របបៀបទទួលបានការវាយតម្លៃអប់រំឯករាជ្យបរកាលបនទុកចំណាយសាធារណៈ

Publications
#5476.06

របបៀបទទួលបានការវាយតម្លៃអប់រំឯករាជ្យបរកាលបនទុកចំណាយសាធារណៈ

ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីវិធីដើម្បីទទួលបានការវាយតម្លៃការអប់រំឯករាជ្យដោយចំណាយថវិកាសាធារណៈពីសាលារៀនស្រុក។ វិធីមួយទៀតដែលអ្នកអាចទទួលបានការវាយតម្លៃការអប់រំឯករាជ្យគឺត្រូវចំណាយសម្រាប់ការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង។

 

 

Click links below for a downloadable version.