránh trú.
 2. Không cung cấp chăm sóc y tế cho các nhu cầu sức khỏe thể chất và tinh thần.
 3. Không bảo vệ tránh khỏi các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn.
 4. Không ngăn ngừa suy dinh dưỡng hoặc mất nước.
 5. Người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc không đáp ứng các nhu cầu được quy định trong đoạn (1) đến (4), cho bản thân do chức năng nhận thức kém, hạn chế về tinh thần, lạm dụng dược chất, hoặc sức khỏe yếu mãn tính. (Còn được gọi là “tự bỏ bê”).