សិទ្ធិរបស់សិស្សក្នុងការទទួលបានការអប់រំពិសេសនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអនីតិជន

Publications
#7158.06

សិទ្ធិរបស់សិស្សក្នុងការទទួលបានការអប់រំពិសេសនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអនីតិជន

ឯក​សារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ ផ្ដល់​ជា​ព័ត៌មាន​​អំពី​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​អប់រំ​ពិសេស​​នៅ​ពេល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​ឃុំ​ឃាំងអនីតិជន​​។

 

 

Click links below for a downloadable version.