Kev Tshaj Qhia Txog Kev Tsim Txom Neeg Laus thiab Neeg Loj Uas Yuav Tau Muaj Tus Saib Xyuas: Nws yog KOJ LI Luag Haujlwm!

Publications
#7025.09

Kev Tshaj Qhia Txog Kev Tsim Txom Neeg Laus thiab Neeg Loj Uas Yuav Tau Muaj Tus Saib Xyuas: Nws yog KOJ LI Luag Haujlwm!

Koj puas paub hais tias ib tug neeg laus lossis tus neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas tej zaum kuj yuav poob ua tus raug kev tsim txom lossis kev tsis lees paub?  Kev tsim txom thiab kev tsis lees paub xam muaj:  kev ua saib tsis taus thiab kev tsim txom siab ntsws, kev ua saib tsis taus ntsig txog kev sib deev, kev siv lub cev lossis tshuaj kho mob uas tsis tsim nyog, kev cais tawm, thiab kev tsim txom fab nyiaj txiag.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Koj puas paub hais tias ib tug neeg laus lossis tus neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas tej zaum kuj yuav poob ua tus raug kev tsim txom lossis kev tsis lees paub?  Kev tsim txom thiab kev tsis lees paub xam muaj:  kev ua saib tsis taus thiab kev tsim txom siab ntsws, kev ua saib tsis taus ntsig txog kev sib deev, kev siv lub cev lossis tshuaj kho mob uas tsis tsim nyog, kev cais tawm, thiab kev tsim txom fab nyiaj txiag.

Yog tias tus neeg laus lossis tus neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas ua neej nyob rau hauv zej zog, koj yuav tsum tiv tauj rau:

Thiab/Lossis

 • Koj lub koom haum Pab Cuam Pov Thaiv Neeg Loj (APS, Adult Protective Services) hauv cheeb nroog. Cov koom haum APS yuav tshuaj ntsuam cov ntawv tshaj qhia txog kev tsim txom cov laus thiab cov neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas uas ua neej nyob rau hauv tej vaj tsev ntiag tug thiab tej tsev tos qhua, lossis tsev kho mob thiab tej chaw tshuaj mob, thaum uas tus tsim txom tsis yog tswv cuab neeg ua haujlwm. Xav paub qhov chaw nyob ntawm koj lub koom haum APS hauv Cheeb Nroog, nias ntawm no kom paub txog lawv cov xov xwm APS.

Yog tias tus neeg laus lossis tus neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas ntawd ua neej nyob rau hauv ib qho chaw nyob twg, koj yuav tsum tiv tauj rau:

Thiab/Lossis

 • Tus Tub Coj Xwm Saib Xyuas Ntawv Foob ntawm Pej Xeem Ncua Ntev (Long-Term Care Ombudsman). Tus Tub Coj Xwm Ntawv Foob ntawm Pej Xeem yuav saib xyuas cov ntawv tshaj qhia txog kev tsim txom uas tshwm sim rau hauv tsev laus, tsev koom nyob thiab tu neeg, ib qho chaw nyob twg, chaw nyob uas muaj kev pab, lossis chaw tu neeg ncua ntev. Cov najnpawb xov tooj ntawm lub Phiaj Xwm Tub Coj Xwm Ntawv Foob ntawm Pej Xeem hauv Cheeb Tsam raug muab lo tshaj taw rau hauv cov chaw tu neeg thiab cov najnpawb xov tooj ntawm phiaj xwm hauv cheeb tsam thiab hauv xeev muaj nyob rau ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Neeg Laus (Department of Aging) lub Web los ntawm kev nias rau ntawm no.

Thiab

Thiab

Koj puas yog tus Neeg Tshaj Qhia Uas Tau Txais Lub Hwj Chim?

Koj kuj yuav yog tus neeg tshaj qhia uas tau txais lub hwj chim yog tias koj muaj kev saib xyuas puv ntwb lossis qee lub sij hawm rau tus neeg laus lossis tus neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas ntawd.  Lwm cov neeg tshaj qhia uas tau txais lub hwj chim xam muaj:

 • Cov Neeg Pab Saib Xyuas
 • Cov Neeg Nqis Tes Kho Mob
 • Cov koom haum pab nyiaj txiag
 • Cov Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Xoom Qhaub hauv Cheeb Nroog
 • Cov Neeg Ua Haujlwm ntawm Cov Koom Haum Siv Cai Lijchoj
 • Cov Neeg Ua Haujlwm ntawm Cov Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Hluav Taws
 • Cov neeg ua haujlwm ntawm cov koom haum saib xyuas zej tsoom thiab kev tswj tuav tsiaj
 • Cov neeg ua haujlwm ntawm kev siv cai rau txhua yam puag ncig thiab txoj cai kev tsim tsa
 • Cov tswv cuab ntawm cov txiv coj kev cai dab qhuas
 • Lwm cov koom haum pov thaiv, tsoom fwv, neeg ntseeg lwm yam, mob nkeeg puas hlwb, kev pab ntiag tug, lossis kev pab txhawb nqa, lossis tus neeg uas muab kev pab cuam kho mob lossis cov chaw pab cuam zej tsoom rau cov laus lossis cov neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas
 • Txhua tus neeg uas muaj feem xyuam puv ntwb lossis qee lub caij ntawm kev saib xyuas lossis kev pab saib xyuas ntawm ib tug neeg laus lossis neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas txawm nws yuav tau nqi zog thiab tsis tau los xij

Koj yuav tsum tshaj qhia yog tias:

 • Tus raug tsim txom tshaj qhia txog qhov kev tsim txom uas tshwm sim lossis tau paub txog qhov kev tsim txom lawm.
 • Koj soj saib qhov xwm txheej ntawd.
 • Thaum muaj kev raug mob lossis muaj tus mob ua rau tus neeg mus poob rau qhov kev tsim txom ntawd tau tshwm sim.

