ការធ្វើបាប និងការបំពារបំពានដល់សិសសដដលមានពិការភាព

Publications
#5512.06

ការធ្វើបាប និងការបំពារបំពានដល់សិសសដដលមានពិការភាព

ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយប ោះ ផ្សដល់ ូវព័ត៌មា សបខេបអំពីការប្វើ ប ិខការបំពារបំពា ដល់សិសសដដលមា ពិការភាព។ ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយប ោះ៖ 

 

 

Click links below for a downloadable version.