Lub sij hawm twg koj thiaj yuav tau tshaj qhia?

Txoj cai lijchoj yuav tseev kom cov neeg tshaj qhia uas tau txais lub hwj chim los mus tshaj qhia ua lus hais kiag lub sij hawm ntawd lossis sai npaum li sai tau raws qhov yuav ua tau, thiab sau kiag ib tsab ntawv tshaj qhia lawv qab (SOC 341) tsis dhau (2) ob hnub ua haujlwm.  Xav tau daim foos SOC 341, nias rau ntawm no.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias koj tsis tsim kev tshaj qhia li tus neeg tshaj qhia uas tau txais lub hwj chim?

Kev tsis tshaj qhia yog kev ua txhaum cai, tuaj yeem raug txim ntev txog 6 lub hli hauv nkuaj ntawm cheeb nroog thiab/lossis raug nplua txog $1,000.

Tiam sis, yog tias qhov kev tsis tshaj qhia ua rau muaj kev ploj tuag lossis raug mob nyhav rau lub cev, qhov kev raug nplua yuav nce txog rau $5,000.

Kuv tus thawj saib xyuas lossis lwm tus puas tuaj yeem tshiaj qhia hloov kuv tau?

TSIS TAU! Lub luag haujlwm tshaj qhia poob rau koj!  Qhov ntawd txhais tau hais tias KOJ yuav yog tus neeg sau tsab ntawv tshaj qhia ncaj nraim thiab ceeb toom rau cov koom haum tshuaj ntsuam uas tsim nyog.  Koj kuj yuav tuaj yeem tshaj qhia rau koj tus thawj saib xyuas tau, tiam sis nws kuj yuav tsis tuaj yeem tsim tau tsab ntawv tshaj qhia ua koj ntiag tug tau vim nws tsis muaj kev paub txog ntawm kev tsim txog lossis kev tsis lees paub uas tshwm sim ntawd. 

Cov Cai Lijchoj thiab Cai Qhuab

COV LUS TXHAIS NTSIAB:

“Neeg Laus”:

Txhais tias yog neeg muaj hnub nyoog 65 xyoos lossis siab dua.

“Neeg Loj Uas Yuav Tau Muaj Tus Saib Xyuas”:

Txhais tias yog cov neeg uas muaj hnub nyoog 18 txog 64 xyoo uas muaj tswj ciam rau lub cev lossis lub hlwb uas tiv thaiv nws rab peev xwm los mus ua dej num lossis pov thaiv nws tej cai, xam muaj xws li cov neeg uas muaj kev xiam oob qhab rau lub cev lossis kev txhim kho los yog kev loj hlob, lossis tus uas muaj kev peev xwm ntawm lub cev lossis lub hlwb tsawg zuj zus raws hnub nyoog.

"Kev tsim txom ntawm neeg laus lossis neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas":

Txhais tias yog ib qho twg ntawm cov txuas ntxiv mus no:

 1. Kev tsim txom lub cev, kev tsis lees paub, kev tsim txom fab nyiaj txiag, kev tso pov tseg, kev cais tawm, kev nyiag coj khiav, lossis lwm yam uas ua rau muaj kev phom sij rau lub cev lossis raug mob lossis ua rau muaj kev tsim txom lub hlwb, [lossis]
 2. Qhov kev ploj plam los ntawm ib tug neeg pab saib xyuas txog ntawm cov khoom lag luam lossis kev pab cuam uas yuav tau zam kom tsis pub muaj kev phom sij rau lub cev lossis kev raug tsim txom rau lub hlwb.

“Kev tsis lees paub rau ib tug neeg laus lossis ib tug neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas”:

Txhais tias yog ib qho twg ntawm cov txuas ntxiv mus no:

 1. Qhov kev puas tsuaj los ntawm kev tsis muab siab rau ntawm ib tug neeg twg uas muaj kev saib xyuas lossis kev pab saib xyuas ntawm tus neeg laus lossis tus neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas kom ua tau theem kev saib xyuas uas tus neeg nyob rau qhov zoo li ntawd yuav ua tau.
 2. Qhov kev puas tsuaj los ntawm kev tsis muab siab rau ntawm ib tug neeg laus lossis ib tug neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas twg los mus ua qhov kev saib xyuas tus kheej ntawd uas tus neeg nyob rau qhov zoo li ntawd yuav ua tau.

Piv txwv li, kev tsis lees paub kuj tseem xam muaj xws li txhua yam raws li cov txuas ntxiv mus no, tiam sis kuj tsis yog tag li xwb:

 1. Tsis pab tu cev rau tus neeg ntawd, lossis nyob rau kev muab khoom noj, khaub ncaws, lossis chaw nyob.
 2. Tsis muab kev kho mob raws kev tsim nyog muaj rau lub cev thiab lub hlwb.
 3. Tsis pov thaiv kev phom sij rau kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.
 4. Tsis pov thaiv kev tu zaub mov lossis kev tu dej hauv lub cev rau tus neeg ntawd.
 5. Tsis tau ua kom tus neeg laus lossis neeg loj uas yuav tau muaj tus saib xyuas txaus siab rau cov kev tsim nyog muaj uas tau taw qhia nyob rau nqe lus (1) txog (4), xam nkag tib si, ntawm nws tus kheej raws li qhov tau txais txog ntawm kev ua haujlwm ntawm lub cev tsis tau zoo ncua ntev, kev muaj tswj ciam rau lub hlwb, kev tsim txom los ntawm kev siv tshuaj, lossis kev noj qab haus huv uas muaj qhov tsis zoo ncau ntev. (Kuj tseem muab hu ua “kev tsis lees paub tus kheej”).